Skip to main content

Virksomhedsservice

Virksomhedsservice servicerer erhvervslivet i Næstved Kommune og hjælper bl.a. med rekruttering, opkvalificering, arbejdsfastholdelse og social ansvarlighed.

ung mand i konfirmationstøj

Indhold

  Vores virksomhedskonsulenter arbejder hver dag for at skabe værdi for din virksomhed. Ved at samarbejde med Virksomhedsservice får I gavn af vores viden, ressourcer og lovgivningsmæssige fordele.

  Rekruttering og opkvalificering af ledige

  Det bliver fortsat sværere at finde fagligt kvalificerede medarbejdere, der matcher din virksomheds behov. For at sikre din fremtidige vækst kan det derfor blive afgørende at se nærmere på, hvordan du tiltrækker de rigtige medarbejdere.

  Her kan en af vores rekrutteringskonsulenter hjælpe dig. Sammen finder vi den ledige kandidat, der matcher din virksomheds miljø og faglighed.

  I tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne tilbyder vi ligeledes en pakke, der har fokus på opkvalificering og en grundig rekruttering.

  Fastholdelse, Fast Track og Mentorstøtte

  Forebyggelse og nedbringelse af sygefravær kan være en vanskelig og omkostningstung opgave. Erfaringer viser, at medarbejderen hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet, når vi sætter ind tidligt i sygdomsforløbet.


  Vi anbefaler derfor, at du allerede fra første formodning om risiko for sygemelding eller på første sygedag, anmoder om et fastholdelsesforløb.

  Fast Track

  Er din medarbejder allerede sygemeldt, og har du en fornemmelse af, at din medarbejders sygefravær er i risiko for at vare mere end otte uger, kan du inden for de første fem uger af fraværet anmode om et Fast Track forløb.


  Med Fast Track kommer du og din medarbejder automatisk i overhalingssporet, da vi forpligter os til at igangsætte forløbet inden for 14 dage fra anmodningen. En hurtig indsats med relevant støtte og konkrete redskaber kan ofte bremse en uheldig udvikling og mindske både de menneskelige og økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

  Husk, at Fast Track er et frivilligt tilbud, og at din medarbejder ikke er forpligtet til at tage imod den tidlige indsats. Det er derfor altid en god idé at inddrage din medarbejder, allerede inden der anmodes om Fast Track.

  Anmod om Fast Track

  Mentorordning

  En mentor er en kollega, eller anden tilknyttet person, som hjælper med at introducere den sygemeldte person til arbejdsopgaver, eller på anden måde støtter i tilbagevenden til arbejdspladsen.

  Jobcenteret kan yde støtte til at frikøbe en kollega til mentoropgaven, ligesom der også kan søges om støtte til uddannelse af mentor eller honorar til ekstern konsulent.

  Ansøg om mentorfunktion

  Fleksjob

  En fleksjob-ordning kan hjælpe jeres virksomhed med at få løst nogle af de små eller store opgaver i dagligdagen, som ikke kræver en fuldtidsansættelse.

  Fleksjobordningen blev fra 2013 målrettet, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. Erfaringer viser, at mange kan øge deres timeantal, når de er faldet godt til på en arbejdsplads. Derfor skal du fra starten tænke over, hvordan du/I kan tilrettelægge ansættelsen, så der løbende er fokus på fleksjobberens udvikling i jobbet.

  Praktikbanken

  Har jeres virksomhed plads til at tage en praktikant, som skal klædes på fagligt? Eller har I funktioner, som ikke prioriteres i dag, og som kan stilles til rådighed for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, så de kan opkvalificeres?

  Vi samarbejder med en række virksomheder, som stiller et bestemt antal faste praktikpladser til rådighed, som Næstved Jobcenter sørger for at fylde ud.

  Pladserne benyttes til

  • borgere som skal have udviklet faglige kompetencer for at opnå job eller opnå forståelse for et arbejdsområde før påbegyndelse af uddannelse;
  • borgere som efter længere tids sygdom skal have styrket arbejdsidentiteten;
  • borgere som skal have afdækket arbejds- og erhvervsevne eller borgere som har sproglige barriere.

  Integrationsborgere og flygtninge

  Vores nyankomne flygtninge skal ud på arbejdsmarkedet. Selvom sproget kan være en hindring, så er der værdifuld arbejdskraft at hente. Vi har mulighed for at give virksomheden ekstra ressourcer i et opkvalificerende forløb af borgerens sproglige og faglige kompetencer.

  Beskæftigelsesprojekter

  I Center for Arbejdsmarked arbejder vi med en række beskæftigelsesprojekter, som sigter mod at sikre arbejdspladser eller tilknytning til arbejdsmarkedet for nogle af vores særligt udsatte borgere.

  Småjobs

  Vil du gerne have frigivet tid, som dine medarbejdere kan bruge på at løse andre arbejdsopgaver? Kunne du tænke dig at få en loyal og pligtopfyldende medarbejder, der er glad for at få en chance i lige netop din virksomhed? Eller vil du gerne have en følelse af, at I er godt med, fordi der ikke ligger en række mindre arbejdsopgaver og venter?

  Så kan det være en god mulighed for dig at ansætte en medarbejder i et mindre antal timer, hvor du betaler for de arbejdstimer, som medarbejderen har i din virksomhed. Det kan for eksempel være til lettere ufaglærte opgaver som oprydning, mindre reparationer, sekretærbistand, vedligeholdelse af arealerne omkring din virksomhed og vareopfyldning.

  Integrationsprojekter

  Næstved Jobcenter arbejder målrettet mod en succesfuld integrationsindsats.

  Vi udvikler løbende indsatser, som matcher vores borgeres behov med vores ambitioner og målsætninger om hel- eller delvis selvforsørgelse for vores integrationsborgere.

  Indsatserne kører i samarbejde med virksomheder og andre borgere i Næstved Kommune. Det er med til at give vores integrationsborgere et fast holdepunkt i deres nye hjemstavn.

  Veteraner i Job

  En ny ordning skal hjælpe veteraner i job

  En jobpræmie og fortrinsret til offentlige stillinger: Virksomhedsledere har nu bedre muligheder for at hjælpe veteraner til at få et aktivt arbejdsliv.

  Veteraner kan få et godt og aktivt arbejdsliv på trods af psykiske og fysiske skader. Det er budskabet bag en ny jobordning, der skal bakke virksomhedsledere op i at kunne byde flere veteraner velkomne.

  Ifølge ordningen kan virksomhedslederne give veteraner fortrinsret til offentlige stillinger, ligesom de kan søge om en jobpræmie på 50.000 kr. til virksomheden (dog ikke statslige arbejdsgivere) efter 26 ugers uafbrudt ansættelse i minimum 15 timer pr. uge.

  Jobordningen er blevet besluttet, som et led i den danske veteranindsats, hvor Folketinget har vedtaget Lov om jobordning for veteraner.

  Mindst én international mission

  Ordningen omfatter veteraner, der har været udsendt i mindst én international mission.

  Veteranen skal samtidig i særlig grad have vanskeligt ved at være fast knyttet til arbejdsmarkedet på grund af skader, som veteranen har pådraget sig i forbindelse med udsendelsen.

  Veterancentret skal senest i forbindelse med ansættelsesaftalen bekræfte, at veteranen er omfattet af lovens målgruppe.

  Hvis I ønsker at give en veteran fortrinsret til en stilling/ønsker mulighed for at søge om udbetaling af jobpræmie, skal I bruge en bekræftelse på, at veteranen er omfattet af målgruppen. Den fås hos Veterancenteret.

  Alternativt rekrutteringsforløb – få en virksomhedsrevalidend

  En virksomhedsrevalidering er en spændende måde at lave et trygt rekrutteringsforløb til ufaglært arbejdskraft.


  Med en virksomhedsrevalidend får I et langt oplæringsforløb og sammen tilrettelægger I et kursusforløb der passer til jeres fælles behov, og som kan afvikles gennem revalideringsforløbet. Det er Næstved Kommune som afholder kursusudgifterne.

  Virksomhedsrevalidering

  En virksomhedsrevalidend skal igennem en omskoling på arbejdspladsen. Revalidenden kan have erfaring fra andre jobtyper eller måske er revalidenden uddannet til et fag, som det ikke længere er muligt for pågældende at udføre.

  En virksomhedsrevalidering er et forløb, hvor revalidenden indgår på lige fod med andre ansatte i virksomheden. Revalidenden får udbetalt løn efter ufaglært overenskomst. Til gengæld kompenseres virksomheden med <75% i op til 1 år, som udgangspunkt.

  Virksomhedsrevalideringens mål er, at revalidenden kommer i ordinær, selvforsørgende beskæftigelse. Enten i den virksomhed, hvor revalideringen er foregået, eller i andre lignende virksomheder, hvor den nyligt tilegnede arbejdsfunktion kan benyttes. Der er en forventning til, at virksomheden så vidt muligt hjælper revalidenden videre i beskæftigelse.

  Næstved Kommune tilbyder virksomhedsrevalidender mindst 4/maks. 8 ugers jobrettet kursus i løbet af revalideringsperioden. Kurserne tilrettelægges i samarbejde med virksomheden, og kan forekomme løbende over hele perioden. Det er Næstved Kommune der betaler kursusudgifterne.
  Der er mulighed for, at revalidenden kan komme på enkeltdagskurser, hvis det vurderes som meningsgivende for den arbejdsfunktion, som revalidenden skal varetage.

  Oftest vil revalidenden selv tage kontakt til virksomheden for at forhøre sig om mulighed for virksomhedsrevalidering i den pågældende virksomhed. Hvis jeres virksomhed gerne vil stille jer til rådighed for (den rette) virksomhedsrevalidend, kan I kontakte Næstved Jobcenter allerede i dag.

  Den Røde Telefon logo

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)