Gå til hovedindhold

Forslag til justeret skolestruktur sendes i høring

Et enigt Børne- og Uddannelsesudvalg foreslår at ændre på den nuværende skolestruktur samt ændre navnene på skolerne. Forslagene indebærer blandt andet, at to nuværende skoler opdeles i flere distrikter, og at elever fremover først skifter matrikel efter 5. eller 6. klasse og ikke allerede efter 3. klasse. Forslagene sendes i høring frem til 12. september 2022.

14. jun. 2022

Indhold

  Medlemmerne af Børne- og Uddannelsesudvalget er enige om, at folkeskolerne i Næstved Kommune leverer høj faglig kvalitet og gode faglige resultater, som kommer langt de fleste børn til gode. Udvalget har dog et ønske om, at endnu flere børn sikres trivsel og læring i deres ”lokale” folkeskole. Forslaget til en justering af skolestrukturen skal ses i dette lys.

  Nye betegnelser for skoler og afdelinger

  For at understøtte oplevelsen af at hver enkelt afdeling er en lokal skole, som er tilknyttet et lokalområde, foreslås der en ændring i måden, vi navngiver skoler og afdelinger på. Forslaget indebærer, at det, der i dag hedder skole, fremover bliver et distrikt, og det, der i dag er en afdeling, fremover bliver til skole.

  Det betyder for eksempel, at Ellebækskolen med afdelingerne Kildemark og Kalbyris fremadrettet vil hedde Distrikt Ellebæk, som Kildemarkskolen og Kalbyrisskolen vil høre under.

  Flere distrikter

  Forslaget til ændret struktur indeholder forslag om at opdele de to store skoler; Lille Næstved Skole og Kobberbakkeskolen i flere distrikter med færre afdelinger i hver. De konkrete forslag til ændringer i de to distrikter fremgår af høringsmaterialet.

  Det bemærkes samtidig, at der ikke er forslag om lukning af afdelinger/matrikler.

  Skoleskift efter 3. klasse foreslås afskaffet

  I den nuværende struktur er der på to skoler, Ellebækskolen og Kobberbakkeskolen indskolingsafdelinger, som betyder, at børnene går på den pågældende matrikel til og med 3. klasse, derefter skifter de til en anden afdeling. Der er tale om et skifte meget tidligt i børnenes skolegang, og udvalget foreslår, at børnene fremover først flytter matrikel efter 5. eller 6. klasse.

  Endelig lægger nogle forslag op til, at der fremadrettet skal være flere skoler med 0-9. klasse. Dette gælder for eksempel Toksværd Skole og Karrebæk Skole, som begge i dag går til 6. klasse.

  Etablering af specialskole

  I dag varetages den meget specialiserede undervisning i vid udstrækning på specialafdelingen under Kobberbakkeskolen. Udvalget foreslår, at den meget specialiserede undervisning fremadrettet foregår på en specialskole, som bliver en selvstændig organisatorisk enhed og ikke kommer til at høre under et skoledistrikt.

  Specialundervisningen for flertallet af de børn, der har behov for det, vil fortsat blive varetaget på den enkelte skole. Udvalget har et ønske om, at langt de fleste børn får imødekommet deres behov i eller tæt på den almene undervisning – til gavn for alle børns læring og trivsel.

  Om høringen

  Forslag til justeret skolestruktur sendes i høring frem til d. 12. september 2022 kl. 12.00. Den endelige beslutning om justering af skolestrukturen træffes i Byrådet den 11. oktober 2022.

  Invitationen til at komme med høringssvar vil blive sendt direkte til en række parter, heriblandt eksempelvis skolebestyrelser, elevråd, de faglige organisationer, lokalråd og handicaprådet. Derudover vil der blive lavet en åben høring via en portalløsning, som giver forældre og andre interesserede mulighed for at komme med input.

  Se alle forslagene her og læs mere om høringen her: https://www.naestved.dk/hoeringer/borgermoeder-og-hoeringer/forslag-til-skolestruktur-i-hoering

  Medlemmerne fra de forskellige partier i Børne- og Uddannelsesudvalget udtaler:

  Radikale Venstre:

  - Som udvalgsformand glæder det mig, at vi som enigt udvalg nu kan sende forslag til skolestruktur i høring. Jeg er meget optaget af, at vores skoler skal være lokalt forankrede, det signalerer vi blandt andet ved at kalde alle enheder for skoler. Samtidig lægger vi op til, at børn med stærkt specialiserede behov skal tilbydes en selvstændig skole på lige fod med alle andre børn i vores kommune, siger Lars Hoppe Søe.

  Socialdemokratiet:

  - Ingen skal frygte, at den lokale skole lukkes i denne struktur. Nu skal fokus være på, hvordan vi udvikler vores skolevæsen. Vi skal passe bedre på de svageste, og derfor skal der være specialtilbud på alle matrikler, så man også som specialelev kan gå på sin lokale skole. Undtagelsen er de børn, der har bedst gavn af at gå på en specialskole. De børn ,skaber vi nu rammerne for, kan trives på kommunens kommende specialskole. Et andet forslag går på, at skolerne skal have deres navne tilbage, og beslutningerne skal træffes lokalt under hensyn til, hvad der giver bedst mening på det enkelte, siger Michael Perch og Per Sørensen.

  Venstre:

  - Vi glæder os over, at det er lykkedes os at blive enige om modeller for Næstveds skoler, der giver mere nærhed og selvstændighed - hvilket vi længe har kæmpet for. Vi ønsker som udgangspunkt stærke og lokalt forankrede skoler, der går fra 0.-9. klasse, og vi ser frem til en grundig og åben høring, siger Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Stine Andersen.

  Enhedslisten:

  - Enhedslisten ønsker mindre folkeskoler med mere nærvær og bedre relationsdannelse. Vi ønsker mere selvbestemmelse på de små skoler i landdistrikterne og et generelt demokratisk løft på skoleområdet, blandt andet via øget forældreinddragelse. Derfor er vi rigtig glade for, at forslaget til ny skolestruktur netop opfylder alt dette. Vi glæder os til en endnu bedre folkeskole i Næstved Kommune, siger Susanne Steensgaard Tariq.

  Nye Borgerlige:

  - Jeg er rigtig glad for den store borgerinddragelse, der indgår i forslaget. Samtidig er det vigtigt for mig, at både skoleledere og undervisere kan se sig selv i strukturen. Jeg håber, at overflødige kommandoveje kan reduceres, og beslutninger kan tages på lavest mulige niveau, siger Kasper Schneider.

  Kontakt

  Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

  Kasper Schneider

  Email: kansch@naestved.dk

  Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget

  Lars Hoppe Søe

  Telefon: 30 59 41 94

  Email: larso@naestved.dk

  Næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget

  Michael Perch

  Email: mipni@naestved.dk

  Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

  Per Sørensen

  Email: perso@naestved.dk

  Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

  Sebastian Mylsted-Schenstrøm

  Email: smyls@naestved.dk

  Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

  Stine Andersen

  Email: stiand@naestved.dk

  Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

  Susanne Steensgaard Tariq

  Email: ssttar@naestved.dk