Miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Næstved Kommune fører miljøtilsyn med husdyrbrug og virksomheder i kommunen. Kommunen udarbejder også miljøtilladelser og miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug.

Der er i lovgivningen nogle minimumsfrekvenser for miljøtilsyn med husdyrbrug og visse virksomheder. Det betyder, at alle som et minimum skal have et såkaldt basistilsyn inden for et lovbestemt tidsinterval.

Ejendomme med en miljøgodkendelse skal typisk oftere have tilsyn end mindre virksomheder og husdyrbrug.

Udkast til miljøtilladelser og miljøgodkendelser af husdyrbrug

Naboer og omkringboende inden for lugtkonsekvensområdet på 516 meter har modtaget brev om, at der foreligger et udkast om miljøgodkendelse til malkekvægbesætningen på Assendrupvej 10 og de kan kommentere udkastet til og med 20.august 2020. Læs udkastet herunder:

Udkast til afgørelse om miljøgodkendelse til Assendrupvej 10, 4690 Haslev

Miljøgodkendelser

De gældende miljøtilladelser og godkendelser i Næstved Kommune kan du finde ved at søge efter dem under Næstved Kommune på Digital Miljø Administration, DMA.

Her kan du finde miljøgodkendelser i Næstved Kommune

De fleste miljøgodkendelser på husdyrbrug bliver kaldt §16a- eller §16b-miljøgodkendelser og kan findes på ovenstående hjemmeside. Hvis du ikke kan finde miljøgodkendelsen for en ejendom, så ring eller skriv til os.

Offentliggørelse af tilsyn

Hvis du ønsker at se, hvornår der senest er blevet ført miljøtilsyn på en ejendom, og kommunen er pålagt at offentliggøre visse oplysninger om tilsynet, så kan du finde dem på Miljøstyrelsens hjemmeside om Digital  Miljø Administration, DMA.

Her kan du finde offentliggørelser af tilsyn i Næstved Kommune

Miljøtilsyn på et husdyrbrug

Du vil oftest få brev om det kommende miljøtilsyn, og som minimum 14 dage før - medmindre du har aftalt andet med os.

På selve tilsynet gennemgår kommunens miljømedarbejder ejendommens husdyrproduktion, opbevaring af husdyrgødning, olietanke, opbevaring og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald samt andet affald m.v.

Har ejendommen en miljøgodkendelse vil den være udgangspunkt for tilsynet.

Du vil ved tilsynet typisk blive bedt om at fremvise logbog for flydelag på gyllebeholder, dokumentation for produktionens størrelse for eksempel i form af slagteriafregning, seneste gødningsregnskab, forpagtningskontrakter, aftaler om opbevaring eller overførsel af husdyrgødning, dokumentation for aflevering af affald m.v.

Miljøtilsyn på en virksomhed

Du vil oftest få brev om det kommende miljøtilsyn, og som minimum 14 dage før - medmindre du har aftalt andet med os.

På selve tilsynet gennemgår kommunens miljømedarbejder de konkrete miljøforhold, som gælder for din virksomhed, afhængigt af om der er tale om et autoværksted, industrivirksomhed og hvilken type tilladelse virksomheden har.

Det vil typisk være:

  • Driften og indretning
  • Støjende aktiviteter
  • Typer af afkast, og om der er filtre samt typen af disse
  • Om der er processpildevand
  • Opbevaring og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald samt andet affald m.v.

Virksomheden vil ved tilsynet typisk blive spurgt om at fremvise dokumentation for aflevering af affald - særligt farligt affald (transportør, modtager mængde og datoer) samt hvis der er krav til egenkontrol i form af dokumentation for filtereftersyn og filterskift m.v.

Et samlet tilsyn vil normalt tage 0,5 - 1,5 time, hvor virksomheden efterfølgende vil modtage et referat af kommunens besøg.

Henstillinger, indskærpelser og påbud

Hvis vi under et tilsyn konstaterer forhold, der ikke er, som de burde være, så kan vi:

  • henstille, at forholdene bringes i orden. Henstillinger bruges kun, når forholdet er af mindre betydning, og såfremt der ikke er tale om for eksempel overskridelse af vilkår eller regler fastsat i en bekendtgørelse.
  • indskærpe, at forholdene bringes i orden. Indskærpelser bruger vi, hvis der er tale om eksempelvis overskridelse af et vilkår i en miljøgodkendelse eller regler fastsat i bekendtgørelse. Indskærpelser er en påmindelse om virksomhedens gældende retstilstand og skal efterkommes. Hvis en indskærpelse ikke efterkommes, kan det medføre en politianmeldelse. Indskærpelser kan ikke påklages og skal ikke varsles.
  • påbyde, at forholdene bringes i orden. Påbud bruges, hvis der er behov for at regulere et væsentligt miljøforhold, men hvor der ikke er fastsat vilkår eller fastsat udspecificerede regler for forholdet. Et påbud skaber en ny retstilstand for virksomheden og kan påklages.

Hvis der er fare for sundheden eller trussel om væsentlig skade på miljøet kan kommunen meddele påbud mundtligt (for eksempel om standsning). Det mundtlige påbud følges altid efterfølgende op af et skriftligt.

Brugerbetaling

Der er faste kriterier for opkrævning af brugerbetaling efter et miljøtilsyn. Opkrævningen må kun ske en gang årligt i november.

Der er også brugerbetaling på visse typer miljøgodkendelser. Du vil blive oplyst om dette i forbindelse med sagsbehandlingen.

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)

Relevante artikler