Gå til hovedindhold

Vedligeholdelse af vandløb

Næstved Kommune vedligeholder alle offentlige vandløb i kommunen. Find vandløbsregulativer for alle offentlige vandløb og information om grødeskæringer, vedligeholdelsespligt og kontrolopmålinger.

pindsvineknop

Indhold

  Alle offentlige vandløb i kommunen vedligeholdes af Næstved Kommune, som er vandløbsmyndighed. Vandløbsmyndigheden er forpligtet til at vedligeholde alle offentlige vandløb efter bestemmelserne i regulativerne for de enkelte vandløb.

  Arbejdets omfang er beskrevet i regulativerne for de enkelte vandløb, hverken mere eller mindre.

  Tidspunkter og antallet af grødeskæringer i de enkelte vandløb er fastlagt i det enkelte vandløbs regulativ. Skæring af grøde i de åbne offentlige vandløb sker én eller to gange om året. Om sommeren sker det normalt i juni og juli måned. Om efteråret sker det normalt fra august til oktober.

  I 2018 blev kommunen opdelt i 3 eksterne entrepriseområder, som kaldes Nord, Øst og Vest. Alle øvrige offentlige vandløb vedligeholdes af Næstved Park og Vej.

  Kort over Offentlige vandløb

  Se større kort ved at klikke på linket herunder:

  Kort over offentlige vandløb

   

  Blå vandløb: Næstved Park og Vej
  Gule vandløb: Entreprise Nord
  Grønne vandløb: Entreprise Øst
  Lilla vandløb: Entreprise Vest

   

  Læs planerne for grødeskæring i efteråret 2022 herunder:

  Entreprise Nord

  Entreprise Øst

  Entreprise Vest

  Næstved Park og Vej

  Vedligeholdelsen af offentlige vandløb udføres og betales af vandløbsmyndigheden, som har pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb.

   

  Hvem ejer vandløbene?

  De, der ejer jorden (lodsejer), ejer også vandløb og dræn på deres jord. Vandløbsmyndigheden ejer hverken jord eller vandløb.

   

   

  Vedligeholdelsens omfang

  Vandløbets evne til at lede vand kan blive dårligere, end den skal være i følge regulativet. Hvis grødeskæring ikke er tilstrækkeligt, så kan så blive tale om at grave løs mudder og sand op.

  Du kan finde det gældende regulativ for vandløb i Næstved Kommune. Filen indeholder en oversigt, regulativ, redegørelse og kort. Regulativet indeholder også en beskrivelse af vandløbets evne til at lede vand og som regel også af vandløbets bredde og bundens beliggenhed (kote). Regulativet kan opfattes som en kontrakt for vandløbene. Kontrakten indgås mellem lodsejere, vandløbsmyndighed og interesseorganisationer, når regulativerne godkendes.

  Oversigten herunder står i alfabetisk orden efter vandløbets navn.

  Afløb fra Brandelev By

  Afløb fra Gødstrup Sø

  Afvandingskanalen

  Basnæsgrøften

  Bjørnebækken

  Brandelev Mosegrøft

  Brandholtrenden

  Ellebækken

  Enghavegrøften

  Evegrøften

  Fladsåen

  Fodby Vandløb

  Gl. Rønnebækken

  Gl. Susåarm

  Grevensvænge Vandløb

  Grønlandsgårde Bæk

  Gødstrup Landbæk

  Harrested Å

  Hedebækken

  Hulebækken

  Jernbanegrøften

  Jydebækken

  Kirkelyngsrenden

  Klinteby Vandløb

  Kohave Møllerenden

  Krobækken

  Kroglyngsrenden

  Krogsørenden

  Kvislemark Grøft

  Kyllebæk (nedre del af Kyllebækken)

  Kyllebækken (øvre del af Kyllebækken)

  Longsgrøften

  Lov Hovedgrøft

  Lynggrøften

  Maglemosegrøften

  Maglemoserenden

  Mejeribækken

  Mejerigrøften

  Myrupvandløbet

  Møllebækken

  Mølleåen

  Næs Å

  Næsbybro Bæk

  Piber Å

  Pibergrøft

  Pilebækken

  Ravnstrup Søgrøft

  Ringsted Å

  Rødlersbækken

  Rønnebækken

  Rådmandsgrøften

  Saltø Å

  Sandrenden

  Skiddenrenden

  Skovholmrenden

  Skårebækken

  Skåremosegrøften

  Snesere Å

  Snogebæk

  Snogesøbækken

  Susåen

  Svalebækken

  Søbrorenden

  Søgårdsgrøften

  Søndermosebækken

  Sørenden

  Telemarksgrøften

  Toftegrøften

  Tornemoserenden

  Torpe Kanal

  Torpegrøft

  Tybjerglille Bæk

  Tystrup og Bavelse Søerne

  Ulstrup Mosegrøft

  Valmosegrøften

  Vandløb fra Bonderup Jorder

  Vandløb i Nr. Tvede Enghave

  Vandløb Vest for Lov Sønderskov

  Vasebækken

  Vasegrøften

  Hvis du ikke kan finde vandløbet du ledte efter herover, så kontakt vandløbsgruppen. Nogle vandløb har tidligere haft andre navne.

  Som ejer eller medejer af et vandløb vil krav om vedligeholdelse være opbygget af pligter og rettigheder, som har betydning for, hvad du skal gøre for at vedligeholde et vandløb, uden at ændre vandløbets skikkelse. Det vil være regulativet for vandløbet, som afgør omfanget af vedligeholdelsen. I et regulativ står der for eksempel muligheder for hegning, sejlads, arbejdsbælter, samt vandløbets størrelse og evne til at føre vand, samt hvordan vedligeholdelsen skal foregå.

  Kontakt vandløbsmyndigheden på mail eller på tlf. 55889160, hvis du har spørgsmål.

  Hvad er vedligeholdelse?

  Vedligeholdelse af vandløb betyder, at du skal sørge for, at vandet kan løbe væk, sådan som det plejer. Hverken mere eller mindre. Det er beskrevet i vandløbsregulativet for det pågældende vandløb. I åbne vandløb kan vedligeholdelse være at skære planterne (grøden) af nede i vandet. De afskårne planter skal tages op fra vandløbet, så de ikke stopper vandløbet længere nede.

  Det er som regel nok at slå planter i private vandløb en gang om efteråret. Slår du før den 15. september vil planterne gro op igen inden vinter. Du kan også plante træer på vandløbets brinker og bredder. Træerne giver skygge i vandløbet, så grøden ikke gror så godt. Du må også grave løst sand og mudder op fra vandløbets bund. Dette sker ofte med flere års mellemrum.

  I rørlagte vandløb skal du sørge for, at rørene ikke er fyldt med sand, jord eller rødder. Eller at rørene ikke er gået fra hinanden eller faldet sammen. Det er normalt nok at kigge i brøndene en gang i løbet af efteråret for at se, om vandet løber.

  Hvad er ikke vedligeholdelse?

  Du må ikke grave grus og sten op, og du må heller ikke grave i fast jord og ler. Hvis du graver grus og sten op, og hvis du graver i fast jord eller ler, laver du en regulering. Reguleringer skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

  Der er nogle få undtagelser fra de almindelige bestemmelser om vedligeholdelse.

  1. Åbne vandløb, der henligger i naturtilstand og i mange år (fx mere end 15 år) ikke har været vedligeholdt, er beskyttet efter lov om naturbeskyttelse. De må ikke vedligeholdes. Det er ofte skovbække, der har pænt fald og en bund med mange sten. I sådanne vandløb kan du høre vandet risle og klukke.
  2. Det kan også dreje sig om fordeling af udgifterne til vedligeholdelsen på en strækning af et vandløb. To eller flere parter kan have truffet aftale om partsfordeling.

  Partsfordelinger bygger på aftaler, som er indgået i forbindelse med, at der er gennemført et projekt i vandløbet. Aftalerne er altid skrevet ned i forlig, kendelser eller afgørelser.

  Ofte er aftalerne tinglyst på ejendommene. Forlig, kendelser og afgørelser bør findes på de ejendomme, som er med i fordelingen af udgifterne. Vandløbsmyndigheden kan også have kopier af papirerne.

  Kommunens offentlige vandløb kontrolopmåles med jævne mellemrum. Kontrolopmålingerne foretages af eksterne konsulenter som anvender det nyeste og mest opdaterede udstyr. På baggrund af opmålingerne udarbejdes der kontrolrapporter som angiver om der på de opmålte strækninger er behov for oprensning.

  Her på siden kan du via kortet finde frem til de seneste og tidligere opmålinger. Du kan hente selve kontrolrapporten og der kan også hentes forskellige længde- og tværsnitsprofilplots. Du kan søge både på vandløb og/eller årstal. Dokumenterne hentes som pdf-dokumenter.

  Du kan let og hurtigt få adgang til info om kommunens offentlige vandløb på din mobiltelefon på VandløbsApp'en. Den indeholder oplysninger om alle kommunens offentlige vandløb, fx om dimensioner, terminer for skæring af grøde, broer og bundkoter.

  App’en kan fortælle dig navnet på det offentlige vandløb og ved, hvilket punkt du står. Den kan også fortælle, hvad der gælder i henhold til grødeskæring og vandløbets dimensioner det pågældende sted.

  App'en kan hentes gratis i Google Play eller i App Store, hvor du plejer at hente apps.

  I videoen nedenfor kan du se hvordan du vælger den rigtige database i Vandløbs-app'en, så du får vist de vandløb, der er relevante for dig.

  Orbicon Vanløbsapp downloaded til instalation

  Private vandløb skal vedligeholdes af de enkelte lodsejere. I forbindelse med vedligeholdelsen kan der opstå en række spørgsmål. Nedenfor kan du finde svar på nogle af disse spørgsmål.

  Hvem har pligten til vedligeholdelse?

  Du har pligt til at vedligeholde alle private vandløb på din ejendom. Det vil sige åbne og rørlagte vandløb, kanaler og dræn samt anlæg i og ved vandløbene. Du ejer alle vandløb på din ejendom. Du er således lodsejer til alle vandløb på din ejendom.

  Hvis du ikke vedligeholder dine vandløb og dræn, kan der opstå fejl og mangler. Vandet kan så stuve op, og der kan dannes våde områder på marken. Det er vigtigt for både dig selv og dine naboer, at du tager din pligt til at vedligeholde dine vandløb og dræn alvorligt.

  Hvis du forsømmer din pligt, kan der blive tale om anmeldelse til politiet, straf i form af bøde og betaling af erstatninger til naboer, der har fået skader på grund af fejl og mangler i dine vandløb og dræn.

  Hvem skal betale for vedligeholdelsen?

  Du skal betale for vedligeholdelse af alle private vandløb på din ejendom. Hvis du og din nabo har skel midt i vandløbet, skal I deles om at betale vedligeholdelsen.

  Fejl og mangler

  Du skal selv finde ud af, om dine vandløb er i orden, eller om der er fejl og mangler, så de skal vedligeholdes og repareres. Fejl og mangler ved åbne vandløb kan som regel ses og måles. De almindelige former for vedligeholdelse er, at planterne i vandet (grøden) skæres af, og at løst sand og mudder graves op.

  Det er sværere at finde fejl og mangler ved rørlagte vandløb og dræn. De mest almindelige former for vedligeholdelse er spuling og skæring af rødder. Den mest almindelige form for reparation er udskiftning af rør.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du spuler dine dræn, skal du suge spulevandet op igen, så du ikke stopper bredejeres dræn nedstrøms, og så du ikke skader miljøet i nedstrøms vandløb.

  Vandløb

  I Næstved Kommune er der 311 km offentlige vandløb såsom Susåen, Fladsåen og Saltø Å samt en del mindre vandløb. Find oplysninger om vandløb, gode råd om vand og hvordan Næstved Kommune vedligeholder vandløbene.

  Vandplaner

  EU stiller krav om bedre vandløb og søer i alle medlemslande. Det betyder at vi i Danmark skal lave en del forbedringer i de kommende år. Staten lægger linjen og i Næstved er det Næstved Kommune som varetager det praktiske arbejde.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)