Gå til hovedindhold

Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Næstved Kommune. Se her hvordan

 • Læs op

Indhold

  Lån til betaling af stigning i grundskyld - ny indefrysningsordning

  I forbindelse med Regeringens boligudspil ”Tryghed for Boligejerne” er der indført en midlertidig indefrysningsordning som gælder fra 2018 – 2024. Lovgrundlaget for indefrysningsordningen kan findes her og hedder lov nr. 278 af 12. april 2018

  Hvordan virker indefrysningsordningen?

  Ordningen fungerer ved, at Næstved Kommune giver lån til stigningen, hvis grundskylden er steget med mere end kr. 200,00 pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysningen eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit i perioden. Fra 2. halvår 2021 er det muligt at fravælge indefrysningen – læs mere i afsnittet ”Hvornår skal lånet indfries?” længere nede i teksten.
  Der tinglyses ikke sikkerhed i din ejendom.
  Indefrysningsordningen må ikke forveksles med kommunens mulighed for at yde pensionister lån til betaling af ejendomsskatter – det der i daglig tale er kaldt for ”indefrosne ejendomsskatter”.

  Hvem er omfattet af ordningen

  Ordningen omfatter kun personer, der ejer fast ejendom. Selskaber er ikke omfattet af ordningen. Er du omfattet, vil indefrysningsbeløbet fremgå af din skattebillet.

  Lånet fungerer på denne måde

  Næstved Kommune opretter automatisk lånet, hvis der er en stigning på grundskylden, der er højere end kr. 200,00 pr. ejer. Hver ejer får sit eget lån, som ejeren hæfter personligt for.

  De efterfølgende år bliver stigningerne i din grundskyld tilskrevet lånet. Du vil årligt få tilsendt en opgørelse med saldoen på lånet.

  Hvis du har lån til betaling af ejendomsskatter

  Har du lån til betaling af ejendomsskat, vil du også være omfattet af den nye indefrysningsordning – se eksempel 6 og 7 nedenfor.

  Eksempler på indefrysning af stigninger i grundskylden

  Kommunen indefryser kun, når en ejer får en stigning i grundskylden, der er højere end kr. 200,00. Hvis stigningen er mindre end kr. 200,00 pr. person, så skal stigningen betales som en del af grundskylden (ejendomsskatten).

  Eksempel 1, En ejer: stigningen i grundskylden er på kr. 150,00 - Der indefryses intet.

  Eksempel 2, En ejer: stigningen i grundskylden er på kr. 250,00 - Der indefryses kr. 250,00.

  Eksempel 3, To ejere – de ejer hver 50% af ejendommen: stigningen i grundskylden er på kr. 300,00 - Der indefryses intet.

  Eksempel 4, To ejere – de ejer hver 50% af ejendommen: stigningen i grundskylden er på kr. 500,00 - Der indefryses kr. 250,00 pr. person.

  Eksempel 5, To ejere – Ejer 1 ejer 25% af ejendommen og Ejer 2 ejer 75% af ejendommen: stigningen i grundskylden er på kr. 600,00 à Ejer 1 har en stigning på kr. 150,00. der indefryses intet. Ejer 2 har en stigning på kr. 450,00, og der indefryses kr. 450,00.

  Eksempel 6 – med lån til betaling af ejendomsskatter, En ejer: grundskyld udgør kr. 10.000,00 - stigningen i grundskylden er på kr. 500,00 - Der indefryses kr. 500,00 og saldoen på ”lån til betaling af ejendomsskat” stiger med kr. 9.500,00.

  Eksempel 7 – med lån til betaling af ejendomsskatter, To ejere: de ejer hver 50% af ejendommen - grundskyld udgør kr. 10.000,00 – stigningen i grundskylden er på kr. 500,00 - Der indefryses kr. 250,00 pr. person og saldoen på ” lån til betaling af ejendomsskat” stiger med kr. 9.500,00.

  Hvornår skal lånet indfries?

  Lånet skal indfries, når du sælger dit hus. Du modtager automatisk en opkrævning af lånet, når ejerskiftet registreres hos Næstved Kommune.

  Hvis ejerskiftet skyldes, at en ejerandel overgår fra din ægtefælle til dig, så vil du overtage din ægtefælles lån. Du vil ikke blive opkrævet hele saldoen før du sælger huset.

  Indefrysningen er automatisk, men fra 2. halvår 2021 har du mulighed for at vælge den fra. Hvis du ønsker at betale din allerede indefrosne grundskyld og fremtidige grundskyldsstigninger, kan du altså gøre det fra andet halvår af 2021.

  Der beregnes ikke renter af lånebeløbet frem til 2024.

  Ny ordning fra 2024

  Fra 2024 overgår ordningen til SKAT og bliver permanent. Ordningen er fra 2024 valgfri og du kan vælge om du ønsker at fortsætte med lånet eller indbetale det fulde beløb. Vælger du at fortsætte med lånet, beregnes der renter af lånet.

  Læs mere her:
  Boligskatten frem mod 2024 - Skatteministeriet
  Boligskattereglerne fra 2024 - Skatteministeriet

  Ejendomsskattebillet 2021

  Ejendomsskattebilletten 2021 er sendt til din e-Boks den 18. december 2020. Du modtager kun et fysisk brev, hvis du er fritaget for digital post.

  Alle ejere modtager en ejendomsskattebillet. Er I flere ejere, modtager én af jer den originale ejendomsskattebillet og øvrige ejere modtager en kopi.

  Er der administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet til administrator.

  På ejendomsskattebilletten kan du se, hvad der skal betales i grundskyld (ejendomsskat til kommunen) og renovation (husholdningsaffald) for 2021.

  Grundskyld betales med halvdelen i februar og halvdelen i august.

  Renovation betales med hele beløbet i februar. Specifikationen af din affaldsordning fremgår af ejendomsskattebilletten. Hvis du har spørgsmål til affaldsordningen, skal du kontakte Center for Plan og Miljø, Team Affald via mail affald@naestved.dk eller tlf. 5588 5588.

  De samlede ratebeløb finder du nederst på ejendomsskattebilletten. Vær opmærksom på sidste rettidige indbetalingsdatoer:
  1. rate den 5. februar 2021
  2. rate den 5. august 2021

  Har du spørgsmål til din ejendomsskattebillet, kan du kontakte Center for Koncernservice på tlf. 5588 6049 eller via mail ejendomsskat@naestved.dk

  Betaling

  Hvis du ikke har tilmeldt din ejendomsskat til betalingsservice, modtager du indbetalingskort sidst i januar vedr. 1. rate og sidst i juli vedr. 2. rate.

  Indbetalingskort sendes til din E-boks eller som fysisk brev. Bemærk, at indbetalingskort kun sendes til den ejer eller administrator, der har modtaget den originale ejendomsskattebillet.

  Husk du også kan indbetale via ”Mit Betalingsoverblik”. Du finder Mit Betalingsoverblik her og du logger ind ved at bruge din NemID 

  Ønsker du at indbetale ejendomsskatten på Borgerservice, skal du huske at medbringe indbetalingskortet.

  Indbetaler du for sent, tillægges renter 0,4% pr. påbegyndt måned. Ved udsendelse af rykkerskrivelse tillægges gebyr kr. 250,00.

  Underrettes om udlæg i ejendommen påløber gebyr kr. 450,00 samt retsafgift på min. kr. 300,00.

  Tilmelding til betalingsservice kan bl.a. ske via dette link: Betaling til Kommunen.

  Oplysningerne til brug for tilmeldingen fremgår af indbetalingskortet. Du skal betale regningen som du plejer, indtil aftale og beløb fremgår af betalingsoversigten. Vær også opmærksom på at beløbet bliver trukket på din konto.

  Hvad er Ejendomsskat?

  Når du ejer en ejendom, skal der betales to slags skat:

  Ejendomsværdiskat - en personlig skat som beregnes på grundlag af ejendomsværdien og betales til SKAT. Spørgsmål om ejendomsværdiskat, ejendomsværdi og grundværdi skal rettes til Vurderingsstyrelsen på tlf. 7222 1616.

  Ejendomsskat - består af grundskyld og dækningsafgift og opkræves af kommunen.
  Grundskyld til Næstved Kommune beregnes for 2021 med 25 promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier:

  1. Ejendommens grundværdi ansat af vurderingsmyndigheden (SKAT) efter evt. fradrag for forbedringer, sådan som disse beløb er fastsat ved seneste offentliggjorte vurdering og efter evt. reduktion for fritagelser efter §§ 7 og 8 i lov om kommunal ejendomsskat.

  2. Ejendommens afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent. (Reguleringsprocenten kan højest udgøre 7 %). Reguleringsprocenten for 2021 blev fastsat til 6,4 %.

  Er der sket ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan der være en større stigning i beskatningsgrundlaget end det ovennævnte giver udtryk for.

  Dækningsafgift af forretningsejendomme beregnes for 2021 med 0,5 promille af den del af ejendommens dækningsafgiftspligtige forskelsværdi (bygningsværdi), der overstiger 50.000 kr.

  Ejerskifte

  Ejerskifte registreres hos kommunen, når det er tinglyst og skattebilletten sendes automatisk til den nye ejer.

  Betalingsservice bliver automatisk afmeldt ved ejerskifte eller ændringer i ejerforholdet.

  Den indefrosne stigning i grundskyld opkræves hos samtlige sælgere fordelt på ejerandele, når ejerskiftet er registreret hos kommunen.

  Ved salg af en andel af ejendommen, skal fordeling af ejendomsskatten ske ved refusion mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)