Gå til hovedindhold

Whistleblowerordning

Næstved Kommune opfordrer alle nuværende og tidligere medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere til at benytte whistleblowerordningen, hvis man oplever forhold i kommunen, som er ulovlige eller udtryk for alvorlige uregelmæssigheder. Det kan være dokumentfalsk, hacking, bedrageri eller anden overtrædelse af lovgivning.

19. nov. 2021

Indhold

  Formål

  Whistleblowerordningen skal sikre, at vi i kommunen har mulighed for at forebygge, stoppe og afværge grove fejl og ulovligheder. Samtidig skal ordningen beskytte den, som indgiver oplysninger mod mulige negative konsekvenser.

  Nederst i dette dokument kan du se eksempler på, hvad man kan indberette til whistleblowerordningen.

  Hvordan henvender jeg mig?

  Du skal indberette via whistleblowerportalen. Du kan vælge, om du vil være anonym eller ej.
  For at sikre at din henvendelse bliver behandlet i fuld fortrolighed, kan du kun henvende dig gennem portalen. Bruge dit Nem-Id til at logge ind.

  Uanset om du ønsker at være anonym eller træde frem med navn, skal du åbne en postboks inde i portalen. På den måde kan du følge sagen, sende flere oplysninger eller besvare potentielle spørgsmål.

  Hvem kan se min henvendelse?

  Portalen er en webportal, hvor informationerne forbliver i et sikkert og lukket system. Det er kun kommunens borgerrådgiver, der kan tilgå portalen. Når vedkommende har ferie eller fravær er det en jurist fra Center for Politik og Udvikling, som sikrer den rette opfølgning. Brug af denne portal er en garanti for, at din identitet ikke røbes.

  Vi anbefaler, at du ikke anvender en arbejdscomputer, når du foretager en indberetning.

  Hvad sker der, når jeg har indberettet?

  Borgerrådgiveren modtager indberetningen og kontakter dig vi via den postboks, du har oprettet i portalen.

  Hvis borgerrådgiveren vurderer, at din indberetning belyser forhold, som er udtryk for fejl, lovovertrædelser eller alvorlige uregelmæssigheder vil hun videregive oplysningerne til kommunaldirektøren, som derefter vurderer, om der skal sættes en undersøgelse i gang.

  Borgerrådgiveren melder tilbage til dig senest to måneder efter din indberetning og fortæller overordnet, hvad indberetningen har givet anledning til. Tilbagemeldingen sker via postboksen i portalen.

  Baggrund

  Næstved Kommune har åbnet sin whistleblowerordning i november 2021.
  De overordnede rammer for ordningen er fastlagt af Byrådet og giver mulighed for helt anonymt at videregive informationer om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Næstved Kommune.

  Whistleblowerordningen er organisatorisk forankret hos kommunens borgerrådgiver, som er uafhængig af kommunens forvaltninger og politiske udvalg.

  Rammerne for ordningen er gennemførelse af en EU Forordning om beskyttelse af whistleblowere og supplerende dansk lovgivning. Inden for de regelsæt har Næstved Byråd fastlagt de overordnede rammer.

  Yderligere muligheder

  Ud over den interne whistleblowerordning i Næstved Kommune er det muligt at foretage indberetning til den eksterne whistleblowerordning hos Datatilsynet. Alle opfordres til at foretage indberetning til kommunens interne whistleblowerordning, frem for den eksterne whistleblowerordning i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt. Det er dog valgfrit for whistlebloweren om man vil benytte den interne eller eksterne ordning.

  Hvad kan jeg indberette?

  Der findes ikke en udtømmende liste over, hvad man kan melde til whistleblower-ordningen. Men her følger en række eksempler, som er hentet fra Justitsministeriets ”Vejledning om whistleblowerordning på offentlige arbejdspladser”:


  Alvorlige lovovertrædelser

  • Dokumentfalsk
  • Hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre
  • Tyveri
  • Underslæb
  • Bedrageri
  • Databedrageri
  • Mandatsvig
  • Afpresning
  • Overtrædelser af særlovgivning eller anden lovgivning, der i almindelighed vil være omfattet af anvendelsesområdet

  Overtrædelser af særlovgivning eller anden lovgivning, der i almindelighed vil være omfattet af anvendelsesområdet

  • Overtrædelser af skattelovgivningen
  • Tilsidesætte af tavshedspligter
  • Overtrædelser af lov om bogføring
  • Tilsidesættelse af en lovbestemt handlepligt
  • Overtrædelse af regler om magtanvendelse
  • Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsloven og offentlighedsloven
  • Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.
  • Chikane
  • Seksuel chikane
  • Grov chikane, f.eks. på grund af race, køn, farve, sprog, formueforhold, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold.

  Alvorlige forhold

  • Tilsidesættelse af faglige standarder, der f.eks. vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed
  • Omsorgssvigt
  • Grovere eller gentagne overtrædelser af arbejdspladsens interne retningslinjer om f.eks. tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse
  • Alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift eller it-systemstyring.

  Eksempler på oplysninger, som ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde

  • Oplysninger af bagatelagtig karakter, oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelse af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning og privat brug af kontorartikler eller overtrædelse af accessoriske bestemmelser som f.eks. manglende overholdelse af dokumentationspligt.
  • Oplysninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold, herunder konflikter mellem medarbejdere, samarbejdsvanskeligheder eller forhold, der henhører under det fagretlige system, medmindre der er tale om seksuel chikane eller anden form for grov chikane.

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver MitID)