Gå til hovedindhold

Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Næstved Kommune. Se her hvordan

Fugle hus

Indhold

  I forbindelse med Regeringens boligudspil ”Tryghed for Boligejerne” er der indført en midlertidig indefrysningsordning som gælder fra 2018 – 2024. Lovgrundlaget for indefrysningsordningen kan findes her og hedder lov nr. 278 af 12. april 2018

  Ordningen fungerer ved, at Næstved Kommune yder et lån til stigningen, hvis grundskylden er steget med mere end kr. 200,00 pr. ejer. Du er automatisk tilmeldt ordningen ved køb af ejendom. Lånet er gebyr og rentefrit til og med 2023. Der tinglyses ikke sikkerhed i din ejendom.

  Lånet skal indfries, når du sælger dit hus. Du modtager automatisk en opkrævning af lånet, når ejerskiftet registreres hos Næstved Kommune.
  Hvis ejerskiftet skyldes, at en ejerandel overgår fra din ægtefælle til dig, så vil du overtage din ægtefælles lån. Du vil ikke blive opkrævet hele saldoen før du sælger huset.

  Fra 1. maj 2021 er ordningen gjort frivillig jf. lov nr. 2227 af 29.12.2020. Du har nu mulighed for at fravælge indefrysningen ved at logge på borger.dk med dit NemID her: Fra-/tilmelding af indefrosset grundskyld. Har du ikke NemID, kan du kontakte os på telefon 55886049.

  Når du fravælger indefrysning, skal du samtidig indfri lånesaldoen.
  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

  Læs mere om ordningen her

  Ejendomsskattebilletten 2021 er sendt til din e-Boks den 18. december 2020. Du modtager kun et fysisk brev, hvis du er fritaget for digital post.

  Alle ejere modtager en ejendomsskattebillet. Er I flere ejere, modtager én af jer den originale ejendomsskattebillet og øvrige ejere modtager en kopi.

  Er der administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet til administrator.

  På ejendomsskattebilletten kan du se, hvad der skal betales i grundskyld (ejendomsskat til kommunen) og renovation (husholdningsaffald) for 2021.

  Grundskyld betales med halvdelen i februar og halvdelen i august.

  Renovation betales med hele beløbet i februar. Specifikationen af din affaldsordning fremgår af ejendomsskattebilletten. Hvis du har spørgsmål til affaldsordningen, skal du kontakte Center for Plan og Miljø, Team Affald via mail affald@naestved.dk eller tlf. 5588 5588.

  De samlede ratebeløb finder du nederst på ejendomsskattebilletten. Vær opmærksom på sidste rettidige indbetalingsdatoer:
  1. rate den 5. februar 2021
  2. rate den 5. august 2021

  Har du spørgsmål til din ejendomsskattebillet, kan du kontakte Center for Koncernservice på tlf. 5588 6049 eller via mail ejendomsskat@naestved.dk

  Hvis du ikke har tilmeldt din ejendomsskat til betalingsservice, modtager du indbetalingskort sidst i januar vedr. 1. rate og sidst i juli vedr. 2. rate.

  Indbetalingskort sendes til din E-boks eller som fysisk brev. Bemærk, at indbetalingskort kun sendes til den ejer eller administrator, der har modtaget den originale ejendomsskattebillet.

  Husk du også kan indbetale via ”Mit Betalingsoverblik”. Du finder Mit Betalingsoverblik her og du logger ind ved at bruge din NemID 

  Ønsker du at indbetale ejendomsskatten på Borgerservice, skal du huske at medbringe indbetalingskortet.

  Indbetaler du for sent, tillægges renter 0,4% pr. påbegyndt måned. Ved udsendelse af rykkerskrivelse tillægges gebyr kr. 250,00.

  Underrettes om udlæg i ejendommen påløber gebyr kr. 450,00 samt retsafgift på min. kr. 300,00.

  Tilmelding til betalingsservice kan bl.a. ske via dette link: Betaling til Kommunen.

  Oplysningerne til brug for tilmeldingen fremgår af indbetalingskortet. Du skal betale regningen som du plejer, indtil aftale og beløb fremgår af betalingsoversigten. Vær også opmærksom på at beløbet bliver trukket på din konto.

  Den 1. september 2021 begynder Vurderingsstyrelsen arbejdet med at udsende de nye ejendomsvurderinger. I første omgang vil ejerne af 50.000 boliger modtage en meddelelse om de data på ejendommen, som Vurderingsstyrelsen bruger til at vurdere ejendommen. Du har så 4 ugers frist til at gøre indsigelser og få ændret disse data – læs mere herom her: https://www.vurderingsportalen.dk/ejerbolig/bag-om-vurderingen/faq/hvad-og-hvornaar

  Når du ejer en ejendom, skal der betales to slags skat:

  Ejendomsværdiskat - en personlig skat som beregnes på grundlag af ejendomsværdien og betales til SKAT. Spørgsmål om ejendomsværdiskat, ejendomsværdi og grundværdi skal rettes til Vurderingsstyrelsen på tlf. 7222 1616.

  Ejendomsskat - består af grundskyld og dækningsafgift og opkræves af kommunen.
  Grundskyld til Næstved Kommune beregnes for 2021 med 25 promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier:

  1. Ejendommens grundværdi ansat af vurderingsmyndigheden (SKAT) efter evt. fradrag for forbedringer, sådan som disse beløb er fastsat ved seneste offentliggjorte vurdering og efter evt. reduktion for fritagelser efter §§ 7 og 8 i lov om kommunal ejendomsskat.

  2. Ejendommens afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent. (Reguleringsprocenten kan højest udgøre 7 %). Reguleringsprocenten for 2021 blev fastsat til 6,4 %.

  Er der sket ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan der være en større stigning i beskatningsgrundlaget end det ovennævnte giver udtryk for.

  Dækningsafgift af forretningsejendomme beregnes for 2021 med 0,5 promille af den del af ejendommens dækningsafgiftspligtige forskelsværdi (bygningsværdi), der overstiger 50.000 kr.

  Ejerskifte registreres hos kommunen, når det er tinglyst og skattebilletten sendes automatisk til den nye ejer.

  Betalingsservice bliver automatisk afmeldt ved ejerskifte eller ændringer i ejerforholdet.

  Den indefrosne stigning i grundskyld opkræves hos samtlige sælgere fordelt på ejerandele, når ejerskiftet er registreret hos kommunen.

  Ved salg af en andel af ejendommen, skal fordeling af ejendomsskatten ske ved refusion mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)