Vand

Drift af grønne områder

Natur

Næstved Park & Vej varetager driften af størstedelen af Næstved Kommunes skove og grønne områder.

Indvinding af grundvand

Selvbetjening

Vil du etablere en boring til vandindvinding? Indvinding af vand og etablering af boringer kan kræve en tilladelse. Det kan også kræve tilladelse, hvis du ønsker at ændre, lukke eller sløjfe en boring eller øge vandmængden i din nuværende boring eller brønd.

Grøn grundvands boring

Vandplaner

Vand

EU kræver bedre vandløb og søer i alle medlemslande. Det betyder at vi i Danmark skal lave mange forbedringer i de kommende år. Staten lægger linjen og kommunen varetager det praktiske arbejde. Vi laver forundersøgelser af vådområdeprojekter, restaurering af vandløb og kvælstof- og fosforprojekter.

Tre mennesker udsætter Elritse i vandet

Vandværker og indsatsplaner

Vand

Kommunen har udarbejdet en vandforsyningsplan og indsatsplan. I Næstved Kommune er der vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i 2016.

Glas med vand på et bord

Vandværker og tilsyn

Miljø

Næstved Kommune skal som myndighed føre tilsyn med drikkevandskvaliteten, boringer og behandlingsanlæg. Kommunen skal godkende vandværkers kontrolplaner og takstblade samt de udførte pejlinger. Der er krav til indberetning af vandmængder og pejling af boringerne.

Pige holder en finger under strålen fra vandhanen i køkkenet

Kogning af drikkevand

Vand

Når kommunen eller Sundhedsstyrelsen har udstedt kogeanbefaling, så bør du, som forbruger, undersøge om det er udstedt til dit vandværk.

Pige holder en finger under strålen fra vandhanen i køkkenet

Natur

Natur

Næstved Kommune har både den almindelige ”hverdagsnatur” og unikke naturområder, landskaber og sjældne arter. Her på siden kan du blandt andet finde information om, hvad du gør, hvis du finder en kæmpebjørneklo, hvordan du ansøger om at anlægge et vandhul, eller hvordan kommunens særlige naturområder plejes.

Stejlebanke, natur, lilla kornblomster

Vandløb

Vand

I Næstved Kommune er der 311 km offentlige vandløb. Der er store vandløb, som Susåen, Fladsåen og Saltø Å. Der er også mange mindre vandløb, hvor nogle er rørlagte, samt et ukendt antal private vandløb. Vi vurderer, at der er over 1.000 km private vandløb. Læs også om vandråd, vandplan og vandområdeplanen.

Øvre Suså Vandløb, vandråd, vandplan