Gå til hovedindhold
Vand
Miljø

Vandværker og indsatsplaner

Næstved Kommune har udarbejdet en vandforsyningsplan og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Fremsøg din adresse og find kontaktoplysninger til dit vandværk.

Glas med vand på et bord

Indhold

  Herunder kan du finde kontaktoplysninger på dit vandværk, læse om Fællesregulativet, Grundvandsrådet, Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse og Vandforsyningsplan 2014-2024.

   

   

  Klik på et af nedenstående emner for at læse om dem.

  Hvad er Grundvandsrådets opgave?

  Grundvandsrådet skal bidrage til at sikre rent drikkevand i Næstved Kommune ved at bistå byrådet i arbejdet med beskyttelse af grundvandsressourcen.

  Næstved Kommunes Byråd har pligt til at nedsætte et grundvandsråd til udarbejdelsen af indsatsplaner ifølge vandforsyningslovens §12. Rådet har således høringsret i forhold til de indsatsplaner, der bliver udarbejdet.

  Grundvandsrådet består af en formand og en suppleant udpeget af Klima- Miljø og Friluftturismeudvalget samt en repræsentant fra administrationen, repræsentanter fra kommunens vandværker, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien, berørte lodsejere og andre relevante parter i kommunen.

  Indsatsplanen er vedtaget af byrådet den 20. september 2016. Formålet med indsatsplanen er at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden. Planen beskriver, hvilke indsatser, der iværksættes for at beskytte grundvandet i de udpegede sårbare områder.

  Indsatsplanen er udarbejdet i dialog med Grundvandsrådet, Vandværksrådet, de berørte parter som er: Glumsø, Herluflille-Torpe, Herlufmagle, Hjelmsø, Højbjerg, Rejnstrup Gunderslevlille, Rislev, Trælløse, Tybjerglille og Vindstrup vandværk samt de berørte lodsejere, der tæller omkring 120 ejendomme.

  Læs indsatsplanen og se tilhørende bilag på links herunder:

  Kortlægning

  Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af fire redegørelser fra Naturstyrelsen.

  Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO er et teoretisk beregnet areal omkring den enkelte boring, som er fastlagt af Miljøstyrelsen. Det enkelte BNBO størrelse og facon afhænger blandt andet af jordtype, grundvandets strømningsretning og indvindingsmængden fra boringen.

  I Næstved Kommune har vi pt. i alt 113 BNBO. Oversigtskort over BNBO kan ses på kortet længere nede på denne side.

  Der må som udgangspunkt kun anvendes pesticider erhvervsmæssigt i BNBO, hvis der er foretaget en risikovurdering, som viser at grundvandet er tilstrækkeligt beskyttet.

  Næstved Kommune har foretaget en risikovurdering af behov for indsatser i BNBO. Rapporten kan læses på linket her: Rapport med risikovurdering af behov for indsatser


  Grundvandet i Næstved Kommune er fra naturens hånd generelt godt beskyttet. Næstved Kommune har pt. vurderet at der er behov for indsats på ca. 1/3 af de almene vandværksboringer. Oversigt med Boringer med behov for indsats kan ses på linket her: skema med behov for indsatser

  Inden for de områder, hvor der pt. er vurderet der er et indsatsbehov, har vandværker og lodsejere en periode indtil udgangen af 2022 til at indgå frivillige aftaler. Kommunens rolle er ud over risikovurderingen primært at facilitere processen med at indgå aftaler mellem vandværker og lodsejere.

  Kortet herover viser de boringsnære beskyttelsesområder i Næstved Kommune.

  En vandforsyningsplan skal sikre, at alle borgere i kommunen også i fremtiden kan få rent og godt drikkevand. Samtidigt skal den sikre, at vandløb, søer og naturområder ikke tager skade, når der indvindes
  grundvand.

  Planen vedrører alle former for vandforsyning, herunder også produktionsvand og markvanding. Den udstikker rammerne for, hvordan vandforsyningsstrukturen skal udvikle sig i Næstved Kommune fra 2014 til 2024.

  Vandforsyningsplanen 2014-2024 er godkendt af byrådet den 26. april 2016.

  I vandforsyningsplanen kan du blandt andet læse om den fremtidige vandforsyningsstruktur i Næstved Kommune, hvor alle forbrugere skal sikres adgang til en god og stabil forsyning af drikkevand med god drikkevandskvalitet.

  Planen er delt op i fire dele, samt miljøscreeningen, som du kan læse ved at klikke på links herunder:

  Fællesregulativet gælder for de almene vandværker i Næstved Kommune. Regulativet trådte i kraft den 15. januar 2009 og er senest blevet revideret den 18.februar 2020. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med de almene vandværker og Næstved Kommune og godkendt af Teknisk Udvalg.

  Fællesregulativet betyder at de almene vandværker skal overholde de samme regler. Hver af de almene vandværker har dog også en tilladelse til vandindvindingen med vilkår, ud over dem der er i fællesregulativet.

  Læs fællesregulativet på linket herunder:

  Fællesregulativ for Almene vandværker (opdateret 18.februar 2020)

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)

  Relaterede sider