Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn
Familie

Børnepasning

Skal dit barn starte i dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO? Vælg en fuldtids- eller deltidsplads til dit barn eller kom på venteliste til kommunens mange dagtilbud.
I Næstved Kommune har dit barn pladsgaranti og du kan læse om reglerne for dit barns dagtilbud under billedet.

på billedet ses en tre hjulet cykel af dem vi kender fra institutioner

Indhold

  Næstved Kommune bruger systemet "NemPlads". NemPlads er en løsning, som gør det nemt og overskueligt at vælge og booke en ledig plads i dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Du ved med det samme, hvor og hvornår dit barn kan starte. Du kan ind- og udmelde dit barn og søge økonomisk fripladstilskud. NemPlads sikrer overholdelse af pasningsgaranti og søskendefordel.

  Du kan finde NemPlads på din computer, tablet eller smartphone på nemboern.naestved.dk. Du kan hente en app i Google Play eller App Store, ved at søge på ”Nembørn Næstved”.

  Sådan booker du en plads:

  1. Log på nemboern.naestved.dk med MitID
  2. Find fanen NemPlads under dit barns navn
  3. Vælg den dato du ønsker, dit barn skal starte
  4. Angiv det dagtilbud eller område du ønsker plads i
  5. Når du har fundet den plads, der passer bedst til jeres behov, og som er ledig, skal du huske at klikke på ”Book plads”.

  Du skal være opmærksom på, at der er forskel på efterspørgslen til de enkelte dagtilbud, så det er ikke sikkert at det du ønsker dig allermest, har plads.

  Du vil modtage en bekræftelse, når din booking er gennemført.

  Har du brug for hjælpe til at booke plads, kan du kontakte Pladsanvisningen på tlf. 5588 3060 eller henvende dig i nærmeste Borgerservice.

  Efter Dagtilbudslovens § 16 a skal alle børn i dagtilbud have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Efter § 16 B, kan et flertal af forældre i den enkelte enhed (hus) beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid. Forældre skal mindst hvert andet år have mulighed for at fravælge frokostmåltidet. I Næstved Kommune tages stilling hvert andet år i lige år, til ikrafttræden i kommende år.

   

  Reglen er, at hvis ikke et flertal beslutter at fravælge en frokostordning, så indføres der frokostordning fra den følgende 1. januar for alle børn i institutionen.

   

  Som forældre skal du være opmærksom på, at valget kan betyde en ændring for, om der er frokostordning eller ej, i de konkrete institutioner.

   

  Pr. 1. januar 2023 er der frokostordning i Ønskeøen, Rumlepotten, Busters Verden, Himmelhøj, Eventyrhuset, Kornblomsten og Børnehuset ved Bækken.

   

  Du vil kunne finde mere konkret information om madordningen på de daginstitutioner, hvor der er indført madordning.

  Indmeldelse i dagpleje, vuggestue og børnehave kan ske til den 1. eller 16. i måneden. Du kan indmelde dit barn i SFO fra dag til dag.

  Udmeldelse skal ske med én måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Hvis du fraflytter kommunen eller vælger en privat institution eller pasningsordning, skal du være opmærksom på, at der fortsat er én måneds opsigelse til den 1. eller den 15. i en måned.

  Udmeldelse foretages via Nembørn

  I Næstved Kommune gælder den pladsgaranti, der er udmeldt af Folketinget.

  Pladsgarantien gælder for alle børn fra de er 30 uger til de starter i skole.
  Pladsgarantien gælder til en plads i Næstved Kommune og ikke nødvendigvis et konkret tilbud.

  Der gives automatisk søskendefordel i dagtilbud. Søskende har dermed fortrinsret til en plads i samme institution. Søskendefordelen giver dog ikke garanti for en plads i samme institution.

  Næstved Kommune har deltidspladser i alle kommunens dagtilbud. Deltidspladserne er 30 timer pr. uge i tidsrummet 8.30-14.30. Dog har børnehaven Frit 16 en anderledes åbningstid for deltid. Tidsrummet i Frit 16 er mandag til torsdag 8.30 - 15.00 og fredag 8.30 - 12.30. 

  Hvis dit barn allerede er indmeldt og indmeldelsen ønskes ændret til en deltidsplads, så skal det gøres med 14 dages varsel til den 1. eller den 16. i en måned. 

  Hvis dit barn er indmeldt i en daginstitution, skal du rette henvendelse til lederen af daginstitutionen, som vil sørge for, at ændre din tilmelding til deltid. Hvis dit barn er indmeldt i en dagpleje, skal du rette henvendelse til Pladsanvisningen på tlf. 5588 3060.

  Hvis dit barn ikke er indmeldt i en daginstitution eller en dagpleje, gælder de almindelige regler for indmeldelse og pladsgaranti. Når der indmeldes på en plads, er det altid på fuld tid. Hvis du ønsker deltid fra 1. dag til dit barn, skal du rette henvendelse til daginstitutionen eller til Pladsanvisningen såfremt indmeldelsen er i dagpleje. 

  Ændring fra deltid til fuld tid, kan ske med 14. dages varsel til den 1. eller den 16. i en måned. Hvis ændringen er begrundet i, at forældrene har fået arbejde kan det ske med dags varsel. I alle øvrige tilfælde, hvor en plads ønskes ændret sker ændringen med 14 dages varsel enten til den 1. eller 16. i en måned.

  Forældre, hvor en eller begge forældre har fravær efter reglerne i barselsloven, har ret til deltidsplads på 30 timer pr. uge, til deres barn, når barnet er mellem 26 uger og frem til skolestart. Retten gælder alle børn, der bor i husstanden.

  Retten til en deltidsplads gælder i én sammenhængende periode pr. barn.

  Hvordan fungerer en deltidsplads i forbindelse med barsel?

  Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I Næstved Kommune kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes mellem klokken 8.30 og 14.30. Det betyder, at barnet først kan afleveres efter klokken 8.30 og skal hentes inden klokken 14.30. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads. Dog har børnehaven Frit 16 en anderledes åbningstid for deltid. Tidsrummet i Frit 16 er mandag til torsdag 8.30 - 15.00 og fredag 8.30 - 12.30. 

  Ansøgning om deltidsplads

  Der kan søges deltidsplads ifm. orlov via Nembørn med mindst 14 dages varsel til den 1. eller den 16. i en måned. Den ansøgte periode skal begynde den 1. eller 16. i måneden og slutte den 15. eller sidste dag i en måned. 

  • Log på nemboern.naestved.dk med Mit ID.
  • Vælg ansøgerens navn
  • Vælg økonomi
  • Vælg "deltidsplads ifm. orlov"
  • Udfyld perioden for deltidsordningen
  • Angiv hvilket barn der skal indgå i ordningen
  • Vedhæft dokumentation på barselsorloven
  • Tryk ”Send ansøgning”
  • Når ansøgningen er godkendt eller afslået, modtager du besked i NemPost på nemboern.naestved.dk

  Hvornår har forældre ret til en deltidsplads?

  Så længe der er en forælder, som er på barsel, har forældrene ret til deltidspladser til deres børn, mellem 26 uger og til skolestart, i et dagtilbud. Forældrene kan derfor skiftes til at have barsel under den ansøgte periode med deltidsplads. Forældrene kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads.

  Opsigelse før tid af en deltidsplads i forbindelse med barsel

  Hvis der ønskes en fuldtidsplads før udløb af deltidspladsen i forbindelse med barsel, kan dette ske ved henvendelse til Pladsanvisningen, med en arbejdsdags varsel.

  Deltidsplads i anden kommune

  Hvis forældre ønsker en deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution skal forældrene ansøge i opholdskommunen, som anført i retningslinjerne ovenfor.
  Deltidspladser i anden kommune end forældrenes opholdskommune skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor forældrenes ret til fravær udløber.
  Retten til deltidsplads gælder kun i institutioner, hvor barnet/børnene allerede er indmeldt eller, hvor der er ledige pladser.

  Hvis du i en periode på mindst 3 måneder selv har mulighed for at passe dit barn, f.eks. i forbindelse med forældreorlov, udstationering i udlandet eller andet, så er der mulighed for at få dit barn midlertidigt udmeldt.

  Betingelserne er:

  • at der er tale om mindst 3 måneders varighed
  • at dit barn er indmeldt i en daginstitution (ikke dagpleje)
  • at tilbagevenden sker til samme daginstitution

  Formålet med orlov er at sikre, at barnet kan vende tilbage til den daginstitution, som barnet har relation til. Derfor skal der være en indmeldelse på mindst 3 måneder i den pågældende daginstitution.

  Den midlertidige udmeldelse bevilges af Pladsanvisningen og gives med en måneds varsel efter gældende regler for udmeldelse.

  Hvis ikke det har været muligt at booke plads i den ønskede institution, er det muligt, fra midten af januar 2019, at blive skrevet på en venteliste. Det er kun muligt at stå på en venteliste til ét tilbud ad gangen – eller til én vuggestue og én børnehave. Du skal også skrive dig på venteliste, hvis der er tale om et søskendebarn.

  Ved ledige pladser i den ønskede institution fordeles pladserne først til søskende og henviste børn herefter til ventelistebørn efter anciennitet (opskrivningstidspunkt – dato, timer, minutter, sekunder), herefter frigives pladsen til booking. Når pladsen tilbydes er der 4 dage til at besvare. Hvis der ikke svares eller takkes nej, tilbydes pladsen til den næste på listen. Hvis der takkes nej, skal du samtidig slette dig fra listen.

  Børn med særlige behov og som er henvist fra en sagsbehandler i Center for Børn og Unge vil blive anvist plads før andre børn. Der kan ikke henvises til en bestemt institution, men henvises til type af tilbud.

  Enlige forsørgere, samlevende og forældre, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan tilbydes et kombinationstilbud.

  Kombinationstilbuddet er en mulighed for at kombinere en fleksibel pasningsordning, med en plads i et dagtilbud. Med dagtilbud forstås både kommunale, selvejende eller private dagtilbud.

  Reglerne for at bruge en fleksibel pasningsordning til et kombinationstilbud, er de samme som ved en privat pasningsordning, men ved kombinationstilbuddet er der desuden nogle betingelser som skal opfyldes.

  Betingelser for kombinationstilbud:

  • Kombinationstilbuddet består af en plads på nedsat tid i en institution eller dagpleje og pasning i en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
  • En fleksibel pasningsordning er pasning i en privat pasningsordning, hvor du selv ansætter eller ved at du køber en plads i en privat pasningsordning.
  • Du kan kun få tilskud til den fleksible pasningsordning uden for dagtilbuddenes normale åbningstider, samt i tidsrum, hvor både du og din ægtefælle eller eventuel samlever er forhindret i selv at passe jeres barn på grund af arbejde. Dette skal kunne dokumenteres, f.eks. ved en arbejdsgivererklæring, en vagtplan eller lignende.
  • Den fleksible pasning skal udgør minimum 10 timer om ugen, for at et kombinationstilbud kan godkendes. Timerne skal opgøres over en periode på minimum 4 uger. Kombinationen kan ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til et alderssvarende dagtilbud, 51,5 timer for daginstitutioner og 48 timer for dagplejen.
  • Godkendes en familie til at have behov for f.eks. 20 timers fleksibel pasning om ugen, vil familien samtidig få konverteret en fuldtidsplads i et dagtilbud til en deltidsplads på henholdsvis 31,5 pr. uge ved kombination med et dagtilbud eller 28 timer pr. uge ved kombination med en dagplejeplads.
  • Kombinationstilbuddet kan søges fra den 1. i en måned.
  • Når ordningen ophører kan dit barn fortsætte i dagtilbuddet på fuld tid.
  • Sker der ændringer til aftalen eller væsentlige ændringer i arbejdstiden af betydning for tilskuddet skal det meddeles til Pladsanvisningen hurtigst muligt.


  Hvordan søges tilskud til kombinationstilbud?

  Der kan søges om tilskud til pasning af egne børn via Nembørn

  • Log på nemboern.naestved.dk med NemID
  • Vælg ansøgerens navn
  • Vælg økonomi
  • Vælg privat pasning
  • Under ansøgningstype vælges ”kombinationstilbud”
  • Når vi har modtaget de konkrete oplysninger, træffer Pladsanvisningen afgørelse om, hvor mange timer dit barn må passes i institution/dagpleje, og hvor mange timer du kan få tilskud til ved den fleksible pasningsordning.
  • Der skal herefter indsendes dokumentation for den fleksible pasningsordning. Er der tale om en nystartet børnepasser, skal denne godkendes af Næstved Dagpleje. Der skal også indgås aftale med dagtilbuddet om deltiden.

  Hvad kan jeg få i tilskud til den fleksible pasningsordning?

  I år 2024 kan dit tilskud maksimalt udgøre 75% af dine dokumenterede udgifter, dog 
  højst:

  • Ved kombination med en dagplejeplads, kr. 1.610,- pr. måned, ved gennemsnitlig 10 timer om ugen. Tilskuddet reguleres i forhold til det ugentlige timetal.
  • Ved kombination med en vuggestueplads, kr. 1.930,- pr. måned, ved gennemsnitlig 10 timer om ugen. Tilskuddet reguleres i forhold til det ugentlige timetal.
  • Ved kombination med en børnehaveplads, kr. 1.140,- pr. måned, ved gennemsnitlig 10 timer om ugen. Tilskuddet reguleres i forhold til det ugentlige timetal.

  Der ydes søskendetilskud til den fleksible pasningsordning efter reglerne i Dagtilbudsbekendtgørelsen.

  Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til den fleksible pasningsordning. Der vil dog kunne søges om økonomisk fripladstilskud til pladsen i dagtilbuddet.

  I Næstved Kommune er der et fælles ønske fra såvel politikere som fagprofessionelle om, at kommunens dagtilbud og skoler er ambitiøse. Vi ønsker målrettet og målbart at arbejde på at være blandt landets bedste.

  Både dagtilbud og skoler arbejder derfor frem mod fem konkrete 2025-mål.

  Målene understøtter Næstved kommunes vision om, at alle børn uanset udgangspunkt skal have gode og ligeværdige muligheder for at udfolde sig i livet.

  Målene bidrager ligeledes til opfyldelse af tre tværgående 2025-mål på 0-18 års området - fælles for Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn og Unge:

  Mål 1: Børn, unge og familier er en aktiv part og ressource

  Mål 2: Gode overgange og helhedsorienterede løsninger skabes i samarbejde mellem medarbejdere, børn, unge og familier

  Mål 3: En stigende andel børn og unge trives, lærer, udvikler sig og dannes via forebyggelse og tidlig indsats i almenområdet

   

  Børne- og skoleområdet arbejder med følgende 2025-mål:

  1. Faglighed
   Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddene i Næstved skal i 2025 vise, at der er en progression i forbindelse med implementering og forankring af temaerne fra Den Styrkede Pædagogiske Læreplan.
  • Områderne udarbejder og en plan for fortsat implementering og forankring af den styrkede pædagogiske læreplan med fokus på pædagogisk kvalitet.
  • Sprogresultaterne viser i 2025, at minimum 85% af børnene er alderssvarende hhv. ved overgang fra børnehave til førskole og i starten af børnehaveklassen.
  • Trivselsmåling af børn i dagtilbud viser en progression fra 2021 til 2025. Baseline laves i 2021.
  • Forældrenes oplever kvalitet i dagtilbuddet.

   

  1. Økonomi og administration
   Som fundament for at kunne opnå de faglige mål, styrer dagtilbud økonomien, så budget og regnskab er i balance ved udgangen af hvert regnskabsår – indenfor de gældende rammer for økonomistyring i Næstved Kommune.
  • Alle dagtilbuds årsresultater viser ved regnskabsårets afslutning, at de har driftet inden for budgetrammen +/- 2 %

   

  1. Trivsel
   Personalets fremmøde og trivsel skal styrkes, da det er et afgørende parameter for at kunne løfte kerneopgaven.
  • Øget tilstedeværelse hos personalet og progression af tilfredshedsprocent i psykisk APV.

  Børnenes trivsel skal øges eller vedligeholdes, og flest mulige børn skal trives, lære og udvikle sig i almenområdet.

  • Mindsket bekymrende fravær for enkelte børn
  • Forældrene oplever tilfredshed med barnets dagtilbud.

   

  1. Tidlig indsats
   Et stigende antal børn på dagtilbuds- og skoleområdet trives, lærer og udvikler sig i det nære og almene område.
  • Øget fokus på deltagelsesmuligheder for alle børn, så flere børn udvikler sig og trives i fællesskabet
  • Andelen af børn med brug for særlig indsats er faldende
  • Et større gensidigt samarbejde mellem Center for Børn og Unge og Center for Dagtilbud og Skole og brug af fælles ”redskaber”.
  • Forældrene oplever at de er medinddraget.
  1. Overgange
   Der skal være øget kvalitet og sammenhæng i overgange for børn, forældre og ansatte - herunder forhåndskendskab til den nye enhed.
  • Transparens, sammenhæng og kvalitet i alle overgange.
  • Samarbejde og nødvendig viden og forståelse på tværs af de enkelte tilbud
  • Udvidet brobygning for børn og familier i en udsat position
  • Forældrenes oplever sammenhæng og tryghed i barnets overgang.

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Pladsanvisning

  Telefon: 5588 3060

  Send digital post til Pladsanvisningen (kræver MitID)

  Andre relevante artikler