Gå til hovedindhold
Lejegrunde
Lejegrund
Byggegrunde

Salg af lejegrunde på Fodbygårdsvej, 4700 Næstved

Salg af lejegrunde på Fodbygårdsvej. Det skal understreges, at grundene er bebyggede, og at der foreligger 60 års lejekontrakter som er uopsigelige.

Billede fra webgis over en del af fodbygårdsvej i næstved

Indhold

  I 1975 blev der udstykket 37 grunde til leje på Fodbygårdsvej i Næstved. Igennem årene indtil til 2010 blev der solgt 17 af grundene.
  Byrådet besluttede den 20. september 2010 at sælge de resterende lejegrunde, og der er på nuværende tidspunkt kun 3 resterende lejegrunde tilbage.

  Grundene blev udlejet på lejeaftaler, der er uopsigelige i 60 år. Grundlejen udgør en 1% over Nationalbankens Diskonto af lejebasissummen, der svarer til den offentlige vurdering af grundene på tidspunktet for lejeaftalernes indgåelse. Lejer betaler skatter og afgifter og har bekostet relevante tilslutninger.

  Det skal understreges, at alle grundene i dag er bebyggede og beboede af grundlejere. Lejere kan IKKE opsiges.

  Udleje fortsætter til udløb uden yderligere varsel den 1. april 2035. Det er et vilkår, at såfremt udlejer ikke 2 år før udløb ønsker at genudleje grundene skal bygningerne overtages til en vurderet bygningsværdi, hvoraf kommunen kan forlange at 25% af bygningsværdien finansieres med et gældsbrev til lejer.

  Køber overtager samtlige forpligtelser som udlejer, herunder refusion af deposita, regulering af lejen efter diskontoen mv.
  Er køber og lejer samme person vil der således ikke ske refusion af deposita.

  Oplysninger:

  Udbuddet sker i henhold til udbudsbekendtgørelsen nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Næstved Kommunes datapolitik

  Fodbygårdsvej 101, 4700 Næstved - matr.nr. 6fd - mindstepris pris 605.000 kr. - lejebasissum 552.500 kr. 

  Fodbygårdsvej 103, 4700 Næstved - matr.nr. 6ff -  mindstepris pris 455.000 kr. - lejebasissum 414.700 kr.

  Fodbygårdsvej 104, 4700 Næstved - matr.nr. 6fg - mindstepris pris 455.000 kr. - lejebasissum 414.700 kr.

  Ovennævnte lejebasissum (grundværdi) er vurderingen oktober 2022.

  OBS. ved indgåelse af en evt. ny lejeaftale skal der betales et års leje samt et depositum (svarende til et års leje. Grundleje er 1% over nationalbankens Diskonto af lejebasissummen.

  Vedr. moms på grunde efter 1. januar 2011. Den 2. december 2010 er bekendtgørelse nr. 1370 vedtaget. Og i de tilfælde hvor en ejer har opført eller ladet opføre en bygning på lejet grund, er et senere salg af grunden til ejer af den på grunden opførte bygning, momsfritaget.

  Det er uden betydning, om der sker salg til en oprindelige bygningsejer og lejer, til en nuværende bygningsejer og lejer, som ikke har opført bygningen, eller ved samtidig overdragelse af grund og bygninger til ny ejer – det afgørende er alene kommunens anvendelse af grunden forud for salget, og grundene har i alle årene været udlejet momsfrit.

  Købstilbudsblanketten udfyldes og sendes digitalt eller sendes som brev til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura - Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Kuverten mærkes "købstilbud".

  Husk at kommunen kun tager stilling til det afgivne tilbud, hvis der vedlægges en bankerklæring/-garanti, som dokumentation for købers betalingsevne.

  Udkast til købstilbudsblanket kan ses her.

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

  Byrådet forbeholder sig ret til, at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

  Kontakt

  Center for Ejendomme og indkøb

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler