Gå til hovedindhold

Vand

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Udearealer

Veje

I Næstved Kommune bekæmper vi ukrudt, men ikke alt ukrudt. Eksempelvis kan en natursti godt fremstå mere grøn, end man har været vant til. Men der er stadig steder, hvor det endnu giver mening at bekæmpe uønskede planter. Nogle steder bekæmper vi ukrudt for at sikre, at veje, stier og bygninger ikke bliver ødelagt. Andre steder for at værne om det æstetiske udtryk.

Beskyttelseszoner omkring vandforsyningsboringer

På mange ejendomme i det åbne land skal der etableres egen rensning af spildevandet. En af mulighederne er at etablere et nedsivningsanlæg. Der er visse regler til anlæggets placering for at bibeholde beskyttelse af vores grundvand.

Folder om spildevand på landet om egne renseløsninger

Drift af grønne områder

Natur

Fritid

Udearealer

Næstved Park & Vej varetager driften af størstedelen af Næstved Kommunes skove og grønne områder.

Skovsti med høje træer

Indvinding af grundvand

Selvbetjening

Vand

Vil du etablere en boring til vandindvinding? Indvinding af vand og etablering af boringer kan kræve en tilladelse. Det kan også kræve tilladelse, hvis du ønsker at ændre, lukke eller sløjfe en boring eller øge vandmængden i din nuværende boring eller brønd.

Grøn grundvands boring

Vandplaner

Vand

Klima

Miljø

EU stiller krav om bedre vandløb og søer i alle medlemslande. Det betyder at vi i Danmark skal lave en del forbedringer i de kommende år. Staten lægger linjen og i Næstved er det Næstved Kommune som varetager det praktiske arbejde.

Tre mennesker udsætter Elritse i vandet

Vandværker og indsatsplaner

Vand

Miljø

Næstved Kommune har udarbejdet en vandforsyningsplan og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Fremsøg din adresse og find kontaktoplysninger til dit vandværk.

Glas med vand på et bord

Vandværker og tilsyn

Miljø

Selvbetjening

Vand

Næstved Kommune fører tilsyn med drikkevandskvaliteten, boringer og behandlingsanlæg. Kommunen skal godkende vandværkers kontrolplaner og takstblade samt de udførte pejlinger. Der er krav til indberetning af vandmangler og pejling af boringerne.

Pige holder en finger under strålen fra vandhanen i køkkenet

Natur

Natur

Udearealer

Fritid

Næstved Kommune byder på masser af vild natur. Som kommune plejer og beskytter vi naturen, men vi har også brug for din hjælp til for eksempel at opdage bjørneklo. Du kan også ansøge om at få anlagt et vandhul eller en sø.

Stejlebanke, natur, lilla kornblomster

Vandløb

Vand

Natur

I Næstved Kommune er der 311 km offentlige vandløb såsom Susåen, Fladsåen og Saltø Å samt en del mindre vandløb. Find oplysninger om vandløb, gode råd om vand og hvordan Næstved Kommune vedligeholder vandløbene.

Øvre Suså Vandløb, vandråd, vandplan

Vedligeholdelse af vandløb

Vand

Natur

Næstved Kommune vedligeholder alle offentlige vandløb i kommunen. Find vandløbsregulativer for alle offentlige vandløb og information om grødeskæringer, vedligeholdelsespligt og kontrolopmålinger.

pindsvineknop