Gå til hovedindhold

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Tegning af boligblok med grønt areal i midten og nogle mennesker der står og taler sammen

Indhold

  Sager der vedrører leje af private boliger afgøres af Huslejenævnet.

  Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke nævnets opgave at hjælpe den ene part med at føre sag mod den anden.

  Nævnet består af en formand der skal være jurist samt to andre medlemmer, der udpeges af lejerforeninger og almene boligorganisationer.

  Nævnet kan træffe afgørelse i følgende type sager:

  • Uenighed om overholdelse af de formelle regler ved varsling af lejeforhøjelse.
  • Indflytningsmangler.
  • Uenighed om opfyldelse af lejers forpligtelse vedr. vedligeholdelse og istandsættelse, herunder sager om fraflytning.
  • Uenighed om udlejers pligt til vedligeholdelse og istandsættelse.
  • Påbud om færdiggørelse af arbejder, som udlejer har iværksat.
  • Uenighed om lejers ret til at foretage installationer i det lejede, fx opsætning af parabol eller vaske/opvaskemaskine.
  • Uenighed om lejers ret til at foretage forbedringer i det lejede.
  • Uenighed om tilbagebetaling af beboerindskud og depositum.
  • Uenighed om vand- og varmeregnskaber.
  • Uenighed om lejers betaling til fællesantenner mv.
  • Uenighed om lejers ret til fremleje, bytte eller fortsættelse af lejemål.
  • Overtrædelse af husordensreglerne.
  • Uenighed om lovligheden af de beslutninger, som er truffet af de beboerdemokratiske organer, dog ikke i forhold til beslutningens indhold.
  • Uenighed om anvisning af boliger.
  • Sager om erhvervslejemål.
  • Uenighed om opsigelse og ophævelse af lejemål.
  • Uenighed om lejens størrelse.

  Beboerklagenævnet består af tre medlemmer - en formand samt en udlejer- og en lejerrepræsentant.

  Formanden er jurist og udpeges af Social – og  Boligministeriet  efter indstilling fra Byrådet. De to andre medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra de almene boligselskaber og lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal begge have viden om almene boligforhold.

  Ved behandling af sager om overtrædelse af ejendommens husorden tiltrædes nævnet af et socialt sagkyndigt medlem.

  Udnævnelsen af formand og øvrige medlemmer sker for en 4-årig periode. Formanden og næstformand er udpeget for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.  Øvrige medlemmers valgperiode  følger Byrådets valgperiode 1. januar 2022 – 31. december 2025.

  Beboerklagenævnets sammensætning for perioden 1. januar  2022 – 31. december 2023:

  Formand :
  Ulla Rasmussen

  Suppleant :
  Janus Tarp

  Udlejerrepræsentant :
  Michael Keis

  Suppleant :
  Vicky Andersen

  Lejerrepræsentant:
  Jan Grabas

  Suppleant :
  Tom Brokholt

  Social sagkyndig :
  Marianne Nordly

  Indbringelse af en sag for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt, hvor det præcist fremgår af klagen, hvilke uenigheder nævnet skal tage stilling til.

  Ved indbringelsen medsendes som minimum kopi af lejekontrakt samt evt. andre dokumenter. I det hele taget alt skriftligt materiale, der dokumenterer og underbygger klagens indhold.

  Det koster 161,00 kr. (2023) at få behandlet en sag i Beboerklagenævnet. Beløbet reguleres hver den 1. januar. Beløbet tilbagebetales ikke. Vi sender automatisk en opkrævning til dig, når vi har registreret din sag.

  Klagen sendes til:

  Beboerklagenævnet
  Næstved Kommune
  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Nævnet indhenter selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. I de tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand.
  I sager om overtrædelse af husordenen deltager også en social sagkyndig repræsentant.

  Der kan ikke foregå egentlig bevisførelse under nævnets behandling af sagen.
  Det betyder, at nævnet må afvise at tage stilling til sagen, hvis det efter sagens indbringelse f.eks. viser sig, at det kræver førelse af vidner eller et syn og skøn for at afgøre uenigheden.

  Der er stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres. Det afhænger af sagens omfang og karakter. Det er ikke ualmindeligt, at der går 3-6 måneder, før der er truffet afgørelse i en sag.

  Når nævnet har truffet en afgørelse i sagen er nævnet ude af sagen.
  Er du utilfreds med nævnets afgørelse, kan du inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen indbringe den for Boligretten. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet.

  Du skal i stedet søge hjælp hos en advokat eller evt. en lejerorganisation.

  Man kan få gratis rådgivning hos Advokatvagten på Næstved Bibliotek eller Lejerens Frie Retshjælp:

  Efterlever modparten ikke afgørelsen kan du også indbringe sagen for Boligretten.
  Nævnet kan således ikke hjælpe dig med at indkræve et evt. tilgodehavende.

  Lov om leje af almene boliger (LBK nr. 961 af 11. august 2010)
  Bekendtgørelse om drift af almene boliger (LBK nr. 1307 af 15. december 2009)
  Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger (BEK nr. 640 af 15. juni 2006).

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura

  Telefon: 5588 5030

  Send digital post (kræver NemID)

  Relevante artikler