Gå til hovedindhold
Handicap og psykiatri

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU

Næstved Kommune tilbyder og tilrettelægger STU. STU henvender sig til unge mellem 16-25 år, som har brug for hjælp til at overvinde begrænsninger som følge af et fysisk eller psykisk handicap.

Unge mennesker sidder og laver forskellige ting i et klasselokale

Indhold

  STU i Næstved har mange forskellige spændende tilbud i den 3-årige særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge mennesker mellem 16-25 år.

  Unge, som ønsker at starte på STU, skal have lavet en indstilling til STU. Det er en STU-vejleder, der skriver et indstillingsskema i samarbejde med den unge og evt. forældre.

  Læs mere på STU i Næstveds hjemmeside

  Læs mere om STU/PUK §104 i Socialpædagogisk Center Næstved

  Visitationsudvalget, også kaldt STU-nævnet, består af medarbejdere fra Center for Dagtilbud og Skole, Center for Arbejdsmarked, Center for Børn og Unge og Center for Handicap og Psykiatri. 
   
  STU-visitationsudvalgets opgave er at sikre kvalitet, effektivitet og koordinering i såvel målgruppevurdering som de unges forløbsplaner.

  Udvalget fører tilsyn via samarbejdsmøder med STU, opfølgningsmøder på STU'en med deltagelse af uddannelsesvejleder, samt evaluering og justering af kvalitetsaftaler.

  Visitationsprocessen består af: 

  1. En ansøgning om STU til kommunalbestyrelsen med et udfærdiget indstillingsskema til STU der indeholder en funktionsbeskrivelse af den unge, en uddannelsesplan med mål samt to mulige uddannelsessteder, hvor den unge har haft mulighed for at vælge mellem forskellige uddannelsessteder.

  2. En målgruppevurdering til STU, hvor kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt den unge er i målgruppen til en STU. Hvorefter der sendes en skriftlig afgørelse med en bevilling eller et afslag på STU samt en klagevejledning. Kommunalbestyrelsen skal begrunde sin afgørelse og skal i sin afgørelse også redegøre for og begrunde, hvis den unge ikke får sit ønskede uddannelsessted bevilliget.

  Unge, som ønsker at starte på STU, skal have lavet en indstilling til STU. Det er en STU-vejleder, der skriver et indstillingsskema i samarbejde med den unge og evt. forældre. Tilbuddet om STU kan søges i forbindelse med undervisningspligtens ophør eller den unge kan modtage tilbuddet indtil det fyldte 25 år. Den unge skal færdiggøre sin STU senest fem år efter, at den er påbegyndt.

  I indstillingsskemaet beskrives den unges funktionsniveauet på det personlige, sociale og faglige plan ud fra indhentede skoleudtaleser, udredninger mm. fra sagkyndige herunder pædagogiske-psykologiske vurderinger. Der samarbejdes med den unge og evt. forældre i skriveprocessen, så de er inddraget, indstillingen er fyldestgørende og den unge/forældre bliver hørt om deres ønsker.  

  I indstillingsskemaet skrives også en midlertidig uddannelsesplan, som beskriver de personlige, sociale og faglige mål, den unge skal opnå på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Målene skal sikre, at den unge opnår kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og give unge med potentiale herfor forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse.

  I indstillingen skal der peges på to relevante uddannelsessteder, der kan opfylde den unges uddannelsesplan. I den forbindelse skal den unge præsenteres og vejledes til to uddannelser/steder, så den unge sikres ret til at vælge imellem flere tilbud. Der skal indgås dialog med den unge omkring, hvilke valgmuligheder, der er bedst for den unge.

  Har den unge behov for et ekstraordinært specialiseret tilbud, og kun ét uddannelsessted matcher den unges behov, fremsættes efter dialog med den unge og evt. dennes forældre, dette ene tilbud. Tilbuddet må ikke indebære en urimelig lang befordrings- eller ventetid for den unge, så den unge belastes unødigt fysisk eller psykisk i forhold til den unges funktionsnedsættelser.

  I kommunalbestyrelsens vurdering af, hvilke uddannelsestilbud den unge skal tilbydes, indgår både faglige og økonomiske hensyn. Kommunalbestyrelsen skal foretage en konkret og individuel vurdering af den unges behov og uddannelsesstedernes tilbud og må ikke give tilbud om uddannelsessted alene ud fra økonomiske overvejelser. Kommunalbestyrelsen har ikke ret til at oprette et nyt uddannelsessted blot for at kunne give den unge valgmuligheder. Kommunalbestyrelsen har heller ikke pligt til at give den unge mulighed for at vælge et uddannelsessted, der er uforholdsmæssigt dyrere end et andet uddannelsessted, der matcher den unges behov, herunder hvis kommunalbestyrelsen efter dialog med den unge vurderer, at dette indebærer en urimelig lang befordrings- eller ventetid for den unge.

  Det er kommunen, der skal sandsynliggøre, at øvrige tilbud ikke er på niveau med kommunens tilbud. Ved uforholdsmæssige dyrere forstås, at to uddannelsessteder prismæssigt skal ligge på niveau, når der ses på de samlede udgifter, herunder f.eks. til befordring og botilbud. Kommunen er ikke forpligtiget til at give den unge et uddannelsestilbud, hvis transportforholdene i sig selv gør der nødvendigt at give den unge et botilbud, som den unge ikke ellers har behov for.

  Kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune mødes 4 - 5 gange om året til Nævnsmøder, hvor alle unge, der søger om STU målgruppevurderes.

  Kommunalbestyrelsen vurderer på Nævnsmødet, om den unge har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i uddannelsen. Hvis det vurderes af kommunalbestyrelsen, at den unge ikke kan påbegynde og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse ej heller med ovenstående støtte, så målgruppevurderes den unge til den 3-årige STU. 

  Den unge bevilliges STU på et af de indstillede uddannelsessteder. Den unge modtager efterfølgende en skriftlig begrundelse med afgørelsen omkring målgruppevurderingen og valget af uddannelsessted samt en klagevejledning. 

  Kontakt

  Center for Handicap og Psykiatri

  Center for Socialpsykiatri

  Telefon: 5588 1260

  Relevante artikler