Gå til hovedindhold

Virksomhedsservice

Virksomhedsservice servicerer erhvervslivet i Næstved Kommune og hjælper blandt andet med rekruttering, opkvalificering, arbejdsfastholdelse og social ansvarlighed.

Foto af Næstved Kanal - Adam Grønne 2020

Indhold

  Vores virksomhedskonsulenter arbejder hver dag for at skabe værdi for lokale virksomheder. Ved at samarbejde med Virksomhedsservice får I gavn af vores viden, ressourcer og lovgivningsmæssige fordele.

  Vi kan både hjælpe dig med at finde din næste medarbejder og med at fastholde eksempelvis sygemeldte medarbejdere. Vi vejleder også om mulighederne for opkvalificering, voksenlærlinge og jobrotation, ligesom vi kan hjælper jer med virksomhedspraktikanter og revalidender. 

  Det bliver fortsat sværere at finde fagligt kvalificerede medarbejdere, der matcher din virksomheds behov. For at sikre din fremtidige vækst kan det derfor blive afgørende at se nærmere på, hvordan du tiltrækker de rigtige medarbejdere.

  Her kan en af vores rekrutteringskonsulenter hjælpe dig. Sammen finder vi den ledige kandidat, der matcher din virksomheds miljø og faglighed.

  I tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne tilbyder vi ligeledes en pakke, der har fokus på opkvalificering og en grundig rekruttering.

  Fast Track

  Er din medarbejder allerede sygemeldt, og har du en fornemmelse af, at din medarbejders sygefravær er i risiko for at vare mere end otte uger, kan du inden for de første fem uger af fraværet anmode om et Fast Track forløb via www.Virk.dk
  Husk, at Fast Track er et frivilligt tilbud, og at din medarbejder ikke er forpligtet til at tage imod den tidlige indsats. Det er derfor altid en god idé at inddrage din medarbejder, allerede inden der anmodes om Fast Track.

  Rundbordssamtale

  En rundbordssamtale er et møde mellem en sygemeldt medarbejder, arbejdsgiveren/lederen, jobcentret og måske også en tillidsrepræsentant. Formålet er at fastholde medarbejderen og bringe viden i spil, så en plan om tilbagevenden kvalificeres mest muligt. Ved samtalen vurderes det, om der er behov for at iværksætte hjælpeforanstaltninger, for at fastholde medarbejderen i sin ansættelse.

  Delvis Raskmelding

  En delvis raskmelding er en gradvis tilbagevenden til arbejdet. Den sygemeldte medarbejder kan fastholde kontakten til arbejdspladsen og anvende den arbejdsevne, som pågældende er i besiddelse af. Der er samtidig tid til hvile, behandling, genoptræning m.v. Der kan udarbejdes en optrapningsplan, hvor der i den aftalte periode skrues op for arbejdstid og opgaver i et passende tempo.

  §56—Refusion fra 1. fraværsdag

  En §56-aftale betyder, at jobcenteret udbetaler sygedagpengerefusion fra 1. sygedag. Aftalen skal revurderes efter en periode, men er typisk tiltænkt personer med kronisk sygdom der medfører gentagne perioder med sygefravær.

  Hjælpemidler

  Der kan gives tilskud fra kommunen, til hjælpemidler og andre arbejdspladsindretninger, hvis det vurderes, at dette bidrager til at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen.

  Personlig assistance

  Hvis en person har varig og betydelig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, som påvirker deres varetagelse af job, så kan der ydes personlig assistance.

  Mentorordning

  Jobcenteret kan endvidere i nogle situationer yde støtte til en mentoropgave.
  En mentor er oftest en kollega, eller anden tilknyttet person, som introducerer den sygemeldte person til nye arbejdsopgaver eller på anden måde støtter i tilbagevenden til arbejdspladsen.

  En fleksjobber kan hjælpe jeres virksomhed med at få løst nogle af de små eller store opgaver i dagligdagen, som ikke kræver en fuldtidsansættelse.


  Fleksjob loven blev fra 2013 målrettet, så også personer med en lille arbejdsevne kan visiteres til fleksjob. Erfaringer viser, at mange kan øge deres timeantal, når de er faldet godt til på en arbejdsplads. Derfor skal du fra starten tænke over, hvordan du/I kan tilrettelægge ansættelsen, så der løbende er fokus på fleksjobberens udvikling i jobbet.
   

  Har jeres virksomhed plads til at tage en praktikant, som skal klædes på fagligt og socialt?
  Har I opgaver, som I må nedprioritere eller opgaver, som på sigt kan udløse nogle få lønnede timer?

  Jobcenter Næstved samarbejder med en række virksomheder, som stiller faste praktikpladser til rådighed. Vi forsøger løbende at sende kandidater ud til praktikpladserne, når vi har et passende match.

  Disse praktikpladser forsøger Jobcentret løbende at sluse kandidater ud til – når vi har et passende match.

  Praktikpladserne bruges til borgere:

  • som skal have udviklet faglige kompetencer for at opnå job, småjob eller opnå forståelse for et arbejdsområde før påbegyndelse af uddannelse
  • som efter længere tids sygdom skal have styrket arbejdsidentiteten
  • som skal have afdækket arbejds- og erhvervsevne
  • som har sproglige barrierer

  Vores nyankomne flygtninge skal ud på arbejdsmarkedet. Selvom sproget kan være en hindring, så er der værdifuld arbejdskraft at hente. Vi har mulighed for at give virksomheden ekstra ressourcer i et opkvalificerende forløb af borgerens sproglige og faglige kompetencer. 

  I Center for Arbejdsmarked arbejder vi med en række beskæftigelsesprojekter, som sigter mod at sikre arbejdspladser eller tilknytning til arbejdsmarkedet for nogle af vores særligt udsatte borgere.

  Småjobs

  Vil du gerne have frigivet tid, som dine medarbejdere kan bruge på at løse andre arbejdsopgaver? Kunne du tænke dig at få en loyal og pligtopfyldende medarbejder, der er glad for at få en chance i lige netop din virksomhed? Eller vil du gerne have en følelse af, at I er godt med, fordi der ikke ligger en række mindre arbejdsopgaver og venter?

  Så kan det være en god mulighed for dig at ansætte en medarbejder i et mindre antal timer, hvor du betaler for de arbejdstimer, som medarbejderen har i din virksomhed. Det kan for eksempel være til lettere ufaglærte opgaver som oprydning, mindre reparationer, sekretærbistand, vedligeholdelse af arealerne omkring din virksomhed og vareopfyldning.

  Integrationsprojekter

  Næstved Jobcenter arbejder målrettet mod en succesfuld integrationsindsats.

  Vi udvikler løbende indsatser, som matcher vores borgeres behov med vores ambitioner og målsætninger om hel- eller delvis selvforsørgelse for vores integrationsborgere.

  Indsatserne kører i samarbejde med virksomheder og andre borgere i Næstved Kommune. Det er med til at give vores integrationsborgere et fast holdepunkt i deres nye hjemstavn.

  En ny ordning skal hjælpe veteraner i job

  En jobpræmie og fortrinsret til offentlige stillinger: Virksomhedsledere har nu bedre muligheder for at hjælpe veteraner til at få et aktivt arbejdsliv.

  Veteraner kan få et godt og aktivt arbejdsliv på trods af psykiske og fysiske skader. Det er budskabet bag en ny jobordning, der skal bakke virksomhedsledere op i at kunne byde flere veteraner velkomne.

  Ifølge ordningen kan virksomhedslederne give veteraner fortrinsret til offentlige stillinger, ligesom de kan søge om en jobpræmie på 50.000 kr. til virksomheden (dog ikke statslige arbejdsgivere) efter 26 ugers uafbrudt ansættelse i minimum 15 timer pr. uge.

  Jobordningen er blevet besluttet, som et led i den danske veteranindsats, hvor Folketinget har vedtaget Lov om jobordning for veteraner.

  Mindst én international mission

  Ordningen omfatter veteraner, der har været udsendt i mindst én international mission.

  Veteranen skal samtidig i særlig grad have vanskeligt ved at være fast knyttet til arbejdsmarkedet på grund af skader, som veteranen har pådraget sig i forbindelse med udsendelsen.

  Veterancentret skal senest i forbindelse med ansættelsesaftalen bekræfte, at veteranen er omfattet af lovens målgruppe.

  Hvis I ønsker at give en veteran fortrinsret til en stilling/ønsker mulighed for at søge om udbetaling af jobpræmie, skal I bruge en bekræftelse på, at veteranen er omfattet af målgruppen. Den fås hos Veterancenteret.

   

  En virksomhedsrevalidering er en spændende måde at lave et trygt rekrutteringsforløb til ufaglært arbejdskraft.


  Med en virksomhedsrevalidend får I et langt oplæringsforløb og sammen tilrettelægger I et kursusforløb der passer til jeres fælles behov, og som kan afvikles gennem revalideringsforløbet. Det er Næstved Kommune som afholder kursusudgifterne.

  Virksomhedsrevalidering

  En virksomhedsrevalidend skal igennem en omskoling på arbejdspladsen. Revalidenden kan have erfaring fra andre jobtyper eller måske er revalidenden uddannet til et fag, som det ikke længere er muligt for pågældende at udføre.

  En virksomhedsrevalidering er et forløb, hvor revalidenden indgår på lige fod med andre ansatte i virksomheden. Revalidenden får udbetalt løn efter ufaglært overenskomst. Til gengæld kompenseres virksomheden med <75% i op til 1 år, som udgangspunkt.

  Virksomhedsrevalideringens mål er, at revalidenden kommer i ordinær, selvforsørgende beskæftigelse. Enten i den virksomhed, hvor revalideringen er foregået, eller i andre lignende virksomheder, hvor den nyligt tilegnede arbejdsfunktion kan benyttes. Der er en forventning til, at virksomheden så vidt muligt hjælper revalidenden videre i beskæftigelse.

  Næstved Kommune tilbyder virksomhedsrevalidender mindst 4/maks. 8 ugers jobrettet kursus i løbet af revalideringsperioden. Kurserne tilrettelægges i samarbejde med virksomheden, og kan forekomme løbende over hele perioden. Det er Næstved Kommune der betaler kursusudgifterne. Virksomhedsrevalidering kan også planlægges hvor relevant deltidsuddannelse er inkluderet. Der er mulighed for, at revalidenden kan komme på enkeltdagskurser, hvis det vurderes som meningsgivende for den arbejdsfunktion, som revalidenden skal varetage.

  Oftest vil revalidenden selv tage kontakt til virksomheden for at forhøre sig om mulighed for virksomhedsrevalidering i den pågældende virksomhed. Hvis jeres virksomhed gerne vil stille jer til rådighed for (den rette) virksomhedsrevalidend, kan I kontakte Næstved Jobcenter allerede i dag.

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)

  Relevante artikler