Gå til hovedindhold

Klagevejledninger

Her kan du finde information omkring dine klagemuligheder, hvis du er utilfreds med en afgørelse, eller med din sagsbehandling. Det er også her du finder information om klagefrister, borgerrådgivning i kommunen, indblik i din borgerjournal m.m.

Næstved Kommunes rådhus i Teatergade 8

Indhold

  23.12.2020 17.18

  Klagemuligheder i Danmark

  Hvis du mener, der er sket fejl eller begået misforståelser i en sag hos enten kommunale, regionale eller statslige myndigheder, har du normalt mulighed for at klage. Hvem du skal klage til afhænger af, hvad og hvem du ønsker at klage over.

  Ønsker du at klage over sagsbehandlingen eller en afgørelse, der er vedtaget af en offentlig myndighed, har man mulighed for at klage. Ofte vil der være oprettet særlige klagenævn som fx Miljø- og Fødevareklagenævnet og Styrelsen for Patientklager.

  Findes der ikke et klagenævn på området, kan man klage til den myndighed, som har truffet afgørelsen, eller til den overordnede myndighed på området. Du kan få flere oplysninger om klagemuligheder hos den myndighed, du ønsker at klage over eller i den klagevejledning, som skal være vedhæftet afgørelsen.

  På nogle områder er der frister for, hvor længe du kan klage over en afgørelse. Hvis dette er tilfældet, er klagefristen angivet i afgørelsen. Fristen regnes som regel fra det tidspunkt, du modtager afgørelsen.

  Fysisk post

  Afgørelser sendt med almindelig fysisk post vil som udgangspunkt anses for modtaget 6 omdelingsdage (normalt hverdage) efter, at brevet er dateret og sendt fra myndigheden.

  Digital post

  Afgørelser sendt med digital post anses for modtaget den dag, hvor afgørelsen er tilgængelig for dig. Dette vil typisk være den samme dag, som myndigheden har sendt den.

  I Danmark har man som oftest mulighed for at få aktindsigt, men hvis du alligevel har fået afslag, har du både krav på at få en begrundelse for afslaget og en vejledning i, hvor du kan klage over afgørelsen.

  Du skal klage til den myndighed, som er overordnet den myndighed man ønsker at klage over. Hvis du fx får afslag fra et hospital på aktindsigt i din lægejournal, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed, og hvis du fx vil klage over en afgørelse truffet af din skatteforvaltning, skal du klage til Skatteankestyrelsen.

  Hvis du har benyttet dig af alle andre klagemuligheder, kan du til sidst klage til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden har dog ikke pligt til at behandle klagen.

  En stor del af landets kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion for at styrke dialogen mellem borgere og forvaltning og for at sikre klageadgang og konstruktiv brug af klager til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

  Borgerrådgiveren i kommunen kan hjælpe dig, hvis du er utilfreds med kommunens behandling af din sag eller af dig.

  Borgerjournalen er relevant for dig, hvis du har en journal inden for sundheds-, trænings- og omsorgsområdet. I borgerjournalen kan du se de stamoplysninger, kommunen har noteret om dig og dine aktuelle ydelser og aftaler.

  Er du kommet til skade, eller har du haft et økonomisk tab, som du mener, er kommunens skyld, kan du måske få erstatning fra kommunen.
  Skrevet af Justitsministeriet

  Relevante artikler