Gå til hovedindhold
Vand
Miljø
Klima

Spildevand på landet

Få vejledning om hvordan du kan rense spildevandet fra din ejendom og hvilke krav der gælder, hvis du har fået et krav om at rense spildevandet bedre. Du kan også få hjælp til at opfylde krav om forbedring af spildevandsrensning.

Folder om spildevand på landet om egne renseløsninger

Indhold

  På landet er der mange ejendomme, hvis spildevand i dag løber fra en bundfældningstank og direkte ud i vandløb og søer. 
  I de kommende år vil flere ejendomme få påbud om kloakering eller en forbedret renseløsning.

  Hvis du har fået et brev fra kommunen om et påbud om at forbedre din spildevandsrensning, er det fordi, vi har vurderet, at spildevandet skal renses bedre i det område, du bor i.

  Ved at søge på din adresse i søgefeltet øverst, kan du finde ud af, hvad der gælder for netop din ejendom.

  En spildevandsplan er en plan for, hvordan vi bedst kommer af med spildevandet og samtidig passer på miljøet. Spildevandsplanen fra 2013 omfatter områder i det åbne land og byudviklingsområder. Alle eksisterende spildevandsløsninger er blevet gennemgået for at se, om de opfylder gældende krav til rensning. De ejendomme, der ikke opfylder kravene, skal rense spildevandet bedre i fremtiden. Det er Næstved Kommune, der i samarbejde med NK-Spildevand A/S udarbejder spildevandsplanen efter statens vandplaner og miljøkrav. Planen tager højde for både sundhed, miljø, teknik og økonomi.

  Spildevandsplanen er udarbejdet efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver kommunen ret og pligt til at stille krav til private ejendomme. Derfor vil du som borger få et påbud om kloakering af din grund eller blive bedt om at etablere egen renseløsning, hvis din nuværende løsning ikke opfylder gældende krav til rensning af spildevand.

  Spildevandsplanen udpeger områder, hvor alle ejendomme skal kloakeres i løbet af planperioden, der løber fra 2013-2022. Uden for disse områder skal de ejendomme, der endnu ikke opfylder gældende krav til spildevandsrensning, i fremtiden rense deres spildevand bedre. Afhængig af, hvor du bor, kan det betyde, at din ejendom ligger i et område, der skal kloakeres, eller at du selv skal etablere en renseløsning.

  Find kommunens spildevandsplan til højre.

  Hvis du ejer en ejendom, der får eller har fået krav fra kommunen om bedre spildevandsrensning, kan du søge om at få fristen for tilslutning til kloak eller etablering af et privat anlæg forlænget.

  Du kan ligeledes søge om et lån til udgifterne på 20 år. Du skal være opmærksom på, at der stilles særlige krav til muligheden for lån og en længere frist til at etablere bedre spildevandsrensning.

  Her kan du finde en vejledning til ansøgningen om minimumsfrist og afdragsordning

  Ansøg om adgang til minimumsfrist og afdragsordning

  Tilbuddet gælder for ejendomme, hvor ejerne har en samlet husstandsindkomst på 352.642 kr. (2024 niveau) eller derunder. Beløbet reguleres årligt af staten. Beløbet på den samlede husstandsindkomst forhøjes med omkring 46.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år op til maksimalt 4 børn.

  Blanketten skal du udfylde, underskrive og sende til spildevand@naestved.dk sammen med seneste årsopgørelse fra SKAT på alle husstandens medlemmer.

  Når kommunen har truffet afgørelse om, at ejendommen er omfattet af reglerne og har forlænget fristen for påbuddet med minimum 3 år, skal ejer skriftligt ansøge NK-Forsyning om låneordningen.

  Ansøgningen til forsyningsselskabet skal gives senest 1 1/2 år, før påbuddet skal være opfyldt. Forsyningen har herefter 4 måneder til at give tilbuddet, og ejer skal accepterer tilbuddet senest 1 år, før påbuddet udløber. Disse tidsfrister skal sikre, at forsyningen har mulighed for at etablere spildevandsanlægget inden for tidsfristen i kommunens påbud.

  Egen renseløsning

  Hvis du ikke er tilsluttet kloak hos NK-Spildevand A/S, har du sikkert en bundfældningstank på din ejendom. Tanken holder de fastere dele tilbage, mens resten af spildevandet ledes ud i naturen. Derfor vil mange få krav om, at tanken kobles med et biologisk renseanlæg, som kan fjerne de forurenende stoffer fra spildevandet - primært organisk stof samt næringsstofferne kvælstof og fosfor.
  Der er også kommet skrappere krav til bundfældningstanken, så den skal ofte skiftes ud samtidig med, at du etablerer egen renseløsning.

  Klik her og læs mere om egne renseløsninger på landet.

  Klik her og se Næstved Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke.

  Økonomi og ansvar

  Hvis du skal etablere egen renseløsning, kan du vælge at etablere den selv i samarbejde med en autoriseret kloakmester eller indgå en kontrakt med NK-Spildevand A/S.

  Hvis du selv etablerer et privat anlæg, har du selv ansvaret for etableringen og driften af anlægget, mens NK-Spildevand A/S varetager begge dele, hvis du indgår en kontrakt med dem. Dog skal du selv sørge for at have en godkendt bundfældningstank.

  Her kan du finde NK-Spildevands prisblad for 2024 med oplysninger om tilslutnings- og vandafledningsbidrag

  Nedenfor kan du læse om forskellige renseløsninger.

  Bundfældningstanke fjerner de fastere dele fra spildevandet og de skal være godkendte. De indgår i alle renseløsninger og kan i enkelte områder bruges som eneste renseløsning.

  Klik her for at læse en uddybende beskrivelse af bundfældningstank

  Klik her for at se et billede af en bundfældningstank

  Sandfilteret dækkes med et lag jord og vil fremstå som en vold i haven. Spildevandet renses ved at sive igennem laget af filtersand. Det rensede vand samles op gennem et dræn i bunden af anlægget og ledes derefter ud i naturen.

  Klik her for at læse en uddybende beskrivelse af sandfilteranlæg

  Klik her for at se et billede af et sandfilteranlæg

  Klik her for at se en video af, hvordan et sandfilteranlæg fungerer

  Anlægget kan sammenlignes med et hævet bed i haven, da anlægget tilplantes med blandt andet tagrør. Spildevandet renses ved at sive to gange igennem et lag af filtersand, inden det ledes ud i naturen.

  Klik her for at læse en uddybende beskrivelse af beplantet filteranlæg

  Klik her for at se et billede af et beplantet filteranlæg

  Klik her for at se en video af, hvordan et beplantet filteranlæg fungerer

  Anlægget er lukket og har ingen udledning til naturen. Anlægget er ret stort. Pilene optager spildevandet og fjerner nogle af de forurenende stoffer, mens vandet fordamper gennem bladene.

  Klik her for at læse en uddybende beskrivelse af pilerenseanlæg

  Klik her for at se et billede af et pilerenseanlæg

  Klik her for at se en video af, hvordan et pilerenseanlæg fungerer

  Minirenseanlægget er en kompakt beholder, der er nedgravet, så kun dækslet er synligt. Spildevandet bliver renset ved hjælp af mikroorganismer og eventuelt kemikalier, før det ledes ud i naturen.

  Klik her for at læse en uddybende beskrivelse af minirenseanlæg

  Klik her for at se et billede af et minirenseanlæg

  Klik her for at se en video af, hvordan et minirenseanlæg fungerer

  Du kan vælge at etablere et renseanlæg sammen med dine naboer. Den løsning, I vælger, skal godkendes af kommunen, og I skal oprette et spildevandslaug.

  Klik her for at se et billede af et fælles anlæg med din nabo

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)