Folkeskoler

I Næstved Kommune er der 6 folkeskoler med 20 afdelinger og en ungdomsskole.

11. maj 2020
Dreng der sidder og skriver

Indhold

  Skolerne har deres egne hjemmesider, hvor du kan finde information om skolebestyrelser, aktivitetskalendere, klassernes ugeplaner, SFO, skolens personale og meget mere.

  Herunder findes link til skolernes hjemmesider

  Se alle skoler og afdelinger

  Ellebækskolen
  - afd. Kalbyris
  - afd. Kildemark

  Fladsåskolen
  - afd. Mogenstrup
  - afd. Korskilde

  Holmegaardskolen
  - afd. Fensmark
  - afd. Toksværd

  Kobberbakkeskolen
  - afd. Rønnebæk
  - afd. Sct. Jørgen
  - afd. Sjølund
  - afd. Sydby
  - afd. Uglebro

  Lille Næstved Skole
  - afd. Fuglebjerg
  - afd. Herlufsholmvej
  - afd. Hyllinge
  - afd. Karrebæk
  - afd. Karrebækvej
  - afd. Sandved

  Susåskolen
  - afd. Glumsø
  - afd. Herlufmagle
  - afd. Holsted

  Ungdomsskolen

  Mål for skoleområdet

  I Næstved Kommune er der fokus på at skabe en bedre og mere ambitiøs folkeskole. Derfor er der sat 5 konkrete mål for skoleområdet

  Mål 1: Faglighed

  Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer senest fra skoleåret 2017/2018 og har senest fra skoleåret 2019/2020 et samlet fagligt resultat for 9. klasses prøver, der ligger over landsgennemsnittet.

  Alle skoler har senest fra skoleåret 2017/2018 faglige resultater, der ligger over det forventelige, dvs.:

  1. Der er som minimum en positiv undervisningseffekt, målt gennem Undervisningsministeriets socioøkonomiske profilering på alle skoler, dvs. karaktererne ved 9. klasses prøve er korrigeret for de sociale faktorer og
  2. Der er senest fra skoleåret 2019/2020 et samlet fagligt resultat for 9. klasses prøver, der ligger over landsgennemsnittet

  Mål 2: Økonomi

  Balance mellem budget og forbrug for skoleområdet.

  Alle skoler har positive tal på bundlinjen fra skoleåret 2015/2016 og frem, og alle skoler med akkumuleret merforbrug har afviklet dette senest med udgangen af skoleåret 2016/2017.

  Mål 3: Trivsel

  Positiv udvikling i trivselsmålinger for både elever og medarbejdere

  • Medarbejderne: Den nye APVs gennemsnitlige score øges med 2 %-point og de efterfølgende APVs gennemsnitlige score ligeledes 5 %-point.
  • Elevernes trivsel skal op på landsgennemsnittet
  • Øget fremmøde blandt eleverne til et niveau på minimum 95,3 % i 2015/2016 og minimum et niveau på 95,5 % i 2016/2017.
  • Øget fremmøde hos medarbejderne med 15% med udgangen af skoleåret 2019/2020
  Mål 4: Inklusion

  Andelen af inkluderede elever pr. 1.9.2016 er minimum 92,7% stigende til 94,5 i 2020.

  Mål 5: Overgang til ungdomsuddannelser

  Næstved Kommune indfrier 95 %-målsætningen for andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette mål indfries ved følgende delmål fra Ungestrategien for Næstved Kommune:

  • Andelen af uddannelsesparate unge i 8. kl. stiger med 10 %-point i 2016-2018 og med 15 %-point i 2016-2020
  • Andelen af unge, der har minimum 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 9. kl. i folkeskolen stiger med 3 %-point i 2016-2018 og med 5 %-point i 2016-2020
  • Andelen af unge, der har minimum 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 10. kl. i folkeskolen stiger med 10 %-point 2016-2018 og med 15 %-point i 2016-2020
  • Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter, de har forladt 9. eller 10. kl. stiger med 2,5 %-point i 2016-2018 og med 5 %-point i 2016-2020

  Skolebestyrelser

  Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler i Danmark skal være en skolebestyrelse. Skolebestyrelsens sammensætning kan variere fra skole til skole, men folkeskoleloven angiver, at forældrene altid skal have flertal. Kommunen kan beslutte om den enkelte skole fx skal have foreningslivet repræsenteret i bestyrelsen.

  19.05.2020 10:55

  Skolebestyrelsen

  Skolebestyrelsens sammensætning

  En skolebestyrelse består af mindst to repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere, mindst to repræsentanter for eleverne og et flertal af repræsentanter for forældre.

  Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. Du behøver ikke at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.

  Repræsentanter for forældre bliver valgt for fire år ad gangen, mens elev- og medarbejderrepræsentanter som regel kun bliver valgt for ét år ad gangen.

  Bestyrelsens opgaver

  Skolebestyrelsen beslutter bl.a. principperne for:

  • hvordan undervisningen organiseres, fx elevernes timetal på hvert klassetrin, udbuddet af valgfag, specialundervisning mm.
  • samarbejdet mellem skole og hjem, hvor mange forældremøder skolen skal holde mm.
  • arbejdets fordeling mellem lærerne, fx spørgsmålet om, hvem der skal være klasselærere
  • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik etc.

  Derudover skal bestyrelsen godkende skolens budget og de forslag til undervisningsmidler, som skolen kommer med. Opgaverne kan variere fra bestyrelse til bestyrelse, og kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilføje nogle opgaver, der ikke er nævnt her.

  Flere oplysninger

  Du kan læse mere om skolebestyrelser på Børne- og Undervisningsministeriets temaside om emnet.

  Hvis du vil klage

  Hvis du er uenig i en beslutning truffet af skolebestyrelsen, kan du henvende dig til skolens ledelse. Er du utilfreds med ledelsens afgørelse, kan du henvende dig til kommunen.

  Skrevet af Undervisningsministeriet

  Elevråd og Næstved Fælleselevråd

  På alle skoler er der nedsat elevråd, og på tværs af disse er dannet Næstved Fælleselevråd.

  NFE er det kommunale fælleselevråd i Næstved. Fælleselevrådet består af repræsentanter fra hver skole. Fælleselevrådet har en bestyrelse med 6 af repræsentanterne og er konstitueret med formand, næstformand, kasserer, sekretær og alm. medlemmer.I NFE kæmper vi for at blive hørt i sager, der vedrører skolen og elevernes faglige og sociale trivsel.

  Næstved har indgået partnerskabsaftale med organisationen Danske Skoleelever (DSE) og Næstved er elevvenlig kommune.

  Link til vores Facebook-side

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Telefon: 5588 3070

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler