Gå til hovedindhold

X-camp - for samarbejdspartnere

X- camp er Næstveds misbrugstilbud til unge under 18 år og deres pårørende. Tilbuddet er en del af Ungenetværket, i Center for Børn og Unge. X-camp tilbyder udover ambulant behandling af den unge, samtaler og forløb med forældre eller andre pårørende. Derudover er en stor del af X-camps opgaver at rådgive og vejlede, både den unge, pårørende og samarbejdspartnere.

 • Læs op

Indhold

  Målgruppe
  Unge under 18 år med et problematisk forhold til rusmidler.

  Rådgivende forløb
  Forløbet består af rådgivende samtaler og kan begyndes med 1-3 samtaler. Et rådgivende forløb kan maks. bestå af 5 samtaler. Samtalerne foregår hovedsageligt i den unges nærmiljø. Det kan eksempelvis være i hjemmet, på skolen, på en institution eller i X-camps egne lokaler. Disse samtaler kan, hvis det ønskes, være anonyme.

  Formålet med rådgivningssamtalerne er, at de skal være afklarende, forebyggende og motiverende. Dette kan gøres i tæt samarbejde med øvrige tilknyttede fagpersoner eks. Kontaktperson, skolelærer osv.

  Rusmiddelskonsulenterne udarbejder en behandlingsplan i samarbejde med den unge. Formålet med behandlingen er at øge trivsel, reducere eller ophører misbrug/forbrug samt fokus på skadesreduktion. 

  Forældre, fagfolk fra eksempelvis skoler, institutioner eller kommuner, såvel som de unge selv kan henvende sig.

  Ambulante forløb
  Det ambulante behandlingsforløb iværksættes typisk efter et rådgivningsforløb. Samtalerne foregår hovedsageligt i den unges nærmiljø eller i X Camps lokaler.

  Ved opstart af et behandlingsforløb, skal kommunen involveres, da de er den bevilgende myndighed. Forældrene skal give deres samtykke.

  Der afholdes typisk samtale en gang om ugen, men hyppigheden afhænger af en individuel vurdering. Varigheden af den enkelte samtale er ca. en time, men kan variere efter behovet. Samtalerne foregår individuelt, men da det også kan være givende for behandlingens succes, inddrages pårørende. Der kan også inddrages andre relevante parter. Det er dog op til den unge selv at godkende, hvem som deltager i samtaler.

  Pårørende samtaler tilbydes til de forældre, som har unge tilknyttet tilbuddet, men også til forældre som har bekymring for deres unge og et evt. forbrug af rusmidler. Forældrene har mulighed for at få råd og vejledning om rammer, grænser for og motivation af den unge. Det foregår i X-camps lokaler eller over teams.  

  X-Camp kan tilbyde den unge mulighed for motion og træning med det formål at øge den unges kropsforståelse, sociale færdigheder og forbedre den unges kemiske balance i forbindelse med et ophør af misbrug.

  Motion kan således:

  • Give den unge mere psykisk og fysisk overskud
  • Fungere som abstinensbehandling
  • Øge selvværd og selvtillid via øget muskelmasse, vægttab og styrke
  • Bidrage til en bedre døgnrytme og støtte den unge i at overholde aftaler og forpligte sig
  • Dæmpe aggressioner og hjælpe den unge til at indgå i hensigtsmæssige sociale relationer
  • Være den unges mulighed for at indgå i en normalitet med almindelige gøremål i
   hverdagen

  For at fastholde den unge i træningsforløbet udarbejdes der en træningskontrakt med faste aftaler og tydelige, realistiske mål. Målene evalueres og justeres løbende i samarbejde med den unge.

  Formålet med gruppebehandlingen er at give de unge viden om ikke alene håndtering af stofproblematikker, men også øge deres evne til at mestre egen tilværelse på andre områder, herunder i forhold til bl.a. netværk, uddannelse og arbejde. Denne type behandling vil dermed kunne give de unge oplevelsen af at følge et forløb som ikke bare giver relevant viden, men også indgår som en del af et meningsfyldt og struktureret forløb, hvor igennem deres mulighed for at spejle sig i andre, opbygge sociale relationer og komme nærmere uddannelse og arbejdsmarked øges.

  Gruppesessionerne er baseret på emner af særlig relevans for de unge. Behandlingen er således manualbaseret og de unge vil få hjemmeopgaver, som der så ved efterfølgende fremmøde vil blive taget udgangspunkt i. Manualen er ikke at anse som et værktøj, der skal fastlåse forløbet, men nærmere som et inspirationskatalog, som kan give behandlerne mulighed for at vælge mellem relevante emner og hjemmeopgaver, tilpasset de specifikke gruppedeltageres aktuelle udfordringer.

  Med henblik på at yde abstinensbehandling, herunder modvirke uro, vrede, humørsvingninger og angst, samt for at hjælpe den unge til at slappe af eksempelvis inden en samtale, tilbyder X-Camp NADA akupunktur som del af behandlingstilbuddet. NADA ses således som en metode til at støtte den forandring, som den unge, via kombinationen med de andre behandlingsindsatser, gennemgår. NADA ydes således med det sigte at hjælpe den unge til at opnå målet med stoffrihed.

  Ved at tilbyde akupunktur inden eksempelvis en samtale eller et gruppeforløb, får den unge en ekstra hjælp til at kunne fokusere på behandlingens indhold og samle sig mentalt om de opgaver og det refleksionsniveau som kræves for at internalisere nye livsanskuelser og dermed kunne afprøve nye handlemønstre. Endvidere vil aftalerne om fremmøde til NADA, give den unge endnu en mulighed for at træne mødestabilitet omkring gavnligt indhold i hverdagen.

  NADA akupunkturen vil tilbydes intensivt/dagligt i opstartsperioden og herefter som regelmæssig og støttende foranstaltning eksempelvis 2 gange ugentligt.

   

  Behandlingen i X-Camp inddrager teori og værktøjer fra henholdsvis den kognitive og den systemiske metode. Den kognitive metode er dominerende i forhold til den oplysende og uddannende del af behandlingen, der fokuserer på at gøre den unge bevidst om egne adfærds-, tanke- og handlemønstre, samt giver nogle konkrete redskaber i forhold til håndtering og ændring af disse, hvor de fremstår uhensigtsmæssige. Det systemiske element ses i tilbuddets helhedsorienterede fokus, hvor der med udgangspunkt i den unges virkelighed og aktuelle situation, ses på hvordan bl.a. netværket spiller en afgørende rolle for opnåelsen og fastholdelsen af stoffrihed på sigt.

  Udover ovenstående, er behandlingstilbuddet anerkendende og løsningsfokuseret i sin tilgang, og der ses dermed grundigt på, hvordan den unge selv kan arbejde med nogle af sine udfordringer, hvilke indsatser der tidligere og aktuelt har virket og derved, hvad der kunne virke fremadrettet.

  Effekt af behandlingen evalueres og måles løbende ved brugen af FIT (Feedback Informed Treatment.)

  Faglig sparring til Professionelle som arbejder med unge mennesker, hvor der er også er et forbrug af rusmidler.

  Forebyggende indsats som bygger på fakta basseret vidensdeling omkring rusmidler til Næstved Kommunes folkeskoler (fra 8 klasse ) og ungdomsuddannelser – herunder brug af ”Tips og Fakta” – et 1 ½ times dialogmøde med debat, fakta og formidling. Formålet med den forbyggende indsat er både at oplyse om faktuel viden, åben debat og fjerne flertalsmisforståelser på rusmiddelområdet og dermed give de unge muligheder for at navigere og fastholde et sundt ungdomsliv.