Gå til hovedindhold
Job
Arbejdsmarked
Innoboost

Kompenserende ordninger

Der findes en række forskellige kompenserende ordninger, der kan hjælpe dig med at opnå og fastholde beskæftigelse, uddannelse eller beskæftigelsestilbud.

På billedet ses en mand ved en pc. Han noterer i en blok

Indhold

  Næstved Kommune har fokus på at få borgere i beskæftigelse eller uddannelse - uanset eventuelle psykiske eller fysiske udfordringer og begrænsninger. 

  Kommunen kan tilbyde særlige, kompenserende ordninger, som gælder for alle borgere – også unge under 30 år.

  Ordningerne skal understøtte, at borgere med en funktionsnedsættelse opnår og fastholdes i beskæftigelse, uddannelse eller beskæftigelsestilbud. Du kan herunder læse mere om de kompenserende ordninger. 

  En rundbordssamtale er et møde mellem en sygemeldt medarbejder, arbejdsgiveren/lederen, jobcentret og måske også en tillidsrepræsentant.

  Formålet er at fastholde medarbejderen i sin ansættelse og gennem dialog finde den bedste løsning. Ved samtalen vurderes det, om der er behov for at iværksætte hjælpeforanstaltninger for at fastholde medarbejderen i sin ansættelse.

  En § 56 aftale betyder, at jobcentret udbetaler sygedagpengerefusion fra første sygedag. Aftalen er tiltænkt personer med kronisk sygdom, der medfører gentagne perioder med sygefravær. Aftalen skal revurderes efter en periode.    

  Der kan gives tilskud fra kommunen til hjælpemidler og andre arbejdspladsindretninger til personer med funktionsnedsættelse, hvis det vurderes, at dette bidrager til at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen eller understøtter, at personen kan få og deltage i beskæftigelsestilbud. 

  Hjælpemidler kan være undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. 

  Hvis du har varig og betydelig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, som påvirker din varetagelse af job, uddannelse eller deltagelse i tilbud, kan du ansøge om personlig assistance. Det er en hjælp til at klare de arbejdsfunktioner, du ikke selv er i stand til at kan klare. 

  Jobcentret kan yde tilskud til en personlig assistent til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i op til 20 timer pr. uge for personer, der er beskæftiget 37 timer om ugen.

  I nogle situationer kan jobcentret tilbyde mentorstøtte for for at hjælpe borgeren til at opnå eller fastholde et uddannelsesrettet, et beskæftigelsesrettet forløb eller et job.

  En mentor er oftest er en kollega, eller anden tilknyttet person, som introducerer den sygemeldte medarbejder til nye arbejdsopgaver eller på anden måde støtter i forhold til fastholdelse på arbejdspladsen. 

  Isbryderordningen er en særlig løntilskudsordning for nyuddannede med funktionsnedsættelse, der skal åbne mulighederne for at opnå relevant erhvervserfaring indenfor uddannelsesområdet.

  Personen ansat i isbryderordningen arbejder i virksomheden til overenskomstmæssig løn – både i private og offentlige ansættelser. Under ansættelsen får arbejdsgiveren tilskud til medarbejderens løn.

  Der kan ydes løntilskud i op til 12 måneder. Det konkrete løntilskud forhandles med jobcentret.

  I et løntilskudsjob kan du vise en arbejdsgiver, hvad du har at byde på og dermed så frøene til en fast ansættelse. Det giver dig mulighed for at afprøve nye arbejdsområder og få erfaring.

  Du kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder. Der gælder forskellige regler for de to ansættelser. 

  Vær opmærksom på følgende:

  • at jobcentret skal godkende virksomheden, du gerne vil i løntilskud i for at sikre, at der er et rimeligt forhold imellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik
  • at en løntilskudsansat ikke må erstatte almindeligt ansatte medarbejdere
  • at du ikke kan komme i løntilskud i den virksomhed, du senest har arbejdet i, eller som er ejet af for eksempel ens ægtefælle

  Revalidering er et omskolingsforløb, hvor det handler om at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

  For at komme i betragtning til revalidering skal følgende være opfyldt:  

  • Du skal have begrænsninger i arbejdsevnen
  • Der skal være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
  • Der må ikke være andre tilbud, for eksempel efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet

  Det er din sagsbehandler, der træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

  Offentlige arbejdsgivere er forpligtet til at give fortrinsadgang til personer med handicap, som søger opslåede stillinger i det offentlige – herunder taxibevillinger og stadepladser.

  Formålet med ordningen er at styrke mulighederne for beskæftigelse for personer med handicap, da personer med handicap kan have vanskeligt ved at opnå ansættelse på det almindelige arbejdsmarked.

  Fortrinsadgang sikres ved borgerens ret til en ansættelsessamtale og en efterfølgende forhandlingspligt, hvis:

  • borgeren har et handicap
  • borgeren opfylder de formelle uddannelseskrav
  • der er tale om en opslået stilling i det offentlige eller udstedelse af stadepladser med videre