Gå til hovedindhold

Øverup Erhvervsområde, 4700 Næstved

Næstved Kommune udbyder attraktive erhvervsarealer i Næstved Nord. Der er ledige grunde på Bassinbuen, Regnbuen samt Marinebuen.

Kort fra webgis over Øverup Erhverv II

Indhold

  Udbud af erhvervsarealer i Næstved Nord.

  Udbuddet sker i henhold til bek. nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Attraktivt byggemodnet erhvervsområde på i alt 42.723 m2, syd for Øverup Erhvervsvej- Regnbuen og Bassinbuen mod jernbanen.

  Grunde må ikke udstykkes på mindre end 2.500 m2. Bebyggelsens samlede rumfang må højst udgøre 3 m3 pr. m2 af grundens areal, og højst 60 % af grundens areal må bebygges.

  Det skal oplyses, at der er kommet en ny lokalplan 118 for erhvervsområdet. 

  Kortudsnit fra webgis over ledige arealer i Øverup

  Billede af erhvervsgrund til salg

  Kontakt os for nærmere dialog om størrelse og beliggenhed af en grund til dit projekt.

  Salgspriser

  Mindstepris 280.000 kr. pr. første 1.000 m2 derefter 200 kr. pr. m2. Eksklusiv moms.
  Grundpris ved minimum 2.500 m2 er på 580.000 kr. eks. tilslutningsbidrag mv.

  Inkluderet i grundprisen er:

  • Vejadgang- og vejbelysning.

  Køber skal selv afholde øvrige nødvendige udgifter:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning (landinspektør - for opmåling og tinglysning)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, f.eks. Kloak til anvist brønd
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet.

  Tilbudsgivning.

  Købstilbud skal være skriftligt og angive et fast beløb. Købstilbud sendes til Næstved Kommune på sikker mail grundsalg@naestved.dk eller sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Kuverten skal mærkes ”købstilbud”.

  Købstilbuddet skal angive om der bydes på hele arealet eller del af dette. Ved tilbud på del af arealet skal det markeres på et kort. Købstilbuddet skal beskrive den ønskede anvendelse.

  Købstilbud skal være ledsaget af skriftlig bankgaranti eller bankindeståelse som dokumentation for købers betalingsevne, som betingelse for at Næstved Kommune tager stilling til det afgivne tilbud.

  Udbuddet gennemføres i henhold til lov om kommunernes styrelse § 68 og bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der følger af dette udbudsmateriale med tilhørende bilag. Byrådet er ikke forpligtet til at sælge og kan forkaste alle indkomne tilbud.

  Salgsoplysninger

  Erhvervsareal på 7.500 m2 med en god beliggenhed ud til Køgevej. Marinebuen 19, Matrikelnr. 3ap, Øverup by, Herlufsholm.

  Billede fra webgis af erhvervsgrund - Marinebuen 19, 4700 Næstved

  Grunden må ikke udstykkes mindre end 2.500 m2. Du kan selv være medbestemmende om grundstørrelsen udover de 2.500 m2, når blot restarealet samlet kan udnyttes på en god måde, og sådan at udgifterne til evt. ny vej afholdes af projektet.

  Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3m3 pr. m2 grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder evt. kviste, fremspring, skorstene m.v.

  Hvis beplantningsbæltet indgår i grundareal, må kun 10 m. medgå i beregning af byggemulighed.

  Der er risiko for at støde på et rørlagt vandløb/dræn på en mindre del af grunden. Ca. placering fremgår af kortet under salgsoplysninger nedenfor.

  Salgspris

  Mindsteprisen er 300 kr. pr. m2, ekskl. tilslutningsbidrag og eksklusiv moms mv.

  Inkluderet i grundprisen er:

  • Vejadgang og vejbelysning

  Køber skal selv afholde nødvendige udgifter:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning (landinspektør og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet

  Tilbudsgivning.

  Købstilbud skal være skriftligt og angive et fast beløb. Købstilbud sendes til Næstved Kommune på sikker mail grundsalg@naestved.dk eller sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Kuverten skal mærkes ”købstilbud”.

  Købstilbuddet skal angive om der bydes på hele arealet eller del af dette. Ved tilbud på del af arealet skal det markeres på et kort. Købstilbuddet skal beskrive den ønskede anvendelse.

  Købstilbud skal være ledsaget af skriftlig bankgaranti eller bankindeståelse som dokumentation for købers betalingsevne, som betingelse for at Næstved Kommune tager stilling til det afgivne tilbud.

  Udbuddet gennemføres i henhold til lov om kommunernes styrelse § 68 og bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der følger af dette udbudsmateriale med tilhørende bilag. Byrådet er ikke forpligtet til at sælge og kan forkaste alle indkomne tilbud.

  Salgsoplysninger

  Relevante artikler