Gå til hovedindhold

Varme

Bor du i et område i Næstved Kommune, som er udlagt til kollektiv varmeforsyning? Vil der være enten mulighed for- eller pligt til at tilslutte sig den kollektive varmeforsyning.

Radiator, hånd drejer på termostat

Indhold

  Bor du i et område udlagt til kollektiv varmeforsyning, vil der være enten mulighed for- eller pligt til at tilslutte sig den kollektive varmeforsyning. Den kollektive varmeforsyning er enten fjernvarme eller naturgas. Der kan være indført tilslutningspligt eller forblivelsespligt til den kollektive varme. Når det er indført, skal det tinglyses. 

  Den individuelle varme består af et varmeanlæg, hvor der fyres med brændsel fra eget lager til én ejendom. Et individuelt varmeanlæg er fx en varmepumpe, et pillefyr, et oliefyr eller et elvarmeanlæg. Du skal som privatperson sikre dig, at du har de nødvendige godkendelser, hvis du planlægger arbejde, der kan have miljømæssige konsekvenser.

  I kortet nedenfor kan du skrive din adresse i søgefeltet og finde ud af, hvilke varmeforhold, der gælder for din ejendom.
  Det skal dog bemærkes, at kortet alene er vejledende.

  Hvis du har konkrete spørgsmål til din ejendom, er du velkommen til at skrive til byplan@naestved.dk.

  I Næstved Kommune er varmeforsyningen overvejende fordelt på tre forskellige varmekilder: 33 % fjernvarme, 31 % naturgas og 19 % oliefyr. Hertil kommer mindre andele til fast brændsel, elvarme og varmepumper.

  Vi sigter mod at fremme klimavenlig fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Samtidig ønsker vi at udbrede individuelle vedvarende varmeløsninger såsom varmepumper uden for områder med kollektiv varmeforsyning. Det kommer til at ske på bekostning af naturgas og olie.

  Du kan finde kommunens varmeplan øverst til højre.

  Der kan indføres tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg for både ny og eksisterende byggeri. Tilslutningspligten betyder ikke, at du skal modtage den kollektive varme, men at du har pligt til at betale tilslutningsbidrag og faste udgifter til forsyningsselskabet fra det tidspunkt, hvor tilslutningspligten træder i kraft.

  Er din ejendom allerede omfattet af en tilslutnings- eller forblivelsespligt, er der mulighed for at søge om dispensation. Dispensationen gives kun i særlige, enkeltstående tilfælde med mindre du er folkepensionist eller opfører et lavenergibyggeri.

  Du kan søge om dispensation øverst i højre side. 

  Folkepensionister

  Hvis du er folkepensionist, får du automatisk dispensation fra tilslutningspligten, hvis du sender en skriftlig ansøgning til os. Det er dog en betingelse, at du ejede ejendommen på det tidspunkt, tilslutningspligten blev indført, og at du er fyldt 65 år inden den seneste frist for tilslutning. I ansøgningen skal der derfor stå din fødselsdato, og datoerne for, hvornår du overtog og flyttede ind på din ejendom. Når du får dispensation fra tilslutningspligten, kan forsyningsselskabet ikke opkræve tilslutningsafgift eller faste afgifter. Dispensationen bortfalder ved ejerskifte.

  Lavenergibygninger

  Nye lavenergibygninger bruger så lidt varme, at det ikke er rentabelt at tilslutte dem til kollektiv varme. Derfor har de krav på en dispensation fra tilslutningspligten. Bygningen skal overholde kravene til lavenergibyggeri jævnfør det gældende bygningsreglement.

  Hvis din ejendom allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning, kan den blive pålagt forblivelsespligt. Det vil sige, at du skal blive ved med at betale de faste afgifter til forsyningsselskabet. Forblivelsespligten betyder ikke, at du skal aftage varme fra forsyningsselskabet - kaldet aftagepligt.

  Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt:

  • Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig.
  • Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen - efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
  • Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
  • Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække.
  • Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
  • Eksisterende lavenergibygninger, jævnfør det gældende bygningsreglement.

  For nybyggeri gælder, at hvis det opføres som lavenergibyggeri i henhold til kravene i bygningsreglementet, er ejendommen fritaget for tilslutningspligten.

  Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges forblivelsespligt:

  • Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen - efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
  • Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
  • Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
  • Eksisterende lavenergibygninger, jævnfør det gældende bygningsreglement.

  Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for pligten under henvisning til ovenstående bestemmelser. Der er dog mulighed for at søge dispensation - se selvbetjeningsboksen øverst i højre side.

  Vedvarende energi, eller alternativ energi, er fx solvarme, varmepumper, vindmøller, halmfyr, brændefyr, træpillefyr, biobrændsel og jordvarme.

  Nogle gange kan du få dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv varme, hvis du bruger vedvarende energi til at varme din ejendom op.

  Jordvarme er en vedvarende energiform. Hvis du vil have jordvarme på din ejendom, skal du søge om en særskilt tilladelse hertil gennem Byg og Miljø - se selvbetjeningsboksen øverst til højre.

  Hvis der er tilslutningspligt til en kollektiv varmeforsyning, skal du både søge om dispensation herfra samt om tilladelse til etablering af jordvarme.

  Det er vigtigt, at du sammen med ansøgningen om jordvarme giver en målfast tegning over din ejendom, hvor det er tegnet ind, hvor anlægget skal stå, og hvor slangerne skal ligge.

  Jordvarmen må ikke liggere tættere end 50 m fra et vandværk og ikke tættere på en privat vandboring end 50 m. Det er for at undgå, at drikkevandet bliver forurenet. Ved dybe boringer er afstandskravene 300 m.

  Hvis du ikke længere bruger dit jordvarmeanlæg, skal du anmelde det gennem Byg og Miljø.

  Hvis din ejendom er opført før 1994, hvor et nationalt elvarmeforbud blev vedtaget, er din ejendom undtaget fra elvarmeforbuddet, og el kan anvendes som opvarmningsform. Dette er ud fra en vurdering af, at det vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at ændre varmeforsyningen, da der i en ældre bolig ikke vil være installeret et vandbåret varmesystem.

  Du må dog ikke installere elvarme (elovne/elpaneler) i en ny bolig - dette gælder naturligvis ikke opvarmning ved brug af varmepumper, der betegnes som vedvarende energi.

  Hvis din ejendom kun er opvarmet med kakkelovn, petroleumsovn, brændeovn m.m., er den automatisk fritaget fra tilslutningspligt til den kollektive varme, fordi det vil være meget dyrt at gøre din ejendom klar til kollektiv varme.

  Du behøver ikke tilladelse fra kommune eller anden myndighed for at etablere en ny olietank, men du skal anmelde det til os senest 14 dage før, du begynder at etablere den nye olietank. Du skal fortælle os, hvor på grunden, tanken skal være, hvordan den er sikret, og hvornår du etablerer den. Du skal sikre dig, at din tank med tilhørende rørsystem er typegodkendt samt at installationen udføres af en sagkyndig.

  Bruger du ikke din olietank mere, fordi du for eksempel er begyndt at bruge naturgas eller fjernvarme, eller hvis olietanken er så gammel, at den ikke længere må bruges, så skal olietanken sløjfes. Det skal du anmelde til os senest fire uger efter sløjfningen, og du skal fortælle, hvordan olietanken er blevet sløjfet.

  Du kan læse mere om olietanke og sløjfning af disse i artiklen nederst på siden.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)