Gå til hovedindhold

Huslejenævn

Huslejenævnet kan i sager vedrørende privat boligudlejning f.eks. tage sig af spørgsmål om lejens størrelse, fraflytningskrav, varme- og vandregnskaber, lejeforhøjelser, vedligeholdelse, fejl og mangler i privat boligbyggeri.

Billede af højhuse

Indhold

  HUSLEJENÆVNET I NÆSTVED KOMMUNE HAR FÅET NYE KONTAKTOPLYSNINGER – se nærmere nedenfor.

  Inden du beder nævnet om at tage stilling til sagen, skal du først tage kontakt til din udlejer (hvis du er lejer) eller din lejer (hvis du er udlejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode huslejenævnet om at vurdere din sag.

  En klage til Huslejenævnet skal være skriftlig og begrundet. Husk, at vedlægge en kopi af lejekontrakten og eventuelt andet materiale, der er nødvendigt for at kunne behandle din klage (fx forbrugsregnskab, varslingsskrivelse el.lign.)

  Klagen skal sendes til:

  huslejenaevnet@naestved.dk

  Skriv sagsnummer i emnefeltet, hvis mailen vedrører en verserende sag i nævnet eller ”Klage” og postadresse på det lejemål, klagen vedrører, hvis der er tale om en ny klage til behandling i nævnet.

  Klagen kan alternativt sendes til:

  Huslejenævnet

  Næstved Kommune
  Teatergade 8
  4700 Næstved

   

  Mærk brevet med sagsnummer, hvis henvendelsen vedrører en verserende sag i nævnet eller ”Klage” og postadresse på det lejemål, klagen vedrører, hvis der er tale om en ny klage til behandling i nævnet.

  Ved indbringelse af en almindelig klagesag, skal den part der klager, betale et sagsgebyr på kr. 345 (fra 1. januar 2023).

  Hvis lejeren får fuldt medhold i en almindelig klagesag, skal udlejeren (fra 1. januar 2023) betale et strafgebyr på kr. 6.597 uanset om sagen er indbragt af lejer eller udlejer.

  For en sag om forhåndsgodkendelse af huslejens størrelse (lejelovens § 132, stk. 2) skal der ved indbringelse betales et sagsgebyr på kr. 576 (fra 1. januar 2023).

  Ved indbringelse af sag efter lejelovens § 19, stk. 3 skal der ved indbringelse betales et sagsgebyr på kr. 4.398 (fra 1. januar 2023).

  OBS! Sekretariatet starter først sagsbehandling af klagen, når der er registreret indbetaling af sagsgebyret. Modtages indbetaling ikke inden 8 dage fra indbringelse af en klage, henlægges sagen uden videre.

  Huslejenævnet er en uvildig myndighed og kan ikke yde egentlig rådgivning om lejevilkår.

  Sekretæren for Huslejenævnet kan derimod give dig vejledning om, hvilken type sager der kan indbringes for huslejenævnet og din sags behandling i nævnet. 

  Hvis du har brug for egentlig rådgivning omkring et lejeforhold i privat boligbyggeri, herunder i forhold til fastsættelse af lejeniveau, kan du søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer, retshjælp eller en ejendomsadministrator. Det kan for eksempel være:

  Lejernes Hus: https://lejerneshus.dk/

  Lejernes Landsorganisation LLO Sydsjælland og Lolland Falster: https://llo-slf.dk/

  Advokatvagten (gratis retshjælp): https://www.naesbib.dk/vi-tilbyder/advokatvagten

  Ejendomsmæglere kan bestille en rapport med oplysninger om en ejendom, herunder oplysning om eventuelle huslejenævnssager: www.boligejer.dk

  Lejerens Frie Retshjælp (yder også rådgivning til udlejere) https://www.lejerens-fr.dk/

  https://www.retsinformation.dk/

  https://ois.dk (BBR-oplysninger mv.)

  Processen for Huslejenævnets behandling af en klage er i hovedtræk som følger:

  Sagen indbringes: Sagen indbringes med de relevante papirer. Den, der indbringer sagen, betaler gebyr. Den anden part oplyses om, at sagen er indbragt.

  Partshøring: Lejeren kommenterer udlejers påstande og oplysninger. Udlejeren kommenterer lejerens påstande og oplysninger. Når huslejenævnet har modtaget partshøringssvar, vil sagsbehandleren vurdere, om der skal indhentes yderligere oplysninger i sagen. Alle oplysninger, der er af betydning for nævnets afgørelse, bliver forelagt for sagens parter til udtalelse.

  Afgørelse: Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, vil nævnet træffe afgørelse i sagen. Hvis det er nødvendigt, foretager huslejenævnet besigtigelse inden sagen afgøres af nævnet på et møde. Der udsendes normalt afgørelse 1-2 uger efter mødet.

  Der er stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres. Det afhænger af sagens omfang og karakter, og sagerne bliver derfor prioriteret efter deres indhold. Vi behandler sagerne så hurtigt som muligt, og sagsbehandlingstiden varierer efter, hvad sagen drejer sig om.

  Huslejenævnet har en del uafsluttede sager. Det medfører nogen ventetid på en afgørelse, efter at partshøringen er afsluttet. Ventetiden på en afgørelse efter partshøring varierer umiddelbart fra 2 - 8 måneder.

  Din sag bliver ikke behandlet hurtigere, selvom du ringer eller skriver til os for at spørge til status i din sag.

  Der er en frist på 4 uger til at klage over Huslejenævnets afgørelse til Boligretten.

  Du kan kontakte en sekretær for Huslejenævnet på telefon: 5588 5025 tirsdage mellem kl. 10 og 12 samt torsdag mellem kl. 12.30 og 14.30.

  Læse mere på Borger.dk

  18.09.2023 15.14

  Beboerklagenævn og Huslejenævn

  Alle kommuner i landet har pligt til at oprette et huslejenævn for enten den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner.

  Hvis du vil indbringe en sag for huslejenævnet, skal du henvende dig til huslejenævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger. Hvis du bor til leje i en almen bolig, skal du henvende dig til det lokale beboerklagenævn

  Hvis du bor til leje hos en privat udlejer, og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du få huslejenævnet til at afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser.

  Inden du beder nævnet om at tage stilling til sagen, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller til din udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode huslejenævnet om at vurdere din sag. Det koster 345 kr. (2023) at indbringe en sag for huslejenævnet. 

  En klage til huslejenævnet skal være skriftlig, og du skal vedlægge den nødvendige dokumentation, fx en kopi af din lejekontrakt, en kopi af din udlejers varslingsskrivelse vedrørende lejeforhøjelse eller en kopi af det, du måtte føle dig utilfreds med.

  Udlejere

  Gebyret er 576 kr. (2023) for indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse af huslejen for ejer- og andelsboliger.

  Når huslejenævnet modtager din skrivelse, meddeler det udlejeren, hvad du klager over, og udlejer får som regel en frist på to uger til at fremsætte sine ytringer - som det hedder i loven.

  Huslejenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

  Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af ejendommen eller din lejlighed, men i så fald vil du og din udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

  Huslejenævnet behandler disse typer sager:

  • Lejens størrelse, herunder regulering af lejen
  • Forbrugsregnskaber herunder vand- og varmeregnskaber
  • Parternes pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse under lejeforholdet
  • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning
  • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning
  • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet, herunder hensigtsmæssigheden i ejendomme med mere end tre beboelseslejligheder
  • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder
  • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
  • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet
  • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
  • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8
  • Udlejerens ret til at disponere over lejerens arealer til brug for tagetagelejemål
  • Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse
  • Manglende overholdelse af husordenen (husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer).

  Huslejenævnet fungerer også i begrænset omfang som godkendelsesmyndighed, fx ved forbedringer, eller hvis der skal etableres lejemål i en tagetage i ejendommen. Nævnet kan endvidere forhåndsgodkende lejen før udlejning af en enkelt ejer- eller andelsbolig.

  De sager, som huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle, fordi de falder uden for nævnets område, skal i stedet indbringes for boligretten. Hvis huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, fx vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe den for boligretten.

  Huslejenævnet kan bl.a. ikke behandle:

  • spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål
  • lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet.
  • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

  Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger. Hvis du bor til leje i en almen bolig og ønsker at klage, skal du henvende dig til beboerklagenævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger.

  Inden du beder nævnet om at tage stilling til sagen, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller til din udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode huslejenævnet om at vurdere din sag. Det koster 345 kr. (2023) at indbringe en sag for huslejenævnet.

  Det koster 161 kr. (2023) at få behandlet en sag i beboerklagenævnet.

  Udlejer

  Gebyret er 576 kr. (2023) for indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse af huslejen for ejer- og andelsboliger.

  Når huslejenævnet har truffet sin afgørelse, kan både du og din udlejer klage videre, hvis huslejenævnets afgørelse ikke er tilfredsstillende.

  I Københavns kommune klager man til Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn og i alle andre kommuner ved at udtage stævning ved boligretten.

  Lovgivning

  Skrevet af Social- og Boligstyrelsen

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura

  Telefon: 5588 5030

  Send digital post (kræver NemID)

  Relevante artikler