Gå til hovedindhold

Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Næstved Kommune. Få overblik over ejendomsskattebillet, ejendomsværdiskat og ejerskifte.

Fugle hus

Indhold

  Ejendomsskattebilletten 2022 er sendt til din e-Boks den 14. december 2021. Du modtager kun et fysisk brev, hvis du er fritaget for digital post.

  Alle ejere modtager en ejendomsskattebillet. Er I flere ejere, modtager én af jer den originale ejendomsskattebillet og øvrige ejere modtager en kopi.

  Er der administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet til administrator.

  På ejendomsskattebilletten kan du se, hvad der skal betales i grundskyld (ejendomsskat til kommunen) og renovation (husholdningsaffald) for 2022.

  Grundskyld betales med halvdelen i februar og halvdelen i august.

  Renovation betales med hele beløbet i februar. Specifikationen af din affaldsordning fremgår af ejendomsskattebilletten. Hvis du har spørgsmål til affaldsordningen, skal du kontakte Center for Plan og Miljø, Team Affald via mail affald@naestved.dk eller tlf. 5588 5588.

  De samlede ratebeløb finder du nederst på ejendomsskattebilletten. Vær opmærksom på sidste rettidige indbetalingsdatoer:
  1. rate den 7. februar 2022
  2. rate den 5. august 2022.

  Har du spørgsmål til din ejendomsskattebillet, kan du kontakte Center for Koncernservice på tlf. 5588 6049 eller via mail ejendomsskat@naestved.dk

  Hvis du ikke har tilmeldt din ejendomsskat til betalingsservice, modtager du indbetalingskort sidst i januar vedr. 1. rate og sidst i juli vedr. 2. rate.

  Indbetalingskort sendes til din E-boks eller som fysisk brev. Bemærk, at indbetalingskort kun sendes til den ejer eller administrator, der har modtaget den originale ejendomsskattebillet.

  Husk du også kan indbetale via ”Mit Betalingsoverblik”. Link findes på indbetalingskortet og her: Mit Betalingsoverblik 

  Ønsker du at indbetale ejendomsskatten på Borgerservice, skal du huske at medbringe indbetalingskortet. 

  Indbetaler du for sent, tillægges renter 0,4% pr. påbegyndt måned. Ved udsendelse af rykkerskrivelse tillægges gebyr kr. 250,00.

  Underrettes om udlæg i ejendommen påløber gebyr kr. 450,00. 

  Tilmelding til betalingsservice kan bl.a. ske via dette link: Betaling til Kommunen

  Oplysningerne til brug for tilmeldingen fremgår af indbetalingskortet. Du skal betale regningen som du plejer, indtil aftale og beløb fremgår af betalingsoversigten. Vær også opmærksom på at beløbet bliver trukket på din konto. 

  Når du ejer en ejendom, skal der betales to slags skat:

  Ejendomsværdiskat - en personlig skat som beregnes på grundlag af ejendomsværdien og betales til SKAT. Spørgsmål om ejendomsværdiskat, ejendomsværdi og grundværdi skal rettes til Vurderingsstyrelsen på tlf. 7222 1616.

  Ejendomsskat - består af grundskyld og dækningsafgift og opkræves af kommunen.

  Næstved kommune opkræver fra 2022 ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.


  Grundskyld til Næstved Kommune beregnes for 2022 med 25 promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier:

  1. Ejendommens grundværdi ansat af vurderingsmyndigheden (SKAT) efter evt. fradrag for forbedringer, sådan som disse beløb er fastsat ved seneste offentliggjorte vurdering og efter evt. reduktion for fritagelser efter §§ 7 og 8 i lov om kommunal ejendomsskat.

  2. Ejendommens afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent. (Reguleringsprocenten kan højest udgøre 7 %). Reguleringsprocenten for 2022 blev fastsat til 2,8 % for ejerboliger og 4,4 % for øvrige ejendomme.

  Er der sket ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan der være en større stigning i beskatningsgrundlaget end det ovennævnte giver udtryk for.

  Ved nyopståede ejendomme ansætter Vurderingsstyrelsen et foreløbigt beregningsgrundlag, som vil fremgå af din forskudsopgørelse. Er du ikke enig i det foreløbige beregningsgrundlag, kan du ændre det ved at kontakte Vurderingsstyrelsen på tlf. 7222 1632 – Læs mere om foreløbigt beregningsgrundlag.

  Ejerskifte registreres hos kommunen, når det er tinglyst og skattebilletten sendes automatisk til den nye ejer.

  Betalingsservice bliver automatisk afmeldt ved ejerskifte eller ændringer i ejerforholdet.

  Den indefrosne stigning i grundskyld opkræves hos samtlige sælgere fordelt på ejerandele, når ejerskiftet er registreret hos kommunen.

  Ved salg af en andel af ejendommen, skal fordeling af ejendomsskatten ske ved refusion mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)