Gå til hovedindhold
Skole
Trafik
Uddannelse

Til og fra skole

I Næstved Kommune kan du få fri befordring (betalt transport) til dit barn, hvis afstanden mellem folkeregisteradressen og barnets distriktsskole opfylder fastlagte afstandskriterier. Find information om de fastlagte afstandskriterier og reglerne ved brug af den frie befordring.

Elever ved en skolebus

Indhold

  Elever der har længere skolevej fra folkeregisteradressen til distriktsskolen end nedenstående tilbydes fri befordring:

  2½ km. i 0 .- 3. klasse
  6 km. i 4. - 6. klasse
  7 km. i 7. - 9. klasse
  9 km. i 10. klasse

  Skolevejen defineres som den nærmeste vej eller sti, som eleven kan færdes på til fods, på cykel eller på knallert hele året.

  Sikker skolevej

  De trafikfarlige veje er afgørende for, hvilken skolevej eleven skal vælge for at komme sikkert til og fra skole. De har også betydning for, om eleven har mulighed for at få betalt transporten til og fra skole.
  På kortet længere nede på denne side, kan du se, om dit barns skolevej er trafikfarlig. I nogle tilfælde kan det betyde, at dit barn er berettiget til et buskort.

  Sådan vurderer vi vejene

  Når vi vurderer vejene, tager vi ud og besigtiger forholdene. Vi tager hensyn til forskellige forhold som trafikmængder, hastigheder og uheld. Vi lægger også vægt på vejenes kørebanebredder, afmærkninger og sidearealer.
  Trafikfarligheden er vurderet i forhold til barnets alder, og den bliver derfor inddelt i tre kategorier: 0.-3. klasse, 0.–6. klasse samt 0.-10. klasse, og gælder for færdsel langs med vejen, udenfor byzone.

  Det er altid farligt at færdes i trafikken, og nogle af vores veje er mere farlige at færdes på end andre. For at kunne give en mere ensartet vurdering af elevernes skolevej, har vejmyndigheden i Næstved Kommune arbejdet på at kortlægge de trafikfarlige veje på hovedvejnettet. For at du som borger kan se det grundlag, der arbejdes ud fra, kan de trafikfarlige veje nu ses på kortet.
  Børne- og Skoleudvalget har godkendt serviceniveauet og procedure for vurderingen af de trafikfarlige veje den 2.3.2020.

  Befordring ydes til elever på skoledage mellem deres folkeregisteradresse og distriktsskole. Der ydes ikke befordring til og fra SFO.

  Hvordan befordres skoleelever i Næstved Kommune

  Næstved Kommune befordres eleverne til og fra folkeskole med kollektiv trafik i form af Movias velkendte gule busser samt kommunebus.

  Derfor er det vigtigt, at du orienterer dig i de køreplaner, som servicerer dit barns skole inden skolestart.

  Kommunebussernes køreplaner og kort over ruterne kan ses her.

  Kommunebusserne har en fleksibilitet, der gør, at chaufføren kan være behjælpelig med at følge elever over vejen på særlige trafikfarlige krydsninger. Dette skal aftales med skolen/kommunen.

  Det er gratis at benytte kommunebusserne, så elever som kører med disse linjer, skal ikke længere bestille buskort.

  Vær særligt opmærksom på, hvis den bus, du benytter til og fra skole ikke er en kommunebus. I så fald skal du fortsat betale for turen med rejsekort eller anden rejsehjemmel f.eks. et skolekort. Et skolekort benyttes på samme måde som et rejsekort, men er kun gældende til skolekørsel. Selve kortet har en levetid på op til 5 år og skal derfor gemmes, så længe eleven er berettiget til transport. Din folkeskole kan hjælpe med vejledning i forhold til, om dit barn er berettiget til et skolekort.

  Eleven skal selv transportere sig fra folkeregisteradressen til opsamlingsstedet. Afstanden mellem folkeregisteradresse og opsamlingssted må maksimalt være:

  1,5 km. i 0. - 3. klasse
  6 km. i 4. - 6. klasse
  7 km. i 7. - 9. klasse
  9 km. i 10. klasse

  Folkeskoleelever, der ikke er berettiget til fri befordring, kan ikke bestille skolekort gennem folkeskolen. Disse elever henvises til at benytte eget rejsekort.

  Der ydes ikke fri befordring for elever, der undervises i anden skole end distriktsskolen, med mindre eleven er henvist til denne skole. I de tilfælde gælder de samme regler, som hvis eleven gik på distriktsskolen.

  Den samlede køretid må højst udgøre 60 minutter pr. tur.

  Hvis et skolekort bortkommer, koster det 50,00 kr. at få et nyt. Henvendelse ved bortkommet skolekort rettes til skolen.

  Alle skolebusser i Næstved Kommune er "vinke"-busser, hvilket betyder, at hvis det er trafikalt muligt på ruten, vil bussen kunne vinkes ind til siden for at samle passagerer op.

  Der kan ydes befordring til sygekørsel, hvis eleven på grund af midlertidig sygdom/handicap ikke er i stand til at komme til skole ved at benytte elevens sædvanlige transportform. Har eleven behov for sygekørsel, skal man rette henvendelse til skolen. Skolen beder om en lægeerklæring og samarbejder derefter med Center for Dagtilbud og Skole om at tilrettelægge hvilken form for kørsel, eleven kan tilbydes. Reglerne for sygekørsel er kun gældende, hvis eleven går på distriktsskolen/henvist skole.

  Elever der går i skole på en anden skole end distriktsskolen, er ikke berettiget til fri befordring.

  Dette gælder også, hvis man benytter muligheden for, at eleven kan blive på den eksisterende skole ved flytning til en adresse uden for skolens distrikt.

  Transportmuligheder søges på www.rejseplanen.dk.

  Næstved Kommune er ikke forpligtet til transport til fri- og privatskoler. Der henvises til de enkelte skoler.

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Telefon: 5588 3070

  Send digital post (kræver MitID)

  Andre relevante artikler