Gå til hovedindhold

Lillemarken 8, 4700 Næstved

Erhvervsområde i den østlige del af byen - nær Ny Præstøvej - Lillemarken,

Indhold

  Erhvervsareal på Lillemarken udbydes til salg.

  Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Der udbydes i alt ca. 13.300 m2 af matrikel 1z, Rønnebæksholm Hgd., Næstved Jorder.
  Arealet er beliggende med god synlighed ud til den trafikerede indfaldsvej Præstøvej. Der er kort afstand til den nye Ring Øst udenom Næstved by og med god forbindelse til sydmotorvejen (Rønnede og Bårse). Arealet er regulært og velegnet til udstykning i flere parceller.

  Arealet er omfattet af lokalplan E22.1-2 for Lillemarken erhvervsområde og må ifølge lokalplanen anvendes til erhvervsformål i form af håndværk, lettere fremstillingsvirksomhed, lager og værkstedsvirksomheder, entreprenør- og oplagsplads, engroshandel, forretningsvirksomhed og lignende samt offentlige formål med tilsvarende karakter. Der kan ifølge lokalplanen indrettes bebyggelse til administration i tilknytning til virksomheder i lokalplanens område. Der må ikke etableres detailhandel eller beboelse.

  Det bemærkes, at det udbudte areal ligger i 50 m zone fra Femern Belt togforbindelsen og er påvirket af støj og vibrationer fra banestrækningen. Der er støjbelastning i en zone på 300 meter fra banen, og en eventuel kontorbygning skal placeres min. 50 m fra banen af hensyn til vibrationer.

  Der er et beskyttet jord- og stendige langs skellet mod nabomatriklen 18a på Lillemarken 6. Der findes desuden et beplantningsbælte langs banestrækningen.

  Kommunen er ikke bekendt med jordbundsforhold, hverken for så vidt angår bæreevne eller forurening. Kommunen har ikke ansvar for jordbunds-, miljø-, og arkæologiske forhold på arealet.

  Arealet sælges i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, og hvorom der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

  Arealet udbydes til en mindstepris på 150 kr. pr. m2 ekskl. moms.

  Køber skal udover købesummen selv foranledige og afholde alle udgifter til udstykning, tilslutningsbidrag, udarbejdelse og tinglysning af skøde mv.

  Der henvises i øvrigt til købstilbudsblanket og faktablad for Lillemarken.

  Købstilbud skal afgives på købstilbudsblanket og skal angive en fast pris. Ved afgivelse af købstilbud på et delareal af storparcellen, skal købstilbud ledsages af et forslag til udstykningsrids med angivelse af det antal m2, der bydes på.

  Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tegningsudskrift eller fuldmagt forevises for kommunen samtidigt med modtagelse af købstilbud. Tilbudsgiver skal oplyse nærmere om sin egen organisationsform og evt. tilknyttet koncern, herunder navn og adresse på ansvarlige indehavere af tilbudsgivende virksomhed. Tegningsudskriften må ikke være over 3 måneder gammel.

  Købstilbud skal desuden være ledsaget af bankerklæring eller bankgaranti som dokumentation for købers betalingsevne, som betingelse for at tage stilling til det afgivne tilbud.

  Købstilbud kan sendes til grundsalg@naestved.dk eller indleveres i Teatergade 8, 4700 Næstved i konvolut mærket ”Købstilbud”. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med udbuddet kan rettes til Grundsalg på ovennævnte mailadresse eller telefon 5588 5020.

  Købstilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

  Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil sælgers stillingtagen til købstilbuddet, idet køber i øvrigt er bekendt og indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme ikke er forpligtet til at sælge arealet til mindsteprisen og er berettiget til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste samtlige.

  Links

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Send digital post (kræver NemID)

  Relevante artikler