Kystbeskyttelse

Fremtidens klima bliver voldsommere og mere vådt. Fremtidige klimascenarier viser, at havet vil stige, og der vil komme mere regn. Dermed vil oversvømmelser oftere forekomme, hvis der ikke gøres noget. Derfor skal kommunen sikres mod oversvømmelserne. Et konkret eksempel herpå er det kystbeskyttelsesprojekt ved Enø og Lungshave, som Næstved Byråd besluttede at fremme i februar 2017.

Nyhedsbrev Kystsikringen på Lungshave og Enø. Juni 2019

På borgermødet den 8. maj kom der flere gode input og kommentarer til projektet. Disse forslag har Kommunen og Fællesudvalget arbejdet med, samtidig med at miljøvurderings processen for den del af dige og højvandsvæg  der ligger i Natura 2000 området, bliver behandlet i Teknisk udvalg og i Byrådet.
Dette har medført at høringsperioden på 4 uger, som var lovet umiddelbart efter borgermødet, bliver udskudt til efter at miljøvurderingsrapporten er færdig. Vi forventer at dette kan ske i oktober måned.

 

Velkommen til borgermøde om kystsikring på Lungshave og Enø onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00 i Herlufsholm Idrætscenter

Hvis du ikke har mulighed for at møde op i Herlufsholm Idrætscenter, så sender vi live på Facebook fra Herlufsholm Idrætscenter, hvor vi sammen med Fællesudvalget for Lungshave & Enø præsenterer kystsikringsprojektet. Projektet skal sikre de lavtliggende områder på Enø og Lungshave ved Karrebæk Fjord mod kommende oversvømmelser.

Du kan se optagelsen fra borgermødet om kystsikring på Lungshave og Enø på Facebook her. Linket åbner Facebook i et nyt vindue.

Kort fortalt går projektet ud på, at der skal bygges diger, så den laveste del af Lungshave og Enø beskyttes med oversvømmelse i fremtiden. I sidste ende er det op til grundejerne at bestemme, om de samlet set vil gå ind for kystsikringsprojektet. Det er også dem, der samlet set og over mange år kommer til at betale for projektet.

 

Program, tiderne er cirka- tider

19:00 Velkomst ved:
Pernille Kirsten Balslev-Erichsen, Centerchef, Center for Plan og Miljø
&
Jette Johnsen, Formand for Fællesudvalget Lungshave & Enø kystsikring

19:20 Præsentation:
Henriette Soya, Advokat, Horten
Kystbeskyttelsesloven, hvordan, hvad gælder og hvem skal betale. Juridisk gennemgang i forhold til Lungshave og Enø.

19:50 Mette Betzer Lundov, Kyst- og marinkonsulent, Niras.
Præsentation af kystsikringsprojektet: Teknik, linjeføring, partsfordeling og bidrag.

Spørgsmål og debat.

Du kan se præsentationerne til mødet her

Præsentation til Borgermøde 8. maj - Horten

Præsenation til Borgermøde 8. maj - Niras

 

Dige på Enø og ved Lungshave

En gruppe grundejere på Enø og Lungshave fik i 2017 udarbejdet et skitseprojekt, omhandlende højvandsbeskyttelse af de lavere liggende områder på Enø og Lungshave mod Karrebæk Fjord. Grundejerne vurderede, at projektet var for stort og komplekst til, at de selv ville kunne løfte opgaven og bad derfor Næstved Kommune om at indlede en sag. 

Projektet vedrører etablering af et højvandsdige ved Lungshave og på Enø. NIRAS er valgt som kommunens rådgiver på projekter.

I marts 2018 godkendte Teknisk Udvalg, se sag nr. 41 nedenfor, at udvide projektområdet, således at hele det berørte område er omfattet af projektet. Det betyder, at havdiget udvides mod syd samt mod nord, så det eksisterende dige, der ligger her inddrages i projektet. 

Politisk behandling af sagen

Forslag om etablering af dige på Enø og Lungshave er blevet behandlet politisk flere gange. Nedenfor er der links til Teknisk Udvalgs behandling af sager vedrørende diget. 

20. Højvandsdige Enø og Lungshave - Fremme af projekt

40. Præsentation af kystbeskyttelsesprojektet på Enø og Lungshave

41. Godkendelse af udvidelse af kystbeskyttelsesprojektet på Enø og Lungshave

Dokumenter fra borgermøde den 28. maj 2018

Præsentation fra borgermøde 28. maj 2018

Referat fra borgermøde 28. maj 2018

Overordnet beskrivelse af projektet

Overordnet beskrivelse af partsfordeling


Andre relevante dokumenter om projektet 

Revideret oversigtsplan

M. S. Rosbæks tilbud på dige fra 2014

Anmodning fra grundejere om politisk håndtering af sag  

§2-udtalelse fra Kystdirektoratet

Uddybning af sagsgang for kystsikring

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Præsentation fra mødet 27. januar 2018

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 24. juni 2019