Gå til hovedindhold

Betaling og tilskud i dagtilbud

Find information om betaling og tilskudsmuligheder, når dit barn er i kommunalt dagtilbud. Hvis du opfylder kriterierne, kan du søge økonomisk fripladstilskud og socialpædagogisk friplads. Når du har mere end et barn i kommunale dagtilbud, modtager du søskendetilskud.

mønter stablet i fem tårne

Indhold

  Her finder du informationer om betaling, søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud og socialpædagogisk friplads.

  Når dit barn har plads i et dagtilbud, vil du automatisk modtage et girokort fra Næstved Kommune.
  Du skal betale månedsvis forud, også selv om barnet har været hjemme på grund af ferie, sygdom eller lignende.
  Der er fastsat forskellige takster for dagpleje-, vuggestue, børnehavepladser og SFO. Takstændring sker fra den dato barnet flytter fra en type dagtilbud til et andet. For tilbud i aldersintegreret daginstitution gælder følgende:

  • Flytter dit barn fra dagpleje til en aldersintegreret daginstitution inden det fylder 3 år, skal der betales vuggestuetakst til den måned, hvor dit barn fylder 3 år.
  • Flytter dit barn fra vuggestuegruppe til en børnehavegruppe i en aldersintegreret daginstitution inden det fylder 3 år, skal der betales vuggestuetakst til dén måned, hvor dit barn fylder 3 år.

  Hvis betalingsfristen overskrides og der udsendes en rykkerskrivelse, skal du betale 250 kr. i gebyr.

  Hvis du har mere end et barn fra husstanden indmeldt i kommunens dagtilbud, eller under ordningen "Tilskud til privat børnepasning", får du automatisk søskendetilskud. Du skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv takst for alle øvrige børn, som er optaget i dagtilbud. Ved ordningen "Tilskud til privat børnepasning" er der særlige regler for beregningen af søskendetilskud.
  Ved evt. fripladstilskud beregnes søskendetilskuddet efter beregning af fripladstilskud.

  Der ydes ikke søskendetilskud til børn i Klub HG.

  Hvis husstandens indkomst er under 601.200 kr. (år 2023) vil du være berettiget til økonomisk fripladstilskud. Der kan søges økonomisk fripladstilskud fra den 1. i den måned, der følger efter datoen for modtaget ansøgning.

  Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, forhøjes fripladsgrænsen med 7000 kr. for hvert barn ud over det første.
  Enlige forsørgere er berettiget til et forhøjet økonomisk fripladstilskud. Det betyder at enlige forsørgere får et fradrag i deres indkomst på 67.719 kr. årligt i 2023. 
  Hvis du modtager økonomisk friplads, skal du indberette ændringer i personlige eller økonomiske forhold via Nembørn Næstved

  Man kan se fripladsgrænserne her på fripladsskalaen

  Når du søger økonomisk fripladstilskud samt ordinært og ekstra ordinært børnetilskud, som kompensation for at du er enlig, erklærer du samtidig at du reelt er enlig. Det betyder, at du ikke samlever med faderen/moderen til et eller flere af dine børn og at du ikke samlever med en anden mand eller kvinde i et ægteskabslignende forhold.

  At leve i et ægteskabslignende forhold betyder, at hver af parterne bidrager til fælles husførelse fx gennem kontante bidrag, hjælp i hjemmet med rengøring, indkøb m.m. eller når den ene af parterne helt eller delvis forsørges af den anden.

  Reglerne for at blive betragtet som enlig, hindrer ikke enlige i at mødes eller overnatte hos hinanden, eller at fraskilte forældre kan have et godt samarbejde om deres børn. Man betragtes kun som samlevende, hvis der er tale om et egentligt samlivsforhold, som svarer til et ægteskabslignende forhold, hvor parterne bidrager til den fælles husførelse, har fælles økonomi mv.
  Ved samliv kigger man i almindelighed på, at parterne har samme bopæl, men den formelle tilmelding til folkeregisteret er IKKE afgørende, da det ikke er nok at se på, hvor den enkelte har sin bopælsadresse for at tage stilling til, om en person er enlig eller samlevende. Der skal være plads til en konkret individuel vurdering.

  Modtager du økonomisk fripladstilskud samt ordinært og ekstra ordinært børnetilskud, på baggrund af, at du er enlig, har du pligt til at give besked, såfremt der sker ændringer i dine civilstandsforhold.

  Hvis du er i tvivl om du har ret til de ydelser du modtager, eller om du opfylder din oplysningspligt, er du velkommen til at rette henvendelse til Næstved Kommunes kontrolgruppe på tlf. 5588 6530.

  Via dette link kan du læse mere detaljeret om reglerne: Skriv "enlig" i søgefeltet.

  Der er mulighed for at søge et helt eller delvist fripladstilskud af pædagogiske eller sociale årsager. Hvis du ønsker at vide mere, så skal du kontakte Center for Børn og Unge.

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Telefon: 5588 3060

  Pladsanvisningen