Gå til hovedindhold
Administration

Sagsbehandlingstider

Som borger har du krav på en hurtig og effektiv sagsbehandling, når kommunen skal behandle sager og træffe afgørelser i forhold til dig. Næstved Kommune besvarer alle henvendelser i løbet af 15 arbejdsdage. Hvis vi ikke kan afgøre sagen i løbet af 15 arbejdsdage, modtager du en besked om, hvor lang tid det vil tage. Der er sagstyper, som er undtaget fra reglen om 15 arbejdsdage. Du kan på denne side få overblik over fastsatte sagsbehandlingstider indenfor forskellige områder.

Indhold

  Næstved Byråd har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelse af en ansøgning, til en afgørelse skal være truffet.

  De fastsatte frister er den forventede, maksimale tid, kommunen skal bruge på at træffe en afgørelse, fra en borger ansøger om hjælp, til alle nødvendige oplysninger og dokumenter i sagen foreligger og borgeren får en meddelelse om resultatet (afgørelse).

  Hvis vi skal overholde sagsbehandlingstiderne, er det en forudsætning, at vi får den nødvendige dokumentation, som eksempelvis lægeerklæringer og andre relevante papirer, hurtigst muligt. De oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling, vil normalt fremgå af ansøgningsskemaet for området.

  Hvis fristen ikke kan overholdes

  Næstved Kommune stræber altid efter at behandle sager så hurtigt som muligt. Der er sager, som af forskellige grunde tager længere tid og derfor ikke kan færdigbehandles inden for den fastsatte frist. Det kan være på grund af manglende dokumentation, afbud til møder, langvarige, lægelige undersøgelser eller andre relevante papirer, der afventes fra borger eller andre myndigheder.

  I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at overholde den forventede, fastsatte frist, får ansøger skriftligt besked om begrundelsen, og hvornår der kan forventes en afgørelse i den pågældende sag.

  De fastsatte sagsbehandlingstider (frister) kan ses herunder - fordelt på de forskellige områder. Hverdage skal forstås som arbejdsdage (mandag til fredag). Kalenderdage dækker over syv dage pr. uge.

  Løntilskud til førtidspensionister i skånejob – når borger selv har fundet en virksomhed.

  Lovgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 12

  Frist: 15 arbejdsdage

  Løntilskud til førtidspensionister - med refusion til arbejdsgiver. 

  Lovgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 

  Frist: Hvis anmodningen modtages inden den 18. i en måned, udbetales tilskuddet inden udgangen af samme måned

  Den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres, skal være mere end 24 kilometer tur/retur. 

  Lovgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 175

  Frist: 10 arbejdsdage

  Lovgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 17

  Frist: 10 arbejdsdage

  Lovgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 123

  Frist: 10 arbejdsdage

  Lovgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 133 og § 134

  Frist: Hvis anmodningen modtages inden den 18. i en måned, udbetales tilskuddet inden udgangen af samme måned

  Kommunalbestyrelsen afgør, om sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.

  Lovgrundlag: Lov om social pension § 18

  Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger - med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse eller fastholdelse af ordinært job.

  Lovgrundlag: Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kapitel 6

  Frist: 4 uger (jf. lovgivningen)

  Til personer, der deltager i tilbud efter kapitel 11-14 - med henblik på at understøtte deltagelse i tilbuddet.

  Lovgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 172

  Frist: 20 arbejdsdage

  Du kan læse mere om Næstved Kommunes særlige økonomiske ordninger her.

  Lovgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 96

  Frist: 15 arbejdsdage

  Kurser og særligt tilrettelagte projekter og kortere uddannelsesforløb

  Lovgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 91

  Frist: 5 arbejdsdage

  Lovgrundlag: Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kapitel 4

  Frist: 20 arbejdsdage

   

  Forudsætter lægelig dokumentation for varig og væsentlig nedsat arbejdsevne – færdig ressourceprofil og eventuel afklaringsforløb.

  Lovgrundlag: Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 142

  Frist: 6 måneder

  Bolig

  Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud

  Lovgrundlag: Lov om individuel boligstøtte § 55

  Frist: 10 arbejdsdage

   

  Lovgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik § 29

  Frist: 10 arbejdsdage

  Børn og unge

  Underholdsbidrag overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

  Børnetilskud overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

  Børne- og ungeydelse overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

  Ansøgning om friplads

  Lov: Bekendtgørelse om dagtilbud af 23-7-2007

  Frist: Op til 14 dage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Barseldagpenge overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. december 2012.

  Dækning af merudgifter ved forsørgelse af et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.

  Lov: Servicelovens § 41

  Frist: 1 måned

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsørger et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.

  Lov: Servicelovens §42

  Frist: 1 måned

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsørger et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.

  Lov: Servicelovens § 44, jf. § 83 og § 86, stk. 2

  Frist: 1 måned

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Dækning af udgifter i forbindelse med hjemmetræning af et handicappet barn.

  Lov: Servicelovens § 32, jf. § 50

  Frist: 6 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Maks. 15 timers ledsagelse om måneden til unge, der på grund af handicap ikke kan færdes alene.

  Lov: Servicelovens § 45

  Frist: 1 måned

  Kvitteringsbrev: Ja

  Foranstaltninger på baggrund af en § 50-undersøgelse.

  Lov: Servicelovens § 52

  Frist: 6 måneder fra beslutning om at iværksætte § 50-undersøgelse

  Kvitteringsbrev: Ja

  I forbindelse med specialundervisning.

  Lov: Folkeskoleloven § 12, stk. 2

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i dagtilbud må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

  Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.

  Lov: Dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4

  Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i fritidstilbud (SFO) må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

  Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.

  Lov: Dagtilbudslovens § 63, stk. 1, nr. 4

  Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i klubtilbud må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

  Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.

  Lov: Dagtilbudslovens § 76, stk. 1, nr. 2

  Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Ved opskrivning i forbindelse med barselsorlov.

  Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 2 og 3

  Frist: Garantidato 28 dage efter behovsdato

  Kvitteringsbrev: Ja

  Ved opskrivning i forbindelse med tilflytning til kommunen, eller når et barn ikke tidligere har været skrevet op til dagtilbud.

  Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 4

  Frist: 3 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Ved opskrivning et år før behovsdato.

  Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 4

  Frist: Garantidato er lig med behovsdato

  Kvitteringsbrev: Ja

  Økonomisk hjælp

  Arbejdsprocessen indeholder dokumentation, du som borger skal vedlægge ansøgningen. Ansøgning om hjælp til forsørgelse finder du her.

  Lovgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik § 11

  Frist: 15 arbejdsdage 

   

  Lovgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik § 34

  Frist: 15 arbejdsdage

  Kommunen kan yde hjælp til (efter lovgivningen) rimeligt begrundede enkeltudgifter som depositum. 

  Lovgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik § 81

  Frist: 10 arbejdsdage

  Kommunen kan yde hjælp til en flytning.

  Lovgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik § 85

  Frist: 10 arbejdsdage

  Lovgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik § 82

  Frist: 15 arbejdsdage

   

  Lovgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik § 82

  Frist: 20 arbejdsdage

   

  Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved samvær med børn.

  Lovgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik § 83

  Frist: 10 arbejdsdage

  Lovgrundlag: Sundhedslovens § 160

  Frist: 5 arbejdsdage

  Kommunen kan yde hjælp til forsørgelse af børn, der har mistet deres biologiske forældre.

  Lovgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik § 84

  Frist: 15 arbejdsdage

  Lovgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 136 og § 126

  Frist: Hvis anmodningen modtages inden den 18. i en måned, udbetales tilskuddet inden udgangen af samme måned

  Lovgrundlag: Lov om social pension § 18

  Frist: 3 måneder fra sagen er rejst i pensionsteamet (jf. lov om social pension § 21)

  Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling.

  Lovgrundlag: Lov om social pension § 17 stk. 2

  Frist: 3 måneder fra sagen er rejst i pensionsteamet (jf. lov om social pension § 21)

  Arbejdsprocessen indeholder lægelige udtalelser fra blandt andet speciallægeerklæring mv.

  Lovgrundlag: Lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

  Frist: 6 måneder

   

  Lovgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik § 27a (Lov om social pension jf. bekendtgørelsen)

  Frist: 15 arbejdsdage

  Personer, der er visiteret til fleksjob og som opfylder betingelserne for at modtage ledighedsydelse.

  Lovgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik § 74 

  Frist: 10 arbejdsdage

   

  Sygedagpenge, hvor ydelsen sendes til den sygemeldte borger.

  Lovgrundlag: Lov om sygedagpenge

  Frist: 15 arbejdsdage

  Refusion til arbejdsgivere, der udbetaler løn under sygdom.

  Lovgrundlag: Lov om sygedagpenge

  Frist: 15 arbejdsdage

  Omsorg og sundhed

  Ved akut behov kan afgørelse træffes straks og hjælpen kan iværksættes fra time til time.

  Lov: Servicelovens § 83

  Frist: Sagsbehandlingstiden er 90 hverdage.

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Ved akut behov kan afgørelse træffes straks og hjælpen kan iværksættes fra time til time.

  Lov: Servicelovens § 83

  Frist: Sagsbehandlingstiden er 10 hverdage.

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 84

  Frist: 40 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 85

  Frist: 60 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 86

  Frist: Sagsbehandlingstiden er 10 hverdage.

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens §§ 94 og 95

  Frist: 80 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 96

  Frist: 80 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 97

  Frist: 40 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 98

  Frist: 40 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 100

  Frist: 80 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 101

  Frist: 14 kalenderdage - lovbestemt frist

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 102

  Frist: 50 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens §§ 103 og 104

  Frist: 40 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens §§ 107 og 108

  Frist: 60 hverdage

  Kvitteringsbrev: Ja

  Lov: Servicelovens § 112

  Frist: 80 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 112

  Frist: Sagsbehandlingstiden er 80 hverdage.

  Ved ansøgning om servicehund er sagsbehandlingstiden 90 hverdage.

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Ved akut behov kan afgørelse træffes straks og hjælpen iværksættes fra time til time.

  Lov: Servicelovens § 112

  Frist: 5 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 114

  Frist: Sagsbehandlingstiden er 12 måneder.

  Kvitteringsbrev: Ja

  Lov: Servicelovens § 116

  Frist: Sagsbehandlingstiden er 80 hverdage.

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 116

  Frist: 12 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Lov: Lov om trafikselskaber §11

  Frist: Sagsbehandlingstiden er 10 hverdage.

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 118

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 119

  Frist: 5 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  For plejeboliger og omsorgsboliger

  Lov: Servicelovens §192 og Lov om almene boliger § 5 stk 2

  Sagsbehandlingstiden for plejeboliger er 20 hverdage.

  Ved ønske om optagelse på garantiventeliste er der lovgivningsmæssigt fastsat en frist for tilbud om bolig på 2 måneder. Boligen skal være indflytningsklar 2 uger efter fristens udløb.

  For handicapegnede boliger

  Lov om almene boliger §§ 54 57

  Sagsbehandlingstiden for handicapegnede boliger er 90 hverdage.

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Pensionslovene

  Frist: 5 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Lovgrundlag: Lov om social pension § 14a

  Frist: 15 arbejdsdage

  Lobgrundlag: Lov om social pension § 14a

  Frist: 15 arbejdsdage 

   

  Lovgrundlag: Lov om social pension § 14

  Frist: 15 arbejdsdage