Gå til hovedindhold

Varme

Her kan du blive klogere på dine varmemuligheder og se om der er godkendt fjernvarme på din adresse.

Radiator, hånd drejer på termostat

Indhold

  Ny varmeplan

  Byrådet har den 30. august 2022 behandlet og godkendt Varmeplan 2022-2030. Alle høringssvar er blevet behandlet og kan læses i planen. Varmeplanen fastsætter klimamål på varmeområdet. Bl.a. skal fjernvarmen udbredes alle de steder, hvor det er muligt og skal samtidig være CO2-neutral i 2030. Der hvor der ikke kommer fjernvarme skal 90 % af varmeforsyningen være CO2-neutral i 2030. Alle kommunens egne ejendomme skal skifte olie- og naturgasfyret ud med fjernvarme eller f.eks. en varmepumpe senest i 2030. 

  Du kan se Varmeplan 2022-2030 her.

  Generelt om varmeområdet

  Den kollektive varmeforsyning er enten fjernvarme eller naturgas. Bor du i et område udlagt til kollektiv varmeforsyning, vil du have mulighed for at tilslutte dig. Det er helt frivilligt, om du vil aftage varmen. Nogle steder i fjernvarmeområder er der tilslutningspligt eller forblivelsespligt til den kollektive varme. Læs mere nedenunder, hvad det betyder. 

  Hvis du bor uden for et område med kollektiv varmeforsyning, er området udlagt til det der hedder individuel forsyning. Et individuelt varmeanlæg er f.eks. en varmepumpe, et pillefyr, et oliefyr eller et elvarmeanlæg. Du skal som privatperson sikre dig, at du har de nødvendige godkendelser, hvis du planlægger arbejde, der kan have miljømæssige konsekvenser.

  I kortet nedenfor kan du skrive din adresse i søgefeltet og finde ud af, hvilke varmeforhold, der gælder for din ejendom. Det skal dog bemærkes, at kortet alene er vejledende. 

  Hvis du har konkrete spørgsmål til din ejendom, er du velkommen til at skrive til byplan@naestved.dk.

  En varmeplan er udelukkende retningsgivende. Om der kommer fjernvarme, kan derfor ikke fastlægges i en varmeplan.

  Det bindende - hvorvidt, hvor, hvornår der kommer fjernvarme - afklares i et projektforslag. Projektforslag udarbejdes af et fjernvarmeselskab efter lovens forskrifter og skal opfylde flere lovkrav. Projektforslag indeholder bl.a. en tidsplan for udrulning af fjernvarmen. Når et fjernvarmeselskab har udarbejdet et projektforslag skal det behandles og godkendes af Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget. 

  Senest i 2023 skal alle projektforslag, der ændrer et område fra naturgas til fjernvarme, være afklaret og godkendt. Det betyder, at hvis der godkendes fjernvarme i et område, så skal det være rullet ud til ejendommene senest i 2028. 

  Når der er godkendt fjernvarme, vil det fremgå af kortet ovenover.

  Tilslutningspligt

  Der kan være tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg for både ny og eksisterende byggeri. Tilslutningspligten betyder ikke, at du skal modtage den kollektive varme, men at du har pligt til at betale tilslutningsbidrag og faste udgifter til varmeforsyningsselskabet fra det tidspunkt, hvor tilslutningspligten træder i kraft og der er forsyningsmulighed fra varmeforsyningsselskabet.

  Tilslutningspligten betyder ikke, at du skal aftage varme fra forsyningsselskabet - kaldet aftagepligt. Du kan altså godt skifte varmekilde, selvom der er tilslutningspligt.

  Fra 1. juli 2022 er alle tilslutningspligter til naturgas ophævet grundet lovændring. Det gælder også, selvom det fortsat vil fremgå af nogle lokalplaner eller servitutter. 

  På kortet ovenfor kan du se, om der er tilslutningspligt. Aktivér laget ”Tilslutningspligt” og slå din adresse op.

  Forblivelsespligt

  Hvis din ejendom allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning, kan den være pålagt forblivelsespligt. Det vil sige, at du skal blive ved med at betale de faste afgifter til forsyningsselskabet. Forblivelsespligten betyder ikke, at du skal aftage varme fra forsyningsselskabet - kaldet aftagepligt. Du kan altså godt skifte varmekilde, selvom der er forblivelsespligt.

  Er din ejendom allerede omfattet af en tilslutnings- eller forblivelsespligt, er der mulighed for at søge om dispensation. Dispensationen gives kun i særlige, enkeltstående tilfælde med mindre du er folkepensionist eller opfører et lavenergibyggeri.

  Du kan søge om dispensation øverst i højre side. 

  Folkepensionister

  Hvis du er folkepensionist, får du automatisk dispensation fra tilslutningspligten, hvis du sender en skriftlig ansøgning til os. Det er dog en betingelse, at du ejede og har haft fast bopæl på ejendommen siden det tidspunkt, der blev truffet beslutning om tilslutningspligten, og at du er fyldt 65 år inden den seneste frist for tilslutning.

  I ansøgningen skal der derfor stå din fødselsdato, og datoerne for, hvornår du overtog og flyttede ind på din ejendom. Når du får dispensation fra tilslutningspligten, kan forsyningsselskabet ikke opkræve tilslutningsafgift eller faste afgifter. Dispensationen bortfalder ved ejerskifte.

  Lavenergibygninger

  For nybyggeri gælder, at hvis det opføres som lavenergibyggeri i henhold til kravene i bygningsreglementet, er ejendommen fritaget for tilslutningspligten. Nye lavenergibygninger bruger så lidt varme, at det ikke er rentabelt at tilslutte dem til kollektiv varme. Derfor har de krav på en dispensation fra tilslutningspligten. Bygningen skal overholde kravene til lavenergibyggeri jævnfør det gældende bygningsreglement.

  Vedvarende energi, eller alternativ energi, er f.eks. solvarme, varmepumper, vindmøller, halmfyr, brændefyr, træpillefyr, biobrændsel og jordvarme. 

  Naturgas, olie og kul er fossile brændsler og skal derfor udfases. 

  Jordvarme er en vedvarende energiform. Hvis du vil have jordvarme på din ejendom, skal du søge om en særskilt tilladelse hertil gennem Byg og Miljø - se selvbetjeningsboksen øverst til højre.

  Hvis der er tilslutningspligt til en kollektiv varmeforsyning, skal du både søge om dispensation herfra samt om tilladelse til etablering af jordvarme.

  Det er vigtigt, at du sammen med ansøgningen om jordvarme giver en målfast tegning over din ejendom, hvor det er tegnet ind, hvor anlægget skal stå, og hvor slangerne skal ligge.

  Jordvarmen må ikke liggere tættere end 50 m fra et vandværk og ikke tættere på en privat vandboring end 50 m. Det er for at undgå, at drikkevandet bliver forurenet. Ved dybe boringer er afstandskravene 300 m.

  Hvis du ikke længere bruger dit jordvarmeanlæg, skal du anmelde det gennem Byg og Miljø.

  Hvis din ejendom er opført før 1994, hvor et nationalt elvarmeforbud blev vedtaget, er din ejendom undtaget fra elvarmeforbuddet, og el kan anvendes som opvarmningsform. Dette er ud fra en vurdering af, at det vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at ændre varmeforsyningen, da der i en ældre bolig ikke vil være installeret et vandbåret varmesystem.

  Du må dog ikke installere elvarme (elovne/elpaneler) i en ny bolig - dette gælder naturligvis ikke opvarmning ved brug af varmepumper, der betegnes som vedvarende energi.

  Hvis din ejendom kun er opvarmet med kakkelovn, petroleumsovn, brændeovn m.m., er den automatisk fritaget fra tilslutningspligt til den kollektive varme, fordi det vil være meget dyrt at gøre din ejendom klar til kollektiv varme.

  Oliefyr

  Hvis du bor i et områder med kollektiv varme i forms af fjernvarme eller naturgas (se kortet ovenfor), må du ikke installere et nyt oliefyr. Du skal derfor vælge anden opvarmning, hvis dit oliefyr er udtjent. 

  Olietank

  Du behøver ikke tilladelse fra kommune eller anden myndighed for at etablere en ny olietank, men du skal anmelde det til os senest 14 dage før, du begynder at etablere den nye olietank. Du skal fortælle os, hvor på grunden, tanken skal være, hvordan den er sikret, og hvornår du etablerer den. Du skal sikre dig, at din tank med tilhørende rørsystem er typegodkendt samt at installationen udføres af en sagkyndig.

  Bruger du ikke din olietank mere, fordi du for eksempel er begyndt at bruge naturgas eller fjernvarme, eller hvis olietanken er så gammel, at den ikke længere må bruges, så skal olietanken sløjfes. Det skal du anmelde til os senest fire uger efter sløjfningen, og du skal fortælle, hvordan olietanken er blevet sløjfet.

  Du kan læse mere om olietanke og sløjfning af disse i artiklen nederst på siden.

  I Næstved Kommune er varmeforsyningen overvejende fordelt på tre forskellige varmekilder: 33 % fjernvarme, 31 % naturgas og 19 % oliefyr. Hertil kommer mindre andele til fast brændsel, elvarme og varmepumper.

  Vi sigter mod at fremme klimavenlig fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Samtidig ønsker vi at udbrede individuelle vedvarende varmeløsninger såsom varmepumper uden for områder med kollektiv varmeforsyning. Det kommer til at ske på bekostning af naturgas og olie.

  Du kan finde kommunens varmeplan øverst til højre.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)