Gå til hovedindhold
Parcelhusgrunde

Kommende byggegrunde

Arealer der er udlagt som boligområder, men som p.t. ikke er i udbud.

Billede fra Colourbox - hus i grønt

Indhold

  Oversigt over kommende byggegrunde:

  Dronefoto ved ny udstykning i Glumsø

  Boligområdet er endnu ikke klar til salg, men vi vil løbende opdatere siden. Du kan abonnere på kommende udbud (tryk på abonner) på hjemmesiden, så vil du få nyheder på mail vedr. området, når vi opdaterer siden.

  Byggemodningen af den nye boligudstykning startede den 11. oktober 2023. De to nye veje er blevet døbt Møllesvinget og Møllekrogen, da der tidligere har ligget en mølle i området.

  Der bliver byggemodnet 14 parcelhusgrunde, 3 storparceller til tæt-lav boligbebyggelse og 3 storparceller der kan anvendes til enten etageboliger eller alternativt tæt-lav boligbebyggelse. 

  Møllekrogen kommer til at indeholde storparceller til etageboliger m.v.  Møllesvinget kommer bla. til at indeholde 14 parcelhusgrunde. Fra området er der omkring 200 meter fra skoven til søen.

  I sensommeren/ tidligt efterår 2024 forventer vi at der vil være anlagt veje m.v. og vi forventer at grundene bliver udbudt til salg i løbet af andet halvår 2024. 

  Lokalplanområdet 

  Området ligger i udkanten af Glumsø, der er en af kommunens større udviklingsbyer med et bredt tilbud af service til borgerne og med direkte togforbindelse til København. Byen er omgivet af bynære naturområder og Glumsø Sø, som er en badesø.

  Området er mod øst afgrænset af Glumsø Sø og den offentlige sti "Hjertestien", mod vest af Nyvej og Naturstyrelsens Statsskovsområde med blandt andet hundeskov og sti-forløb.

  Lokalplanområdet er disponeret med mulighed for boligbebyggelse i mindre klynger omgivet af store grønne fælles friarealer med mulighed for rekreativt ophold både for områdets beboere, men også for fx andre borgere fra Glumsø. Et finmasket stisystem på tværs af hele lokalplanområdet sikrer let adgang både for gående og cyklister. Området er disponeret under hensyn til nærområdets særlige naturkvaliteter, herunder beliggenheden tæt ved Glumsø Sø.

  Illustrationskort Boligområde Ved Glumsø Sø

  Uddrag fra Lokalplan 104 for et boligområde ved Glumsø:

  Bebyggelse og anlæg Lokalplanen opdeler området i fem delområder.

  • Delområde I omfatter den boligklynge, hvor der kan opføres åben/lav bebyggelse.
  • Delområde II omfatter tre boligklynger, hvor der kan opføres tæt/lav bebyggelse. I den sydligste boligklynge stilles der krav til træfacade samt sedum- eller ståltag. Dette ud fra et ønske om en synlig reference til beliggenheden i et tætbeplantet område med høje træer.
  • Delområde III omfatter en boligklynge, hvor der blandt andet er mulighed for at etablere et bofællesskab. Her kan der opføres enten etageboliger eller tæt/lav-bebyggelse og etableres et fælleshus.
  • Delområde IV omfatter de to boligklynger, hvor der enten kan opføres etageboliger eller tæt/lav-bebyggelse.
  • Delområde V omfatter det fælles grønne friareal.
  Kortbilag 2 Anvendelseskort For Boligområde Ved Glumsø Sø

  Områdets anvendelse

  §3. OMRÅDETS ANVENDELSE
  Delområde I
  3.1 Delområde I må kun anvendes til boligformål (helårsboliger) i form af åben/lav boligbebyggelse, med dertilhørende vejanlæg og fælles- og opholdsarealer.
  Der skal etableres fællesarealer inden for delområdet i princippet som vist på kortbilag 2.

  Delområde II a,b,c
  3.2 Delområde II a,b,c må kun anvendes til boligformål (helårsboliger) i form af tæt/lav boligbebyggelse, med dertilhørende vejanlæg, parkeringsarealer og fælles- og opholdsarealer.
  Der skal etableres fællesarealer inden for delområdet i princippet som vist på kortbilag 2.

  Delområde III
  3.3 Delområde III er udlagt til boligformål (helårsboliger) i form af etageboligbebyggelse, med tilhørende vejanlæg, parkeringsarealer og fælles- og opholdsarealer.
  Delområdet kan alternativt anvendes til tæt/lav boligbebyggelse. Såfremt der etableres tæt/lav boligbebyggelse er det bestemmelserne for delområde II a,b,c, der gælder for området.
  Der skal etableres fællesarealer svarende til mindst 10 % af delområdets samlede størrelse.
  Byggefelt IIIb kan anvendes til fælleshus, jf. kortbilag 2.

  Delområde IV
  3.4 Delområde IV må kun anvendes til boligformål (helårsboliger) i form af etageboligbebyggelse, med dertilhørende vejanlæg, parkeringsarealer og fælles - og opholdsarealer.
  Delområdet kan alternativt anvendes til tæt/lav boligbebyggelse. Såfremt der etableres tæt/lav boligbebyggelse er det bestemmelserne for delområde II a,b,c, der gælder for området.
  Der skal etableres fællesarealer inden for delområdet svarende til mindst 10 % af delområdets samlede størrelse.

  Delområde V
  3.5 Delområde V må kun anvendes til grønt friareal og fællesfaciliteter.
  Området må desuden anvendes til, stianlæg, anlæg til håndtering af regnvand, beplantning, landskabelige jordformationer samt rekreative formål såsom legepladser, fitnessfaciliteter og opholdsarealer.

  Der må indenfor delområdet opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner o.l. som understøtter anvendelse til rekreative formål, leg og ophold samt anlæg til områdets tekniske forsyning.

  Der kan opføres ét fælleshus inden for byggefelt Va jf. kortbilag 2.
  Inden for byggefelt Va kan der desuden etableres anlæg til sortering af affald, udlånscentral og fælles genbrugshuse mv. jf. kortbilag 2.

  Lokalplanens område er ikke omfattet af Næstved Kommunes varmeplan, hvilket betyder at der er valgfrihed. Varmeforsyningen skal baseres på vedvarende energi jf. bygningsreglementet.

  Køber skal afholde alle udgifter til berigtigelse af handlen, advokatomkostninger til bl.a. udarbejdelse af skøde, tinglysning mv.

  Det skal oplyses, at grundene ikke kan reserveres.

  Der bliver udfærdiget deklarationer vedr. byggepligt, tilbageskødning samt pligt til medlemskab til grundejerforening.

   

  Lokalplan 104 Boligområde ved Glumsø Sø

  Lokalplanens formål er at skabe mulighed for, at der kan opføres et nyt boligkvarter tæt på Næstved Bymidte. Boligkvarteret placeres vest for Rådmandshaven på de parkeringsflader og ubenyttede arealer som findes her.

  Kort udsnit fra webgis over Rådmandshaven i Næstved

  Desuden skabes der mulighed for blandet erhverv og boligbebyggelse, som afslutning på den eksisterende struktur øst for Rådmandshaven. Herved fokuseres der på at styrke og udvikle forbin­delserne mellem Susåen og Herlufsholmskoven, det nye boligområde og bymidten. Lokalplanen skal derved sikre grundlaget for at bymidtens kvaliteter og styrker bevares, ligesom der fortsat skal være gode trafi­kale og parkeringsmæssige forhold.

  Lokalplanen fokuserer på, at indpasse ny bebyggelse på en måde, så der skabes et godt og nærværende bymiljø. Desuden skal den nye be­byggelse underordne sig bymidtens historiske og arkitektoniske kvali­teter. Det sikres ved, at den nye bebyggelse udføres i høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet, ved at der tages udgangspunkt i den eksisterende bebyggelses struktur og udformning. Samtidig tager lo­kalplanen også fat i områdets eksisterende rekreative kvaliteter for at styrke opholdskvaliteterne. 

  Afslutningsvis har lokalplanen til formål at sørge for, at området ud­vikles i en rækkefølge, som sikrer at udbygningen af området hænger bedst muligt sammen

  Området er ikke i udbud på nuværende tidspunkt, men siden vil blive opdateret, når der er nyt.

  Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven
  Kortbilag 4 fra lokalplanen
  Luftfoto fra lokalplanen over lokalplansområdet ved Rådmandshaven

  Kommende boligudstykning ved Englebjergvej i Næstved i 2025.

  Rids over grundene ved Englebjergvej

  Attraktive byggegrunde v/ Englebjergvej. Beliggende ml. Præstøvej og Stenstrup, og Dyssegårdsvej/Parkvej og Englebjerg. Området har nærhed til Næstved bykerne, og nem adgang til omfartsvejen i Næstved Syd.

  Deklaration - deklaration vil blive udarbejdet.

  Vi håber at kunne udbyde grunde i dette område i 2025.

  Mere info følger løbende.

  Lokalplan B33.1-1 som er gældende for et område i Næstved Syd til boliger og offentlige formål.

  I Sandved ca. 5 km syd for Fuglebjerg, er der mulighed for byggemodning af i alt 14 parcelhusgrunde – 7 på Parkvej og 7 på Torpevænget. Mellem Parkvej og Torpevænget i lokalplanens delområde A udstykkes et areal på omkring 3.000 m2 til grønt område. Boligområdet støder mod øst op til de åbne marker.

  Markering af grunde ved Parkvej og Torpevænget

  Lige uden for Sandved ligger Skolen i Sandved (Lille Næstved Skole afd. Sandved (0. - 6. klasse) og Grønbrohallen, hvor Sandved Tornemark Idrætsforening har deres base.

  Sandved Børnegård er en integreret daginstitution med vuggestue og børnehave. Byen lokalforsynes af Let-Køb Sandved og i øvrigt kan nævnes pizzeria, blomsterforretning, mekanikerværksteder mv.

  Lokalplan nr. 210 Boligområde ved Parkvej og Torpevænget i Sandved

  Kontakt

  Center for Ejendomme og Indkøb

  Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler