Gå til hovedindhold
Natur
Udearealer
Fritid

Natur

Næstved Kommune byder på masser af vild natur. Som kommune plejer og beskytter vi naturen, men vi har også brug for din hjælp til for eksempel at opdage bjørneklo. Du kan også ansøge om at få anlagt et vandhul eller en sø.

20. jun. 2024
Stejlebanke, natur, lilla kornblomster

Indhold

  I Næstved Kommune har vi meget almindelig natur – skov, vandhuller, vandløb, marker og kyster – og almindelige arter, som også findes i resten af landet. Men der er også fantastiske landskaber, unikke naturområder og sjældne arter, der er enestående – også i europæisk sammenhæng!

  Unikke naturområder

  • Susåen - Østdanmarks største å
  • Holmegaards Mose - det største højmoseområde øst for Lillebælt
  • Tystrup Sø - én af Sjællands største søer
  • Langstrakte og sammenhængende strandenge ved kysterne

  Fantastiske landskaber

  • Mogenstrup ås - Danmarks længste ås-system
  • Fjordområder og kystlandskab ved Præstø samt Karrebæk, Enø og Dybsø

  Sjældne arter

  • Orkidéer som mygblomst og salep-gøgeurt
  • Kødædende soldugplanter
  • Klokkefrøer
  • Isfugle og havørne


  Meget af det, vi i dag kalder natur – enge, overdrev, moser, heder, søer og vandhuller – har oplevet en kraftig tilbagegang i både areal og kvalitet. Vi skal derfor beskytte og udvide disse naturtyper, og de arter, som lever her.

  Hvis disse naturområder ikke skal forsvinde, er det derfor vigtigt gennem naturpleje og driftsaftaler med landmænd og borgere at sikre en fortsat drift.

  Vi har også en international forpligtigelse til at passe på den danske natur, som er sjælden eller sårbar i europæisk sammenhæng. Særligt værdifulde er de såkaldte Natura 2000-områder, der er udpeget i hele Europa. Her i kommunen har vi for eksempel et særligt ansvar for klokkefrøen, der holder til i kystområderne ved Dybsø Fjord og Karrebæk Fjord.

  Vild Natur

  Uanset hvor meget plads du har at gøre med, kan du være med til at give mere plads til biodiversitet. Lad et hjørne gro vildt, saml kvasbunker eller plant insektvenlige blomster på altanen. Hvis vi alle gør lidt, så bliver det til rigtigt meget ny vild natur til gavn for flere bier, sommerfugle, insekter og andre vilde arter.

  Kæmpebjørnekloen skal udryddes fra Næstved Kommune. Vi har derfor vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i hele kommunen.

  Klik her, hvis du vil se indsatsplanen.

  Byrådet godkendte 29. marts 2022 en revideret indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Næstved Kommune.

  Fremover skal kæmpebjørneklo været bekæmpet første gang inden 15. maj.

  Hvis du har bjørneklo, så skal du jævnligt sørge for at bekæmpe planterne frem til frosten sætter ind. De områder hvor der er bekæmpet planter, bør minimum hver anden uge ses efter, om der er nye planter, så du skal sørge for at bekæmpe.

  Naturstyrelsen har i samarbejde med andre myndigheder og virksomheder udarbejdet en folder, der blandt andet indeholder en vejledning til hvordan man i praksis kan bekæmpe kæmpebjørneklo. 

  Klik her, hvis du vil se vejledningen

  Kæmpebjørneklo kaldes også "Danmarks mest frygtede landskabsukrudt". Planten kan nemlig udkonkurrere den naturlige vegetation i store områder.

  Kæmpebjørnekloen kan give brandsårslignende vabler hos mennesker (og dyr), der har rørt ved den.

  Giv et praj kan findes som app i App Store (iPhone) eller Google Play (Android) - ellers se nedenfor. 

  Klik her, hvis du har set en kæmpebjørneklo

  Næstved Kommune deltager i konkurrencen udstedt at Miljøstyrelsen om at skabe mere vild natur. Du kan læse mere om konkurrencen på www.dkvild.dk 

  blomsterbælte

  Det gode vandhul ligger åbent, har rent vand og har et rigt dyre- og planteliv. Generelt er der mangel på gode små vandhuller. For padderne er det vigtigt, at der både graves flere nye vandhuller, og at allerede eksisterende vandhuller oprenses.

  Læs mere om vandhuller og små søer her (pdf)

  Ansøg om at anlægge et vandhul eller en sø

  Næstved Kommune har en række forskellige projekter om naturpleje - nedenfor kan du læse mere om disse.

  Præstø Fjord

  På grund af den fantastiske udsigt over Præst Fjord blev området mellem Strandvejen og fjorden fredet i 1953. Det berørte område dækker en ca. 4 kilometer lang strækning.

  Kommunen har, i samarbejde med de berørte lodsejere, lavet en pleje- og driftsplan, som beskriver hvad der skal til for, at området lever op til fredningens formål.

  Læs plejeplanen for Præstø Fjord her (pdf)

  Atterbakke

  Ved Dysted, øst for Næstved, ligger Atterbakke. Arealet blev fredet i 1964 og dækker 2,1 ha. Der er offentlig adgang til den del af området, som ligger nærmest vejen - herunder bakketoppen og stendiget. Den vestlige halvdel er privat uden offentlig adgang. Der er opstillet hegn, som viser hvor grænsen går.

  Arealet blev fredet på grund af den fine udsigt fra Atterbakke, hvor det er muligt at se alle verdenshjørner fra den 103 meter høje bakke. 

  Der er en række spændende overdrevsarter på bakketoppens sydside, som i dag bliver plejet af et lokalt høslætlaug. Kommunen plejer resten af den østlige del, og ejeren af det private areal holder selv dette ved årlige slåninger. På bakketoppen er opstillet en bænk, hvorfra man kan nyde den flotte udsigt.

  Læs plejeplanen for Atterbakke her (pdf)

  Åsen

  Helt ind i Næstveds centrale byområde strækker Åsen sig som en grøn kile midt i byen. Åsen er en del af Mogenstrups Ås og er helt uden sidestykke i Danmark. Med sin længde på ca. 10 km er det Sjællands største ås - fra Mogenstrup og ind i centrum af Næstved.

  Åsen er dannet under sidste istid og består næsten udelukkende af grus. Som følge af råstofindvinding er der ikke mange af disse unikke landskabselementer tilbage i Danmark. 

  Store dele af den vestlige del af Åsen er også beskyttet som overdrev, fordi der er en lang række typiske plante- og dyrearter. Arterne er afhængige af den næringsfattige jordbund med grus og lysåbne skråninger med høj solindstråling og dermed varme. Blandt områdets dyrearter kan nævnes markfirbenet (Lacerta agillis), som er truet og beskyttet af EU’s habitatdirektiv. 

  Læs plejeplanen for Åsen her (pdf)

  Sønderskov Overdrev

  Nord for Holmegaards Mose ligger Sønderskov Overdrev, som er et værdifuldt og fredet naturområde på omkring 26 ha. Området blev i 1991 fredet på grund af et enestående plantesamfund, som kommer til udtryk i områdets mosaik mellem tørre overdrevsområder, fugtige enge og småskove. Området indgår som en del af Natura 2000.

  Læs plejeplanen for Sønderskov Overdrev her (pdf)

  Stejlehøj

  Planten Dueskabiose og den lille Blåhatjordbi er nogle af de lokale sjældenheder, du kan opleve i den vestlige udkant af Mogenstrup By. På toppen af Stejlehøj er du 36 m over havet, og der er en fantastisk udsigt ud over landskabet – du kan blandt andet se ådalen ved Fladså Å, Sjællands største ås og bakkerne omkring Myrup.

  Stejlehøj er dannet i sidste istid som en issøbakke, og oven på selve bakken har man i bronzealderen bygget en gravhøj, som formentlig er den, der har givet navn til området. Selve bakken består af grus, som under sidste istid er aflejret i en sø. Da den omkringliggende is smeltede sidst i istiden, stod aflejringerne tilbage som en bakke. Det fine grusmateriale er tidligere blevet udnyttet som råstof, og en stor del af de oprindelige bakker er derfor bortgravet i dag.

  Da grus fra naturens hånd er meget næringsfattigt, har det skabt en række unikke levesteder, hvor arter og plantesamfund, der ellers er sjældne i vores område, har kunnet finde et egnet levested. En stor del af den gamle grusgrav er kommunalt ejet, mens selve Stejlehøj er privat ejet. Kommunen har en aftale med ejerne om, at alle må gå fra det kommunale areal op til toppen af Stejlehøj og nyde udsigten.

  Læs plejeplanen for Stejlehøj her (pdf)

  Stejlebanke

  Stejlebanke og kystlandskabet omkring Dybsø Fjord er en smal bræmme med rørskov, strandenge, overdrev og marker samt levende hegn og krat.

  Det fredede område strækker sig rundt om Dybsø Fjord fra Vejlø Skov til Svinø Strand med et areal på 195 ha.

  Området blev fredet i 1988 for at bevare kystlandskabet som en helhed med gode levemuligheder for det vilde plante- og dyreliv.

  Området er udpeget som Natura 2000-område.

  Læs plejeplanen for Stejlebanken her (pdf)

   

  Naturområder kan være beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Loven beskytter blandt andet søer på mere end 100 m2 samt heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, som - enkeltvis eller tilsammen – er på mere end 2.500 m2 (fx 50 x 50 m). De fleste vandløb er beskyttede - og søer eller moser, der ligger i forbindelse med et beskyttet vandløb, er beskyttede uanset størrelse.

  Et beskyttet naturområde betyder, at ændringer som fx at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante beskyttede naturtyper ikke er tilladt. Du må ikke bruge sprøjtemidler og gødning. Hidtidig lovlig drift kan således fortsætte, men må ikke intensiveres.

  Ændringer uden for et beskyttet område, som kan ændre tilstanden inden for det beskyttede område, er heller ikke tilladt.

  Ønsker du alligevel at ændre tilstanden af et beskyttet naturareal, skal du inden da ansøge kommunen om en dispensation. Der skal være særlige omstændigheder for, at vi kan give dispensation fra beskyttelsen.

  Du må gerne lade arealerne afgræsse eller tage høslæt, hvis det ikke går ud over naturområdet, og hvis arealet indtil for få år siden var drevet på den måde.

  Er du i tvivl så kontakt kommunen på natur@naestved.dk 

  Beskyttet natur i Næstved Kommune

  Susåen er Sjællands største å-system. Med sit udspring på Midtsjælland strækker den sig mere end 80 km og afvander omkring 800 km2. Langs bredderne af åen har vi mange flotte moser, enge og enkelte overdrev. En del af disse områder plejes ved afgræsning.

  Ved Præstø Fjord og Karrebæk Fjord har vi flere strandenge med mange forskellige dyr og planter (blandt andet havørne, orkidéer og klokkefrøer).

  Lidt øst for Næstved by findes Østdanmarks fineste og største moseområde, Holmegaard Mose, der består af et fredet areal på over 700 ha. Omkring 70 ha af dette areal udgør en egentlig højmose.

  Disse områder er blot nogle af kommunens mange naturområder, som vi alle skal være med til at passe på.

  Klik her for at se kommunens beskyttede naturtyper 

  Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte natur og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 

  I vores kommune har vi fire vigtige områder - ved at klikke på områdernes navne nedenfor, kan du finde handleplanerne for de forskellige Natura-2000-områder:

  nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø
  nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårdsmose og Porsemosen
  nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund
  nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk fjord og Knudshoved Odde

  For hvert område er der udpeget ét eller flere fuglebeskyttelsesområder og habitatområder med særlige arter og natur, som skal beskyttes.

  Du kan læse de tidligere handleplaner fra 2016-2021 herunder:

  Tidligere handeplan 2016-2021, nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø
  Tidligere handeplan 2016-2021, nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårdsmose og Porsemosen
  Tidligere handeplan 2016-2021, nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund
  Tidligere handeplan 2016-2021, nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk fjord og Knudshoved Odde


  Vores handleplaner bygger på de statslige Natura 2000-planer, som Miljøstyrelsen udarbejder. Du kan finde Natura 2000-planerne samt hvilke naturtyper og arter, der er grundlaget for, at områderne er beskyttede på nedenstående link.

  Klik her for at læse mere om Natura 2000-områder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Du kan søge om tilskud til privat skovrejsning, hvis du ønsker at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande.

  Klik her for at læse mere om privat skovrejsning på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. 

  Grøn Plan er Næstved Kommunes forslag til, hvordan vi skal bruge og udvikle naturen i de kommende 12 år. Grøn Plan handler om vandet, naturen i det åbne land og de grønne områder i byerne.

  Grøn Plan skal være med til at virkeliggøre byrådets visioner om, at Næstved er nærhed:

  • til byer og landskab
  • til lys og luft, skov og strand
  • til rent miljø og rig natur

  Klik her for at læse Grøn Plan 2009-2021

  Næstved Kommune forsøger at leve op til nogle fastsatte sagsbehandlingstider. 

  For naturområdet gælder, at borgere skal have et svar inden for 6 uger. 

  Sagstyperne dækker over:

  • §3-beskyttet natur
  • Bekæmpelse af kæmpebjørneklo
  • Natura 2000
  • Genopdyrkningsret
  • Kanosejlads
  • Regulering af råger
  • Offentlighedens adgang til naturen
  • Bade/bådebroer
  • Diverse interne og eksterne forespørgsler/høringer

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)