Budget 2020

Her finder du oplysninger om kommunens budget for 2020. Det gælder både det materiale, der vedrører budgetlægningen og det endelige budget.

04. mar 2020

Materiale vedr. budget 2020

Budgetstrategi

Budgetstrategien beskriver hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.

Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.

Når budgetstrategien er godkendt, er startskuddet til budgetlægningen givet. Herefter skal fagudvalg og administrationen arbejde med budgettet for det kommende år.

Budgetstrategi 2020
Bilag: Tidsplan

Borgermøde

Borgermødet vedr. budget 2020 blev afholdt den 10. april 2019 kl. 19.00 - 21.00 i Gammel Ridehus, Grønnegade 10, Næstved

Borgermødet var bygget op omkring workshops, hvor hovedtemaerne var OPTIMERINGER og INVESTERINGER. Politikerne ville blandt andet gerne have input til:

 • Hvordan kan vi tiltrække flere borgere?
 • Hvordan bliver vi mere digitale?
 • Hvordan kan vi få flere i arbejde og i uddannelse?
 • Hvordan gør vi tingene smartere, så vi får mere for mindre?
 • Hvordan kan vi tiltrække erhverv og uddannelsesinstitutioner?

Se programmet her
Se Workshops her
Plancher fra borgermødet

De der ikke havde mulighed for at deltage kunne følge borgermødet på Næstved Kommunes Facebook-side, hvor borgermødet blev live-streamet fra kl. 19.00.

Budget i udvalg

De kommunale arbejdsopgaver er delt op i udvalg og politikområder. Det er muligt at læse om udvalgets arbejdsområde, kommentere eller komme med gode forslag til næste års budget under punkterne i venstremenuen.

I budget 2020 er budgetbevillingerne tildelt pr. udvalg. Det giver de udvalg, som har mere end ét politikområde, ret og pligt til at se sine politikområder på tværs, og udvalgene kan beslutte at flytte budgetmidler fra ét politikområde til ét andet.

Økonomiudvalget

 • Politikere
 • Administration
 • IT
 • Jord og bygninger
 • Brand og Redning
 • Tværgående områder
 • Ældreboliger

Læs mere om Økonomiudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

 • Arbejdsmarkedsydelser og tilskud

Læs mere om Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

Børne- og Skoleudvalget

 • Børn og Unge
 • Dagpasning
 • Undervisning

Læs mere om Børne- og Skoleudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

Plan- og Erhvervsudvalget

 • Planlægning og erhverv

Læs mere om Plan- og Erhvervsudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

Kultur- og Demokratiudvalget

 • Kultur og Fritid

Læs mere om Kultur- og Demokratiudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

 • Ældre
 • Handicappede
 • Sundhed
 • Psykiatri

Læs mere om Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

Teknisk Udvalg

 • Natur, Vand og Miljø
 • Trafik og grønne områder
 • Affald og rotter

Læs mere om Teknisk Udvalg her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

Budgetseminar

Byrådets budgetseminar den 25. og 26. september 2019. Du kan finde materialet til budgetseminaret herunder.

1. Program for budgetseminar
Program

2. Direktionens budgetnotat
Direktionens budgetnotat

3. Plancher vist på budgetseminaret
Plancher Økonomi
Svømmefaciliteter
0-18 års analyse
0-18 års analyse - politisk behandling
Analyse af voksenområdet
Analyse af voksenområdet - OFUs behandling
Arbejdsmarkedsanalyse
Arbejdsmarkedsanalyse - BEUs behandling
Oplag Curt Liliegreen

4. Omprioriteringer i udvalgene på drift
Udvalgenes omprioriteringer på driftsbudgettet

5. Anlægsbudget inkl. omprioriteringer i udvalgene
Anlægsoversigten i bilaget viser hvordan anlægsbudgettet ser ud nu. I de gråmarkerede felter er beskrevet hvilke ændringer der er i forhold til sidste års 10 årige anlægsbudget.
Anlægsbudget 2020-2028

6. Sektoranalyse beskæftigelsesområdet
Rapport beskæftigelsesindsats
OFUs behandling af analyserapport 13-09-2019

7. Sektoranalyse af 0-18 års området
Afrapportering af 0-18 års analyse
Håndtering af anbefalinger fra 0-18 års analyse
Rammeplan for 0-18 års området

8. Sektoranalyse af Voksenområdet
Analyse voksenområdet
Behandling af analyserapport spor 1
Behandling af spor 2 - Kapacitetstilpasninger
Behandling af spor 3 - Fælles sprog, fælles tilgang

9. Notat om besparelser/udvidelser på handicapområdet siden kommunesammenlægningen
Notat om besparelser siden kommunalreformen

10. Byudvikling på havneområdet
Under punktet afrapporteres den proces om byudvikling på havnearealerne, som byrådet igangsatte d. 28. august 2018.
Den politiske styregruppe bestående af Carsten Rasmussen, (formand), Klaus Eusebius Jakobsen og Kristian Skov-Andersen har forestået arbejdet.

11. Budgetteringsforudsætninger på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter
Budgetteringsforudsætninger på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter

12. Budgetteringsforudsætninger arbejdsmarked
Bugetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

13. Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet pr. politikområde
Oversigt med samtlige ændringer i driftsbudgettet

14. Sager oversendt til budgetbehandlingen
Sager oversendt til budgetforhandlingerne

15. Høringssvar fra nettet
Alle høringssvar fra nettet, der er indkommet senest d. 16. september er medtaget i vedhæftede oversigt. Efter indholdsfortegnelsen er der indsat en tabel der skal give et overblik over indholdet i høringssvarene.
Høringssvar fra nettet

16. Forslag fra borgermødet i april
Forslag fra borgermødet den 10. april 2019

17. Lov- og Cirkulæreprogrammet
Ændringer i budgettet pga. lovændringer
Beskrivelse af lovændringerne

18. Takstoversigt
Takstoversigt 2020

19. Økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes landsforening
Økonomiaftale 2020

20. Budgetforlig fra sidste år
Budgetforlig 2019

21. K4-nøgletal
K4 Nøgletal 2019

22. ECO nøgletal fra omprioriteringssag
ECO Nøgletal omprioritering

23. Kend din kommune
Kend din kommune 2019

24. Budgetstrategi
Budgetstrategi

25. Økonomistyringsregler
Økonomistyring i Næstved Kommune

Endeligt budgetmateriale

Herunder findes det endelige budgetmateriale 2020

Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue

Hovedoversigt

Hovedoversigten for budget 2020 samt overslagsårerne for 2021-2023, viser balancen for kommunens budget for driftvirksomheden, anlægsvirksomhenden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.
Link til Hovedoversigten

Bevillingsoversigt

Samlet bevillingsoversigt for driftbudget 2020 samt overslagsårerne 2021-2023. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2020-priser.
Link til Bevillingsoversigten

Investeringsoversigt med bemærkninger

Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2020-priser og i hele 1.000 kr.
Link til Investeringsoversigten
Link til Noter til investeringsoversigt

Artsoversigt

Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.
Link til Artsoversigt

Pris og lønfremskrivningsprocenter

Pris- og lønskøn anvendt i budget 2020-2023
Link til Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Samlet oversigt over indarbejdet ændringer i driftsbudgettet

Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftbudgettet pr. politikområde
Link til Samlet oversigt

Budgetoversigt

Detaljeret oversigt over driftbudgettet i 2020
Link til budgetoversigt

Specielle Bemærkninger:

De specielle bemærkninger til budget 2020-2023 er skrevet pr. politikområde. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret. Herunder links til alle politikområderne:
01. Finansiering
02. Politikere
03. Administrationen
04. IT
05. Jord og Bygninger
06. Arbejdsmarked
07. Sundhed
08. Ældre
09. Handicappede
10. Børn og Unge
11. Dagpasning
12. Undervisning
13. Kultur og Fritid
14. Plan og Erhverv
15. Natur, Vand og Miljø
16. Affald og Rotter
17. Trafik og Grønne Områder
18. Ejendomme
19. Beredskab
21. Ældreboliger og andre kommunale almenboliger
24. Psykiatri
25. Tværgående puljer


Takster 2020

Link til takster


Centrale budgetdokumenter

Der er i løbet af budgetlægningen for 2020 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger. Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlinger af budgettet.
Budgetstrategi
Indstillingsskrivelse til 1. behandling
Indstillingsskrivelse til 2. behandling
Budgetforlig 2020

Kontakt

Center for Koncernservice

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)