Gå til hovedindhold

Vandplaner

EU stiller krav om bedre vandløb og søer i alle medlemslande. Det betyder at vi i Danmark skal lave en del forbedringer i de kommende år. Staten lægger linjen og i Næstved er det Næstved Kommune som varetager det praktiske arbejde.

Tre mennesker udsætter Elritse i vandet

Indhold

  Vandløb og søer i EU skal forbedres

  Vandløb og søer i EU skal have det bedre. Det er blevet bestemt i et direktiv fra EU (vandrammedirektivet). Målet er et rigt plante- og dyreliv i næsten alle vandløb og søer. Også i de mange vandløb og søer, som i dag ikke har det så godt.

  Staten lægger linjen

  Staten bestemmer, hvor gode de danske vandløb og søer skal være. Det gør den ved at fastsætte mål for de enkelte vandløb og den enkelte sø i en vandområdeplan. Det er dog ikke alle vandløb, der er omfattet af vandområdeplanerne.

  Kommunerne er i gang med arbejdet

  Kommunerne skal lave det praktiske arbejde i vandløbene og søerne, så Danmark kan leve op til sine vandområdeplaner. For vandområdeplanen 2009-2015 har vi udarbejdet en handleplan, der beskriver, hvordan kravene i vandområdeplanen i Næstved Kommune bliver opfyldt.

  For vandområdeplanen 2015-2021 foreligger der en bekendtgørelse, der beskriver de indsatser, der skal foretages fra 2015-2021. I afsnittene nedenfor kan du læse nærmere om de projekter, vi har sat i gang. Det er vigtigt for os, at lodsejerne er med til at udforme de enkelte projekter. Derfor bliver hver enkelt lodsejer kontaktet, inden undersøgelserne går i gang.

  Etablering af vådområder

  Som en vigtig del af vandområdeplanindsatsen er vi i gang med at etablere vådområder. Vådområderne skal primært reducere udledningen af kvælstof til vores indre farvande dvs. Karrebæk, Dybsø og Præstø Fjorde samt Smålandsfarvandet. Derudover etablerer vi fosforområder for at reducere udledningen af fosfor til vores målsatte søer.

  Alle vådområdeprojekter er finansieret af EU og den danske stat.

  Du kan læse mere om Landdistriktsprogrammet og Den Europæiske Landbrugsfond på EU-kommissionens hjemmeside:

  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_da 

  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: "Danmark og Europa investerer i landdistrikterne".

  I Næstved Kommune er vi ved at undersøge muligheden for at etablere vådområder ved Fladsåen og Møllebækken. Derudover er vi ved at gennemføre etableringer af vådområder ved Saltø Å (Syvhøje vådområdet) og Evegrøften.

  Læs mere om vådområdeprojekterne herunder:

  Næstved Kommune har undersøgt muligheden for at etablere et vådområde ved Møllebækken ved Tyvelse. Formålet med vådområdet skulle være at reducere udledningen af fosfor til Tystrup Bavelse Sø. Det har vist sig, at projektet ikke fjerner nok fosfor, og at det vil være for dyrt at etablere det med dette formål. Projektet bliver derfor afsluttet.
  Forundersøgelsen viste dog, at der vil kunne fjernes meget kvælstof ved et lignende vådområde. Næstved Kommune overvejer at søge midler til en forundersøgelse for at afdække denne mulighed nærmere.

  Næstved Kommune er ved at undersøge muligheden for at etablere et vådområde i Fladsåen. Fladsåen har udløb i Karrebæk Fjord og projektet skal være med til reducere udvaskningen af kvælstof til Karrebæk Fjord. Området der undersøges strækker sig fra Mogenstrup og til udløb i Karrebæk Fjord. I forbindelse med projektet bliver der talt med alle involverede lodsejere.

  Under forløbet er der blevet udarbejdet en forundersøgelse af vådområdet. Forundersøgelsen med en del af bilagene kan du finde nedenfor.

  Forundersøgelsesrapport Vådområde Fladsåen.

  Udvalgte bilag

  Vi har gennem en længere årrække arbejdet med at etablere et vådområde ved Evegrøften. Evegrøften har udløb i Karrebæk Fjord, og projektet skal være med til reducere udvaskningen af kvælstof til Karrebæk Fjord. Projektområdet strækker sig fra Slagelsevej til udløb.i Karrebæk Fjord.

  Vi er i gang med at etablere et vådområde langs med en 9 km lang strækning af nedre Saltø og ca. 1 km op ad Harrested Å. Vådområdet har fået navnet Syvhøje pga. de 7 markante fredede gravhøje som ligger nær Saltø Å ved Skælskørvej.

  Det overordnede mål med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof til Karrebæk Fjord. Projektområdet gøres vådere ved brug af virkemidlerne omlægning af dræn og grøfter i de lavere områder, genslyngning og hævning af både Saltø Å og Harrested Å samt etablering af overrislingsområder.
  Projektet fjerner ca. 22 tons kvælstof pr. år. Hele området dækker ca. 172 ha.

  Hovedparten af projektjorden er ved jordfordeling blevet købt af Landbrugsstyrelsen. For den resterende jord er der indgået aftaler med lodsejere. Projektet forventes gennemført i perioden 2020-2022.

  Vi har udarbejdet en detailrapport for projektet. Dokumenterne til rapporten kan du finde nedenfor.

  Vær opmærksom på at nogle af bilagene kan tage tid at hente, da de fylder 35-45 mb. pr. styk.

   

  Vådområdet Bjørnebækken blev anlagt i efteråret 2018. Vådområdet er etableret på den nedre strækning af Bjørnebækken tæt ved udløb i Smålandsfarvandet øst for Kristiansholm Plantage.

  Det overordnede mål med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof til Smålandsfarvandet. Projektområdet gøres vådere ved brug af virkemidlerne omlægning af vandløb og dræn, etablering af overrislingsområder samt etablering af en 21 ha sø.

  Projektet fjerner ca. 12 tons kvælstof pr. år. Hele området dækker ca. 42 ha.

  Projektet er udført på baggrund af en detailrapport som du kan se nedenfor.

  Detailrapport for vådområde Bjørnebækken.

  Restaurering af vandløb

  De vandløbsrestaureringsprojekter, som kommunen er ansvarlig for at gennemføre, er finansieret under det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram og EU, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

   

  Den Europæiske Fiskerifond: "Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur".

  Du kan læse mere om Hav og fiskeriudviklingsprogrammet på EU-kommissionens hjemmeside på linket herunder:

  https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/.

  Under vandområdeplanerne har vi gennemført vandløbsrestaureringsprojekter i følgende vandløb:

  Derudover foreligger der projekter til at gennemføre restaureringer i følgende vandløb:

  • Skidenrenden
  • Hulebækken
  • Fladsåen