Gå til hovedindhold
Huslejenævn

Huslejenævn

Huslejenævnet kan i sager vedrørende privat boligudlejning f.eks. tage sig af spørgsmål om lejens størrelse, fraflytningskrav, varme- og vandregnskaber, lejeforhøjelser, vedligeholdelse, fejl og mangler i privat boligbyggeri.

01. nov. 2023
Billede af højhuse

Indhold

  HUSLEJENÆVNET I NÆSTVED KOMMUNE HAR FÅET NYE KONTAKTOPLYSNINGER – se nærmere nedenfor.

  Inden du beder nævnet om at tage stilling til sagen, skal du først tage kontakt til din udlejer (hvis du er lejer) eller din lejer (hvis du er udlejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode huslejenævnet om at vurdere din sag.

  En klage til Huslejenævnet skal være skriftlig og begrundet. Husk, at vedlægge en kopi af lejekontrakten og eventuelt andet materiale, der er nødvendigt for at kunne behandle din klage (fx forbrugsregnskab, varslingsskrivelse el.lign.)

  Klagen skal sendes til:

  huslejenaevnet@naestved.dk

  Skriv sagsnummer i emnefeltet, hvis mailen vedrører en verserende sag i nævnet eller ”Klage” og postadresse på det lejemål, klagen vedrører, hvis der er tale om en ny klage til behandling i nævnet.

  Klagen kan alternativt sendes til:

  Huslejenævnet

  Næstved Kommune
  Teatergade 8
  4700 Næstved

   

  Mærk brevet med sagsnummer, hvis henvendelsen vedrører en verserende sag i nævnet eller ”Klage” og postadresse på det lejemål, klagen vedrører, hvis der er tale om en ny klage til behandling i nævnet.

  Ved indbringelse af en almindelig klagesag, skal den part der klager, betale et sagsgebyr på kr. 357 (fra 1. januar 2024).

  Hvis lejeren får fuldt medhold i en almindelig klagesag, skal udlejeren (fra 1. januar 2024) betale et strafgebyr på kr. 6.827 uanset om sagen er indbragt af lejer eller udlejer.

  For en sag om forhåndsgodkendelse af huslejens størrelse (lejelovens § 132, stk. 2) skal der ved indbringelse betales et sagsgebyr på kr. 596 (fra 1. januar 2024).

  Ved indbringelse af sag efter lejelovens § 19, stk. 3 skal der ved indbringelse betales et sagsgebyr på kr. 4.552 (fra 1. januar 2024).

  OBS! Sekretariatet starter først sagsbehandling af klagen, når der er registreret indbetaling af sagsgebyret. Modtages indbetaling ikke inden 8 dage fra indbringelse af en klage, henlægges sagen uden videre.

  Huslejenævnet er en uvildig myndighed og kan ikke yde egentlig rådgivning om lejevilkår.

  Sekretæren for Huslejenævnet kan derimod give dig vejledning om, hvilken type sager der kan indbringes for huslejenævnet og din sags behandling i nævnet. 

  Hvis du har brug for egentlig rådgivning omkring et lejeforhold i privat boligbyggeri, herunder i forhold til fastsættelse af lejeniveau, kan du søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer, retshjælp eller en ejendomsadministrator. Det kan for eksempel være:

  Lejernes Hus: lejerneshus.dk

  Lejernes Landsorganisation LLO Sydsjælland og Lolland Falster: llo-slf.dk

  Advokatvagten (gratis retshjælp): www.naesbib.dk/vi-tilbyder/advokatvagten

  Ejendomsmæglere kan bestille en rapport med oplysninger om en ejendom, herunder oplysning om eventuelle huslejenævnssager: www.boligejer.dk

  Lejerens Frie Retshjælp (yder også rådgivning til udlejere) www.lejerens-fr.dk

  www.retsinformation.dk

  ois.dk (BBR-oplysninger mv.)

  Processen for Huslejenævnets behandling af en klage er i hovedtræk som følger:

  Sagen indbringes

  Sagen indbringes med de relevante papirer. Den, der indbringer sagen, betaler gebyr. Den anden part oplyses om, at sagen er indbragt.

  Partshøring

  Lejeren kommenterer udlejers påstande og oplysninger. Udlejeren kommenterer lejerens påstande og oplysninger. Når huslejenævnet har modtaget partshøringssvar, vil sagsbehandleren vurdere, om der skal indhentes yderligere oplysninger i sagen. Alle oplysninger, der er af betydning for nævnets afgørelse, bliver forelagt for sagens parter til udtalelse.

  Afgørelse 

  Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, vil nævnet træffe afgørelse i sagen. Hvis det er nødvendigt, foretager huslejenævnet besigtigelse inden sagen afgøres af nævnet på et møde. Der udsendes normalt afgørelse 1-2 uger efter mødet.

  Der er stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres. Det afhænger af sagens omfang og karakter, og sagerne bliver derfor prioriteret efter deres indhold. Vi behandler sagerne så hurtigt som muligt, og sagsbehandlingstiden varierer efter, hvad sagen drejer sig om.

  Huslejenævnet har en del uafsluttede sager. Det medfører nogen ventetid på en afgørelse, efter at partshøringen er afsluttet. Ventetiden på en afgørelse efter partshøring varierer umiddelbart fra 2 - 8 måneder.

  Din sag bliver ikke behandlet hurtigere, selvom du ringer eller skriver til os for at spørge til status i din sag.

  Der er en frist på 4 uger til at klage over Huslejenævnets afgørelse til Boligretten.

  Du kan kontakte en sekretær for Huslejenævnet på telefon: 5588 5025 tirsdage mellem kl. 10 og 12 samt torsdag mellem kl. 12.30 og 14.30.

  Læse mere på Borger.dk

  Beboerklagenævn og Huslejenævn

  Alle kommuner i landet har pligt til at oprette et huslejenævn og et beboerklagenævn, for enten den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner.

  Hvis du vil indbringe en sag for huslejenævnet eller beboerklagenævnet, skal du henvende dig i den kommune, hvor ejendommen ligger.

  Hvis du bor til leje hos en privat udlejer, og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du få huslejenævnet til at afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lov om leje eller Lov om boligforholds bestemmelser.

  Hvis du bor i en almen bolig og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du få beboerklagenævnet til at afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Almenlejelovens bestemmelser.

  Inden du beder nævnet om at tage stilling til sagen, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller til din udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode husleje- eller beboerklagenævnet om at vurdere din sag. Det koster 357 kr. (2024) at indbringe en sag for huslejenævnet, og 167 kr. (2024) at indbringe en sag for beboerklagenævnet.

  En klage til husleje- eller beboerklagenævnet skal være skriftlig, og du skal vedlægge den nødvendige dokumentation, fx en kopi af din lejekontrakt, en kopi af din udlejers varslingsskrivelse vedrørende lejeforhøjelse eller en kopi af det, du måtte føle dig utilfreds med.

  Udlejere

  Gebyret er 596 kr. (2024) for indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse af huslejen for ejer- og andelsboliger.

  Når huslejenævnet modtager din skrivelse, meddeler det udlejeren, hvad du klager over, og udlejer får som regel en frist på 2 uger til at fremsætte sine ytringer – som det hedder i loven.

  Huslejenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

  Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af ejendommen eller din lejlighed, men i så fald vil du og din udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst 1 uges varsel.

  Huslejenævnet behandler disse typer sager:

  • Lejens størrelse i beboelseslejemål og i blandede erhvervs- og beboelseslejemål
  • Lejeforhøjelser efter reglerne om omkostningsbestemt leje
  • Lejeværdiforhøjelser
  • Skatte- og afgiftsforhøjelser
  • Forbedringsforhøjelser og varsling af iværksættelse af forbedringsarbejder
  • Udlejers og lejers pligt til vedligeholdelse
  • Uenighed om lejers pligt til at istandsætte i forbindelse med fraflytning og sager om tilbagebetaling af depositum
  • Lejers ret til at gennemføre forbedringsarbejder i lejligheden mod godtgørelse
  • Forbrugsregnskaber som fx vand- og varmeregninger
  • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden i ejendommen. Det er kun udlejer, der kan indbringe denne typer sager. 

  Huslejenævnet fungerer også i begrænset omfang som godkendelsesmyndighed, fx ved forbedringer, eller hvis der skal etableres lejemål i en tagetage i ejendommen. Nævnet kan endvidere forhåndsgodkende lejen før udlejning af en enkelt ejer- eller andelsbolig.

  De sager, som huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle, fordi de falder uden for nævnets område, skal i stedet indbringes for boligretten. Hvis huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, fx vidneafhøringer, syn og skøn mv., kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe den for boligretten.

  Huslejenævnet kan bl.a. ikke behandle:

  • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål.
  • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet.
  • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

  Når huslejenævnet har truffet sin afgørelse, kan både du og din udlejer klage videre, hvis huslejenævnets afgørelse ikke er tilfredsstillende.

  I Københavns kommune klager man til Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn og i alle andre kommuner ved at udtage stævning ved boligretten.

  05.07.2024 11.38

  Skrevet af Social- og Boligstyrelsen

  Kontakt

  Byråds- og Direktionssekretariatet

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler