Gå til hovedindhold
Byggeri
Byggegrunde
Natur

Byggeri uden for byerne

Uden for byerne og i mange landsbyer er der ingen lokalplaner. Hvis du vil bygge eller ændre anvendelsen af bygninger eller arealer, skal du søge om landzonetilladelse hos kommunen. I administrationsgrundlaget kan du læse, hvad vi normalt giver tilladelse til.

Susåen og marker

Indhold

  Formålet med landzonebestemmelserne er at forhindre uplanlagt bebyggelse i det åbne land. For at sikre dette har Plan- og Erhvervsudvalget vedtaget et administrationsgrundlag.

  Klik her for at læse administrationsgrundlaget

  Administrationsgrundlaget er udarbejdet for at give ansøgere mulighed for at se kommunens praksis - altså om man kan forvente tilladelse til et bestemt projekt. Samtidig sikrer det en ensartet sagsbehandling.

  Administrationsgrundlaget indeholder blandt andet:

  • kort gennemgang af formålet med landzonebestemmelserne
  • vejledning i, hvordan man søger om landzonetilladelse
  • kapitler, der dækker forskellige typer projekter (selve kommunens praksis)
  • lovtekst
  • ordliste

  Ansøgning

  Hvis du søger om byggeri, skal det ske gennem webportalen Byg og Miljø, som du kan finde i artiklen om byggeri nedenfor eller på borger.dk

  Andre typer ansøgning kan du sende til land@naestved.dk

  Ansøgningen skal indeholde:

  • en beskrivelse af, hvad du søger om
  • hvilken ejendom du søger på
  • en situationsplan, eller en indtegning på kort, hvor det skal være
  • kontaktoplysninger, gerne adresse, mail og telefonnummer
  • en fuldmagt fra ejer, hvis det ikke er dig, der ejer ejendommen

  Klage over afgørelser

  Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af en tilladelse eller modtagelse af et afslag. Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Vi giver dig besked, hvis der bliver klaget. Vi sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med vores bemærkninger, inden for tre uger efter der er klaget. Dette materiale vil du og øvrige parter få i kopi. Hvis du har bemærkninger til klagen og/eller kommunens bemærkninger, skal du sende dem direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 3 uger.

  Offentliggørelse

  Tilladelser offentliggøres med 4 ugers klagefrist på Næstved Kommunes hjemmeside. Afslag offentliggøres ikke.

  Nedenfor kan du læse om nogle af de mest almindelige ting, der kan søges om landzonetilladelse til. 

  Hvis en bolig er i dårlig stand, eller den er blevet skadet ved for eksempel brand eller storm, kan du ofte få tilladelse til at udskifte den med en ny bolig. Du kan normalt også få lov til at udvide din bolig. Somme tider vil vi stille vilkår om husets eller tilbygningens placering og udformning. Helt nye boliger kan du normalt ikke få tilladelse til.

  Nogle virksomheder kan du starte op i eksisterende bygninger. Når du starter en ny virksomhed, kan du normalt ikke få tilladelse til at opføre nye bygninger. Næstved Kommune har derimod mange velegnede erhvervsområder til en række erhverv.
  Eksisterende virksomheder kan ikke altid få landzonetilladelse til udvidelser.

  Du kan normalt få tilladelse til at etablere vandhuller og søer eventuelt med nogle nærmere vilkår.

  Nogle steder kan du få tilladelse til at opføre en husstandsvindmølle. Andre steder gør hensynet til naboerne, naturen og landskabet, at du ikke kan få tilladelse. Der er faste krav til støjen og til minimumsafstanden til naboer. Vindmøllen skal desuden opføres tæt på de eksisterende bygninger.

  Du kan normalt få tilladelse til at etablere en ridebane. Somme tider vil vi stille krav til placering, terrænarbejde, skærmende beplantning eller lys. Du kan normalt ikke få lov til at etablere en ridehal, hvis den kun er til husstandens brug.

  Skilte ved vejen

  Der er følgende regler for disse oplysningsskilte ved vejen i det åbne land:

  • Skiltet skal være rektangulært og må ikke være større end 0,25 m.
  • Overkanten må ikke være højere end 1 m over terræn.
  • Skiltet skal have en ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i neutrale farver.
  • Det må ikke være kunstigt belyst, reflekterende eller bevægeligt.
  • På skiltet må der kun stå virksomhedens navn, adresse, art og produktion.
  • Logo kan holdes i de farver, som din virksomhed normalt benytter.
  • Logoet må højst fylde 10% af skiltets areal.
  • Der må ikke sættes genstande, flag eller lignende ved skiltet.
  • Skiltet sættes uden for selve vejarealet. 

  Skilte nær din bygning

  Du må gerne sætte en virksomhedsreklame med oplysninger på egen grund i umiddelbar tilknytning til virksomheden. Skiltet må dog stadig ikke være synligt over stor afstand eller virke dominerende.

  Vi anbefaler højst 50 m fra gårdens stuehus eller hovedbygninger, der tilhører salgsstedet eller virksomheden. 

  Erhvervsområder i landzone

  En officiel servicetavle henviser ofte til erhvervsområdet.
  Når erhvervsområder ikke er fuldt udbygget, kan de have karakter af åbent land. I disse åbne erhvervsområder må du bruge de to typer skilte – oplysningsskilte ved vejen og skilte nær dine bygninger.

  I selve erhvervsområdet i det åbne land kan du desuden sætte andre skilte, der viser virksomhedens navn, adresse, art og produktion.

  Ifølge reglerne kan skiltene være:

  • Op til 0,5 m.
  • I afdæmpede farver.
  • Eventuelt med logo i egne farver.
  • Uden kunstig belysning, ikke reflekterende eller bevægelige.
  • Uden brug af genstande, produkter, flag m.v. omkring skiltet.

  Du må dog kun reklamere for virksomheder, der har eller får tilknytning til området.

  Skilte i erhvervsområdet kan også vise, hvor din virksomhed ligger. De kan sættes ved adgangsvejene og nær de enkelte virksomheder.
  På en fælles informationstavle ved indkørslen kan der fx være kort over området. Oplysninger om flere virksomheder kan her også samles i én stander under hinanden.

  Klik her for at læse vejledning til reglerne om skiltning i det åbne land

  Klik her for at se administrationsgrundlaget for blandt andet skilte i det åbne land.

  Bygge- og beskyttelseslinjerne ligger som zoner omkring søer, åer, skove, kysten, fortidsminder og kirker. I zonerne er der specielle regler for blandt andet byggeri, beplantning, terrænændringer m.v.

  Zonens størrelse afhænger af de forskellige landskabselementer:

  • 300 m fra kirker (kirkebyggelinje)
  • 300 m fra skove (skovbyggelinje)
  • 100 m fra fortidsminder (fortidsmindebeskyttelseslinje)
  • 150 m fra søer og åer (sø- og åbeskyttelseslinje)
  • 300 m fra kysten (strandbeskyttelseslinje)

  Læs mere om bygge- og beskyttelseslinjer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Klik her for at se administrationsgrundlaget for blandt andet for bygge- og beskyttelseslinjer.

  I de seneste hundrede år er et stort antal diger forsvundet. For at beskytte de sidste diger, er de omfattet af museumsloven. Bestemmelsen siger, at digerne ikke må ændres eller fjernes. Der er dog mulighed for, i særlige tilfælde, at få en dispensation fra bestemmelsen.

  Følgende diger er beskyttede:

  • Alle stendiger.
  • Diger, der er vist på den seneste udgave af Kort- og Matrikelstyrelsens 4-cm kort forud for 1992, hvor beskyttelsen af digerne trådte i kraft.
  • Diger, der ejes af offentlige myndigheder.
  • Diger, der ligger i eller afgrænser naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

  Ansøg om dispensation til at ændre eller fjerne et dige

  Klik her for at se administrationsgrundlaget for blandt andet for sten- og jorddiger. 

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)