Gå til hovedindhold

Lokalplaner

En lokalplan er en detaljeret plan, der fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom.

højhusside med altaner

Indhold

  I kortet nedenfor kan du søge på din adresse, en gade eller en by og se, om der er en gældende lokalplan for din ejendom. Du kan også søge på et specifikt lokalplannummer eller navn. Du finder et link til den konkrete lokalplan, ved at klikke på en lokalplans afgrænsning.

  Lokalplanen kan fastlægge bestemmelser for:

  • Hvad området og bygningerne skal bruges til
  • Hvor og hvordan, der skal bygges nyt
  • Hvilke bygninger, der skal bevares
  • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes
  • Hvordan de enkelte bygninger skal se ud for eksempel tagtyper, vinduer, farver m.v.

  Lokalplanen gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte – hvis det er lovlige forhold.

  Byrådet kan til enhver tid vælge at lave en ny lokalplan for et område. Dette kaldes lokalplanretten. Byrådet kan altid bruge lokalplanretten, hvis man vil fremme eller forhindre et projekt.

  Nogle gange er byrådet til gengæld forpligtet til at udarbejde en ny lokalplan for et område. Det kaldes lokalplanpligten.

  Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givent projekt eller for at fremme en kommunal politik.

  Du kan anmode kommunen pr. mail om ny lokalplan ved at klikke på linket nedenfor.

  Klik her for at anmode om lokalplan

  Anmodningen skal indeholde nedenstående basisoplysninger

  • Ejerforhold i henhold til tinglysningen. Fremsendes anmodningen af andre end ejeren, skal der medsendes dokumentation fra ejeren om adkomst samt en fuldmagt.
  • Lokalplanområdets adresse, matrikelbetegnelse, zonestatus og areal. Hvis området er stort, kan det være en god idé at vise det på et kort.
  • Delområde i henhold til kommuneplanen samt gældende lokalplaner og byplanvedtægter.
  • Lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse og om denne er i overensstemmelse med kommuneplanen (kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer og delområdets rammebestemmelser) eller andre gældende planer. Er der ikke overensstemmelse, gøres der rede for den planlægningsmæssige begrundelse for fravigelsen samt hvilke konkrete ændringer af kommuneplanen eller andre planer, der forudsættes.

  Tegningsbilag skal fremsendes elektronisk i fx PDF-format og være målfast i et gængs målestoksforhold.

  Anmodningen skal indeholde nedenstående projektoplysninger

  Der vedlægges forslag til bebyggelsesplan indtegnet på kommunens grundkort suppleret med en beskrivelse af lokalplanområdet med angivelse af:

  • Områdets afgrænsning og eventuelle opdeling i anvendelsesområder og etaper.
  • Bebyggelsens placering, anvendelse, højde, etageantal og -areal samt bebyggelsesprocent.
  • Antal, type og størrelse af boliger for boligbebyggelse - ved erhvervsbebyggelse oplyses desuden bygningsvolumen og virksomhedsklasse.
  • Hvorvidt byggeriet påtænkes opført med offentlig støtte.
  • Bebyggelsens udformning, facader samt materiale- og farveanvendelse, hvis der er tale om udarbejdelse af en lokalplan til realisering af konkrete byggeprojekter.
  • Placeringen af eksisterende bebyggelse, beplantning og terræn (terrænkurver) indtegnet på kommunens grundkort.
  • Eventuel bygnings- og landskabsfredning, bevaringsværdige bygninger (i henhold til kommuneplanen), naturbeskyttelsesinteresser og lignende. Planlagt nedrivning angives desuden.
  • Beliggenhed, størrelse og indretning af opholdsarealer (jf. byggeloven) og fælles friarealer (jf. kommuneplanen). Arealernes størrelser angives både for de enkelte delarealer og det samlede areal.
  • Placering af adgangsveje og parkeringsarealer med redegørelse for parkeringsdækningen.

  Principgodkendelse

  Hvis det vurderes, at der skal udarbejdes lokalplanforslag, præsenteres dette for Plan- og Erhvervsudvalget. Plan- og Erhvervsudvalget principgodkender, at der udarbejdes lokalplanforslag.

  Dette gør sig dog ikke gældende, hvis der er tale om en pligtlokalplan, som kommunen kan og skal igangsætte udarbejdelse af. Dette kan ske, uden at Plan- og Erhvervsudvalget skal principgodkende igangsættelse. En pligtlokalplan skal laves, hvis en bygherre anmoder om en lokalplan i forbindelse med et projekt, som er i overensstemmelse med kommuneplanen i et område, hvor der endnu ikke er udarbejdet en lokalplan.

  Udarbejdelse

  Efter igangsættelse af udarbejdelse af lokalplanforslag er godkendt, skal forslaget udarbejdes. Forslaget udarbejdes enten af Center for Plan og Miljø eller af bygherrens konsulent.

  Godkendelse af lokalplanforslaget

  Som udgangspunkt skal byrådet godkende lokalplanforslaget, før det sendes i offentlig høring.

  Hvis lokalplanforslaget har karakter af at være ukompliceret, er det kun Plan- og Erhvervsudvalget, som skal godkende lokalplanforslaget.

  Offentlig høringsfase

  Når lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse, bliver det sendt i offentlig høring. Det sker i en periode på mindst 4 uger, og der afholdes altid et borgermøde i denne periode. Interesserede kan i denne periode indsende deres bemærkninger til forslaget. Når høringsperioden er afsluttet, bliver bemærkninger behandlet og eventuelle rettelser tilføjes lokalplanforslaget inden endelig godkendelse.

  Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret.

  Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan - dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget.

  Endelig godkendelse af lokalplanen

  Efter behandling af bemærkninger udarbejdes en byrådsindstilling med tilrettet lokalplanforslag og kommentering af de under offentlighedsfasen indkomne bemærkninger. Byrådet træffer herefter beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen.

  Ligesom ved godkendelsen af lokalplanforslaget vil det kun være Plan- og Erhvervsudvalget, der skal godkende endelig vedtagelse af en ukompliceret lokalplanen.

  Offentliggørelse

  Når den endelige lokalplan er godkendt, skal denne offentliggøres senest 8 uger efter den endelige vedtagelse i byrådet eller Plan- og Erhvervsudvalget.

  Det vil være muligt i op til 4 uger efter endelig godkendelse af lokalplanen at klage over retlige spørgsmål relateret til den måde, en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan eller en afgørelse truffet på baggrund heraf, strider imod planloven.

  Byrådet kan dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

  Planens principper er udtrykt i formåls- og anvendelsesbestemmelserne, derudover omfatter principperne også den planlagte struktur, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer.

  Ansøgninger om dispensation fra lokalplaner skal i offentlig høring i mindst 2 uger hos:

  • Ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen
  • Naboerne til det område, der er omfattet af planen og andre, som efter byrådets vurdering har interesse i sagen
  • Foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som over for byrådet har fremsat anmodning om at blive orienteret om ansøgninger
  • Klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser

  Enhver dispensationsansøgning skal vurderes konkret og der kan ikke gives generelle dispensationer.

  Når kommunen har modtaget og behandlet en ansøgning om dispensation, vil kommunen sende ansøgningen i 14 dages nabohøring. Efter endt høring vil kommunen behandle de indkommende høringssvar, hvorefter Plan- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet skal tage endeligt stilling til, om der eventuelt skal gives dispensation.

  Send din dispensation her

  Kommunen skal sørge for, at planloven samt vedtagne lokalplaner overholdes.

  Ifølge planloven skal kommunen sørge for, at loven og vedtagne regler (lokalplaner) efter loven overholdes. Kommunen skal sørge for, at et ulovligt forhold bliver bragt i orden, med mindre forholdet er af underordnet betydning. Det er ejeren (eventuelt brugeren), der har pligt til at lovliggøre forhold, som ikke er tilladt efter gældende lokalplan. Et ulovligt forhold kan lovliggøres på 2 måder, via juridisk eller fysisk lovliggørelse.

  For at få et forhold lovliggjort kan kommunen give ejeren et påbud. Inden kommunen beslutter, om der skal gives påbud, foretager kommunen en partshøring og varsling af påbud. Det fremgår af varslingen, hvordan forholdet kan lovliggøres.

  Et påbud, som kan blive kommunens næste skridt, kan man som udgangspunkt ikke klage over. Man kan dog klage, hvis man mener, at forholdene på ens ejendom er lovlige eller ikke omfattet af planlovens bestemmelser. Det er et såkaldt retligt spørgsmål.

  Hvis kommunen vurderer, at der kan være tale om en lovovertrædelse, kan det medføre straf. Kommunen skal oplyse, at man ikke har pligt til at give oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse. Det er frivilligt, om man vil benytte sig af retten til at komme med bemærkninger til sagen. Bemærkningerne vil kunne anvendes senere i sagens forløb.

  Byrådet har mulighed for at aflyse dele af eller hele lokalplaner, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig eller ikke er tidssvarende. Herefter gælder bygningsreglementet og kommuneplanens rammebestemmelser for området.

  Byrådets beslutning om at ophæve en del af eller en hel lokalplan træffes på tilsvarende vis, som når der udarbejdes en ny lokalplan.

  Ophævelsen af lokalplanen er et retligt spørgsmål, der kan påklages til Planklagenævnet.

  Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger, efter du har modtaget afgørelsen, eller den er offentliggjort.

  Du kan klage over kommunens afgørelse truffet efter planloven, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen eller udformningen af en lokalplan, en dispensation eller en afgørelse ligger inden for lovens rammer.

  Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen er også klageberettiget, hvis de har vedtægter eller love, som dokumenterer formålet, og de repræsenterer mindst 100 medlemmer.

  Klik på nedenstående link og log på med dit NemID. Klagens sendes gennem klageportalen først til kommunen. Vi sender herefter klagen videre til nævnet med vores bemærkninger, medmindre vi beslutter at genoptage sagen. Du modtager besked, når klagen er modtaget i nævnet.

  Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

  Her kan du klage til Planklagenævnet

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)