Gå til hovedindhold
Klima
Miljø

Miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Næstved Kommune fører miljøtilsyn med husdyrbrug og virksomheder i kommunen. Læs bl.a. om miljøtilsyn, godkendelser og henstillinger.

Anlæg til at behandle overskudsvarme fra Ardagh, til Fensmark Fjernvarme

Indhold

  Der er i lovgivningen nogle minimumsfrekvenser for miljøtilsyn med husdyrbrug og visse virksomheder. Det betyder, at alle som et minimum skal have et såkaldt basistilsyn inden for et lovbestemt tidsinterval.

  Ejendomme med en miljøgodkendelse skal typisk oftere have tilsyn end mindre virksomheder og husdyrbrug.

  Udkast til miljøtilladelser og miljøgodkendelser af husdyrbrug

  Naboer og omkringboende til Højbjergvej 10A, 4250 Fuglebjerg har den 15.5.2024 modtaget et brev, hvor vi orienterer om at der forligger et udkast til en afgørelse efter husdyrbrugloven og at de bliver hørt.

  Naboer inden for lugtkonsekvensområdet på 841 meter har modtaget brev om at de kan kommentere udkastet i 30 dage, og senest den 20.juni 2024.

  Udkastet til afgørelse og tilhørende bilag (miljøteknisk beskrivelse og vurderinger) kan du læse herunder:

  Udkast til afgørelse til svineproduktionen på Højbjergvej 10A, 4250 Fuglebjerg

   

  Forannonceringer af miljøansøgninger

  Der er i øjeblikket ingen forannonceringer om ansøgninger til at ændre, udvide eller etablere husdyrbrug.

  De gældende miljøtilladelser og godkendelser i Næstved Kommune kan du finde ved at søge efter dem under Næstved Kommune på Digital Miljø Administration, DMA.

  Her kan du finde miljøgodkendelser i Næstved Kommune

  De fleste miljøgodkendelser på husdyrbrug bliver kaldt §16a- eller §16b-miljøgodkendelser og kan findes på ovenstående hjemmeside. Hvis du ikke kan finde miljøgodkendelsen for en ejendom, så ring eller skriv til os.

  Hvis du ønsker at se, hvornår der senest er blevet ført miljøtilsyn på en ejendom, og kommunen er pålagt at offentliggøre visse oplysninger om tilsynet, så kan du finde dem på Miljøstyrelsens hjemmeside om Digital  Miljø Administration, DMA.

  Her kan du finde offentliggørelser af tilsyn i Næstved Kommune

  Du vil oftest få brev om det kommende miljøtilsyn, og som minimum 14 dage før - medmindre du har aftalt andet med os.

  På selve tilsynet gennemgår kommunens miljømedarbejder ejendommens husdyrproduktion, opbevaring af husdyrgødning, olietanke, opbevaring og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald samt andet affald m.v.

  Har ejendommen en miljøgodkendelse vil den være udgangspunkt for tilsynet.

  Du vil ved tilsynet typisk blive bedt om at fremvise logbog for flydelag på gyllebeholder, dokumentation for produktionens størrelse for eksempel i form af slagteriafregning, seneste gødningsregnskab, forpagtningskontrakter, aftaler om opbevaring eller overførsel af husdyrgødning, dokumentation for aflevering af affald m.v.

  Du vil oftest få brev om det kommende miljøtilsyn, og som minimum 14 dage før - medmindre du har aftalt andet med os.

  På selve tilsynet gennemgår kommunens miljømedarbejder de konkrete miljøforhold, som gælder for din virksomhed, afhængigt af om der er tale om et autoværksted, industrivirksomhed og hvilken type tilladelse virksomheden har.

  Det vil typisk være:

  • Driften og indretning
  • Støjende aktiviteter
  • Typer af afkast, og om der er filtre samt typen af disse
  • Om der er processpildevand
  • Opbevaring og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald samt andet affald m.v.

  Virksomheden vil ved tilsynet typisk blive spurgt om at fremvise dokumentation for aflevering af affald - særligt farligt affald (transportør, modtager mængde og datoer) samt hvis der er krav til egenkontrol i form af dokumentation for filtereftersyn og filterskift m.v.

  Et samlet tilsyn vil normalt tage 0,5 - 1,5 time, hvor virksomheden efterfølgende vil modtage et referat af kommunens besøg.

  Hvis vi under et tilsyn konstaterer forhold, der ikke er, som de burde være, så kan vi:

  • henstille, at forholdene bringes i orden. Henstillinger bruges kun, når forholdet er af mindre betydning, og såfremt der ikke er tale om for eksempel overskridelse af vilkår eller regler fastsat i en bekendtgørelse.
  • indskærpe, at forholdene bringes i orden. Indskærpelser bruger vi, hvis der er tale om eksempelvis overskridelse af et vilkår i en miljøgodkendelse eller regler fastsat i bekendtgørelse. Indskærpelser er en påmindelse om virksomhedens gældende retstilstand og skal efterkommes. Hvis en indskærpelse ikke efterkommes, kan det medføre en politianmeldelse. Indskærpelser kan ikke påklages og skal ikke varsles.
  • påbyde, at forholdene bringes i orden. Påbud bruges, hvis der er behov for at regulere et væsentligt miljøforhold, men hvor der ikke er fastsat vilkår eller fastsat udspecificerede regler for forholdet. Et påbud skaber en ny retstilstand for virksomheden og kan påklages.

  Hvis der er fare for sundheden eller trussel om væsentlig skade på miljøet kan kommunen meddele påbud mundtligt (for eksempel om standsning). Det mundtlige påbud følges altid efterfølgende op af et skriftligt.

  Næstved Kommune skal opkræve betaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser på virksomheder og husdyrbrug. Det sker i november/december måned og dækker perioden fra 1. november året før til 31. oktober i indeværende år.

  Virksomheder og husdyrbrug kan hverken fritages for – eller klage over betalingen.

  Har du modtaget en faktura for brugerbetaling som du har spørgsmål til, så er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren, som har meddelt miljøgodkendelsen eller ført miljøtilsyn eller sendt dig tilsynsbrevet:

  Virksomheder:

  Julie F. Lindberg: 5588 6209
  Gregers Kiehn: 5588 6202
  Jeannie Kristensen: 5588 6205
  Jesper Dickow: 5588 6155

  Husdyrbrug og landbrug:
  Bente Kryger: 5588 6196
  Jonas Christensen: 5588 6208
  Rikke Prahl: 5588 6009

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler