Gå til hovedindhold

Budget 2020

Find oplysninger om kommunens budget for 2020. Det gælder både det materiale, der vedrører budgetlægningen og det endelige budget.

Indhold

  Materiale vedr. budget 2020

  Budgetstrategien beskriver hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.

  Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.

  Når budgetstrategien er godkendt, er startskuddet til budgetlægningen givet. Herefter skal fagudvalg og administrationen arbejde med budgettet for det kommende år.

  Budgetstrategi 2020
  Bilag: Tidsplan

  Borgermødet vedr. budget 2020 blev afholdt den 10. april 2019 kl. 19.00 - 21.00 i Gammel Ridehus, Grønnegade 10, Næstved

  Borgermødet var bygget op omkring workshops, hvor hovedtemaerne var OPTIMERINGER og INVESTERINGER. Politikerne ville blandt andet gerne have input til:

  • Hvordan kan vi tiltrække flere borgere?
  • Hvordan bliver vi mere digitale?
  • Hvordan kan vi få flere i arbejde og i uddannelse?
  • Hvordan gør vi tingene smartere, så vi får mere for mindre?
  • Hvordan kan vi tiltrække erhverv og uddannelsesinstitutioner?

  Se programmet her
  Se Workshops her
  Plancher fra borgermødet

  De der ikke havde mulighed for at deltage kunne følge borgermødet på Næstved Kommunes Facebook-side, hvor borgermødet blev live-streamet fra kl. 19.00.

  De kommunale arbejdsopgaver er delt op i udvalg og politikområder. Det er muligt at læse om udvalgets arbejdsområde, kommentere eller komme med gode forslag til næste års budget under punkterne i venstremenuen.

  I budget 2020 er budgetbevillingerne tildelt pr. udvalg. Det giver de udvalg, som har mere end ét politikområde, ret og pligt til at se sine politikområder på tværs, og udvalgene kan beslutte at flytte budgetmidler fra ét politikområde til ét andet.

  Økonomiudvalget

  • Politikere
  • Administration
  • IT
  • Jord og bygninger
  • Brand og Redning
  • Tværgående områder
  • Ældreboliger

  Læs mere om Økonomiudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

  • Arbejdsmarkedsydelser og tilskud

  Læs mere om Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

  Børne- og Skoleudvalget

  • Børn og Unge
  • Dagpasning
  • Undervisning

  Læs mere om Børne- og Skoleudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

  Plan- og Erhvervsudvalget

  • Planlægning og erhverv

  Læs mere om Plan- og Erhvervsudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

  Kultur- og Demokratiudvalget

  • Kultur og Fritid

  Læs mere om Kultur- og Demokratiudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

  • Ældre
  • Handicappede
  • Sundhed
  • Psykiatri

  Læs mere om Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

  Teknisk Udvalg

  • Natur, Vand og Miljø
  • Trafik og grønne områder
  • Affald og rotter

  Læs mere om Teknisk Udvalg her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

  Byrådets budgetseminar den 25. og 26. september 2019. Du kan finde materialet til budgetseminaret herunder.

  1. Program for budgetseminar
  Program

  2. Direktionens budgetnotat
  Direktionens budgetnotat 

  3. Plancher vist på budgetseminaret
  Plancher Økonomi
  Svømmefaciliteter
  0-18 års analyse
  0-18 års analyse - politisk behandling
  Analyse af voksenområdet
  Analyse af voksenområdet - OFUs behandling
  Arbejdsmarkedsanalyse
  Arbejdsmarkedsanalyse - BEUs behandling
  Oplag Curt Liliegreen

  4. Omprioriteringer i udvalgene på drift
  Udvalgenes omprioriteringer på driftsbudgettet

  5. Anlægsbudget inkl. omprioriteringer i udvalgene
  Anlægsoversigten i bilaget viser hvordan anlægsbudgettet ser ud nu. I de gråmarkerede felter er beskrevet hvilke ændringer der er i forhold til sidste års 10 årige anlægsbudget.
  Anlægsbudget 2020-2028

  6. Sektoranalyse beskæftigelsesområdet
  Rapport beskæftigelsesindsats
  OFUs behandling af analyserapport 13-09-2019

  7. Sektoranalyse af 0-18 års området
  Afrapportering af 0-18 års analyse
  Håndtering af anbefalinger fra 0-18 års analyse
  Rammeplan for 0-18 års området

  8. Sektoranalyse af Voksenområdet
  Analyse voksenområdet
  Behandling af analyserapport spor 1
  Behandling af spor 2 - Kapacitetstilpasninger
  Behandling af spor 3 - Fælles sprog, fælles tilgang

  9. Notat om besparelser/udvidelser på handicapområdet siden kommunesammenlægningen
  Notat om besparelser siden kommunalreformen

  10. Byudvikling på havneområdet
  Under punktet afrapporteres den proces om byudvikling på havnearealerne, som byrådet igangsatte d. 28. august 2018.
  Den politiske styregruppe bestående af Carsten Rasmussen, (formand), Klaus Eusebius Jakobsen og Kristian Skov-Andersen har forestået arbejdet.

  11. Budgetteringsforudsætninger på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter
  Budgetteringsforudsætninger på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter

  12. Budgetteringsforudsætninger arbejdsmarked
  Budgetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

  13. Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet pr. politikområde
  Oversigt med samtlige ændringer i driftsbudgettet

  14. Sager oversendt til budgetbehandlingen
  Sager oversendt til budgetforhandlingerne

  15. Høringssvar fra nettet
  Alle høringssvar fra nettet, der er indkommet senest d. 16. september er medtaget i vedhæftede oversigt. Efter indholdsfortegnelsen er der indsat en tabel der skal give et overblik over indholdet i høringssvarene.
  Høringssvar fra nettet

  16. Forslag fra borgermødet i april
  Forslag fra borgermødet den 10. april 2019

  17. Lov- og Cirkulæreprogrammet
  Ændringer i budgettet pga. lovændringer
  Beskrivelse af lovændringerne

  18. Takstoversigt
  Takstoversigt 2020

  19. Økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes landsforening
  Økonomiaftale 2020

  20. Budgetforlig fra sidste år
  Budgetforlig 2019

  21. K4-nøgletal
  K4 Nøgletal 2019

  22. ECO nøgletal fra omprioriteringssag
  ECO Nøgletal omprioritering

  23. Kend din kommune
  Kend din kommune 2019

  24. Budgetstrategi
  Budgetstrategi

  25. Økonomistyringsregler
  Økonomistyring i Næstved Kommune

  Herunder findes det endelige budgetmateriale 2020

  Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue

  Hovedoversigt

  Hovedoversigten for budget 2020 samt overslagsårerne for 2021-2023, viser balancen for kommunens budget for driftvirksomheden, anlægsvirksomhenden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.
  Link til Hovedoversigten

  Bevillingsoversigt

  Samlet bevillingsoversigt for driftbudget 2020 samt overslagsårerne 2021-2023. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2020-priser.
  Link til Bevillingsoversigten

  Investeringsoversigt med bemærkninger

  Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2020-priser og i hele 1.000 kr.
  Link til Investeringsoversigten
  Link til Noter til investeringsoversigt

  Artsoversigt

  Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
  Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.
  Link til Artsoversigt

  Pris og lønfremskrivningsprocenter

  Pris- og lønskøn anvendt i budget 2020-2023
  Link til Pris- og lønfremskrivningsprocenter

  Samlet oversigt over indarbejdet ændringer i driftsbudgettet

  Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftsbudgettet pr. politikområde
  Link til Samlet oversigt

  Budgetoversigt

  Detaljeret oversigt over driftsbudgettet i 2020
  Link til budgetoversigt

  Specielle Bemærkninger:

  De specielle bemærkninger til budget 2020-2023 er skrevet pr. politikområde. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret. Herunder links til alle politikområderne:
  01. Finansiering
  02. Politikere
  03. Administrationen
  04. IT
  05. Jord og Bygninger
  06. Arbejdsmarked
  07. Sundhed
  08. Ældre
  09. Handicappede
  10. Børn og Unge
  11. Dagpasning
  12. Undervisning
  13. Kultur og Fritid
  14. Plan og Erhverv
  15. Natur, Vand og Miljø
  16. Affald og Rotter
  17. Trafik og Grønne Områder
  18. Ejendomme
  19. Beredskab
  21. Ældreboliger og andre kommunale almenboliger
  24. Psykiatri


  Takster 2020

  Link til takster


  Centrale budgetdokumenter

  Der er i løbet af budgetlægningen for 2020 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger. Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlinger af budgettet.
  Budgetstrategi
  Indstillingsskrivelse til 1. behandling
  Indstillingsskrivelse til 2. behandling
  Budgetforlig 2020

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)