Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingstider

Som borger har du krav på en hurtig og effektiv sagsbehandling, når kommunen skal behandle sager og træffe afgørelser i forhold til dig. Næstved Kommune besvarer alle henvendelser i løbet af 15 arbejdsdage. Hvis vi ikke kan afgøre sagen i løbet af 15 arbejdsdage, modtager du en besked om, hvor lang tid det vil tage. Der er sagstyper, som er undtaget fra reglen om 15 arbejdsdage. Du kan på denne side få overblik over fastsatte sagsbehandlingstider indenfor forskellige områder.

Indhold

  Næstved Byråd har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelse af en ansøgning, til en afgørelse skal være truffet.

  Sagsbehandlingstiden er den forventede, maksimale tid, kommunen skal bruge på at træffe en afgørelse, fra en borger henvender sig, til alle nødvendige oplysninger og dokumenter i sagen foreligger og borgeren får en meddelelse om resultatet (afgørelse). 

  Hvis vi skal overholde sagsbehandlingstiderne, er det en forudsætning, at vi får den nødvendige dokumentation, som eksempelvis lægeerklæringer og andre relevante papirer, hurtigst muligt. De oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling, vil normalt fremgå af ansøgningsskemaet for området.

  Hvis fristen ikke kan overholdes

  Der er sager, som af forskellige grunde tager længere tid og derfor ikke kan færdigbehandles inden for den fastsatte frist. Det kan være på grund af manglende dokumentation, afbud til møder, langvarige, lægelige undersøgelser eller andre relevante papirer, der afventes fra borger eller andre myndigheder. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at overholde den forventede, fastsatte frist, får ansøger skriftligt besked om begrundelsen, og hvornår der kan forventes en afgørelse i den pågældende sag.

  De fastsatte sagsbehandlingstider (frister) kan ses herunder - fordelt på de forskellige områder. Hverdage skal forstås som arbejdsdage (mandag til fredag). Kalenderdage dækker over syv dage pr. uge.

  Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12


  Frist: 3 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Tilbud efter kap. 11-14 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats forudsætter, at den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres, er mere end 24 km.
  Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats § 175


  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  I forbindelse med tilbud efter kap. 11, 13 og 14 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats.

  Lov: Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats § 176

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes inden for fristen

  Du kan læse mere om Næstved Kommunes særlige økonomiske ordninger her.

  Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension.

  Lov: Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats § 6, stk. 1, nr. 9 samt § 118

  Frist: 12 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Kommunalbestyrelsen afgør, om sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.

  Lov: Lov om Social pension, § 18

  Kvitteringsbrev: Ja

  Arbejdsredskaber, arbejdspladsindretninger og undervisningsmateriale.

  Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 172-174

  Frist: 6 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Ved introduktionen af en person til en arbejdsplads.

  Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 167-170

  Frist: 6 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 90 og 95, kap. 14

  Frist: 3 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Forudsætter lægelig dokumentation og jobbeskrivelse

  Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv § 4.   

  Frist: 6 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Forudsætter lægelig dokumentation for varig og væsentlig nedsat arbejdsevne – færdig ressourceprofil - evt. afklaringsforløb.

  Lov: Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, § 142

  Frist: 6 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 91

  Frist: 3 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 91

  Frist: 3 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 57.

  Frist: 3 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Bolig

  Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud

  Lov: Lov om individuel boligstøtte

  Frist: Op til 1 måned

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

   

  Børn og unge

  Underholdsbidrag overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

  Børnetilskud overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

  Børne- og ungeydelse overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

  Ansøgning om friplads

  Lov: Bekendtgørelse om dagtilbud af 23-7-2007

  Frist: Op til 14 dage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Barseldagpenge overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. december 2012.

  Dækning af merudgifter ved forsørgelse af et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.

  Lov: Servicelovens § 41

  Frist: 1 måned

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsørger et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.

  Lov: Servicelovens §42

  Frist: 1 måned

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsørger et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.

  Lov: Servicelovens § 44, jf. § 83 og § 86, stk. 2

  Frist: 1 måned

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Dækning af udgifter i forbindelse med hjemmetræning af et handicappet barn.

  Lov: Servicelovens § 32, jf. § 50

  Frist: 6 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Maks. 15 timers ledsagelse om måneden til unge, der på grund af handicap ikke kan færdes alene.

  Lov: Servicelovens § 45

  Frist: 1 måned

  Kvitteringsbrev: Ja

  Foranstaltninger på baggrund af en § 50-undersøgelse.

  Lov: Servicelovens § 52

  Frist: 6 måneder fra beslutning om at iværksætte § 50-undersøgelse

  Kvitteringsbrev: Ja

  I forbindelse med specialundervisning.

  Lov: Folkeskoleloven § 12, stk. 2

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i dagtilbud må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

  Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.

  Lov: Dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4

  Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i fritidstilbud (SFO) må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

  Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.

  Lov: Dagtilbudslovens § 63, stk. 1, nr. 4

  Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i klubtilbud må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

  Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.

  Lov: Dagtilbudslovens § 76, stk. 1, nr. 2

  Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Ved opskrivning i forbindelse med barselsorlov.

  Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 2 og 3

  Frist: Garantidato 28 dage efter behovsdato

  Kvitteringsbrev: Ja

  Ved opskrivning i forbindelse med tilflytning til kommunen, eller når et barn ikke tidligere har været skrevet op til dagtilbud.

  Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 4

  Frist: 3 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Ved opskrivning et år før behovsdato.

  Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 4

  Frist: Garantidato er lig med behovsdato

  Kvitteringsbrev: Ja

  Økonomisk hjælp

  Forsørgelse for ikke-forsikrede ledige der står til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke har ” formue”.

  Lov: Aktivlovens § 11

  Frist: Sagsbehandlingstiden frem til afgørelse er midlertidigt op til 4 uger

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Ansøgning om hjælp til forsørgelse finder du her.

  Kommunen kan yde hjælp til (efter lovgivningen) rimeligt begrundede enkeltudgifter.

  Lov: Aktivlovens § 81 og 81a, Integrationslovens § 35

  Frist: 15 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling m.m.

  Lov: Aktivlovens § 82 og 82a, Integrationsloven § 36

  Frist: 15 hverdage - psykolog, fysioterapi og tandbehandling 20 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved samvær med børn.

  Lov: Aktivlovens § 83 Integrationsloven § 37

  Frist: 15 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Kommunen kan yde hjælp til forsørgelse af børn, der har mistet deres biologiske forældre.

  Lov: Aktivlovens § 84 Integrationslovens § 38

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Kommunen kan yde hjælp til en flytning.

  Lov: Aktivlovens § 85 Integrationsloven § 39

  Frist: 15 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Til arbejdsgivere, der har en fleksjobber ansat, er det efter § 133 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.  

  Selvstændige, der er visiteret til fleksjob, følger § 136 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes inden for fristen

  Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. § 17, stk. 1, 3. pkt., og § 18.

  Lov: Lov om Social pension, § 21

  Frist: 3 måneder - lovbestemt frist

  Kvitteringsbrev: Ja - udfærdiges af Jobcenter

  Personer der er visiteret til fleksjob, og som opfylder betingelserne for at modtage ledighedsydelse.

  Lov: Aktivlovens §§ 74 og 74 A, B, C, D, E, F, G, H, I

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Anmodning udfyldes af Jobcenteret

  Sygedagpenge hvor ydelsen sendes til den sygemeldte borger.

  Lov: Lov om sygedagpenge kap. 12

  Frist: Op til 20 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Refusion til arbejdsgivere der udbetaler løn under sygdom.

  Lov: Lov om sygedagpenge § 54

  Frist: 25 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Beskæftigelsesloven § 12

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Omsorg og sundhed

  Ved akut behov kan afgørelse træffes straks og hjælpen kan iværksættes fra time til time.

  Lov: Servicelovens § 83

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 84

  Frist: 40 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 85

  Frist: 60 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 86

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens §§ 94 og 95

  Frist: 80 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 96

  Frist: 80 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 97

  Frist: 40 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 98

  Frist: 40 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 100

  Frist: 80 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 101

  Frist: 14 kalenderdage - lovbestemt frist

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 102

  Frist: 50 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens §§ 103 og 104

  Frist: 40 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens §§ 107 og 108

  Frist: 60 hverdage

  Kvitteringsbrev: Ja

  Lov: Servicelovens § 112

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 112

  Frist: 20 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Ved akut behov kan afgørelse træffes straks og hjælpen iværksættes fra time til time.

  Lov: Servicelovens § 112

  Frist: 5 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 114

  Frist: 10 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Lov: Servicelovens § 116

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 116

  Frist: 12 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Lov: Servicelovens § 117

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 118

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Servicelovens § 119

  Frist: 5 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Ved ønske om optagelse på garantiventeliste er der lovgivningsmæssigt fastsat en frist for tilbud om bolig på 2 måneder. Boligen skal være indflytningsklar 2 uger efter fristens udløb.

  Lov: Lov om almene boliger §§ 54 57

  Frist: 5 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Pensionslovene

  Frist: 5 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Lov: Pensionslovene

  Frist: 0 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Pensionslovene

  Frist: 14 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Lov: Pensionslovene

  Frist: 15 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)