Gå til hovedindhold
Din ejendom
Selvbetjening
Bolig

Byggeri

Som hovedregel skal du have en byggetilladelse til nybyggeri og tilbygninger, og til at ændre anvendelsen af eksisterende byggeri. Næstved Kommune hjælper dig med at overholde lovgivningen og indhente tilladelser fra andre myndigheder. Søg din bygge- eller nedrivningstilladelse her.

Byggeri af hus, murbrokere

Indhold

  Ansøgning om byggetilladelse og nedrivning af bebyggelse, skal ske via selvbetjeningen Byg & Miljø. Du kan ved at klikke her komme videre til ansøgningen.

  Byggetilladelse og nedrivningstilladelse

  De fleste typer bygge- og nedrivningsarbejde kræver en byggetilladelse inden du må gå i gang. Visse typer småbygninger (carporte, garager, udhuse mm) kan i særlige tilfælde opføres og nedrives uden byggetilladelse. Du kan læse mere i afsnittet om denne type bygninger længere nede på siden.

  For alle andre typer byggeri, er det vigtigt, at ansøgningsmaterialet indeholder de nødvendige oplysninger, så det er muligt at vurdere, om du kan få tilladelse til dit byggeri. Du får en byggetilladelse eller godkendelse, når kommunen har behandlet din ansøgning.

  Der kan være knyttet nogle specifikke vilkår til din byggetilladelse eller godkendelse, som du skal være særlig opmærksom på, når du begynder arbejdet. Se nærmere om de enkelte typer byggeri længere nede på siden.

  Ibrugtagningstilladelse

  Byggearbejde, der kræver byggetilladelse, må ikke tages i brug uden kommunen har givet ibrugtagningstilladelse.

  Ved ibrugtagningen gennemgår kommunen din dokumentation med henblik på at konstatere, om ansøgeren har indsendt dokumentation, der overholder de tekniske krav som byggearbejdet er omfattet af, samt at der foreligger dokumentation for overholdelse af eventuelle vilkår stillet i byggetilladelsen.

  Generelt er der krav om ibrugtagningstilladelse for byggearbejder, som kræver byggetilladelse. Disse byggearbejder må ikke tages i brug, før der er givet tilladelse hertil. Samtidig med udstedelse af ibrugtagningstilladelsen vil sagen blive afsluttet ved færdigmelding til Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Herefter vil bygherre modtage en BBR-meddelelse i løbet af 1-2 måneder, hvor det fremgår, at byggeriet er færdigt og registreret i BBR.

  Visse byggearbejder er undtaget fra krav om ibrugtagningstilladelse, selvom de kræver byggetilladelse. Følgende kræver ikke ibrugtagningstilladelse:

  • garage
  • carport
  • udhus
  • hønsehus
  • drivhus
  • overdækkede terrasse og lignende
  • nedrivningsarbejder

  Gebyrer for byggesager

  Der opkræves gebyr for byggesagsbehandlingen, jf. taksterne godkendt af Næstved Byråd.

  Klik her og find taksterne på byggesager

  Klag over en afgørelse

  Du kan klage over kommunens afgørelse. Der er forskellige klageinstanser - afhængig af afgørelsens hjemmel.

  Klageinstans og klagefrist bliver oplyst, når du modtager din afgørelse.

  Sagsbehandlingstiden for byggesager afhænger både af den enkelte sag, og af hvor mange sager kommunen modtager. Tiden regnes fra den dag sagen er fuldt oplyst, dvs. når kommunen har modtaget alle nødvendige oplysninger fra dig eller din rådgiver.

  Den aktuelle, gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil blive oplyst i det kvitteringsbrev du modtager når du har indsendt en ansøgning.

  I 2023 var de gennemsnitlige sagsbehandlingstider:

  • Simple konstruktioner (carport, garage, udhuse m.v.)

  47 kalenderdage

  • Enfamiliehuse m.m.

  49 kalenderdage

  • Industri- og lagerbygninger

  65 kalenderdage

  • Etagebyggeri, erhverv

  36 kalenderdage

  • Etagebyggeri, bolig

  45 kalenderdage

  Når du skal søge om byggetilladelse til denne type byggerier, skal du være opmærksom på, at der kan være tinglyst en områdedeklaration, byplanvedtægt og så videre på din ejendom. Der kan også være en lokalplan gældende for det område, som det påtænkte projekt skal bygges i. Hvis der i et plangrundlag er bebyggelsesregulerende bestemmelser, er disse bestemmelser gældende forud for bestemmelserne i bygningsreglementet.

  Hvis du skal igang med et enfamiliehus, dobbelthus, rækkehus eller en til- og ombygning til disse, skal der til byggeansøgningen vedlægges følgende:

  • Situationsplan, hvor der er skrevet alle de nye bygningers afstande til samtlige skel samt angivelse af parkerings- og opholdsarealer. Tegningen skal være påført nordpil, og arealopgørelse på grund og bygninger.
  • Plantegning målsat med udvendige bygningsmål, det samlede areal samt påskrivelse af de enkelte rums anvendelse.
  • Facadetegninger for alle facader, hvor der er skrevet orienteringsretning (nord, syd, øst, vest) og skrevet højder på facader, samt højde til tagkonstruktionens højeste punkt. Alle højder målsættes fra eksisterende terræn eller et beregnet niveauplan. På samme tegningstype angives også sokkelhøjden.
  • Oplysning om materialevalg til ydervægge samt tagbeklædningen. Materialeoplysning skal desuden indeholde oplysning om farve (eventuelt som RAL-kode) og blankhed (glanstal)
  • Oplysning om de opvarmede arealers primære opvarmningskilde samt oplysning om metode til afledning af tag- og overfladevand.
  • Oplysning om, hvorvidt der søges dispensation fra eksempelvis lokalplan, byggevedtægt, deklaration eller privat servitut. En dispensationsansøgning skal være begrundet.

  Vi gør her opmærksom på, at ovenstående liste ikke er udtømmende. Byggesagsbehandleren kan vurdere, at der til sagsbehandlingen kan være behov for eksempelvis:

  • En koteplan (underskrevet af en landinspektør) med forslag til et beregnet niveauplan. Koter skal vises omkring den ansøgte bygning, påskrevet mindst én terrænmåling i hvert bygningshjørne.

  Hvis du skal lave en til- og/eller ombygning af de nævnte byggerier, kan en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler afklare, hvad byggeansøgningen skal indeholde af tegningsmateriale, samt hvad der skal foreligge af dokumentation ved færdigmelding af byggeriet.

  Klik her for at bestille tid til et møde med Byggesag

  Når byggeriet er færdigt og færdigmeldes af ansøger, skal kommunen kontrollere, at den rette dokumentation er tilsendt og kontrollere, at dokumentationen er i overensstemmelse med den erklæring, som kommunen har godkendt i forbindelse med ansøgningen. Hvis der er stillet supplerende krav eller vilkår i byggetilladelsen, skal kommunen også kontrollere, at disse er dokumenteret eller opfyldt.

  Først når foranstående dokumentation foreligger og er opfyldt, kan kommunen udarbejde ibrugtagningstilladelse for det pågældende byggeri.

  Denne type byggeri er i bygningsreglementet betegnet som sekundær bebyggelse. Det er det samlede areal ​af den sekundære bebyggelse, der er afgørende for, om bygningen kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Det kræver ikke ansøgning om byggetilladelse at opføre sekundær bebyggelse, når bygningerne har et samlet areal på højst 50 m2 og disse samtidigt overholder byggeretten og anden lovgivning.

  I bygningsreglementet findes bestemmelser om, hvilken afstand bygninger skal have til skel, hvilken højde bygninger må have, samt hvilken størrelse bygninger må have.

  Klik her for at finde en vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse

  Husk at byggeri, der ikke kræver byggetilladelse stadig skal anmeldes og registreres i BBR - se artikel om BBR nedenfor.

  Du skal færdigmelde sekundær bebyggelse til kommunen, men det kræver ikke ibrugtagningstilladelse, før byggeriet kan tages i anvendelse. Hvis der er tale om en integreret carport eller garage skal der dog foreligge ibrugtagningstilladelse, inden byggeriet tages i brug.

  Byggeri på over 50 m2

  Hvis du ønsker at opføre sekundær bebyggelse med et samlet areal over 50 m2, eller hvis dit sekundære byggeri ikke kan overholde byggeretten eller anden lovgivning, skal der fremsendes ansøgning om byggetilladelse til kommunen.

  Brug linket i selvbetjeningsboksen øverst til højre.

  Sammen med ansøgningen skal du sende følgende tegningsmateriale:

  • Plantegning for eksisterende sekundær bebyggelse på grunden
  • Plantegning for ønsket projekt om sekundært nybyggeri
  • Situationsplan påført ny bebyggelses afstande til skel
  • Facadetegning med højdeangivelse af nybyggeri
  • Materialevalg for ydrevægge og tag

  Når du skal søge om byggetilladelse til et byggeri i et sommerhusområde (for eksempel et nyt sommerhus, til- og ombygning til et sommerhus, tilbygning eller nybyggeri af garager, carporte, udhuse, overdækninger med mere), skal du være opmærksom på, at der kan være tinglyst en områdedeklaration på din ejendom, eller der kan være en lokalplan gældende for det område, hvori din ejendom er beliggende. Hvis der i plangrundlaget er bebyggelsesregulerende bestemmelser, er disse bestemmelser gældende forud for bestemmelserne i bygningsreglementet. 

  Du skal være opmærksom på, at fire sommerhusområder i Karrebæksminde reguleres via en lokalplan med andre vilkår, end det normalt ses i lokalplaner og deklarationer.

  Disse områder er:

  • Enø Strand
  • Lungshave
  • Højboparken
  • Lundegården

  Klik her for at se Lokalplan 063 for de fire områder 

  Områderne er karakteriseret ved, at der forekommer grundstørrelser fra under 100 m2 op til mere end 600 m2. Specielt på grund af de mindre grundstørrelser, men også på baggrund af områdets historie og bevaringsværdi – regulerer lokalplanen mere lempeligt end bygningsreglementet for eksempel med hensyn til byggeafstande til skel, bebyggelsesprocenter. Dette på bekostning af skærpede krav til bygningshøjder, placering af døre og vinduer med mere. 

  For disse fire lokalplanlagte områder gælder, at:

  • Sommerhuse skal have symmetrisk saddeltag.
  • Sommerhuse maksimalt må have en facadehøjde på 3 m.
  • Der må bygges indtil 2,5 m fra skel. Sommerhusets tag må i så fald ikke være højere end 4 m, og garager, carporte, udhuse og overdækninger må have en højde på op til 2,5 m.
  • Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent er på 15 - dog tillades det på grunde under 340 m2 at bygge sommerhus med en eventuel udestue på op til 51 m2

  Punkterne er generelle lokalplanregler og gælder derfor for alle lokalplanlagte sommerhusområder.

  Emner som lokalplaner og/eller deklarationer ikke fastsætter byggeregler for reguleres i stedet via Bygningsreglementet. 

  For alt sommerhusbyggeri gælder, at der sammen med ansøgningen om byggetilladelse skal sendes følgende tegnings- og oplysningsmateriale:

  • Situationsplan, hvor der er skrevet alle de nye bygningers afstande til samtlige skel samt angivelse af parkerings- og opholdsarealer. Tegningen skal være påført nordpil, og arealopgørelse på grund og bygninger.
  • Plantegning målsat med udvendige bygningsmål, det samlede areal samt påskrivelse af de enkelte rums anvendelse.
  • Facadetegninger for alle facader, hvor der er skrevet orienteringsretning (nord, syd, øst, vest) og skrevet højder på facader, samt højde til tagkonstruktionens højeste punkt. Alle højder målsættes fra eksisterende terræn eller et beregnet niveauplan. På samme tegningstype angives også sokkelhøjden.
  • Oplysning om materialevalg til ydervægge samt tagbeklædningen. Materialeoplysning skal desuden indeholde oplysning om farve (eventuelt som RAL-kode) og blankhed (glanstal)
  • Oplysning om de opvarmede arealers primære opvarmningskilde samt oplysning om metode til afledning af tag- og overfladevand.
  • Oplysning om, hvorvidt der søges dispensation fra eksempelvis lokalplan, byggevedtægt, deklaration eller privat servitut. En dispensationsansøgning skal være begrundet.

  Vi gør her opmærksom på, at ovenstående liste ikke er udtømmende. Byggesagsbehandleren kan vurdere, at der til sagsbehandlingen kan være behov for eksempelvis:

  • En koteplan (underskrevet af en landinspektør) med forslag til et beregnet niveauplan. Koter skal vises omkring den ansøgte bygning, påskrevet mindst én terrænmåling i hvert bygningshjørne. 

  Hvis du skal lave en til og/eller ombygning af dit sommerhus, kan en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler afklare, hvad byggeansøgningen skal indeholde af tegningsmateriale, samt hvad der skal foreligge af dokumentation ved færdigmelding af byggeriet. 

  Klik her for at bestille tid til et møde med Byggesag

  Når byggeriet er færdigt og færdigmeldes af ansøger, skal kommunen kontrollere, at den rette dokumentation er tilsendt og kontrollere, at dokumentationen er i overensstemmelse med den erklæring, som kommunen har godkendt i forbindelse med ansøgningen. Hvis der er stillet supplerende krav eller vilkår i byggetilladelsen, skal kommunen også kontrollere, at disse er dokumenteret eller opfyldt.

  Først når foranstående dokumentation foreligger og er opfyldt, kan kommunen udarbejde ibrugtagningstilladelse for det pågældende byggeri.

  Nedrivning af de fleste typer bygninger kræver en nedrivningstilladelse, som du skal søge i Byg & Miljø. Du kan ved at klikke her komme videre til ansøgningen.

  I din ansøgning skal du oplyse hvilke bygninger det drejer sig om, og om hele bygningen eller kun en del af den skal rives ned. Du skal være særlig opmærksom på om bygningen er bevaringsværdig, eller om den kan indeholde sundhedsskadelige materialer, som f.eks. asbest eller PCB.


  Bygninger som kan opføres uden byggetilladelse, kan også nedrives uden tilladelse. Det gælder f.eks. for mindre carporte, garager eller udhuse, som samlet set ikke overstiger 50 m² og som overholder byggeretten. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

  Du kan læse mere om byggeaffald ved at klike her.

  Du skal være opmærksom på, at der er særlige regler for håndtering af asbest. Læs mere ved at klikke her. 

  Før den endelige byggeansøgning indsendes, tilbyder kommunen en forhåndsdialog på baggrund af et skitseprojekt. Ved forhåndsdialogen kan principielle spørgsmål som for eksempel lokalplanbestemmelser og bebyggelsesregulerende bestemmelser drøftes, og der kan træffes aftale om nødvendigt ansøgningsmateriale samt tidsplan for sagsbehandlingen.

  Selvom et landbrugsbyggeri har opnået miljømæssig og/eller planmæssig godkendelse, skal der for de fleste projekter fremsendes ansøgning om byggetilladelse efter byggeloven/bygningsreglementet.

  Klik her for at bestille tid til et møde med Byggesag

  Kommunen deltager gerne i forhåndsdialog med virksomhedsejer og bygherre forud for en byggeansøgning eller et byggeprojekt. Skal du bygge til, bygge nyt eller indrette dig i eksisterende lokale, skal du være velkommen til at kontakte kommunens erhvervsbyggesagsbehandlere.

  Det skal dog præciseres, at kommunens rolle ved forhåndsdialogmødet udelukkende vil være at vejlede. Kommunen kan ikke fungere som bygherrerådgiver ligesom et tilbud om forhåndsdialog ikke automatisk indebærer, at byggesagsbehandlingen sker på stedet.

  Kommunen vejleder alle virksomheder, der har spørgsmål om godkendelse af byggesager. Det drejer sig om information om gældende love og regler for de enkelte byggerier og de særlige procedurer en myndighedsgodkendelse kræver. Konkret rådgivning om de rent byggetekniske ting, herunder statiske beregninger, varmetabsberegninger med mere rådgives der ikke om. Her henvises til de rådgivende firmaer i kommunen.

  Klik her for at bestille tid til et møde med Byggesag

  Næstved Kommune er en attraktiv kommune for bosætning, og vi tilbyder rigtig mange muligheder for at bygge det drømmehus, der danner rammen om det gode hverdagsliv for både børnefamilier, singler og seniorer.

  Vi ønsker at bevare de stedbundne kvaliteter som for eksempel skove, fjorde, enge og kyster. For mange er det attraktivt at bo i nærheden af natur og unikke landskaber.

  Klik her for at læse retningslinjerne for terrænregulering

  Opsætning af solcelleanlæg på enfamiliehuse, sommerhuse og dobbelthuse kan ske uden ansøgning, når følgende vilkår overholdes:

  • Anlægget følger tagets hældning enten lagt oven på eksisterende tag eller nedfældet i taget.
  • Ejer undersøger selv, hvad der er gældende for ejendommen af tinglyste servitutter, lokalplaner eller andre tinglyste dokumenter, der eventuelt kan indeholde forbud mod opsætning af omtalte anlæg.
  • Ejer undersøger selv, om de konstruktionsmæssige regler kan overholdes.
  • Ejer anmelder anlægget til Bygnings- og Boligregistret (BBR) - herunder oplysninger om anlæggets effekt/størrelse.

  Gælder ikke for:

  • Fredede og bevaringsværdige bygninger.
  • Hvis der i plangrundlaget for ejendommen er fastsat krav til udseende eller farve på ejendommens tag.
  • Arealer eller bygninger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.

  Hvis ejendommen er omfattet af ovenstående tre punkter kræves altid ansøgning om byggetilladelse.

  Andet byggeri, fritstående anlæg, fredede og bevaringsværdige bygninger samt arealer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen kræver altid ansøgning om byggetilladelse.

  Din ansøgning til byggetilladelsen skal indeholde:

  • Redegørelse med beskrivelse af anlæggets størrelse (fabrikat/type, effekt i kW, antal paneler, størrelse (overflade i kvadratmeter))
  • Situationsplan, hvor anlægget indtegnes med afstand til skel
  • Facadetegning, hvor anlægget indtegnes med højde over terræn samt hældning for anlæggets flade.
  • Redegørelse for anlæggets placering på tag eller jord, hvis dette udføres på stativ
  • Produktdatablad for anlægget

   

  Der kan også læses mere på Energistyrelsens hjemmeside via dette link.

  Hvis du har opført byggeri uden byggetilladelse, eller bliver opmærksom på, at en tidligere ejer har glemt at søge om byggetilladelse, skal du sørge for at søge byggeriet lovliggjort. Selvom det måske er en tidligere ejer som har opført bygningen, er det altid den nuværende ejer som er ansvarlig for at bygningerne på ejendommen er lovlige, og registreret i BBR.

  Ansøgning om lovliggørelse skal sendes via selvbetjeningen Byg & Miljø. Du kan ved at klikke her komme videre til ansøgningen.

  Der er ingen særlige kategorier for lovliggørelse i systemet, så du skal vælge den type byggeri som det drejer sig om, og blot skrive i din ansøgning af der er tale om lovliggørelse af eksisterende byggeri. I din ansøgning skal du vedlægge så mange som muligt af de oplysninger som er nævnt under de enkelte typer byggeri herover, og samtidig oplyse hvornår byggeriet er opført.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 6110

  E-mail: byggesag@naestved.dk

  Send digitalpost (kræver MitID)