Gå til hovedindhold
Selvbetjening
Vand

Indvinding af grundvand

Vil du etablere en boring til vandindvinding? Indvinding af vand og etablering af boringer kan kræve en tilladelse. Det kan også kræve tilladelse, hvis du ønsker at ændre, lukke eller sløjfe en boring eller øge vandmængden i din nuværende boring eller brønd.

Grøn grundvands boring

Indhold

  Almene vandværker, markvandere, industrier med flere må ikke uden tilladelse indvinde grundvand eller overfladevand. 

  De nye tilladelser udstedes med en gyldighed på højst 30 år (almene vandværker) henholdsvis 15 år (andre indvindinger af grundvand).

  Herunder finder du forskellige typer ansøgningsskemaer og blanketter. Tryk på de nedenstående kategorier og se, hvordan du ansøger. Er kategorien ikke på listen, eller er du i tvivl om ansøgningsprocessen, så kontakt os for at høre nærmere.

  Der er flere forskellige typer tilladelser afhængigt af, hvad og hvem der skal indvinde og anvende vandet. I visse tilfælde er det en bygherre eller brøndborer, som søger på vegne af ejer. Herunder kan du ved at klikke på en af nedenstående links, finde det skema, som du skal anvende for at ansøge om indvinding:

  Ansøg om indvindingstilladelse

  Ansøg om indvindingstilladelse til erhverv/markvanding

  Find ansøgningsskema til VVM-screening

  Hvis der er oplysninger i ansøgningsskemaet, du er i tvivl om, så kontakt os, så vi kan vejlede dig.

  Etablering af en A-boring kræver tilladelse.

  En A-boring er:

  • Boring til vandindvinding
  • Undersøgelsesboring
  • Prøveboring
  • Boring til kortlægning af vandressourcer m.v.
  • Boring til grundvandssænkning
  • Permanent pejleboring
  • Moniteringsboring
  • Miljøteknisk boring, hvor der efterlades filter- eller forerør.
  • Miljøteknisk afværgeboring
  • Boring til tilledning af vand til undergrunden.
  • Anden boring, hvor der efterlades filter- eller forerør.

  Hvis du er i tvivl, om der er tale om en A-boring, så kontakt os inden du sender en ansøgning. Borearbejdet må først påbegyndes, efter at der er givet tilladelse.

  Ansøg om tilladelse til en A-boring

  En B-boring skal anmeldes til kommunen.

  En B-boring er:

  • Boring til midlertidig grundvandssænkning
  • Miljøteknisk boring, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør
  • Geoteknisk boring
  • Råstofboring
  • Anden boring, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør

  Borearbejdet må først påbegyndes 14 dage efter, det er blevet anmeldt til kommunen, medmindre kommunen inden da har gjort indsigelse imod det. Hvis du er i tvivl, om der er tale om en B-boring, så kontakt kommunen, inden du sender anmeldelsesblanketten.

  Ansøg om tilladelse til en B-boring

  Er din indvindingstilladelse ved at udløbe, skal du søge om en ny tilladelse. Du bør søge om en fornyelse 6 måneder før udløb af den gamle tilladelse, så vi kan nå at behandle ansøgningen.

  Du skal også søge om en ny tilladelse, hvis du ønsker at indvinde mere, end det, du har lov til nu.

  Når vi behandler din ansøgning, kigger vi fx på afstand til Natura 2000-områder og områder beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven for at sikre, at indvindingens påvirkning af omgivelserne begrænses. 

  Ansøg om ændringer eller fornyet tilladelse.

  Hvis du vil ændre, udbedre eller erstatte eksisterende boringer med nye boringer, skal du anmelde det til os, inden du starter borearbejdet. Du kan kun få lov til at lave en erstatningsboring, hvis din boring pludselig bryder sammen. Erstatningsboringer skal placeres inden for en afstand af maksimalt 5 m fra den boring, som skal erstattes.

  Hvis du fx ønsker en ny boring, fordi din boring ikke yder så meget mere, skal du søge om tilladelse på normal vis.

  Brønde og boringer, som ikke længere anvendes til drikkevandsforsyning, skal sløjfes. Som grundejer skal du mindst 2 uger inden sende en anmeldelse om sløjfningen til os. Du er ansvarlig for, at sløjfningen udføres korrekt. Formålet er at sikre, at ”hullet” efterfølgende er lige så godt beskyttet som omgivelserne mod nedsivning af overfladevand og anden forurening.

  Brug blanketten på denne side til at anmelde sløjfningen. Blanketten kan efter sløjfningen også udfyldes, underskrives og indsendes af brøndboreren til kommunen.

  Selve sløjfningen skal udføres af brøndborere, der opfylder bekendtgørelsens krav om uddannelse.

  Anmeld sløjfning af brønde og boringer

  Udover at udfylde og sende blanketten, skal den, der sløjfer en brønd/boring, indberette dette til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) inden 3 måneder efter sløjfningen.

  En ubenyttet brønd eller boring giver stor risiko for, at nedsivende, forurenende mikroorganismer og stoffer kan forurene grundvandet.

  Alle brønde og boringer er ”sår” i jordskorpen, og står de ubenyttet hen, vil de virke som ”lodrette dræn” ned til grundvandet.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)

  Relaterede sider