Borgermøder og høringer

Offentlig høring om kystbeskyttelse på Enø og Lungshave

03. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune og Fællesudvalget har udarbejdet forslag til kystbeskyttelse på Enø og Lungshave, som hermed sendes i høring. Høringen er i 8 uger fra den 3. juli til den 31. august 2020.

Genetablering af naturlig hydrologi i Holmegårds Mose

03. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune meddeler tilladelse til hævning af vandspejl i Holmegårds mose samt etablering af grøft som leder vand uden om mosen fra glasengen til Svenskegrøften.

Genslyngning af en strækning af Vinkælderrenden

03. jul 2020 Høringer

Næstved Kommune har meddelt vandløbstilladelse til genslyngning af en strækning af Vinkælderrenden.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 106 for boligområdet ved Englebjergvej, Næstved syd

02. jul 2020 Nyhed

Byrådet har d. 30.06.2020 vedtaget Lokalplan 106 for boligområdet ved Englebjergvej, Næstved syd samt kommuneplantillæg nr. 20.

Miljøtilladelse til udvidelse af ammekvægbesætningen på Knohammervej 3

02. jul 2020 Høringer

Vi har den 2.juli 2020 meddelt miljøtilladelse til at udvide ammekvægproduktionen på Knohammervej 3, 4700 Næstved.

fodring af køer i stald

Godkendelse af krydsninger i forbindelse med etablering af højspændingsanlæg fra Blangslev til Everdrup

01. jul 2020 Høringer

I forbindelse med etableringen af kompressorstation i Everdrup ved Tågeskov Hestehave, som etableres i forbindelse etableringen af gasrørledningen Baltic Pipe ønsker Cerius at etablere højspændingsledning fra Blangslev til Everdrup. I denne forbindelse er der projekteret et ledningstracé, der krydser både et kendt offentligt vandløb, en række private rørlagte vandløb i form af større rørledninger og dræn, hvis placering ikke er kendt.

Godkendelse af sandfang i Saltø Å

30. jun 2020 Høringer

Næstved Kommune har godkendt et projekt i Saltø Å, øvre del ved Skælskørvej, hvor der skal etableres et sandfang. Projektets formål er at begrænse sandvandring nedstrøms i vandløbet og dermed bidrage til målopfyldelse og bedre afvandingsforhold.

Landzonetilladelse til Skovagervej 4, 4700 Næstved

26. jun 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 26. juni 2020 givet landzonetilladelse til Skovagervej 4, 4700 Næstved