Gå til hovedindhold
Vand
Natur

Vandløb

I Næstved Kommune er der 311 km offentlige vandløb såsom Susåen, Fladsåen og Saltø Å samt en del mindre vandløb.
Find oplysninger om vandløb, gode råd om vand og hvordan Næstved Kommune vedligeholder vandløbene.

Øvre Suså Vandløb, vandråd, vandplan

Indhold

  Vandløbsmyndigheden

  Byrådet har lagt opgaven som vandløbsmyndighed ud til Teknisk Udvalg. Vandløbsmyndigheden er myndighed for alle vandløb. Ved vandløb forstås både offentlige og private, åbne og rørlagte, naturlige og kunstige, samt små og store vandløb.

  Vandløbsmyndigheden har forskellige typer af opgaver.

  De administrative opgaver består blandt andet i at:

  • Udarbejde regulativer for de offentlige vandløb.
  • Behandle ansøgninger om tilladelse om ændring.
  • Besvare og behandle henvendelser og klager.

  Det praktiske arbejde består blandt andet i at:

  • Vedligeholde offentlige vandløb.
  • Føre tilsyn med vandløb.
  • Lave projekter til forbedring af vandløb.

  Vi samarbejder også med lodsejere om genåbning og restaurering af vandløb. Har du et vandløb på din jord, som du kunne tænke dig at ændre til gavn for dyr og planter, så ring til os og hør, om det kan lade sig gøre. Vi sender dig også gerne nogle eksempler på vandløb, som er blevet åbnet eller ændret, som inspiration til dig.

  Vedligeholdelse af vandløb

  Næstved Kommune vedligeholder alle offentlige vandløb i kommunen. Find vandløbsregulativer for alle offentlige vandløb og information om grødeskæringer, vedligeholdelsespligt og kontrolopmålinger.

  Vandløbslovens principper

  Vandløbsloven kan opdeles i nogle principper, som vandløbsmyndigheden skal sikre bliver overholdt ud fra lovens formål. Lovens formål er at aflede vand under hensynstagen til de miljømæssige krav til vandkvaliteten.

  Principperne er følgende:

  • Alle vandløb skal vedligeholdes.
   Vandløbets evne til at aflede vand skal opretholdes.
   Regulativ om vandløbets vandføring, dimension og skikkelse.
  • Ingen må ændre vandløb uden tilladelse.
   Ændring kræver tilladelse af vandløbsmyndigheden
   Afslag/tilladelser, hvor der er krav, som ikke skader vandløbet
   Ved tilladelser har berørte parter ret til at få indflydelse.
  • Hensyn til miljø i vandløbet.
   Plante- og dyreliv skal afspejle vandløbets tilstand.
   Vedligeholdelse skal ske under hensyn til det konkrete vandløb.

  Alle vandløb ejes af bredejere/lodsejer. En bredejer er den, som ejer jord, hvor der er et vandløb. Det er ikke unormalt, at et vandløb afgrænser en matrikel, hvor der er forskellige bredejere på hver side af vandløbet.

  Nogle vandløb er rørlagte, men disse kan også kræve vedligeholdelse. Tilstopning af dræn og rørlagte vandløb kan medføre, at en lodsejer længere oppe i vandløbet ikke kan få afledt vandet tilstrækkeligt, så der står for meget vand på marken eller i grøften.

  Åbne vandløb skal have en to meter bræmme fra vandløbets øverste brinkkant. Brinkkanten er den kant, hvor skråning ned til vandløb og den flade mark mødes. Bræmmen er afstanden, hvor jorden ikke må jordbehandles, men græsvækst på bræmmen må dog gerne slås.

  Efter kraftig nedbør tilledes vand til vandløbet gennem dræn, som udmunder i egentlige vandløb. Det bevirker, at vandet strømmer kraftigere end normalt. Kraftig vandafstrømning kan føre til, at ellers tørre områder eller lavtliggende enge bliver oversvømmede, eller at snoede vandløb graver sand ud fra vandløbets brinker. Sandet bliver ledt længere ned i vandløbet og aflejres normalt i områder med langsomt flydende vand - for eksempel på ydersiden af vandløbets sving.

  Der findes mange typer tiltag for at forbedre vandløbets kvalitet - for eksempel udlægning af gydegrus, plantning af træer, fjernelse af træer, anlæg af regnvandsbassiner, åbning eller slyngning af vandløb. Det afhænger af vandløbets form (skikkelse) og vandføringsevne. Da den kan ændres ved disse tiltag, så kræver det en tilladelse, hvis man ønsker at ændre ved sit vandløb.

  På samme måde som i både 2014 og 2017 er der oprettet et vandråd i forbindelse med vandområdeplanerne for tredje planperiode.

  Vandrådets arbejde

  Det er vandrådenes primære opgave at rådgive kommunerne om de supplerende indsatser, der skal skabe grundlag for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene i 2027.

  Ifølge bekendtgørelsen om vandråd (se link nedenfor) er det relevante erhvervsorganisationer og grønne organisationer, der anmoder kommunen om at oprette vandrådene. Relevante erhvervsorganisationer er fx: Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempel på relevante grønne organisationer nævnes: Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano & Kajak Forbund og Friluftsrådet.

  Møderækken for Smålandsfarvandets vandråd i 2020:

  1. møde - 15. januar 2020
  2. møde - 11. juni 2020
  3. møde - 25. juni 2020

  Dagsordener og referater for Smålandsfarvandets vandrådsmøder kan du finde herunder:

  Det lokale forum for vandrådsarbejdet i Næstved Kommune

  Udover det officielt nedsatte vandråd for Smålandsfarvandet, så har vi i Næstved Kommune valgt at nedsætte et lokalt forum, som kan bidrage med viden om lokale forhold til Smålandsfarvandets arbejde.

  Møderækken for det lokale forum 2020:

  1. møde - 20. januar 2020
  2. møde - 20. februar 2020
  3. møde - 9. marts 2020
  4. møde - 23. april 2020

  Dagsordener og referater for det lokale forums møder kan du finde herunder: