Gå til hovedindhold

Folkeskoler

Vi har ni folkeskoler med 20 afdelinger samt en ungdomsskole i kommunen. Se listen over skolerne og hvilke distrikter, de hører under. Læs også om skolernes fællesmål, skolebestyrelserne og Næstved Fælleselevråd.

Folkeskoler Dreng der sidder og skriver

Indhold

  Skolerne har deres egne hjemmesider, hvor du kan finde information om skolebestyrelser, aktivitetskalendere, klassernes ugeplaner, SFO, skolens personale og meget mere.

  Herunder findes link til skolernes hjemmesider

  Ellebækskolen
  - afd. Kalbyris
  - afd. Kildemark

  Fladsåskolen
  - afd. Mogenstrup
  - afd. Korskilde

  Holmegaardskolen
  - afd. Fensmark
  - afd. Toksværd

  Kobberbakkeskolen
  - Rønnebæk Skole
  - Sjølundsskolen
  - Sydbyskolen

  Lille Næstved Skole
  - afd. Herlufsholmvej
  - afd. Karrebæk
  - afd. Digtervej

  Sct. Jørgens Skole

  Susåskolen
  - afd. Glumsø
  - afd. Herlufmagle
  - afd. Holsted

  Vesterlandsskolen
  - afd. Fuglebjerg
  - afd. Grønbro
  - afd. Hyllinge

  Næstved Specialskole

  Ungdomsskolen

  Mål for skoleområdet

  I Næstved Kommune er der et fælles ønske fra såvel politikere som fagprofessionelle om, at kommunens dagtilbud og skoler er ambitiøse. Vi ønsker målrettet og målbart at arbejde på at være blandt landets bedste.

  Både dagtilbud og skoler arbejder derfor frem mod fem konkrete 2025-mål.

  Målene understøtter Næstved Kommunes vision om, at alle børn uanset udgangspunkt skal have gode og ligeværdige muligheder for at udfolde sig i livet.

  Målene bidrager ligeledes til opfyldelse af tre tværgående 2025-mål på 0-18 års området - fælles for Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn og Unge:

  Mål 1: Børn, unge og familier er en aktiv part og ressource
  Mål 2: Gode overgange og helhedsorienterede løsninger skabes i samarbejde mellem
  medarbejdere, børn, unge og familier
  Mål 3: En stigende andel børn og unge trives, lærer, udvikler sig og dannes via forebyggelse
  og tidlig indsats i almenområdet.

  Ved folkeskolens prøver skal skolernes resultater hvert år samlet ligge på eller over landsgennemsnittet.

  • Skolernes virksomhedsaftaler indeholder fra skoleåret 2021/22 og frem resultatmål for 0., 3., 6. og 9.klasse
  • Sprogresultaterne viser i 2025, at minimum 85 % af børnene er aldersvarende, henholdsvis ved overgang fra børnehave til førskole og i starten af 0.klasse. Ved slutningen af 0.klasse har 95% af børnene alderssvarende sproglige kompetencer

  Som fundament for at kunne opnå de faglige mål styrer skolerne økonomien så budget og regnskab er i balance ved udgangen af hvert regnskabsår – indenfor de gældende rammer for økonomistyring i Næstved kommune.

  • Alle skolers forbrug følges hver måned af Center for Dagtilbud og Skole
  • De tre årlige budgetkontroller indikerer, at skolerne har økonomisk overblik til at forudse det årlige resultat
  • Alle skolers årsresultat viser ved skoleårets afslutning, at de har driftet inden
   for den tildelte budgetramme +/- 2%

  Børnenes/elevernes trivsel skal øges.

  • Som minimum at fastholde resultaterne i den nationale trivselsmåling
  • Øget tilstedeværelse for eleverne
  • Progression i generel tilfredshed i brugertilfredshedsundersøgelse for forældre

  Personalets fremmøde og trivsel skal styrkes, da det er et afgørende parameter for at kunne løfte kerneopgaven.

  • Den generelle trivsel skal øges i samarbejde mellem virksomhedens medarbejdere og ledelse
  • Mistrivsel blandt personalet skal opdages, afhjælpes og allerhelst undgås til gavn for den enkelte, arbejdspladsen og til gavn for fagligheden i arbejdet med eleverne
  • Årlig progression i personalets fremmøde følges
  • Der følges op og arbejdes på øget tilfredshed udtrykt i den psykiske APV

  Et stigende antal børn på dagtilbuds- og skoleområdet trives, lærer og udvikler sig i det nære og almene område.

  • Forebyggelse og tidlig indsats så et stigende antal elever får sikret deres trivsel og læring i almenområdet
  • Andelen af elever i almenklasser er stigende
  • Øget fokus på deltagelsesmuligheder for alle elever i værdifulde fællesskaber
  • Elevens netværk/familie inddrages i højere grad som aktiv part og ressource
  • Øget fokus på samarbejdet mellem skoler, psykologer, tale-høreteam, specialvejledere, fysio/ergoterapeuter, sundhedsplejersker og sagsbehandlere

  Der skal være øget kvalitet og sammenhæng i overgange for børn, forældre og ansatte – herunder forhåndskendskab til den nye enhed.

  • Uddannelsesbevidsthed og -parathed blandt unge i 8. og 9.kl. øges
  • Søgningen til erhvervsuddannelser stiger frem mod 2025, hvor det nationale mål for søgningen er 30%
  • Andelen af unge, der er i uddannelse 15 mdr. efter 9. klasse, skal fortsat være minimum 90%
  • Andelen af elever der består den fulde afgangsprøve øges

  Skolebestyrelser

  Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler i Danmark skal være en skolebestyrelse. Skolebestyrelsens sammensætning kan variere fra skole til skole, men folkeskoleloven angiver, at forældrene altid skal have flertal. Kommunen kan beslutte om den enkelte skole for eksempel skal have foreningslivet repræsenteret i bestyrelsen.

  19.05.2020 10.55

  Skolebestyrelsen

  En skolebestyrelse består af mindst to repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere, mindst to repræsentanter for eleverne og et flertal af repræsentanter for forældre.

  Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. Du behøver ikke at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.

  Repræsentanter for forældre bliver valgt for fire år ad gangen, mens elev- og medarbejderrepræsentanter som regel kun bliver valgt for ét år ad gangen.

  Skolebestyrelsen beslutter bl.a. principperne for:

  • hvordan undervisningen organiseres, fx elevernes timetal på hvert klassetrin, udbuddet af valgfag, specialundervisning mm.
  • samarbejdet mellem skole og hjem, hvor mange forældremøder skolen skal holde mm.
  • arbejdets fordeling mellem lærerne, fx spørgsmålet om, hvem der skal være klasselærere
  • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik etc.

  Derudover skal bestyrelsen godkende skolens budget og de forslag til undervisningsmidler, som skolen kommer med. Opgaverne kan variere fra bestyrelse til bestyrelse, og kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilføje nogle opgaver, der ikke er nævnt her.

  Du kan læse mere om skolebestyrelser på Børne- og Undervisningsministeriets temaside om emnet.

  Hvis du er uenig i en beslutning truffet af skolebestyrelsen, kan du henvende dig til skolens ledelse. Er du utilfreds med ledelsens afgørelse, kan du henvende dig til kommunen.

  Skrevet af Undervisningsministeriet

  Elevråd og Næstved Fælleselevråd

  På alle skoler er der nedsat elevråd, og på tværs af disse er dannet Næstved Fælleselevråd.

  NFE er det kommunale fælleselevråd i Næstved. Fælleselevrådet består af repræsentanter fra hver skole. Fælleselevrådet har en bestyrelse med 6 af repræsentanterne og er konstitueret med formand, næstformand, kasserer, sekretær og alm. medlemmer. I NFE kæmper vi for at blive hørt i sager, der vedrører skolen og elevernes faglige og sociale trivsel.

  Næstved har indgået partnerskabsaftale med organisationen Danske Skoleelever (DSE) og Næstved er elevvenlig kommune.

  Link til vores Facebook-side

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Telefon: 5588 3070

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler