Vandværker og indsatsplaner

Kommunen har udarbejdet en vandforsyningsplan og indsatsplan. I Næstved Kommune er der vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i 2016.

Herunder kan du finde kontaktoplysninger på dit vandværk, læse om Fællesregulativet, Grundvandsrådet, Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse og Vandforsyningsplan 2014-2024.

Klik på et af nedenstående emner for at læse om dem.

Grundvandsrådet

Hvad er Grundvandsrådets opgave?

Grundvandsrådet skal bidrage til at sikre rent drikkevand i Næstved Kommune ved at bistå byrådet i arbejdet med beskyttelse af grundvandsressourcen.

Næstved Kommunes Byråd har pligt til at nedsætte et grundvandsråd til udarbejdelsen af indsatsplaner ifølge vandforsyningslovens §12. Rådet har således høringsret i forhold til de indsatsplaner, der bliver udarbejdet.

Grundvandsrådet består af en formand og en suppleant udpeget af Teknisk Udvalg samt en repræsentant fra administrationen, repræsentanter fra kommunens vandværker, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien, berørte lodsejere og andre relevante parter i kommunen.

Grundvandsrådets medlemmer

Medlemmer af Grundvandsrådet

Brian Hornbek (Formand)
bhorn@naestved.dk 
Næstved Kommune

Elmer Jacobsen (Suppleant) 
eljac@naestved.dk
Næstved Kommune

Gert Bigum - kasserer ved Lille Næstved Vandværk
bigum@stofanet.dk
Repræsentant for kommunens vandværker

Claus Vangsgård
cv@danva.dk 
DANVA

FVD 
fvd@fvd.dk
Foreningen for danske vandværker

Troels Ejdrup Andersen  
te@post10.tele.dk
Repræsentant for Dansk Brøndejerforening

Harald Palmvang
toftegaard@post.tele.dk
Repræsentant for jordbruget

Kopi sendes derudover til:
politik@gefion.dk

Hans Jørgen Pedersen
skovgaardsvej@get2net.dk
Sjællandske Familiebrug

Kopi sendes derudover til: 
Margit Hoffmann Sørensen
mhs@gefion.dk

Kristian Gramstrup
kristiangramstrup@pc.dk
Repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening

Claus Neergaard
cn@gunderslevholm.dk
Repræsentant for Dansk Skovforening

Kopi sendes derudover til: 
Ingelise Andersen 
ia@skovforeningen.dk

Michael Abildgaard Sode
masod@regionsjaelland.dk
Repræsentant for Region Sjælland

Morten Løber
molo@di.dk
Repræsentant for Dansk Industri

Pia S. Petersen (Sekretær)
pdspe@naestved.dk
Næstved Kommune

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanen er vedtaget af byrådet den 20. september 2016. Formålet med indsatsplanen er at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden. Planen beskriver, hvilke indsatser, der iværksættes for at beskytte grundvandet i de udpegede sårbare områder.

Indsatsplanen er udarbejdet i dialog med Grundvandsrådet, Vandværksrådet, de berørte parter som er: Glumsø, Herluflille-Torpe, Herlufmagle, Hjelmsø, Højbjerg, Rejnstrup Gunderslevlille, Rislev, Trælløse, Tybjerglille og Vindstrup vandværk samt de berørte lodsejere, der tæller omkring 120 ejendomme.

Læs indsatsplanen og se tilhørende bilag på links herunder:

Kortlægning

Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af fire redegørelser fra Naturstyrelsen.

Vandforsyningsplan 2014-2024

En vandforsyningsplan skal sikre, at alle borgere i kommunen også i fremtiden kan få rent og godt drikkevand. Samtidigt skal den sikre, at vandløb, søer og naturområder ikke tager skade, når der indvindes
grundvand.

Planen vedrører alle former for vandforsyning, herunder også produktionsvand og markvanding. Den udstikker rammerne for, hvordan vandforsyningsstrukturen skal udvikle sig i Næstved Kommune fra 2014 til 2024.

Vandforsyningsplanen 2014-2024 er godkendt af byrådet den 26. april 2016.

I vandforsyningsplanen kan du blandt andet læse om den fremtidige vandforsyningsstruktur i Næstved Kommune, hvor alle forbrugere skal sikres adgang til en god og stabil forsyning af drikkevand med god drikkevandskvalitet.

Planen er delt op i fire dele, samt miljøscreeningen, som du kan læse ved at klikke på links herunder:

Fællesregulativ for almene vandværker

Fællesregulativet gælder for de almene vandværker i Næstved Kommune. Regulativet trådte i kraft den 15. januar 2009 og er senest blevet revideret den 18.februar 2020. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med de almene vandværker og Næstved Kommune og godkendt af Teknisk Udvalg.

Fællesregulativet betyder at de almene vandværker skal overholde de samme regler. Hver af de almene vandværker har dog også en tilladelse til vandindvindingen med vilkår, ud over dem der er i fællesregulativet.

Læs fællesregulativet på linket herunder:

Fællesregulativ for Almene vandværker (opdateret 18.februar 2020)

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)

Relaterede sider