Gå til hovedindhold
Skole
Børn
Familie

Skolestart

Få alt at vide om dit barns skolestart i Næstved Kommune.
Læs om indskrivningsprocedure, tidlig og sen start i skole og få også indblik i, hvilke muligheder frit skolevalg giver.

 pige med lyserød skoletaske på

Indhold

  Forældre med forældremyndighed skal foretage indskrivningen via "Webindskrivning". Dette foregår i november måned. De nøjagtige uger meldes ud senere. Du skal logge på med MitID.
  Hvis du ikke har MitID, kan du få denne ved at gå ind på www.mitid.nu eller ved henvendelse til Næstved Bibliotek og Borgerservice.

  Indskrivning af plejebørn foregår manuelt ved henvendelse på distriktsskolen.

  Hvis du har fælles forældremyndighed, men ikke er samboende med den anden forælder, skal du sikre, at Center for Dagtilbud og Skole får samtykke for indskrivningen fra den anden forælder. Blanketten "Samtykkeerklæring", som du finder til højre på siden, skal derfor udfyldes af den forælder, som barnet ikke har bopælsadresse hos. Dette gælder kun ved indskrivning på folkeskoler. Ved indskrivning på en privatskole er det denne, der sikrer, at der er enighed om skolevalget.

  Hvis du har problemer med webindskrivningen, skal du henvende dig på distriktsskolen for at få hjælp.

  Alle forældre får desuden brev fra distriktsskolen om indskrivning i børnehaveklasse.


  Indskrivning til skolestart

  I Næstved Kommune skal jeres barn som udgangspunkt starte i skole det år, han/hun fylder seks år. Når det er tid til at skrive jeres barn op til skolestart, vil I modtage brev fra barnets distriktsskole. Er I i tvivl om, hvorvidt jeres barn er modent nok og klar til at starte i skole, kan I henvende jer til jeres barns daginstitution. Daginstitutionen kan hjælpe jer i forhold til afklaring af, om det ville være en god ide, at søge om udsat skolestart for jeres barn. I er også velkommen til at tage kontakt til jeres barns distriktsskole som kan vejlede jer. En eventuel ansøgning om udsættelse af skolestart skal være distritksskolen i hænde senest 1. november året før skolestart. Går jeres barn ikke i daginstitution, og ønsker I skoleudsættelse, skal I henvende jer til barnets distriktsskole ligeledes inden 1. november året før skolestart.

  Der er mulighed for, at et barn kan optages i skole tidligere end normalt, hvis skole og forældre sammen vurderer, at barnet er modent og kan følge en skoleundervisningen. Barnet kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor han/hun fylder fem år inden 1. oktober. Ved ønske om tidlig optagelse skal I henvende jer til barnets distriktsskole inden 1. november, året før I ønsker jeres barn optaget.

  Frit skolevalg i Næstved Kommune

  Skolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Jeres bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og hvilken skole jeres barn vil blive tilbudt en plads på. Elever, der bor i skoledistriktet har et retskrav på at blive optaget i distriktsskolen jævnfør § 36, stk. 2.

  Folkeskolen giver dog mulighed for frit skolevalg inden for og over kommunegrænser. Det betyder, at forældre har krav på optagelse af deres barn i en folkeskole i kommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole.

  Skolelederen kan ikke afvise et barns optagelse ud fra en pædagogisk vurdering. Inden for de mål og rammer som byrådet har fastsat, og inden for skolebestyrelsens principper, træffer skolelederen alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, herunder placering i klasse.  

  Regler for optagelse i børnehaveklassen

  Af hensyn til at skolen skal kunne optage tilflyttede elever i eget skoledistrikt, uden at dette medfører oprettelse af flere klasser på skolen, optages ikke elever, der er bosiddende uden for skoledistriktet, hvis der i forvejen er 22 elever i klassen.  Ved optagelse af elever fra andre distrikter eller andre kommuner inden for rammen af 22 elever i kommende børnehaveklasse, er følgende retningslinjer fastsat af byrådet i prioriteret rækkefølge:

   

  a. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner

  b. Søskende til elever på skolen går forud for andre

  c. Nærmere boende går forud for fjernere boende

  d. Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

   

  Skolerne opretter venteliste inden for rammen af 22 elever og ovenstående retningslinjer. Indskrivningen sker på distriktsskolen i november måned med efterfølgende skolestart i august måned efterfølgende år. Indskrivningen sker på baggrund af direkte besked fra kommunen.

  Afslag i Næstved Kommune

  Der kan kun gives afslag på optagelse, hvis byrådets rammer for skolens kapacitet ikke gør det muligt at optage barnet.

  Nøgletal

  Der er åbenhed om en række nøgletal på skolerne. Er du interesseret i at kende til trivslen, karaktergennemsnit og fraværsprocenten for dit barns skole, så gå på Uddannelsesstatistik.dk. Skolen søges frem i søgefeltet.

  I Næstved Kommune skal du indskrive dit barn som elev digitalt.

  Indskrivningen foregår digitalt og gælder alle børn, uanset om de skal på privatskole eller i folkeskole. Indskrivningen foregår i november måned året før dit barn skal starte i 0. klasse. Du vil i oktober måned modtage brev vedr. indskrivningsproceduren fra dit barns distriktsskole.

   

  På Privatskole

  Hvis dit barn skal gå på en privatskole, skal du henvende dig til den enkelte skole. Hver skole har sine egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn op i god tid.

  Når det bliver tid til den digitale indskrivning, skal du i denne underrette Næstved Kommune om, hvilken privatskole barnet er blevet optaget på. På den måde kan kommunen holde styr på, om den lever op til sit ansvar for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen bliver indskrevet i folkeskolen eller modtager anden undervisning.

  Det er obligatorisk for alle børn at gå i børnehaveklasse, også kaldet 0. klasse. Det er især pædagogisk uddannede børnehaveklasseledere, der underviser, men lærere kan også stå for en del af undervisningen. Dele af undervisningen i børnehaveklassen kan foregå sammen med 1. og 2. klasse, så klasserne har fælles timer. På mindre skoler kan al undervisning for de tre årgange være fælles.

  Med den seneste ændring af folkeskoleloven, er den samlede mindste undervisningstid i børnehaveklassen ændret til 1.110 timer. Det er desuden blevet muligt for kommunalbestyrelsen at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden.

  Fagligt indhold

  Børnehaveklassen er et år, hvor børn kan blive fortrolige med at gå i skole, og hvor de lærer nogle grundlæggende ting. For eksempel skal børnene:

  • lære tal og bogstaver at kende
  • lære at lytte til og genfortælle en historie
  • begynde at arbejde med skrift.

  Derudover arbejder børnene med kreativitet og musik, bevægelse og natur. Et af målene med undervisningen er desuden at lære børnene nogle sociale færdigheder, såsom at arbejde i grupper og blive fortrolige med reglerne i en klasse.

  Er I forældre til et barn med et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan I med fordel starte i god tid med at planlægge skolestarten - gerne et til to år, før det bliver aktuelt. Det er en god idé at få sat navn på og få inddraget den person, der skal koordinere overgangen mellem børnehave og skole. Det er som regel sagsbehandleren eller en person fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), der varetager koordineringen.

  Hvis du vil klage over noget i forbindelse med jeres barns skolestart, skal I henvende jer til skolelederen. Ifølge folkeskoleloven § 45 stk. 2, er det skolelederens selvstændige kompetence at træffe konkrete beslutninger vedrørende skolens elever indenfor de mål og rammer og principper kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat. Skoleleders afgørelse kan derfor ikke ankes.

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Telefon: 5588 3070

  Send digital post (kræver MitID)

  Andre relevante artikler