Gå til hovedindhold

Kontanthjælp

Herunder kan du læse, hvordan du søger kontanthjælp i Næstved Kommune, og hvilke krav du skal opfylde, hvis du vil søge kontanthjælp.

Indhold

  Før du kan søge kontanthjælp, skal du på første ledighedsdag melde dig ledig på www.jobnet.dk. Dette gøres digitalt. Du skal også selv booke tid til dit første personlige møde i jobcentret, som er en visitationssamtale.

  Se video om, hvordan du søger kontanthjælp

  Du kan klikke på videoen herunder, hvor du bliver klædt på til at søge om økonomisk hjælp til forsørgelse samt oplyst om, hvad du typisk skal bruge som dokumentation til din ansøgning.  

  Billede af bøgens lysegrønne blade

  Når du har meldt dig ledig, skal du følge de tre trin herunder. Vi anbefaler, at du gennemfører trinnene et ad gangen:

  1. Du skal udfylde et visitationsskema
  2. Du skal booke tid til en visitationssamtale
  3. Du skal udfylde en elektronisk ansøgning om ydelse senest en uge efter, du har meldt dig ledig

  Visitationssamtalen foregår i Rådmandshaven 20, 4700 Næstved i tidsrummet fra klokken 9 til 12. Du skal huske at medbringe dit NemID/MitID til visitationssamtalen. 

  Når du har booket tid til samtalen, modtager du et brev med invitation til et online vejledningsforløb om rettigheder og pligter. Du skal gennemføre forløbet, inden du møder til første samtale.  

  Det er vigtigt, at du udfylder alle punkterne i visitationsskemaet. Det er ligeledes vigtigt, at du besvarer alle spørgsmålene så korrekt som muligt, da de danner grundlag for din samtale og den videre indsats. 

  Hvis du ikke booker tid

  Hvis du ikke booker tid til visitationssamtale, kan vi ikke starte behandlingen af din ansøgning. Møder du ikke op på det aftalte tidspunkt, henlægges din ansøgning.

  Ønsker du din ansøgning genoptaget, skal du booke en ny tid inden for maksimalt 14 dage. Hvis du derimod vælger, at du alligevel ikke ønsker at søge kontanthjælp, skal du huske at afmelde dig på jobnet.dk igen.

  Få inspiration til din jobsøgning

  Har du brug for yderligere information eller hjælp til, hvordan du bruger Jobnet samt tips og tricks til dit CV og din ansøgning, kan du læse mere her. Du kan også få inspiration til din jobsøgning på Facebook-siden Rekruttering Næstved.

  Senest tre uger efter du er meldt ledig, skal du have lagt et fyldestgørende CV ind på Jobnet. Du skal løbende opdatere dit CV, så det altid er så korrekt som muligt. Jobcentret bruger dit CV, når virksomheder efterspørger arbejdskraft, men du skal også selv holde øje med, om der kommer henvendelser fra interesserede arbejdsgivere.

  Husk at vedlægge den rette dokumentation

  Hvis du ikke er dagpengeberettiget medlem af en A-kasse, kan du søge om kontanthjælp, hvis du er over 30 år, eller hvis du er under 30 år og har en kompetencegivende uddannelse. Er du under 30 år, og har du ikke en uddannelse, skal du i stedet søge om uddannelseshjælp. Det kan du læse mere om her.

  Det er vigtigt, at du fra start vedlægger den rette dokumentation for at undgå, at sagsbehandlingen forlænges. Det er et krav, at der foreligger dokumentation for, at din ansøgning kan behandles. Det er derfor en god idé at have din dokumentation klar, inden du begynder at udfylde ansøgningen. Du kan her finde en guide, som trin for trin beskriver, hvad du skal gøre, og hvilken dokumentation du skal sende ind sammen med din ansøgning.

  Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi træffe afgørelse, om du er berettiget til hjælp. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med din e-Boks.

  • Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du medsende opholdstilladelse/arbejdstilladelse.
  • Dokumentation for ophør fra uddannelse og SU-oversigt (f.eks. udmeldelse fra uddannelsessted, hvis du er ophørt med eller har afsluttet en uddannelse).
  • Dokumentation for ophør fra job.
  • Hvis du er medlem af en a-kasse, skal der vedlægges dokumentation på, at du ikke er berettiget til dagpenge.
  • Hvis du har karantæne eller af anden grund har fået stoppet dine dagpenge, skal der vedlægges dokumentation for dette.
  • Oversigt der viser alle de bankkonti du har (kan udskrives via netbank).
  • Kontobevægelser for alle bankkonti de sidste tre måneder (udskrives via netbank).
  • Dokumentation for sidste indtægt (lønseddel, dagpenge, SU m.v.).
  • Dokumentation for formue, f.eks. børneopsparing (hvornår udbetalt/ frigives), ved aktier og obligationer skal der vedlægges depotudskrift fra banken.
  • Lånemuligheder i fast ejendom.
  • Restgæld i bil, motorcykel, båd, campingvogn m.v. (hvis du eller din ægtefælle har en bil, båd, motorcykel eller lignende, skal der ligeledes vedlægges vurdering fra en relevant autoriseret vurderingsperson, f.eks. en bilforhandler).

  Indtægter skal som hovedregel modregnes i hjælpen. Visse indtægter er undtaget for fradrag. Dette gælder dog kun, hvis de er særligt nævnt i loven.

  Indtægterne skal fratrækkes i hjælpen i den måned, indtægten udbetales. Du skal aflevere dokumentation på indtægten, f.eks. lønseddel til brug for beregning af forsørgelsesydelsen den aktuelle måned.

  Hvis din indtægt i en måned overstiger, hvad du kan højst kan få i kontanthjælp pr. måned, trækkes det overskydende beløb fra i den efterfølgende måneds kontanthjælp.

  Hvis du har en kapitalpension på over 50.000 kroner, der kan tilbagekøbes før tid, kan du kun modtage hjælp til forsørgelse i seks måneder. Du skal herefter forsørge dig selv af den formue, du får udbetalt fra din kapitalpension.

  Kommunen kan beregne, hvor lang tid du skal leve af den formue, du får udbetalt ved tilbagekøbet. Dokumentation for kapitalpension/pensionsopsparing kan hentes i din pensionsrapport fra www.pensionsinfo.dk.

  Når du ansøger om hjælp til forsørgelse, har du mulighed for at få beregnet, om du er berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i henhold til aktivlovens § 34. Hvis du bor i lejebolig, skal du ansøge om boligstøtte i Udbetaling Danmark, før hjælp om særlig boligstøtte kan beregnes.

  Dokumentation til beregningen skal afleveres sammen med ansøgning om hjælp til forsørgelse. Hvis dokumentation for boligudgifter afleveres på et senere tidspunkt, vil støtten blive beregnet fra den dato, dokumentationen er afleveret.

  Dokumentation for afholdte boligudgifter til brug for beregning af, om du er berettiget til særlig støtte (f.eks. husleje, terminsudgifter, opgørelse el, vand, varme m.v.). Der skal af dokumentationen fremgå, hvilken periode udgiften er betalt for, f.eks. måned, kvartal, halvår m.v.

  Du skal være opmærksom på, at alle punkter i ansøgningsskema skal være udfyldt. Alt dokumentation skal være vedlagt. Manglende dokumentation kan betyde, at behandlingstiden forlænges.

  Du skal melde dig ledig på Jobnet (se boksen i højre side).

  Du modtager et informationsbrev i din e-Boks.

  Brevet indeholder:

  • Yderligere informationer.
  • Et link til et visitationsskema som SKAL udfyldes på nettet og sendes elektronisk.
  • Et link til selve ansøgningen som SKAL udfyldes på nettet og sendes elektronisk.
  • En indkaldelse til et informationsmøde og personlig samtale med mødepligt.

  Det er vigtigt, at alle dokumenter bliver udfyldt og indsendt, og at du møder op til den personlige samtale.

  Du kan først søge kontanthjælp fra den dato, du har meldt dig ledig. Om du modtager kontanthjælp eller kontanthjælp på ungesats afgøres af din alder. Du kan læse mere herunder.

  30.06.2020 15.59

  Kontanthjælp - hvis du er 30 år eller derover

  • du er fyldt 30 år
  • du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
  Din første samtale med kommunen

  Senest en uge efter, at du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale, hvor jobcentret vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat.

  Hvis jobcentret vurderer, at du er i stand til at komme i arbejde inden for en kortere periode, er du jobparat og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis jobcentret vurderer, at du ikke kan komme i arbejde inden for en kortere periode, er du aktivitetsparat.

  Størrelsen af kontanthjælpen afhænger bl.a. af, om du har forsørgelsespligt over for børn.

  Kontanthjælpen afhænger også af, om du har formue eller indtægter. Hvis du er gift, påvirker din ægtefælles formue og indtægt, hvor meget du kan modtage i kontanthjælp.

  Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har formue, som kan dække jeres økonomiske behov. Formue er fx penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller tilsammen op til 20.000 kr. Kommunen ser også bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til din eller din eventuelle families erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Kommunen ser desuden bort fra en række nærmere bestemte former for formue.

  Hvis du – eller din eventuelle ægtefælle – har indtægter, bliver de trukket fra i kontanthjælpen. Indtægter fratrækkes som hovedregel krone for krone. Dog ses der ved beregningen af kontanthjælp bort fra 27,84 (2020) pr. udført arbejdstime, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person.

  Kommunen ser ved udmåling af hjælpen endvidere bort fra en række andre nærmere bestemte indtægter. Det gælder bl.a. invaliditetsbeløb, invaliditetsydelse mv.

  Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er fyldt 30 år
  Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er fyldt 30 år
  Persontype 2020 
  Fyldt 30 år – forsørger børn   15.355
  Fyldt 30 år – andre   11.554

  Du bliver betragtet som jobparat, når du opfylder betingelserne:

  • du er fyldt 30 år
  • kommunen vurderer, at du er i stand til at påtage dig et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv inden for tre måneder.

  Hvis kommunen vurderer, at du er jobparat, skal du stå til rådighed for arbejde m.v. og aktivt søge job.

  Du skal søge job intensivt

  Som jobparat skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du skal være aktivt jobsøgende. Du skal søge seriøst, realistisk og bredt. Du skal kunne dokumentere din jobsøgning, og du skal løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

  Jobcentret kan stille yderligere krav til din jobsøgning og gennem klare aftaler sikre, at du reelt står til rådighed.

  Senest tre uger fra din første henvendelse til kommunen skal du lægge dit cv ind i Jobnet.

  Kommunen – jobcentret – indkalder dig til tre samtaler i løbet af de første tre måneder. Formålet med samtalerne er at hjælpe dig med jobsøgning og med at komme i job.

  Kommunen kan iværksætte en nytteindsats, hvis den vurderer, det er relevant. Du kan også få andre beskæftigelsesrettede tilbud som fx ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik, hvis kommunen vurderer, at det er relevant for dig.

  Opfølgning på din jobsøgning

  Jobcentret vil med udgangspunkt i din joblog på Jobnet løbende følge op på, om du søger job tilstrækkeligt seriøst, realistisk og bredt. Er det ikke tilfældet, vil jobcentret stille yderligere krav til din jobsøgning og gennem klare aftaler sikre, at du reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

  Du skal til samtale med jobcentret mindst 4 gange inden for 12 måneder.

  Sanktion, hvis du ikke søger job

  Du har som kontanthjælpsmodtager pligt til at stå til rådighed for arbejde og beskæftigelsesfremmende tilbud som fx løntilskud, virksomhedspraktik m.v.

  Hvis du ikke lever op til kravene om at stå til rådighed, skal kommunen give dig en sanktion.

  Kommunen nedsætter din kontanthjælp, hvis du uden rimelig grund fx:

  • udebliver fra et aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning
  • udebliver fra en jobsamtale eller en individuel samtale, herunder en samtale som led i en sygeopfølgning, eller en rådighedsvurdering i jobcentret
  • undlader at tilmelde dig som arbejdssøgende i jobcentret eller lægge dit cv ind i Jobnet.

  Nedsættelsen af kontanthjælpen bliver foretaget for det antal dage, hvor du er udeblevet m.v. helt eller delvist. Det er en såkaldt periodesanktion. Hjælpen bliver nedsat med ydelsen for en hel dag, uanset hvor mange timer du rent faktisk er udeblevet pr. dag.

  Kommunen nedsætter også din kontanthjælp, hvis du uden rimelig grund fx:

  • ophører med et arbejde
  • afviser tilbud om arbejde
  • undlader at give jobcentret eller din arbejdsgiver besked om, at du er syg
  • undlader efter krav fra jobcentret at søge konkrete job
  • undlader at overholde aftaler om jobsøgning
  • undlader at registrere dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet inden for den frist, som kommunen har fastsat.

  Kontanthjælpen bliver nedsat med et fast beløb. Det er en såkaldt punktsanktion.

  Hvis du er uddannelses- eller jobparat, og du gentagne gange ikke overholder kravene om at søge job og deltage i aktive tilbud, kan du få en skærpet sanktion.

  En skærpet sanktion betyder, at du mister retten til kontanthjælp i en periode på op til tre måneder. Hjælpen kan kun ophøre, hvis kommunen samtidig sikrer, at der er et åbent tilbud, som du kan tage imod og dermed opfylde din pligt til at udnytte dine arbejdsmuligheder. Du vil derfor modtage et tilbud, samtaler eller daglig pligt til at møde frem i jobcenteret. Du har ret til at få udbetalt kontanthjælp for de dage, du deltager i tilbud, møder frem til samtaler m.v.

  Aktivering, når du får kontanthjælp

  Hvis du ikke kommer i job, vil du senest efter seks måneder blive mødt med krav om aktivering. Mens du deltager i aktiveringstilbud, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcenteret formidler til dig.

  Det kan fx være aktivering, hvor du skal arbejde for din kontanthjælp i en nytteindsats. Nytteindsats kan bestå i samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Det kan fx være at tage plejehjemsbeboerne med på en ekstra tur, at lave supplerende kundeservice på et hospital ved fx at hjælpe pårørende med at finde rundt eller at gå til hånde og hjælpe en pedel med småopgaver på en uddannelsesinstitution. Kommunen kan iværksætte en nytteindsats, hvis den vurderer, at det er relevant.

  Du kan også få andre beskæftigelsesrettede aktiveringstilbud, fx ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering, hvis kommunen vurderer, at det er relevant for dig.

  Kommunen kan altid kræve, at du arbejder for din kontanthjælp. Bl.a. hvis der opstår tvivl om din rådighed.

  Formidling af job og aftaler om jobsøgning

  Når det er relevant, skal dit lokale jobcenter formidle konkrete og ordinære job til dig, hvis du selv har svært ved at finde et arbejde. Jobcentret kan også indgå konkrete aftaler med dig om jobsøgningen og pålægge dig at søge job.

  Du bliver betragtet som aktivitetsparat, når du opfylder betingelserne:

  • du er fyldt 30 år
  • jobcentret vurderer, at du ikke kan påtage dig et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsøge dig selv inden for tre måneder, fx fordi du har sammensatte eller komplekse problemer af fx faglig, social eller helbredsmæssig karakter.
  Du har ret til en koordinerende sagsbehandler

  Hvis du er fyldt 30 år, og jobcentret vurderer, at du er aktivitetsparat, har du ret til en koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at du får en indsats, der er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.

  Tidlig og helhedsorienteret indsats, hvis du har komplekse problemer

  Hvis du er aktivitetsparat, vil kommunen hurtigst muligt og senest efter seks måneder sørge for, at du får en helhedsorienteret indsats. Indsatsen skal afspejle dine individuelle behov og sikre, at du får en jobrettet indsats og hjælp.

  Indsats rettet mod arbejde

  Kommunens indsats er rettet mod at bringe dig tættere på et arbejde og vil så vidt muligt foregå på en almindelig arbejdsplads. Indsatsen skal samtidig tage hånd om dine forskellige udfordringer, fx sociale eller sundhedsmæssige problemer.

  Hvis du undervejs får brug for støtte til at sikre, at du kan gennemføre de aktiviteter, der er aftalt, kan kommunen bevilge dig en mentor.

  Tæt opfølgning på din indsats

  Hvis du er vurderet aktivitetsparat, skal jobcentret løbende følge tæt op på den indsats og hjælp, du får. Opfølgningen har fokus på, om du udvikler dig hen imod et job. Opfølgningen skal sikre, at indsatsen løbende bliver tilpasset dine fremskridt. Jobcentret afholder samtaler med dig mindst 4 gange inden for 12 måneder.

  Du kan få en mentor

  Hvis det på grund af personlige forhold i en periode ikke er muligt for dig at deltage i tilbud m.v., har du ret til mentorstøtte i den periode. Mentoren skal hjælpe dig med at få stabiliseret dit liv så meget, at du med tiden kan deltage i aktive tilbud.

  Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på seks måneder, og der skal som minimum være kontakt mellem mentor og dig en gang hver anden uge. Hvis du efter seks måneder fortsat ikke kan deltage i aktive tilbud, skal du have et nyt tilbud om mentorstøtte.

  Mentoren kan blive ved med at følge dig – også den dag du får ordinært arbejde.

  Har du været indlagt med en psykisk lidelse?

  Hvis du er aktivitetsparat, og du har været indlagt med en psykisk lidelse, har du ret til at få tilknyttet en mentor.

  Mentoren skal fungere som en udskrivningskoordinator, der skal hjælpe dig med at genetablere og understøtte et normalt hverdagsliv med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde. Kommunen skal tilknytte mentoren, så snart dit udskrivningsforløb begynder.

  Du har ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.

  Har du siddet i fængsel?

  Hvis du sidder i fængsel, kan du få tilknyttet en udslusningskoordinator. Kommunen tilknytter en udslusningskoordinator, når fængslet begynder at planlægge dit udslusningsforløb. Udslusningskoordinatoren skal hjælpe dig med at genetablere og understøtte et normalt hverdagsliv med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde.

  Sanktion, hvis du ikke står til rådighed

  Du har som kontanthjælpsmodtager pligt til at stå til rådighed for arbejde og beskæftigelsesfremmende tilbud som fx løntilskud, virksomhedspraktik m.v. Udgangspunktet er, at også personer, der modtager kontanthjælp som aktivitetsparate, skal udnytte deres arbejdsmuligheder aktivt og tage imod en indsats rettet mod ordinær uddannelse eller et rimeligt tilbud om arbejde, fx et job på nedsat tid og/eller hvor der tages hensyn til eventuelt skånebehov.

  Hvis du ikke lever op til de krav, som kommunen stiller til dig, mens du modtager kontanthjælp, skal kommunen give dig en sanktion.

  Fx kan kommunen trække tre dage af din kontanthjælp i form af en såkaldt punktsanktion, hvis du fx uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde, undlader efter krav fra jobcentret at søge konkrete job eller undlader at give meddelelse om sygdom til jobcentret eller din arbejdsgiver.

  Hvis du er aktivitetsparat, og kommunen vurderer, du er i en udsat situation, skal kommunen anvende sanktionerne på en måde, der tager højde for, at du måske ikke har mulighed for at leve op til de krav, der stilles. Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering af, om den skal give en sanktion over for en aktivitetsparat person, eller om der er andre rimelige grunde end dem, som udtrykkeligt er nævnt i loven, der kan begrunde, at en sanktion ikke skal gives. Rimelige grunde kan fx være svær psykisk sygdom, hjemløshed eller misbrugsproblemer. Hvis du er aktivitetsparat, skal kommunen kun give dig en sanktion, hvis sanktionen skønnes at fremme din rådighed.

  Inden kommunen må give dig en sanktion, skal kommunen altid have udnyttet alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med dig om, hvorfor du som aktivitetsparat ikke lever op til de krav, kommunen har stillet til dig – fx om at deltage i aktive tilbud. Det betyder i praksis, at kommunen fx skal være i personlig kontakt med dig, hvis du ikke reagerer på en skriftlig partshøring forud for en sanktion. Den personlige kontakt kan fx være telefonisk eller personlig kontakt, hvor du bor eller opholder dig, herunder på et eventuelt behandlingssted.

  Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der pr. 1. oktober 2016 en grænse for, hvor meget du månedligt samlet set kan modtage af følgende ydelser:

  • uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
  • særlig støtte
  • boligstøtte. Loftet bliver fastsat individuelt og afhænger af, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig.

  Loftet betyder, at du i fremtiden risikerer at få mindre i særlig støtte og boligstøtte, hvis du ikke aktivt søger arbejde. Loftet medfører nemlig, at der er større gevinst ved at arbejde, og jo mere du arbejder, desto mere kan du få i boligstøtte og særlig støtte, inden du ”rammer loftet”.

  Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’.

  225-timersreglen er et krav om, at du skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, hvis du fortsat skal kunne modtage fuld uddannelseshjælp, fuld kontanthjælp eller fuld selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Fra 1. januar 2016 er kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet afskaffet. Ægtepar har stadig pligt til at forsørge hinanden.

  Hvis du er på barsel, skal jobcentret indenfor de sidste tre måneder af din barsel tilbyde en vejledningssamtale. Det skal sikre, at du har fokus på at få et arbejde, når din barsel er slut.

  Din sagsbehandler har ansvaret for vejledningen.

  Du kan være ansat i et offentligt løntilskudsjob i op til fire måneder, hvis du er jobparat. Hvis du er aktivitetsparat, kan du være ansat med løntilskud i op til seks måneder, som kan forlænges med op til seks yderligere måneder.

  Hvis du er ufaglært, dvs. ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har du ret til at deltage i et forløb, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer. Det er dine såkaldte realkompetencer. Du har også ret til at få testet din læse-, skrive- og regnefærdigheder.

  Hvis testene viser, at du har behov for læse-, skrive- og regnekursus, har du ret til at få tilbud om disse.

  Som ufaglært kontanthjælpsmodtager kan du også få vejledning og hjælp, hvis du ønsker at blive optaget på en ordinær uddannelse.

  Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v., kan du klage over afgørelsen. Du skal klage til kommunen.

  Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  30.06.2020 15.57

  Kontanthjælp - er du under 30 år og har du en uddannelse?

  For at få kontanthjælp på ungesats skal du opfylde alle betingelserne:

  • du er under 30 år
  • du har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
  Din første samtale med kommunen

  Senest en uge efter, at du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale, hvor jobcentret vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat.

  Hvis jobcentret vurderer, at du er i stand til at komme i arbejde inden for en kortere periode, er du jobparat og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis jobcentret vurderer, at du ikke kan komme i arbejde inden for en kortere periode, er du aktivitetsparat.

  Personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp på ungesats.

  Størrelsen af kontanthjælpen afhænger bl.a. af, om du er fyldt 25 år, og om du har forsørgelsespligt over for børn.

  Kontanthjælpen afhænger også af, om du har formue eller indtægter. Hvis du er gift, påvirker din ægtefælles formue og indtægt, hvor meget du kan modtage i kontanthjælp.

  Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har formue, som kan dække jeres økonomiske behov. Formue er fx penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller tilsammen op til 20.000 kr. Kommunen ser også bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til dine egne eller din eventuelle families erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Kommunen ser desuden bort fra en række nærmere bestemte former for formue.

  Hvis du – eller din eventuelle ægtefælle – har indtægter, bliver de trukket fra i kontanthjælpen. Indtægter fratrækkes som hovedregel krone for krone. Dog ses der ved beregningen af kontanthjælp bort fra 27,84 kr. (2020) pr. udført arbejdstime, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person.

  Kommunen ser ved udmåling af hjælpen også bort fra en række andre nærmere bestemte indtægter. Det gælder bl.a. invaliditetsbeløb, invaliditetsydelse mv.

  Aktivitetstillæg

  Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, kan du få et tillæg ud over kontanthjælpen i de uger, hvor du enten deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Tillægget kaldes et aktivitetstillæg. Hvis du på grund af din situation ikke kan deltage i tilbud – fx ved alvorlig sygdom – kan du få aktivitetstillæg alligevel.

  Aktivitetstillægget kan normalt tidligst ydes, når du har modtaget kontanthjælp i tre måneder.

  Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er jobparat
  Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er jobparat
  Persontype

   2020
  Under 25 år, hjemmeboende 3.594
  Under 25 år, udeboende   7.448
  25-29 år, hjemmeboende   3.594
  25-29 år, udeboende   7.448
  Forsørgere under 30 år med eget barn i hjemmet – uden ret til børnetilskud   10.268
  Enlige forsørgere   14.677
  Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge   11.554
  Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er forsørgere   15.355
  Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er udeboende
  11.554
  Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
  Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
  Persontype    2020
  Under 25 år, hjemmeboende
  3.594 og ingen aktivitetstillæg
  Under 25 år, udeboende 7.448 og ingen aktivitetstillæg
  25-29 år, hjemmeboende 3.594 ekskl. aktivitetstillæg
  25-29 år, hjemmeboende 11.556 inkl. aktivitetstillæg 
  25-29 år, udeboende 7.448 ekskl. aktivitetstillæg
  25-29 år, udeboende 11.556 inkl. aktivitetstillæg
  Forsørgere under 30 år med eget barn i hjemmet – uden ret til børnetilskud   10.268 ekskl. aktivitetstillæg
  Forsørgere under 30 år med eget barn i hjemmet – uden ret til børnetilskud
  15.355 inkl. aktivitetstillæg
  Enlige forsørgere under 30 år
  14.677 ekskl. aktivitetstillæg
  Enlige forsørgere under 30 år
  15.355 inkl. aktivitetstillæg
  Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge
  11.554 og ingen aktivitetstillæg
  Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er forsørgere
  15.355 og ingen aktivitetstillæg
  Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er udeboende
  11.554 og ingen aktivitetstillæg

  Du bliver betragtet som jobparat, når du opfylder betingelserne:

  • du er under 30 år
  • du har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • kommunen vurderer, at du er i stand til at påtage dig et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv inden for tre måneder.

  Hvis kommunen vurderer, at du er jobparat, skal du stå til rådighed for arbejde m.v. og aktivt søge job.

  Du skal søge job intensivt

  Som jobparat skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du skal være aktivt jobsøgende. Du skal søge seriøst, realistisk og bredt. Du skal kunne dokumentere din jobsøgning, og du skal løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

  Jobcentret kan stille yderligere krav til din jobsøgning og gennem klare aftaler sikre, at du reelt står til rådighed.

  Senest en uge efter din første henvendelse til kommunen om hjælp indkalder kommunen – jobcentret – dig til den første samtale.

  Herefter skal du til to yderligere samtaler. Formålet med samtalerne er at hjælpe dig med jobsøgning og med at komme i job.

  Kommunen kan iværksætte en nytteindsats, hvis den vurderer, det er relevant. Du kan også få andre beskæftigelsesrettede tilbud som fx ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik, hvis kommunen vurderer, at det er relevant for dig.

  Opfølgning på din jobsøgning

  Jobcentret vil med udgangspunkt i din joblog på Jobnet løbende følge op på, om du søger job tilstrækkeligt seriøst, realistisk og bredt. Er det ikke tilfældet, vil jobcentret stille yderligere krav til din jobsøgning og gennem klare aftaler sikre, at du reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

  Du skal til samtale med jobcentret mindst 4 gange inden for 12 måneder.

  Sanktion, hvis du ikke søger job m.v.

  Du har som kontanthjælpsmodtager pligt til at stå til rådighed for arbejde og beskæftigelsesfremmende tilbud som fx løntilskud, virksomhedspraktik m.v.

  Hvis du ikke lever op til kravene om at stå til rådighed, skal kommunen give dig en sanktion.

  Kommunen nedsætter din kontanthjælp, hvis du uden rimelig grund fx:

  • udebliver fra et aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning,
  • udebliver fra en jobsamtale eller en individuel samtale, herunder en samtale som led i en sygeopfølgning, eller en rådighedsvurdering i jobcentret
  • undlader at tilmelde dig som arbejdssøgende i jobcentret eller lægge dit cv ind i Jobnet.

  Nedsættelsen af kontanthjælpen bliver foretaget for det antal dage, hvor du er udeblevet m.v. helt eller delvist. Det er en såkaldt periodesanktion. Hjælpen bliver nedsat med ydelsen for en hel dag, uanset hvor mange timer du rent faktisk er udeblevet pr. dag.

  Kommunen nedsætter også din kontanthjælp, hvis du uden rimelig grund fx:

  • ophører med et arbejde
  • afviser tilbud om arbejde
  • undlader at give jobcentret eller din arbejdsgiver besked om, at du er syg
  • undlader efter krav fra jobcentret at søge konkrete job
  • undlader at overholde aftaler om jobsøgning
  • undlader at registrere dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet inden for den frist, som kommunen har fastsat.

  Kontanthjælpen bliver nedsat med et fast beløb. Det er en såkaldt punktsanktion.

  Hvis du er uddannelses- eller jobparat, og du gentagne gange ikke overholder kravene om at søge job og deltage i aktive tilbud, kan du få en skærpet sanktion. En skærpet sanktion betyder, at du mister retten til kontanthjælp i en periode på op til tre måneder.

  Hjælpen kan kun ophøre, hvis kommunen samtidig sikrer, at der er et åbent tilbud, som du kan tage imod og dermed opfylde din pligt til at udnytte dine arbejdsmuligheder. Du vil derfor modtage et tilbud, samtaler eller daglig pligt til at møde frem i jobcentret. Du har ret til at få udbetalt kontanthjælp for de dage, du deltager i tilbud, møder frem til samtaler m.v.

  Aktivering, når du får kontanthjælp

  Hvis du ikke kommer i job, vil du senest efter seks måneder blive mødt med krav om aktivering. Mens du deltager i aktiveringstilbud, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcenteret formidler til dig.

  Det kan fx være aktivering, hvor du skal arbejde for din kontanthjælp i en nytteindsats. Nytteindsats kan bestå i samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Det kan fx være at tage plejehjemsbeboerne med på en ekstra tur, at lave supplerende kundeservice på et hospital ved fx at hjælpe pårørende med at finde rundt eller at gå til hånde og hjælpe en pedel med småopgaver på en uddannelsesinstitution. Kommunen kan iværksætte en nytteindsats, hvis den vurderer, at det er relevant.

  Du kan også få andre beskæftigelsesrettede aktiveringstilbud, fx ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering, hvis kommunen vurderer, at det er relevant for dig.

  Kommunen kan altid kræve, at du arbejder for din kontanthjælp, bl.a. hvis der opstår tvivl om din rådighed.

  Formidling af job og aftaler om jobsøgning

  Når det er relevant, skal dit jobcenter formidle konkrete og ordinære job til dig, hvis du selv har svært ved at finde et arbejde. Jobcentret kan også indgå aftaler med dig om jobsøgningen og pålægge dig at søge job.

  Du bliver betragtet som aktivitetsparat, når du opfylder betingelserne:

  • du er under 30 år
  • du har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • kommunen vurderer, du ikke kan påtage dig et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv inden for tre måneder, fx fordi du har sammensatte eller komplekse problemer af fx faglig, social eller helbredsmæssig karakter.
  Du har ret til en koordinerende sagsbehandler

  Hvis du er under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og jobcentret vurderer, at du er aktivitetsparat, har du ret til straks at få en koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at du får en indsats, der er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.

  Tidlig og helhedsorienteret indsats, hvis du har komplekse problemer

  Hvis du er aktivitetsparat, vil kommunen hurtigst muligt og senest efter seks måneder sørge for, at du får en helhedsorienteret indsats. Indsatsen skal afspejle dine individuelle behov og sikre, at du får en jobrettet indsats og hjælp.

  Indsats rettet mod arbejde

  Kommunens indsats er rettet mod at bringe dig tættere på et arbejde og vil så vidt muligt foregå på en almindelig arbejdsplads. Indsatsen skal samtidig tage hånd om dine forskellige udfordringer fx sociale eller sundhedsmæssige problemer.

  Hvis du undervejs får brug for støtte til at sikre, at du kan gennemføre de aktiviteter, der er aftalt, kan kommunen bevilge dig en mentor.

  Tæt opfølgning på din indsats

  Hvis du er vurderet aktivitetsparat, skal jobcentret løbende følge tæt op på den indsats og hjælp, du får. Opfølgningen har fokus på, om du udvikler dig hen imod et job. Opfølgningen skal sikre, at indsatsen løbende bliver tilpasset dine fremskridt. Jobcentret afholder samtaler med dig mindst 4 gange inden for 12 måneder.

  Du kan få en mentor

  Hvis det på grund af personlige forhold i en periode ikke er muligt for dig at deltage i tilbud m.v., har du ret til mentorstøtte i den periode. Mentoren skal hjælpe dig med at få stabiliseret dit liv så meget, at du med tiden kan deltage i aktive tilbud.

  Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på seks måneder, og der skal som minimum være kontakt mellem mentor og dig en gang hver anden uge. Hvis du efter seks måneder fortsat ikke kan deltage i aktive tilbud, skal du have et nyt tilbud om mentorstøtte.

  Mentoren kan blive ved med at følge dig – også den dag du får ordinært arbejde.

  Har du været indlagt med psykisk lidelse?

  Hvis du er aktivitetsparat, og du har været indlagt med en psykisk lidelse, har du ret til at få tilknyttet en mentor. Mentoren skal fungere som en udskrivningskoordinator, der skal hjælpe dig med at genetablere og understøtte et normalt hverdagsliv med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde.

  Kommunen skal tilknytte mentoren, så snart dit udskrivningsforløb begynder. Du har ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.

  Har du siddet i fængsel?

  Hvis sidder i fængsel, kan du få tilknyttet en udslusningskoordinator. Kommunen tilknytter en udslusningskoordinator, når fængslet begynder at planlægge dit udslusningsforløb. Udslusningskoordinatoren skal hjælpe dig med at genetablere og understøtte et normalt hverdagsliv med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde.

  Sanktion, hvis du ikke står til rådighed

  Du har som kontanthjælpsmodtager pligt til at stå til rådighed for arbejde og beskæftigelsesfremmende tilbud som fx løntilskud, virksomhedspraktik m.v. Udgangspunktet er, at også personer, der modtager kontanthjælp som aktivitetsparate, skal udnytte deres arbejdsmuligheder aktivt og tage imod en indsats rettet mod ordinær uddannelse eller et rimeligt tilbud om arbejde, fx et job på nedsat tid og/eller hvor der tages hensyn til eventuelt skånebehov.

  Hvis du ikke lever op til de krav, som kommunen stiller til dig, mens du modtager kontanthjælp, skal kommunen give dig en sanktion.

  Fx kan kommunen trække tre dage af din kontanthjælp i form af en såkaldt punktsanktion, hvis du fx uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde, undlader efter krav fra jobcentret at søge konkrete job eller undlader at give meddelelse om sygdom til jobcentret eller din arbejdsgiver.

  Hvis du er aktivitetsparat, og kommunen vurderer, du er i en udsat situation, skal kommunen anvende sanktionerne på en måde, der tager højde for, at du måske ikke har mulighed for at leve op til de krav, der stilles. Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering af, om kommunen skal give en sanktion over for en aktivitetsparat person, eller om der er andre rimelige grunde end dem, som udtrykkeligt er nævnt i loven, der kan begrunde, at en sanktion ikke skal gives. Rimelige grunde kan fx være svær psykisk sygdom, hjemløshed eller misbrugsproblemer. Hvis du er aktivitetsparat, skal kommunen kun give dig en sanktion, hvis sanktionen skønnes at fremme din rådighed.

  Inden kommunen må give dig en sanktion, skal kommunen altid have udnyttet alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med dig om, hvorfor du som aktivitetsparat ikke lever op til de krav, kommunen har stillet til dig – fx om at deltage i aktive tilbud. Det betyder i praksis, at kommunen fx skal være i personlig kontakt med dig, hvis du ikke reagerer på en skriftlig partshøring forud for en sanktion. Den personlige kontakt kan fx være telefonisk eller personlig kontakt, hvor du bor eller opholder dig, herunder på et evt. behandlingssted.

  Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der pr. 1. oktober 2016 en grænse for, hvor meget du månedligt samlet set kan modtage af følgende ydelser:

  • uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
  • særlig støtte
  • boligstøtte. Loftet bliver fastsat individuelt og afhænger af, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig.

  Loftet betyder, at du i fremtiden risikerer at få mindre i særlig støtte og boligstøtte, hvis du ikke aktivt søger arbejde. Loftet medfører nemlig, at der er større gevinst ved at arbejde, og jo mere du arbejder, desto mere kan du få i boligstøtte og særlig støtte, inden du ”rammer loftet”.

  Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’.

  225-timersreglen er et krav om, at du skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, hvis du fortsat skal kunne modtage fuld uddannelseshjælp, fuld kontanthjælp eller fuld selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Fra 1. januar 2016 er kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet ophævet.

  Hvis du er på barsel, skal jobcentret indenfor de sidste tre måneder af din barsel tilbyde en vejledningssamtale. Det hjælper dig med at holde fokus på at få et arbejde, når din barsel er slut.

  Din sagsbehandler har ansvaret for vejledningen.

  Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v., kan du klage over afgørelsen. Du skal klage til kommunen.

  Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  Kontakt

  Center for Arbejdsmarked

  Kontanthjælp

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler