Skip to main content

172 ha nyt vådområde skal aflaste Karrebæk Fjord

I februar går gravemaskinerne i gang med at omdanne 172 ha marker til nyt naturområde. For at forbedre vandmiljøet skaber Næstved Kommune et vådområde langs med Saltø Å, Vådområde Syvhøje. I alt har staten og EU bevilget 52 mio. kr. til projektet.

27. jan 2021

Indhold

  Et nyt vådområde langs nedre Saltø Å og nedre Harrested Å er klar til at blive anlagt. Anlægsarbejdet begynder i februar og fortsætter til udgangen af 2021. Et vådområde består af skiftevis fugtige og tørre enge, hvoraf mange bliver oversvømmet om vinteren. Med sine 172 ha svarer området til 241 fodboldbaner.


  Vådområde mindsker kvælstof i Karrebæk Fjord
  Med statens vandplaner kom der krav om, at vandmiljøet i hele Danmark skal forbedres, og for Næstved Kommunes vedkommende betyder det blandt andet, at udledningen af kvælstof til Karrebæk Fjord skal mindskes.

  Det store vådområde vil fungere som et rensningsanlæg, hvor bakterier i jorden vil fjerne det overskydende kvælstof. Det vil hindre at kvælstof fra markernes drænvand og fra vandløbene, løber ud i fjorden. Her virker kvælstoffet som gødning der får algerne til at formere sig, så vandet bliver uklart. I vådområdet bliver de vandløbsnære arealer gjort mere våde, og i de fugtige områder, vil bakterierne omdanne kvælstofforbindelser til frit kvælstof, som damper af og op i luften. Luften består i forvejen af ca. 78 % kvælstof, så her gør den ingen skade.

  En grøn kile
  Vådområdet kommer til at vise sig som en ca. 10 km lang, grøn kile fra Karrebæk Fjord og op langs med Saltø Å. På arealer ved Saltø Gods vil man f.eks. kunne se de store våde arealer på begge sidder af Saltøvej.

  Desuden vil man kunne se, at Saltø Å igen har fået sit naturlige bugtede forløb i stedet for den lige, unaturlige form, det har i dag. Vandstanden i området vil skifte hen over året, fra at være med synligt vandspejl på store flader om vinteren, til grønne enge langs med vandløbet om sommeren.

  Rigere dyreliv
  Etableringen af vådområdet vil være til stor gavn for dyrelivet i området. Fugle som vibe, grågås, strandskade, præstekrave og tårnfalk vil med stor sandsynlighed kunne ses i området og man vil f.eks. kunne se viben få unger på engene. I vandløbet vil havørreden få forbedrede levevilkår med nye gydepladser som etableres i det nye vandløb. I dag har Havørreden ikke mange gydepladser på den nedre del af Saltø Å, men det vil der blive lavet om på i det nye naturområde.

  Erstatningsjord til lodsejerne
  Forud for projektet ligger 5 års planlægning med bl.a. forundersøgelser og køb af jord til naturområdet. Staten og EU har desuden bevilliget 52 millioner kr. til projektet, som primært er brugt til køb af erstatningsjord til lodsejere, erstatninger generelt og til anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af vådområdet.