Gå til hovedindhold
Miljø
Landbrug

Landbrug og husdyr

Næstved Kommune fører tilsyn med miljøforholdene på husdyrbrug. Her anmelder og ansøger du om dyrehold og stalde. Få svar på en række spørgsmål om fx dyrehold, landbrug og gødning.

fodring af køer i stald

Indhold

  Nedenfor kan du få svar på en række spørgsmål om hvilke husdyr, du må holde i byen, hvordan du kan søge om en miljøgodkendelse samt hvad du gør, hvis du gerne vil udvide dit dyrehold.

  Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler afhængigt af, om du bor i byen eller på landet.

  Hvis du bor i en byzone eller lokalplanlagt område, så er der skærpede krav eller forbud mod at etablere dyrehold.

  Generelt må man gerne have høns i sin have, men der kan være visse lokale undtagelser i lokalplaner eller grundejerforeningens vedtægter.

  Kontakt os for at høre, hvad du må.

  Skriv til landbrug@naestved.dk

  Inden du anskaffer høns, er det en god idé at informere dine naboer og følge anbefalingerne herunder, så der ikke opstår gener for naboerne.

  I Næstved Kommune har vi en vejledning om høns i byzonen.

  Klik her for at læse vejledning for fjerkræhold i boligområder

  Gode råd om at holde høns i byzone

  Det kan være både sjovt og hyggeligt at holde høns. Du kan fodre dem med grønt og frugt.

  Der er dog nogle forhold, som du skal være opmærksom på, så dine naboer ikke bliver generet af dine høns.

  • Hønsehold må ikke give væsentlige gener, uhygiejniske forhold eller lugtgener for naboerne.
  • Overvej om du behøver en hane, da dens galen kan være til gene for dine naboer.
  • Fodrer du dine høns med grønt køkkenaffald, er det dit ansvar at fjerne, hvad hønsene ikke spiser med det samme, så det ikke tiltrækker rotter.
  • Korn og tilskudsfoder skal opbevares i en lukket beholder, så det ikke tiltrækker rotter.
  • Gødning fra hønsene kan enten opbevares i en lukket beholder, indtil det kan bortskaffes eller blandes med komposten i en lukket kompostbeholder (og senere anvendes til gødningsformål i haven).
  • Det kan også udspredes direkte til gødningsformål i haven. Er dette tilfældet, skal det straks blandes med jorden.

  Regler og retningslinjer

  Nedenfor kan du læse de regler og retningslinjer, der er i forbindelse med at holde høns.

  • Du må højest have 30 høns eller andet fjerkræ i byzone, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i landzone.
  • Har du en hane, bør du isolere og mørklægge dit hønsehus. Sørg for at hanen er lukket inde om natten og først bliver lukket ud efter kl. 7.00 om morgen (senere i weekenden).
  • Hvis du bor i et område, som er omfattet af en lokalplan, skal du være opmærksom på, at der kan være bestemmelser for hønsehold. Se artikel om lokalplaner nedenfor.
  • Hvis du bor i et område, hvor der er en grundejerforening skal du være opmærksom på, at der kan være bestemmelser for hønsehold.
  • Snak med din grundejerforening, inden du anskaffer høns.
  • Der kan på din ejendom være tinglyst en deklaration, der forbyder hønsehold og retten til at bygge hønsehus og/eller hønsegård på ejendommen. Du kan se det på ejendommens skøde.

  Ja, du kan godt klage over gener fra et hønsehold. Inden du klager, så bør du tage kontakt med ejer af hønseholdet og fortælle, hvordan du bliver generet. I mange tilfælde kan generne blive begrænset, uden kommunen bliver kontaktet. I de tilfælde, hvor du vil klage over et hønsehold, så er kommunen forpligtet til at oplyse, hvem der klager over generne.

  Skriv til os på landbrug@naestved.dk for at få vejledning om, hvordan du kan kontakte ejer.

  Det er ikke tilladt at have grise eller andre husdyr til at gå rundt hjemme i haven eller huset, hvis huset eller haven ligger i byzone og i sommerhusområder. Der kan dispenseres fra forbuddet mod grise i byzoner og sommerhusområder, men det kræver en ansøgning til kommunen, så der kan tages stilling hertil.

  Ejendomme, hvor der er grise, uanset om det er en kælegris eller slagtegris, skal være registreret i det centrale husdyrregister (CHR), hvor Fødevarestyrelsen er myndighed.

  Læs Fødevarestyrelsens regler om hold af kælegrise her.

  Når du bor i landzonen, må du have 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, samt en af de følgende kategorier uden at oplyse kommunen om det.

  • 2 køer med tilhørende kalve (op til 6 måneder)
  • 4 stykker kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)
  • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
  • 15 producerede slagtesvin
  • 10 moderfår med lam (op til 12 måneder)
  • 10 modergeder med kid (op til 12 måneder)

  Hvis dyreholdet er blandet - for eksempel både heste og får, så må du have 5 får og 2 heste uden at skulle anmelde det.

  Det betyder, at for eksempel 5 heste eller 11 moderfår kræver, at du anmelder det til kommunen.

  Inden du sender oplysninger til kommunen om dit dyrehold, kan det være en fordel at kontakte os forinden for at høre nærmere om reglerne, og hvorvidt der er andre krav, som kræver, at det bliver anmeldt.

  Der er ikke krav om, hvordan du skal anmelde etablering af et dyrehold, men der er visse oplysninger, som kommunen skal have, for at vi har modtaget tilstrækkelige oplysninger til, at du kan etablere dyreholdet på din ejendom.

  Hvis du har et dyrehold på din ejendom i forvejen, men ønsker at ændre eller udvide, så afhænger det af, hvor meget du vil udvide, og om du kommer over visse størrelsesgrænser.

  Kontakt kommunen på mail landbrug@naestved.dk og oplys, hvad din plan er. Så vil vi vejlede dig om, hvad det kræver.

  I reglerne er der visse undtagelser afhængigt af dyretype og omfanget af selve produktionen eller dyreholdet, samt om der er tale om nyetablering eller udvidelse i de eksisterende stalde.

  Har du i forvejen en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse, så vil det med stor sandsynlighed kræve en ny eller et tillæg til den eksisterende.

  I næsten alle tilfælde er det en konsulent, som sender ansøgningen om miljøgodkendelse til kommunen.

  Ansøgningen skal sendes gennem et ansøgningssystem, som beregner påvirkningen på miljø, natur og naboer. Det kræver desuden diverse oplysninger om "bedst tilgængelige teknik", landskabsforhold, lugt, gødningshåndtering og miljøkonsekvensrapport.

  Klik her og ansøg om miljøgodkendelse.

  Hvis du har et husdyrbrug, så kan der være en anmeldeordning, som du kan anvende i stedet for at søge om tilladelse til det.

  Da der er meget specifikke krav og kriterier for dette, anbefaler vi, at du kontakter os for at oplyse om dit projekt. Du kan også drøfte sagen med din miljøkonsulent.

  Skriv til os for at høre, hvad det kræver på landbrug@naestved.dk

  Du kan godt klage, hvis du føler dig generet af et landbrug. Det kræver, at du konkret ved, hvor genen stammer fra, så vi kan finde ud af, om det er en væsentlig gene.

  Når du kontakter kommunen, og vi for eksempel skal føre tilsyn, så vil vi skulle oplyse til ejeren, hvem der har klaget. Vi anbefaler derfor, at du taler med ejeren, inden du kontakter os.

  Hvis du ønsker vejledning om, hvilke muligheder du har, eller hvordan du kan tale med den nabo, du føler dig generet af, så er du velkommen til at skrive til os for at få vejledning på landbrug@naestved.dk 

  Er du utilfreds med en afgørelse, som vi har meddelt, så har du mulighed for at klage. Klagefristen er typisk 4 uger og vil fremgå af afgørelsen.

  En klage skal sendes gennem Nævnenes Hus og er pålagt et gebyr.

  Du skal logge ind via dit MitID på klageportalen herunder, hvor du bliver guidet hen til det rigtige klagenævn. Det vil være Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du skal vælge, når det drejer sig om klage over et husdyrbrug.

  Klik her for at gå til Klageportal

  I de fleste tilfælde vil du forud for afgørelsen være blevet hørt i mindst 14 dage, hvis det kan være til ugunst for dig, eller hvis du ligger inden for et nærmere bestemt lugtkonsekvensområde for udvidelser af husdyrbrug i nabolaget.

  En indskærpelse efter et miljøtilsyn er en tilsynsafgørelse og kan ikke påklages. Du har dog mulighed for at anlægge et civilt søgsmål, hvilket vil sige, at du kan lægge sag an mod kommunen. Fristen for dette er seks måneder fra sagens udfald blev meddelt.

  Klik her for at læse mere om civile sager.

  Overdækning af gødning skal forhindre fordampning af ammoniak til luften og derfor skal fast gødning overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale. Det kan for eksempel være en kraftig presenning. Presenningen skal holdes overdækket, men kan tages fra, når der bliver tilført mere gødning til oplaget.

  Daglig tilførsel af gødning

  Selvom der er daglig tilførsel af gødning til møddingpladsen, for eksempel daglig udmugning fra hestebokse, så skal gødningen overdækkes.

  Hvis du har spørgsmål, så kontakt os på

  landbrug@naestved.dk 

  Ajle- og gyllebeholdere, som kan rumme 100 m³ eller derover skal kontrolleres enten hver 5. år eller hver 10. år for styrke og tæthed. Hvis du ikke ved, hvornår beholderen sidst er kontrolleret, så kontakt os og hør hvilke oplysninger vi har om din beholder. Bliver beholderen ikke kontrolleret inden for tidsfristen eller erklæret ud af drift, så vil den være i ulovlig drift. Kommunen fører tilsyn og håndhæver disse forhold.

  Beholderen skal kontrolleres af en autoriseret kontrollant. Tilmelding til kontrol skal ske senest seks måneder inden den gældende kontrol udløber.

  Den autoriserede kontrollant skal senest 10 dage efter du har anmodet om kontrol sende din anmodning videre til os, så vi kan se at beholderen er tilmeldt.

  Listen med de autoriserede kontrollanter finder du herunder:

  www.beholderkontrol.dk

  Reglerne for udbringning af gylle og husdyrgødning kan være komplicerede, da det afhænger af afgrøden på marken.

  Der må ikke udbringes gylle i perioden fra 1.oktober til 1.februar. Der er dog enkelte situationer, hvor udbringningen kan ske indtil 15. oktober.

  I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast husdyrgødning, ensilagesaft, kunstgødning og fast affald.

  Desuden er der forskellige krav til udbringningsteknik i forhold til forskellige vejrforhold. For eksempel er det ikke tilladt at udbringe gylle på frossen eller snedækket jord.

  Er du i tvivl, så kontakt os på landbrug@naestved.dk 

  Kommunen kan føre tilsyn på enhver ejendom med og uden dyrehold. De fleste ejendomme med dyrehold får regelmæssigt miljøtilsyn efter fastsatte regler.

  I forbindelse med klager eller akutte miljøsager vil vi typisk forsøge at kontakte ejeren, inden vi fører tilsynet, men det afhænger af den konkrete situation.

  Ved almindelige henvendelser bestræber vi os på at besvare din henvendelse inden for 5 arbejdsdage.

  Afventer du svar på miljøtilsyn, er sagsbehandlingstiden op til to måneder.

  Plastikemballage skal afleveres på genbrugspladsen.

  Du kan læse mere om, hvordan du skal sortere dit affald på hjemmesiden:

  www.naestved-affald.dk 

  Elmaster må ikke anvendes til hegn.

  Typisk er gamle elmaster creosot- eller arsenbehandlet og bør ikke anvendes til nogle formål, men bør bortskaffes til for eksempel en genbrugsstation.

  Creosot og arsen er kræftfremkaldende og kan give allergiske reaktioner ifølge Miljøstyrelsen. Gamle elmaster, som er behandlet må ikke bearbejdes. Det vil sige, at de ikke må saves over eller lignende.

  Hvis du overvejer at etablere et læskur eller indrette en bygning til dyr, for eksempel heste, køer, grise, får eller geder, så vil det kræve at du forinden har modtaget en landzonetilladelse. Du kan søge om en landzonetilladelse til læskur ved at sende en ansøgning til land@naestved.dk 

  Afhængig af dyreholdets størrelse kan det kræve, at bygningerne og gødningsanlæg skal leve op til nogle miljøregler og overholde visse afstandskrav. Det vil kræve, at du oplyser/anmelder dyreholdet til kommunen. Her skal du oplyse, hvordan stalden er indrettet, og hvordan gødning bliver håndteret, samt afstanden fra stald eller læskur til for eksempel naboskel og dræn. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til landbrug@naestved.dk 

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver MitID)

  Relaterede sider