Gå til hovedindhold

Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Har du en nærtstående, som er alvorlig syg eller har et varigt handicap, så kan du blive ansat som hjælper af Næstved Kommune i op til seks måneder til at passe den syge.

Sygepleje insulinmåling 2

Indhold

  Du kan som pårørende søge Næstved Kommune om at blive hjælper for et nærtstående familiemedlem. Du kan blive hjælper for en nærtstående, der har en betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

  Før du kan blive ansat som hjælper, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • at den nærtståendes sygdomme eller handicap er kronisk eller langvarigt,
  • at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet,
  • at den nærtståendes plejebehov er på 37 timer svarende til et fuldtidsarbejde,
  • at den nærtstående har sin egen bolig, og for eksempel ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig,
  • at begge parter – den nærtstående og dig – er enige om pasningsforholdet,
  • at Næstved Kommune vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven,
  • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet og er minimum 18 år.

  Du skal kontakte Center for Sundhed og Ældre telefonisk på telefon 5588 1200 eller udfylde og sende ansøgningen digitalt via selvbetjeningsmodulet for oven. Det er Center for Sundhed og Ældre, der afgør om du opfylder betingelserne for at blive ansat til at passe en nærtstående. Der vil ofte blive aflagt et visitationsbesøg for at vurdere, om betingelserne for en pasningsorlov er opfyldt.

  Hvis der er flere personer, som ønsker at dele orloven, skal begge udfylde et ansøgningsskema.

  Derudover skal du orientere din arbejdsgiver om, at du vil bruge din ret til orlov til pasning af en nærtstående, og hvornår denne orlov forventes at begynde og slutte. Arbejdsgiveren skal godkende perioden, der ansøges om orlov i, når Center for Sundhed og Ældre har godkendt din ansøgning.

  Vi anser en nærtstående som f.eks. en ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre med en så tæt tilknytning, at det er nærliggende, at han eller hun står for at passe og yde omsorg for den pågældende person. Du skal som hjælper være fysisk i stand til at varetage pasningsopgaven.

  Ordningen om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom kan deles af flere personer, hvis de alle opfylder betingelserne for at blive ansat som hjælper.

  Dine opgaver er at udføre nødvendige plejeopgaver, praktiske opgaver, samt særlige omsorgsopgaver som for eksempel: at deltagelse i sygehusbehandling, kørsel til og fra behandlinger samt sociale støttefunktioner m.v.

  Du kan få orlovsydelse i op til seks måneder. Det er muligt at forlænge pasningsperioden med op til tre måneder, efter en fornyet ansøgning. Det er ligeledes muligt at dele orloven med andre nærtstående. Hvis orloven deles af flere personer, kan lønnen ikke overstige den fastsatte løn til én person.

  Hvis du får godkendt din ansøgning om at blive hjælper for en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver, dele pasningen op i kortere perioder af mindst en måneds varighed.

  Under pasningsperioden bliver du ansat af Næstved Kommune, hvor din nærtstående bor.

  Du aflønnes efter statens gældende takster for pasning af nærtstående. Herudover betaler du et pensionsbidrag på i alt 12 procent, hvoraf de 4 procent tilbageholdes i lønnen, mens Næstved Kommune betaler de resterende 8 procent.

  Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign.

  Center for Sundhed og Ældre har ansvaret for, at din nærtstående modtager den rette hjælp, så længe pasningen varer.

  Før du ansøger, kan du få råd og vejledning ved at kontakte Center for Sundhed og Ældre på telefon 5588 1200 i kommunens åbningstid.

  Reglerne om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom er beskrevet i Serviceloven §118

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)