Plejeboliger og handicapvenlige boliger

Næstved Kommune kan visitere dig til tre boligtyper, hvis du på grund af handicap eller sygdom har behov for en bolig.

29. jan 2020

Indhold

  Boligtyperne er velegnede til både ældre og borgere med handicap og omfatter følgende boligtyper:

  • Handicapvenlige boliger
  • Plejeboliger og skærmede plejeboliger for borgere med demens
  • Omsorgsboliger for borgere med behov for hjælp og pleje men uden personale om natten

  Vi har indrettet alle vores boliger, så du kan føle dig godt tilpas. Vi stræber efter at indrette boligerne, så de giver dig mulighed for både privatliv og at være social med de øvrige beboere omkring dig, hvis du ønsker det.

  Sådan søger du om handicapvenlig bolig

  Du kan blive visiteret til en handicapvenlig bolig, hvis du grundet fysiske, psykiske eller sociale årsager har behov for denne type bolig. Du skal have et aktuelt behov for enhandicapvenlig bolig for at blive bevilget en bolig og komme på venteliste.

  Du kan søge om en handicapvenlig bolig ved at udfylde ansøgningsskemaet i vores selvbetjeningsløsning.

  Såfremt din ansøgning kan behandles ud fra oplysningerne i ansøgningsskemaet, får du besked om afgørelsen pr. brev, alternativt kontakter vi dig for yderligere oplysninger.

  Du kan frit vælge, hvor du vil bo, hvis du bliver visiteret til en handicapvenlig bolig.

  Hvis vi godkender din ansøgning om en handicapvenlig bolig, vil du få tilbudt den ønskede bolig, hvis den er ledig. Har vi ikke en ledig bolig til dig lige nu, kommer du på en venteliste.

  Sådan søger du om pleje- og omsorgsbolig

  For at ansøge om en plejebolig, en skærmet plejebolig eller en omsorgsbolig skal du henvende dig til en Center for Sundhed og Ældre på tlf.: 5588 1200.

  Under hjemmebesøget foretager visitatoren en individuel konkret vurdering af, om du opfylder betingelserne for at blive optaget i en pleje-/omsorgsbolig, samt hvilken type bolig, der er mest hensigtsmæssig for dig og dine behov. Du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse om, hvilken type pleje- eller omsorgsbolig, vi kan tilbyde dig.

  Hvis du bliver tilbudt en plejebolig i en skærmet enhed for borgere med demens, vil vi tage hensyn til, at det sociale fællesskab kan fungere sikkert og trygt for både dig og de øvrige beboere i enheden.

  Du kan frit vælge, hvor du vil bo, hvis du bliver visiteret til pleje- eller omsorgsbolig af kommunens visitator.

  Her kan du bo

  Du kan frit vælge, hvor du vil bo, hvis du bliver visiteret til en handicapvenlig bolig eller plejebolig af kommunens visitator.

  Du kan vælge imellem at søge en bolig i din egen kommune, eller i en anden kommune. Fritvalgsondringen er for dig, der ønsker at få tilbudt:

  • En bestemt bolig
  • En bolig i et bestemt byggeri eller
  • En plejebolig i en anden kommune

  Før du kan bruge din ret til frit at vælge, hvor du vil bo som ældre, skal vi godkende dit behov for en bolig.

  Oversigt over pleje- og omsorgsboliger

  Oversigt over handicapvenlige boliger

  Du kan desuden læse mere om hvert plejecenter

  Frit valg af bolig i og uden for kommunen

  Du kan frit vælge en handicapvenlig bolig eller plejebolig i både Næstved Kommune og eller i en anden kommune.

  Når du søger en bolig uden for Næstved Kommune, skal både Næstved Kommune og den kommune, du vil flytte til, behandle din ansøgning. Det betyder, at du skal opfylde betingelserne for at få en bolig i begge kommuner. Derudover skal din tilflytningskommunes vurdering af dit boligbehov følge de samme retningslinjer, som gælder for kommunens egne borgere.

  Hvis du søger en bolig i en anden kommune, kan du også bruge Garantiordningen som beskrevet nedenfor.

  Når vi ikke har en ledig bolig

  I de tilfælde hvor vi ikke kan tilbyde dig en bolig lige nu, bliver du i stedet sat på vores venteliste. Her er det reglen, at den, der har det største behov, skal have en bolig først. Hvis to ansøgeres behov ikke er særligt forskellige, kommer den, der har stået længst på venteliste som udgangspunkt først til en bolig.

  Garantiordning

  Garantiordningen er for dig, som er blevet visiteret til en plejebolig eller omsorgsbolig, og har et akut boligbehov. Hvis du bliver godkendt til en plejebolig under garantiordningen, vil du blive optaget på vores garanti-venteliste. Når du står på garanti-ventelisten vil du få tilbudt en plejebolig indenfor to måneder, fra dit behov for plejebolig er godkendt af visitator. Det kalder vi også to-månedersfristen.

  Vi beregner to-månedersfristen fra den dato, hvor kommunen sender dig et brev om, at din visitation til bolig er blevet godkendt.

  Boligen kan ligge hvor som helst, så længe den er omfattet af garanti-ordningen. Boligen er indflytningsklar, senest to uger efter udløbet af to måneders fristen.

  Afslår du vores tilbud om en bolig efter garanti-ventelisten, vil din bolig ansøgning overgå til den normale venteliste, hvor der ikke er to-måneders garanti.

  Du har ret til, at bo sammen med din ægtefælle

  Hvis du er gift eller har en samlever, har du ret til at søge om en bolig, hvor der er plads til to.

  Hvis du vil klage over afgørelse om bolig

  Er du utilfreds med kommunens afgørelse i din sag, kan du sende en klage. Du skal sende din klage til Center for Sundhed og Ældre, der har truffet afgørelsen. Hvis vi fastholder beslutningen, sender vi klagen videre til Ankestyrelsen.

  Hvis du har spørgsmål til din boligansøgning

  Hvis du har spørgsmål til boliger og garantiordning kan du kontakte Center for Sundhed og ældre på tlf.: 5588 1200.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)

  Ældre- og plejeboliger