Skip to main content

Social- og sundhedshjælperelev (SSH)

Næstved Kommune samarbejder med SOSU ZBC om at uddanne Social– og Sundhedshjælperelever.

Medarbejdere på gang på plejehjem

Indhold

  Uddannelsen som social- og sundhedshjælper har som erhvervsuddannelse som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder, inden for følgende overordnede kompetenceområde:

  Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv, inden for det primærkommunale område.

  Ansøgning og holdstart

  Næste holdstart hvor du kan starte uddannelse er november 2020. Åbnet for ansøgning til dette hold fra 1. september - 27. september 2020.

  Søg elevplads på Næstved Kommune under job.

  SOSU elev fortæller om jobbet i en film

  Fakta om uddannelsen

  • Næstved Kommune samarbejder med SOSU ZBC om at uddanne Social– og Sundhedshjælperelever.
  • Ansættende myndighed vil være Næstved Kommune.
  • Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikperioder.
  • Uddannelsen tager 14 måneder.
  • I skoleperioderne vil du arbejde med fag som:
   Social – og Sundhedshjælperens rolle.
   Mødet med borgeren.
   Personlig hjælp, omsorg og pleje.
   Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.
  • Når du er ansat som social- og sundhedshjælperelev hos os, finder vi praktikplads til dig.
  • Der er mulighed for praktik i udlandet.
  • Når du er i praktik skal du møde kl. 7.00. Der vil ligeledes være både weekend og aftenvagter. Du er i praktik 37 timer/ugen.

  Økonomi

  Du får ansættelse i kommunen. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

  Du kan se mere om løn på FOA's hjemmeside

  Transport

  Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne efter gældende regler.
  Læs om reglerne på www.retsinformation.dk.
  Transportudgifter i praktikperioderne er for egen regning.

  Voksenelevløn

  Hvis du er fyldt 25 år og har et års relevant beskæftigelse på min. 24 timer/ugen, inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen.
  Relevant beskæftigelse kan f.eks. være:

  • som social- og sundhedspersonale inden for overenskomstens område,
  • som social- og sundhedspersonale inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter, eller ved selvejende eller private plejehjem,
  • som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område,
  • som handicaphjælper på voksenområdet,
  • i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

  Adgangskrav

  Kravene for at søge ind på Social og – Sundhedshjælperuddannelsen svarer til de kompetencer, du opnår ved at have gennemført Grundforløb 2, dvs. du har bestået grundforløbsprøven og grundfagene dansk (D niveau) og naturfag (E niveau).

  Derudover bliver du på Grundforløb 2 certificeret i Førstehjælp og Brandbekæmpelse, som også er et adgangskrav til uddannelsen.

  Du skal være realkompetence vurderet af f.eks. Social- og Sundhedsskolen.

  Næstved Kommune optager efter en samlet vurdering i forhold til skoleuddannelse, karakterniveau, uddannelser, tidligere jobs, udtalelser, udenlandsophold, arbejde som frivillig, om du kan cykle, og om du har skrevet en god motiveret ansøgning.

  Dine kompetencer vil kun tælle, hvis der medfølger dokumentation.

  Godskrivning af praktikken

  For at søge godskrivning på SSH uddannelsen for dele af / hele praktikken skal du have følgende relevant erhvervserfaring:

  Relevant erhvervserfaring
  Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erhvervserfaring med nedenstående jobfunktioner:

  • hovedvægt på dagvagt,
  • skal have erfaring fra flere vagtlag med skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver,
  • skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team, og
  • skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring på nedenstående jobområder:

  Hjemmeplejen
  Erhvervserfaring: 8 måneder
  Afkortning af skoleuger: -
  Afkortning af praktikmåneder: 3 måneder

  Plejecenter
  Erhvervserfaring: 8 måneder
  Afkortning af skoleuger: -
  Afkortning af praktikmåneder: 3 måneder

  Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
  Erhvervserfaring: 8 måneder
  Afkortning af skoleuger: -
  Afkortning af praktikmåneder: 1,5 måneder

  Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens start. Jf. § 66 y, stk. 1, i Lov om Erhvervsuddannelser

  Ansøger er ansvarlig for at indhente relevant og nødvendig dokumentation for erhvervede kompetencer med henblik på godskrivning.

  Dokumentation vedlægges din ansøgning.

  Forventninger ELEV - ARBEJDSGIVER

  Vi forventer, at du:

  • Er interesseret og engageret.
  • Er nysgerrig og åben for læring.
  • Kan skabe relationer, der fremmer det gode samarbejde.
  • Er mødestabil.
  • Er positiv og imødekommende.
  • Er fysisk og psykisk robust.
  • Skal kunne cykle.

  Du kan forvente af os:

  • Vi tilrettelægger et individuelt uddannelsesforløb, ud fra dine erhvervede kompetencer.
  • Vi har fokus på et værdibaseret læringsmiljø med bl.a. professionelle og engagerede praktikvejledere.
  • Et godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever.
  • I praktikperioden er du tilknyttet minimum en uddannet daglig praktikvejleder.
  • Du er ligeledes tilknyttet en fast uddannelseskoordinator, som du samarbejder med igennem hele dit uddannelsesforløb.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)