Gå til hovedindhold

Databeskyttelse

Næstved Kommune har stort fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Mand der taster på et tastatur

Indhold

  Næstved kommune har brug for personoplysninger for at kunne betjene borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. 

  Når kommunen bruger personoplysninger, sker det altid på baggrund af lovgivning eller et samtykke fra borgeren.

  Kommunen anvender ikke oplysningerne til andet formål end det formål, som oplysningerne er indsamlet til, medmindre en lov pålægger kommunen denne brug.

  Kommunen har endvidere oplysningspligt over for borgerne, når oplysninger om borgerne behandles. Kommunen må ikke uden borgerens viden anvende oplysninger, medmindre det fremgår af en konkret lovgivning.

  De oplysninger, som kommunen bruger, skal være rigtige og ajourførte, så afgørelser er baseret på et korrekt grundlag. Borgeren har altid krav på, at få rettet forkerte og ikke-ajourførte oplysninger.

  Du har, som borger altid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, og til hvilken brug, kommunen behandler oplysninger om dig.

  Kommunen indhenter kun de personoplysninger, som er nødvendige for behandlingen af din sag. Ofte har vi brug for dit cpr-nummer for at kunne identificere dig entydigt. Navn, adresse og kontaktoplysninger har vi også brug for.

  Her kan du se de typiske personoplysninger, som de enkelte områder behandler som led i deres arbejde.

  Arbejdsmarked

  Ansættelse, fagforening, familieforhold, helbredsoplysninger, indkomstforhold, skatteoplysninger, forbrugsoplysninger, kontooplysninger, sociale forhold, straffeforhold, uddannelse og CV.

  Omsorg (sundhed, ældre, børn og unge)

  Familieforhold, helbredsoplysninger, kontooplysninger, etnicitet, religiøs overbevisning, sociale forhold, ansættelsesforhold, indkomstforhold, straffeforhold, uddannelse og CV.

  Skole og dagtilbud

  Familieforhold, foto og video, helbredsoplysninger, kontooplysninger, etnicitet, religiøs overbevisning, sociale forhold, ansættelsesforhold, indkomstforhold, straffeforhold, uddannelse og CV.

  Plan og miljø

  Ejerforhold, familieforhold, forbrugsoplysninger, helbred, indkomstforhold, kontooplysninger, sociale forhold, straffeforhold, matrikelnummer og registreringsnummer.

  I forbindelse med behandlingen af din sag, vil vi indsamle nogle oplysninger fra dig selv. Det vil i mange tilfælde også være nødvendigt at indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder. Til dette formål bestræber vi os på, ikke at indhente flere oplysninger end nødvendigt for at kunne behandle din sag. Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. 

  Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af dine sagsforhold i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

  I visse tilfælde videregiver vi dine oplysninger til for eksempel andre offentlige myndigheder, rådgivere, revisorer og de leverandører, som kommunen samarbejder med. Vi kan også, i henhold til forvaltningsloven eller offentlighedsloven, være forpligtet til at udlevere dine oplysninger som led i behandlingen af aktindsigt.

  Nogle af Næstved Kommunes afgørelser bliver offentliggjort i portaler eller på vores hjemmeside, fordi det er et lovkrav f.eks. i forbindelse med en høringsproces. Desuden offentliggøres de fleste byggetilladelser på Weblageret med ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og matr.nr.

  Når kommunen bruger personoplysninger og træffer afgørelser, så indgår personoplysningerne i forskellige sags- og dokumenthåndteringssystemer.

  Kommunens systemer er indrettet på en sådan måde, at medarbejdere kun får adgang til de personoplysninger, som den pågældende medarbejder har brug for at løse i sit daglige arbejde. Medarbejderne har desuden tavshedspligt.

  Kommunen indgår databehandleraftaler med de leverandører, som leverer systemer til kommunens sagsbehandling. I de aftaler forpligtes leverandøren og dennes underleverandører til at overholde databeskyttelsesforordningens og -lovens bestemmelser. 

  Når vi indhenter personlige oplysninger om dig, og gemmer dem i forbindelse med kommunens arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe oplysningerne gemmes. Det varierer afhængigt af, hvad formålet er med at gemme oplysningerne, og hvor længe kommunen har behov for at gemme oplysningerne. Altså er der forskellige opbevaringstider alt efter, hvilken sag det drejer sig om.

  Inden for nogle fagområder skal kommunen aflevere dine sager og oplysninger til et arkiv, inden kommunen må slette dem. Det bestemmes af arkivloven.

  Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen.

  Næstved Kommune er ansvarlig for behandlingen af data om dig. Du har en række rettigheder i forhold til Næstved Kommunes behandling af dine personoplysninger. 

  Hvis du vil vide mere om beskyttelsen af personoplysninger i Næstved Kommune, kan du kontakte informationssikkerhedskoordinatoren på databeskyttelse@naestved.dk

  Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

  Hvis du ønsker at få indsigt i de oplysninger, som Kommunen behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger kan du indsende en anmodning på Borger.dk.

  Anmod om indsigt

  Ret til berigtigelse (rettelse)

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på.

  Ret til begrænsning af behandlingen

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Næstved Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Næstved Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

  Har du spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, vil du gøre indsigelse mod behandling, eller andet, kan du henvende dig til kommunen via din e-boks , eller du kan henvende dig til det center i kommunen, der behandler din sag.

  Du kan også henvende dig til Datatilsynet, hvis du ønsker at klage.

  Kommunen skal dokumentere, at de principper, som kommunen skal overholde, bliver efterlevet. Derfor har kommunen ansat en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som skal rådgive om at håndtere persondata på lovlig og sikker vis.

  Databeskyttelsesrådgiveren refererer til kommunens øverste ledelse, som skal orienteres, når databeskyttelsesrådgiveren bliver opmærksom på, at reglerne ikke efterleves.

  Databeskyttelsesrådgiveren kan blive opmærksom på forhold via sit generelle tilsyn, men borgere kan også gøre databeskyttelsesrådgiveren opmærksom på behandlinger, der er i strid med reglerne.

  Du kan således godt kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde har krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

  Kontaktoplysninger på Næstved Kommunes databeskyttelsesrådgiver:

  Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
  CVR nr.: 3853 8071
  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø
  Tlf.: 7227 3002
  E-mail: dpo.naestved@bechbruun.com

  Er din henvendelse fortrolig skal du benytte sikker beskedfunktion.

  Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)