Gå til hovedindhold
Veje
Parkering
Selvbetjening

Parkering

Næstved bymidte tilbyder mange parkeringspladser og handicappladser med offentlig adgang. Hold øje med skiltningen og undgå en parkeringsafgift, når du parkerer. Kommunen har to parkeringshuse, der begge er gratis at benytte og uden tidsbegrænsning; det ene ligger tæt på stationen (Grønvej) og det andet ligger tæt på bymidten (Rampen). Til sammen rummer de to parkeringshuse ca. 770 parkeringspladser.

Luftfoto af Bredstrædeparkeringen

Indhold

  Sådan må du parkere

  • Det er dobbelt så dyrt, at standse eller parkere uberettiget på en handicapplads – det vil altså sige en afgift på 1.020 kr.
  • Det er dobbelt så dyrt at standse eller parkere foran en ind- og udkørsel (1.020 kr).
  • Der kan for en overtrædelse pålægges én afgift i døgnet, idet der dog tidligst kan pålægges en ny afgift 24 timer efter, at den forrige afgift er pålagt. Der kan for samme overtrædelse højst pålægges 3 afgifter.
  • Det er ikke tilladt at parkere med en del af køretøjet på cykelsti, gangsti eller fortov. Det samme gælder for midterrabat, helleanlæg eller lignende. Næstved Kommune har lempet bestemmelsen med parkering på fortov og dermed er det muligt at parkere på fortov med 2 hjul. Vi gør i den forbindelse opmærksom på færdselslovens regel om, at det ikke er lovligt at parkere til fare eller ulempe for færdslen. Nederst på siden kan du læse eller downloade Næstved Kommunes parkeringsbekendtgørelse.

   

  P-vagterne sikrer god fremkommelighed

  For at sikre en god fremkommelighed herunder mulighed for at finde en offentlig p-plads i nærheden af bestemmelsesstedet, er der indført parkeringsrestriktioner på nogle p-pladser - fortrinsvis i bymidter. Næstved Kommunes p-vagter har til opgave at sørge for, at standsning og parkering på veje og p-pladser fungerer på bedste måde og i overensstemmelse med de gældende regler.

  P-skive anvendes hvor der er tidsbegrænset parkering

  Hvor der er skiltet med tidsbegrænset parkering, skal du anvende p-skive. Der må kun være en p-skive, og den skal være anbragt synligt i forruden.

  P-billet skal være synlig i forruden

  Når du parkerer på en betalingsparkering, skal billetten anbringes, så den er synlig i forruden.

  Vil du vide mere om parkering, skiltning og parkeringsafgifter

  På biblioteket eller på internettet, eksempelvis på Retsinformation kan du finde Færdselsloven og anden lovgivning, der gælder for parkering, skiltning samt opkrævning af parkeringsafgifter. 

  Udvalgte skilte og deres betydning


  C61 - Standsning forbudt 
  Her må du slet ikke standse. Heller ikke for bare at lade en passager stige ud.


  C62 - Parkering forbudt   
  Her må du ikke parkere. Men du må dog gerne standse i op til 3 minutter.


  UC60,1 - restriktionen gælder både før og efter tavlen.


  UC 60,3 - restriktionen ophører ved tavlen.


  UC 60,2 - restriktionen begynder ved tavlen.


  E68 B - Parkeringszone
  Tavlen angiver et område med parkeringsrestriktioner.


  E69 - Parkeringszonen ophører først, når du har passeret denne tavle. 


  E49 - Gågade
  Tavlen angiver et område, hvor særlige færdselsregler er gældende. Området er reserveret gående. Tilladelse til kørsel kan angives på undertavle. Parkering i gågade må ikke ske uden for særlig afmærkede pladser. Ved standsning for af- eller pålæsning af tungt eller omfangsrigt gods, er det en forudsætning, at af- eller pålæsning foregår kontinuerligt.

  Parkeringsbekendtgørelse for Næstved kommune
  I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 nr. 1, § 92c stk. 4, lov om offentlige veje § 90, stk. 1-5, og bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1, nr. 3, litra b, bekendtgøres hermed med samtykke fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi følgende parkeringsbekendtgørelse:

  Anvendelsesområde
  § 1

  Bekendtgørelsen gælder standsning og parkering på offentlig vej og privat fællesvej i Næstved Kommune i tættere bebyggede områder afgrænset af byzonetavler (E55).

  Generelle bestemmelser
  § 2

  Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame.

  Parkering på afmærkede parkeringspladser
  § 3

  1. På parkeringspladser er det forbudt at parkere:
   Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbil og bus) og påhængskøretøjer (herunder påhængsvogn, sættevogn og påhængsredskaber).
   Nævnte køretøjer henvises til de særligt afmærkede parkeringspladser:
   I Næstved
   Fabriksvej
   Militærsvinget
   Transportbuen (Øverup Erhvervsområde)
   Industrivangen (Stenstrup Industriområde)
   Uden for Næstved by
   Glasmagervej i Fensmark
   Gartnervej i Holme-Olstrup
   Rødlersvej 2-4 (Bag benzinstationen), Hovedvejen 59, Tappernøje
   Nøddevej i Glumsø
   Industrivej i Gelsted
   Håndværkervej/Nyvangsvej i Herlufmagle
   Kristensmindevej i Fuglebjerg (tilladt for kølebiler og anhængere)
   Falkevej i Fuglebjerg
  2. Påhængsredskab (campingvogn) og påhængskøretøj (trailer).
  3. Autocampere med tilladt totalvægt over 3.500 kg. henvises til særligt afmærkede p-båse på
   Fønix-parkeringen.

  På parkeringspladser er det tilladt at parkere kabinescooter:

  1. I en almindelig p-bås med tidsubegrænset parkering.

  Parkering uden for afmærkede parkeringspladser
  § 4
  Motorkøretøj med en tilladt totalvægt under 3500 kg må standses eller parkeres delvist på fortov i køretøjets længderetning med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul på fortovet, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

  Campingvogn eller trailer med tilladt totalvægt under 2.000 kg. må endvidere standses eller parkeres delvist på fortov i køretøjets længderetning, når påhængskøretøjet er tilkoblet et motorkøretøj med en tilladt totalvægt under 3500 kg.

  Motorkøretøj med en tilladt totalvægt under 3500 kg må standses eller parkeres på skillerabat i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for den øvrige færdsel. Campingvogn eller trailer med tilladt totalvægt under 2000 kg må endvidere standses eller parkeres på skillerabat i køretøjets længderetning, når påhængskøretøjet er tilkoblet et motorkøretøj med en tilladt totalvægt under 3500 kg.

  § 5
  På vej er det forbudt at parkere:

  1. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg, herunder påhængsvogn, sættevogn og påhængsredskab, eller særligt indrettede køretøjer i mere end 3 timer.
  2. Påhængsredskab, herunder campingvogn over 2.000 kg, og påhængsvogn, herunder trailer, i mere end 3 timer.
  3. Campingvogne med tilladt totalvægt på indtil 2.000 kg i mere end 24 timer.

   

  Betalingsparkering
  § 6
  Køretøj forsynet med et parkeringskort for personer med handicap er fritaget for betaling.

  Parkeringsafgift
  § 7
  Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121 og § 122a.

  § 8
  Bekendtgørelse af 24. april 2018 ophæves som følge af nærværende bekendtgørelse, der træder i kraft ved offentliggørelse.

   

  Godkendt af Næstved Byråd d. 1. november 2022

  På vores hjemmeside kan du se, hvor der er offentligt tilgængelige parkeringspladser. Hvis du med informationsknappen klikker på en parkeringsplads, kan du få flere oplysninger om tidsbegrænsning m.v.
  Link til digitalt kort: Parkeringspladser i Næstved by

  I Næstved bymidte er der 3 betalingsparkeringspladser. Der er én på Kindhestegade (kaldet Axelhusparkeringen), én på Kattebjerg og én på Kvægtorvet.
  Det koster 10 kr. i timen at parkere på hverdage mellem 9-18.00 og lørdage mellem 9-14.00. På disse betalingsparkeringspladser er der ofte ledige pladser.
  Du kan betale med mønter og betalingskort. Du kan også betale via en app, hvis du er tilmeldt Easypark, Parkpark, Parkman, ParkOne eller OK.

  Under Axeltorvet i Næstved bymidte, er der 50 parkeringspladser, som udlejes til private og erhverv. 
  Du kan under Betalt Parkering se information om prisen for leje af en p-plads. 

  Ønsker du at få fremvist anlægget, skal du kontakte Næstved Park & Vej parkogvej@naestved.dk

  Ønsker du at indgå en aftale omkring leje af en parkeringsplads under Axeltorv, skal du skrive til Boligadministrationen boligadministrationen@naestved.dk 

  Der gælder særlige regler i kommunen for parkering af busser og lastbiler, påhængs- og sættevogne, traktorer, motorredskaber, påhængsredskaber eller lignende.

  På parkeringspladser er det forbudt at parkere:

  Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg og påhængskøretøjer (herunder påhængsvogn, sættevogn og påhængsredskaber). Nævnte køretøjer henvises til de særligt for disse afmærkede parkeringspladser.
  Autocampere med tilladt totalvægt over 3500 kg. henvises til særligt afmærkede p-båse på Parkering Rådmandshaven.

  Busser og lastbiler, påhængs- og sættevogne henvises til særligt afmærkede parkeringspladser. 

  I Næstved by:

  Fabriksvej, Militærsvinget, Øverup Erhvervsområde, Industrivangen i Stenstrup Industriområde samt Transportbuen ved Øverup Erhvervsområde.

  Uden for Næstved by:

  Glasmagervej i Fensmark, Gartnervej i Holme-Olstrup, Pederstrupvej 9B ved Materielgården i Mogenstrup, Rødlersvej 2-4 i Tappernøje (Bag benzinstationen, Hovedvejen 59), Nøddevej i Glumsø, Industrivej i Gelsted, Håndværkervej/Nyvangsvej i Herlufmagle, Kristensmindevej (tilladt for kølebiler og anhængere) og Falkevej i Fuglebjerg.

  Parkering af motorcykel

  • I gågadezone og cykelgadezone må 2 hjulet MC parkeres uden for de afmærkede p-båse, når det kan ske uden at være til fare og ulempe for den øvrige færdsel.
  • I tidsubegrænset p-bås.
  • I tidsbegrænset p-bås, når tidsbegrænsningen overholdes.
  • På betalingsparkering, når betaling sker via en af de tilmeldte betalingsapps.

  Har du autocamper, kan du overnatte på kommunens autocamperparkeringsplads.

  Næstved Kommune tilbyder overnatningsmulighed for autocampere ved Fønixparkeringen. Der er reserveret pladser på parkeringspladsen.

  Ved pladserne er der mulighed for strøm, vand, affaldstømning og tanktømning.

  Kommunen kan udstede en parkeringsdispensation (parkeringstilladelse) for erhverv til steder, hvor der normalt ikke må parkeres. Dette kræver, at det er nødvendigt at være nær arbejdsstedet, for at arbejdsopgaven kan udføres.

  I hvilke tilfælde kan parkeringsdispensation søges?

  Parkeringsdispensationer kan søges af erhvervsdrivende, som har brug for at kunne parkere nær arbejdsstedet mens en opgave løses - eksempelvis ud over den tilladte parkeringstid, ved tidsbegrænset parkering, eller hvor der er parkeringsforbud. Private kan som udgangspunkt ikke søge parkeringsdispensation.

  Uindregistrerede køretøjer

  Parkeringsdispensation udstedes ikke til uindregistrerede køretøjer som f.eks. lifte, kraner m.v. I stedet skal der søges om rådighedstilladelse. Du kan læse mere om reglerne for udstedelse af rådighedstilladelse på denne side

  Hvad koster det?

  Det er gratis at få en parkeringsdispensation.

  Hvem kan søge?

  Det kan eksempelvis håndværkere, flyttebiler, bil, hvor kran, kompressorudstyr eller andet er fastmonteret på bilen, pressevogne (TV, radio m.v.) og enkeltstående offentlige arrangementer. Regler for tildeling af dispensation

  Parkeringsdispensation kan udstedes til
  - enkeltstående arbejdsopgaver - med politiets samtykke, hvor der er standsningsforbud - mod betaling ved betalingsparkering

  Parkeringsdispensation kan ikke udstedes
  - i reklameøjemed - i parkeringsøjemed - som generel dispensation - til private

  Ansøg her

  Der er parkeringslempelser for biler med parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer.

  I Næstved kommune er en række p-pladser reserveret til biler med parkeringskort. I Næstved bymidte er der i alt ca. 40 p-pladser for invalidebiler.

  Betingelser

  Betingelsen for at benytte de reserverede p-pladser er, at bilen er forsynet med et parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer. Kortet skal ligge synligt i bilens forrude.

  Ønsker man et parkeringskort, skal man kontakte Danske Handicaporganisationers Brugerservice tlf. 3675 1793.

  Parkeringskortet giver følgende rettigheder

  • Parkering i indtil 15 minutter på steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud, og gågader i det omfang ærindekørsel er tilladt.
  • Parkering i max. 1 time på steder, hvor der er 15 eller 30 minutters parkering tilladt.
  • På steder med 1, 2 eller 3 timers tilladt parkering kan der parkeres ubegrænset.
  • Ved parkering på betalings-parkeringspladser kan der parkeres gratis og ubegrænset.

  Afgiften for at parkere ulovligt er for tiden 510 kr. Parkeres der uberettiget på en handicapparkeringsplads eller foran en ind/udkørsel er afgiften 1.020 kr.

  Betaling af en pålagt afgift skal ske inden 10 dage via Netbank eller ”Mit betalingsoverblik” på. Ved manglende betaling udsendes først en påmindelse, og hvis betaling stadig mangler, udsendes der en rykker med et gebyr på 250 kr. til køretøjets registrerede ejer.

  Du kan klage over p-afgiften via en blanket på borger.dk, ved at sende klagen på mail til trafik@naestved.dk eller ved brev til Næstved Kommune.

  I klagen skal du forklare, hvorfor du mener, at parkeringsafgiften er uberettiget. Det er ærgerligt at få en p-afgift, men det kan selvfølgelig ikke bruges som begrundelse for at indsende en klage. I klagen bedes du anføre parkeringsafgiftens løbenummer og/eller køretøjets registreringsnummer samt klagers navn og adresse.

  Jf. Færdselslovens § 121, stk. 2, kan afgørelsen i forbindelse med indsigelsen ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.

  Kan jeg få rabat på en p-afgift, hvis jeg er pensionist eller studerende?

  Det er ikke muligt at nedsætte beløbet, hvis du er pensionist eller studerende, da en parkeringsafgift udstedt af Næstved Kommune ikke er en bøde, men en afgift.

  Kan jeg afdrage på en p-afgift?

  I særlige tilfælde er der mulighed for at få en afdragsordning. Du kan få nærmere information herom hos opkrævningsgruppen på tlf. 5588 5576.

  Jeg har klaget over en p-afgift, skal jeg stadig betale den?

  Nej, det skal du ikke. Vi sætter automatisk betalingsfristen i bero, når vi modtager din klage.

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med en rykker?

  Hvis rykkeren er kommet, kort tid efter du har betalt eller klaget over en p-afgift, er det muligt, at de to har krydset hinanden. I så fald kan du se bort fra rykkeren.

  Har du modtaget en rykker for en p-afgift, du ikke har set i forruden, skal du tjekke din digitale postkasse. Næstved Kommune sender påmindelser om p-afgifter elektronisk. Ønsker du at se baggrunden for p-afgiften, kan du kontakte Team Trafik på tlf. 5588 6238.

   

  Færdselsloven og øvrige bekendtgørelser

  Du kan læse mere i Færdselsloven og øvrige lovbekendtgørelser via link til Retsinformation nederst på siden. På internettet og på biblioteket kan du få yderligere information omkring lovgivningen vedrørende parkering, skiltning og p-afgifter.

  I Næstved Kommune henstiller vi til, at du slukker motoren i dit køretøj, når du holder stille. Formålet er at reducere luftforurening og unødige støjgener.
   

  Nederst på siden kan du læse det fulde tomgangsregulativ, der er vedtaget i Teknisk Udvalg i 2015.

  Relevante artikler