Gå til hovedindhold
Erhvervsgrunde

Sydsjællands Erhvervspark, 4733 Tappernøje

Erhvervsarealer beliggende på Centervej Syd og Centervej i Tappernøje - tæt ved motorvejen sælges

Luftfoto over erhvervsgrunde

Indhold

  Grundene, som er beliggende på Centervej Syd og Centervej, har udkørsel via Svingkærvej ved Tappernøje/ Brøderup.

  Kort over ledige grunde i Tappernøje på Centervej syd og Centervej.

  Delområde 1, langs Centervej Syd, kan anvendes til erhvervsformål med forbud mod generende og godkendelsespligtige virksomheder.

  Indenfor området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til følgende erhverv: Liberale erhverv, ikke generende fremstillingsvirksomhed, udstillingsvirksomhed og uddannelses- og forskningsformål. Området er primært udlagt til græsplæneindustri o.lign.

  Delområde 2, vest for Svingkærvej og langs Centervej, kan anvendes til erhvervsformål. Området er beregnet for virksomhedstyper, som f.eks. mindre håndværksvirksomheder, udstillings- og lagervirksomheder. Der kan opføres en beboelsesbygning i tilknytning til erhvervet.

  Mindsteareal er 2.000 m2 jf. lokalplanen. Der er en bebyggelsesprocent på 40. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter, dog undtaget skorstene og lignende.

  Salgsvilkår

  Udbuddet sker i henhold til udbudsbekendtgørelsen nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Næstved Kommunes datapolitik

  Mindstepris: 100 kr. pr. m2 ekskl. moms.

  Inkluderet i grundprisen er:

  • Vejadgang og vejbelysning

  Køber skal selv afholde øvrige nødvendige udgifter:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning (landinspektør efter eget valg og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet

  Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Ejendomme og Indkøb, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Angiv venligst hvilken grund/beliggenhed der ønskes og evt. alternativer, medmindre du ønsker at købe mere end én grund.

  Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for, at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

  Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 396 af 3. marts 2021. Se mere under generelle salgsvilkår.

  Links

  Kontakt

  Center for Ejendomme og Indkøb

  Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler