Gå til hovedindhold

Uddannelseshjælp

Du kan søge om uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse. Læs her, hvilke betingelser du skal opfylde.

Indhold

  Ifølge Lov om aktiv socialpolitik kan der ikke ydes kontanthjælp/uddannelseshjælp til unge under uddannelse. Hvis du er i tvivl, om du er under uddannelse, kan du herunder blive klogere på, hvilke betingelser der gælder for udbetaling af kontanthjælp/uddannelseshjælp.

  Du er under uddannelse hvis:

  • du har afsluttet 9. eller 10. klasse, gymnasium, HF, HG, HA, HHX, HTX, grundforløb på erhvervsskoler eller lignende og er optaget eller har søgt optagelse på næste trin af din uddannelse, eller hvis du har fået læreplads.
  • du har afsluttet grundforløb og søger læreplads, men endnu ikke har fået den.
  • du betragtes som i et ubrudt uddannelsesforløb i to måneder efter afsluttet grundforløb eller andet

  Se video om, hvordan du søger 

  Du kan klikke på videoen herunder, hvor du bliver klædt på til at søge om økonomisk hjælp til forsørgelse samt oplyst om, hvad du typisk skal bruge som dokumentation til din ansøgning.

  Sådan søger du uddannelseshjælp - trin for trin 

  Du skal til at starte med melde dig ledig på jobnet.dk. Du modtager herefter et informationsbrev i din e-Boks, der indeholder:

  • Yderligere informationer
  • Et link til et visitationsskema, som SKAL udfyldes på nettet og sendes elektronisk
  • Et link til selve ansøgningen, som SKAL udfyldes på nettet og sendes elektronisk
  • Et link til bookning af tid for informationsmøde og en personlig samtale

  Hvis du mod forventning ikke modtager et brev i e-Boks, når du har meldt dig ledig på jobnet.dk, kan du booke tid til samtalen her. 

  Det er vigtigt, at alle dokumenter bliver udfyldt og indsendt, og at du møder op til den personlige samtale. Du kan tage en bisidder med til samtalen, hvis du har behov for det. 

  Du kan klikke på videoen herunder, hvor du bliver klædt på til at søge om økonomisk hjælp til forsørgelse samt oplyst om, hvad du typisk skal bruge som dokumentation til din ansøgning.

  Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den.

  Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

  • at du er under 30 år
  • at du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • at du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • at den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
  De første samtaler med kommunen

  Senest en uge efter, du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første af mindst tre samtaler, hvor kommunen skal vurdere, om:

  • du er åbenlyst uddannelsesparat, dvs. at du umiddelbart kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne
  • du er uddannelsesparat, dvs. at du kan gå i gang med en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse
  • du er aktivitetsparat, dvs. at du ikke kan påbegynde en uddannelse indenfor ca. et år og gennemføre denne uddannelse.

  Kommunen har allerede ved den første samtale mulighed for at vurdere, at du er åbenlyst uddannelsesparat. I helt særlige tilfælde kan kommunen også vurdere, at du er aktivitetsparat. I alle andre tilfælde kan kommunen først efter tre måneder vurdere dig som enten uddannelses- eller aktivitetsparat.

  Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne. Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, har du ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Kan du på grund af din situation ikke deltage i tilbud - fx ved alvorlig sygdom - skal du have aktivitetstillæg alligevel.

  Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
  Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
  Persontype   2020
  Under 25 år, hjemmeboende   2.728
  Under 25 år, udeboende   6.331
  25-29 år, hjemmeboende   2.728
  25-29 år, udeboende   6.331
  Forsørger med eget barn i hjemmet - uden ret til børnetilskud   8.862
  Enlig forsørger   12.663
  Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
  svangerskabsuge
    11.554
  Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
  er forsørgere
    15.355
  Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
  er udeboende
    11.554
  Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
  Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
  Persontype   2020
  Under 25 år, hjemmeboende
  3.593 (inkl. tillæg)
  Under 25 år, udeboende   7.447 (inkl. tillæg)
  25-29 år, hjemmeboende
  11.554 (inkl. tillæg)
  25-29 år, udeboende 11.554 (inkl. tillæg)
  Forsørger med eget barn i hjemmet, uden ret til børnetilskud
  15.356 (inkl. tillæg)
  Enlig forsørger
  15.356 (inkl. tillæg)
  Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
  svangerskabsuge

  11.554 (ingen tillæg)
  Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
  er forsørgere

  15.355 (ingen tillæg)
  Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
  er udeboende

  11.554 (ingen tillæg)

  Hvis du deltager i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), er du fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen.

  Hvis kommunen vurderer, at du er åbenlyst uddannelsesparat, skal du hurtigst muligt i gang med en uddannelse.

  Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Du bliver derfor bedt om at komme med forslag til uddannelser og søge om optagelse på en eller flere af dem. Indtil du starter på din uddannelse, skal du i videst mulig omfang arbejde og forsørge dig selv.

  Alternativt skal du arbejde for din uddannelseshjælp i fx en nytteindsats. Nytteindsats kan bestå i samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Det kan fx være at tage plejehjemsbeboerne med på en ekstra tur, at lave supplerende kundeservice på et hospital ved fx at hjælpe pårørende med at finde rundt eller at gå til hånde og hjælpe en pedel med småopgaver på en uddannelsesinstitution.

  Hvis kommunen vurderer, at du er uddannelsesparat, vil kommunen hurtigst muligt igangsætte en indsats der skal hjælpe dig til at blive i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår.

  Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget fungerer som en slags ramme for samarbejdet mellem dig og din kommune, indtil du vælger uddannelse og starter på den. I uddannelsespålægget bliver din indsats hen imod uddannelse beskrevet.

  Ret til læse-, skrive- og regneundervisning

  Hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, skal du læse-, skrive- og regnetestes. Og hvis testene viser et behov for det, skal kommunen sørge for, at du får læse-, skrive- og regnekurser og eventuelt ordblindekurser. Undervisningen skal som udgangspunkt fortsætte, indtil du har opnået læse-, skrive- og regnefærdigheder, der svarer til folkeskolens afgangsprøve.

  Din indsats bliver individuelt tilrettelagt

  Kommunens indsats bliver tilrettelagt ud fra dine konkrete ressourcer og behov og fortsætter helt frem til din uddannelsesstart. Hvis kommunen vurderer, du har brug for det, kan du:

  • få mulighed for fx at snuse til forskellige uddannelser og få en fornemmelse af uddannelsesmiljøet
  • få anden hjælp af faglig eller social art
  • få tilknyttet en mentor, som kan støtte dig i tiden op til uddannelsesstart og også under uddannelsen.
  Tæt opfølgning frem til uddannelsesstart

  Indtil du starter på uddannelsen, vil kommunen løbende følge op på din situation. Du får ret til rådgivning og vejledning.

  Når du har haft de første tre samtaler med kommunen, indkalder kommunen dig til samtaler i det omfang, det er nødvendigt. Det gør den for at sikre, at du har fokus på din uddannelse eller kommer nærmere på en uddannelse ift. uddannelsespålægget.

  Du vil få hjælp og støtte i overgangen til uddannelse

  For at mindske risikoen for, at du falder fra uddannelsen, vil indsatsen for dig fortsætte helt frem til uddannelsesstart. Samtidig vil din kommune lige op til uddannelsesstart have tæt kontakt med den uddannelsesinstitution, som du skal starte på. For din kommune har pligt til at sikre sig, at du starter på den aftalte uddannelse. Kommunen vil få besked fra uddannelsesinstitutionen, hvis du efter uddannelsesstart er i risiko for at falde fra uddannelsen.

  Så længe du ikke er startet på din uddannelse, får du uddannelseshjælp. Når du er startet på uddannelsen, får du SU. Kommunen har dog mulighed for at udbetale uddannelseshjælp i en afgrænset periode, hvis du er startet på uddannelsen, inden SU’en er på plads.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du modtager dobbeltforsørgelse, skal du betale uddannelseshjælpen tilbage.

  Sanktion – hvis du ikke deltager

  Du skal leve op til de krav, som kommunen stiller til dig, mens du modtager uddannelseshjælp. Hvis du ikke gør, får du en sanktion. Et eksempel på en sanktion kan være en såkaldt punktsanktion, hvor kommunen kan trække tre dages uddannelseshjælp fra dig. Hvis du gentagne gange ikke står til rådighed for en indsats eller hvis du udviser en manglende vilje til at deltage i tilbud, kan du blive underlagt en skærpet sanktion. Hvis du får en skærpet sanktion skal din kommune altid samtidigt give dig et åbent tilbud om fx daglige samtaler eller pligt til dagligt at møde op i jobcentret.

  En skærpet sanktion indebærer, at du mister retten til uddannelseshjælp i en periode på op til tre måneder. I stedet vil du modtage et tilbud og/eller samtaler, og du får udbetalt uddannelseshjælp for de dage, du møder frem.

  Hvis kommunen vurderer, du er aktivitetsparat, vil målet for kommunens indsats fortsat være målrettet uddannelse.

  Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Det gælder også, selvom din kommune vurderer, at du ikke umiddelbart har de nødvendige forudsætninger for at starte på en uddannelse.

  Uddannelsespålægget fungerer som en slags ramme for samarbejdet mellem dig og din kommune, indtil du vælger uddannelse og starter på den. I uddannelsespålægget bliver din indsats hen imod uddannelse beskrevet. For selvom du har særlige udfordringer, skal du sammen med din kommune have et mål om, at du på sigt skal i uddannelse – også selvom vejen til uddannelse kan være lang.

  Ret til læse-, skrive- og regneundervisning

  Hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, skal du læse-, skrive- og regnetestes. Og hvis testene viser et behov for det, skal din kommune sørge for, at du får læse-, skrive- og regnekurser og eventuelt ordblindekurser. Undervisningen skal som udgangspunkt fortsætte, indtil du har opnået læse-, skrive- og regnefærdigheder, der svarer til folkeskolens afgangsprøve. Det skal sikre, at du får de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre en uddannelse.

  Du har ret til en koordinerende sagsbehandler

  Så snart kommunen har vurderet dig som aktivitetsparat, har du ret til en koordinerende sagsbehandler. Sagsbehandleren skal sikre, at din indsats er koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.

  Din indsats bliver individuelt tilrettelagt

  Som aktivitetsparat får du hurtigst muligt en koordineret og systematisk uddannelsesrettet indsats, hvor dine uddannelsesmål er i fokus. Du vil få støtte og hjælp til at blive klar til at tage en uddannelse, og indsatsen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i din situation og dine udfordringer.

  Du kan også få et tilbud om mentorstøtte, hvis kommunen vurderer, at du har behov for særlig støtte og vejledning til at blive uddannelsesparat.

  Ret til mentor, hvis andet ikke kan lade sig gøre

  Du får ret til støtte fra en mentor i de perioder, hvor din kommune vurderer, at din situation er så svær, at du ikke kan deltage i aktive tilbud. Mentoren skal hjælpe dig med at få stabiliseret dit liv så meget, at du med tiden kan deltage i aktive, uddannelsesrettede tilbud.

  Tæt opfølgning hver anden måned

  Du skal hver anden måned til møde i kommunen, hvor der bliver fulgt op på din indsats. Den opfølgning kan som udgangspunkt ikke ske pr. telefon eller mail. På den måde er du sikret, at dine udfordringer og behov hele tiden er i centrum, og at indsatsen, som er rettet mod uddannelse, løbende kan blive ændret eller justeret. Det skal sikre, at du bliver parat til at tage en uddannelse.

  Rimelige sanktioner

  Hvis du ikke lever op til de krav, som kommunen stiller til dig, mens du modtager uddannelseshjælp, kan du få en sanktion. Et eksempel på en sanktion kan være en såkaldt punktsanktion, hvor kommunen kan trække tre dages uddannelseshjælp fra dig. Sanktionssystemet tager højde for, at du på grund af sammensatte problemer ikke altid har mulighed for leve op til de krav, der bliver stillet til dig. Derfor vil din kommune altid tage kontakt til dig, inden der kan gives en sanktion.

  Inden der bliver givet en sanktion, skal kommunen derfor vurdere, om der i dit tilfælde er omstændigheder (fx psykisk sygdom eller misbrugsproblemer), der kan begrunde, at du ikke lever op til kravene og derfor ikke skal have en sanktion.

  Din kommune skal altid være i personlig kontakt med dig om, hvorfor du ikke lever op til kravene – fx om at deltage i aktive tilbud – inden kommunen må give dig en sanktion.

  Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der pr. 1. oktober 2016 en grænse for, hvor meget du månedligt samlet set kan modtage af følgende ydelser:

  • uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
  • særlig støtte
  • boligstøtte. Loftet bliver fastsat individuelt og afhænger af, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig.

  Loftet betyder, at du i fremtiden risikerer at få mindre i særlig støtte og boligstøtte, hvis du ikke aktivt søger arbejde. Loftet medfører nemlig, at der er større gevinst ved at arbejde, og jo mere du arbejder, desto mere kan du få i boligstøtte og særlig støtte, inden du ”rammer loftet”.

  Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’.

  225-timersreglen er et krav om, at du skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, hvis du fortsat skal kunne modtage fuld uddannelseshjælp, fuld kontanthjælp eller fuld selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Du kan klage til kommunen, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v. Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  Kontakt

  Center for Arbejdsmarked

  Uddannelseshjælp

  Telefon: 5588 6550

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler