Kommunens organisation

Den administrative organisering består af 10 centre: 8 fagcentre og 2 tværgående centre.

17. feb 2020

Indhold

  Center lagkagediagram
  Direktionen

  Næstved Kommunes direktion består af fire direktører.

  Rie Perry
  Kommunaldirektør
  Telefon: 5588 5001
  E-mail: rlper@naestved.dk

  Hanne Dollerup
  Tlf: 5588 5004
  E-mail: hdoll@naestved.dk

  Jakob Bigum Lundberg
  Telefon: 3045 9532
  E-mail: jlund@naestved.dk

  Sven Koefoed-Hansen
  Telefon: 5588 5002
  E-mail: skoef@naestved.dk


  Direktionssekretariatet


  Sekretær for:

  • Borgmester Carsten Rasmussen

  • Kommunaldirektør Rie Perry - Center for Koncernservice og Center for Politik og Udvikling

  Lotte Nytofte Nielsen
  Telefon: 5588 5014
  E-mail: lonie@naestved.dk


  Sekretær for:

  • Hanne Dollerup - Center for Dagtilbud og Skole, Center for Kultur og Borgerservice og Center for Børn og Unge.

  • Sven Koefoed-Hansen - Center for Plan og Miljø og Center for Trafik og Ejendomme.

  • Jakob Bigum Lundberg - Center for Sundhed og Ældre, Center for Arbejdsmarked og Center for Sundhed og Psykiatri.

  Helle Waage-Jensen
  Telefon: 5588 5012
  E-mail: hewaa@naestved.dk

  Center for Arbejdsmarked

  Center for Arbejdsmarked er en paraply betegnelse, der dækker over bl.a. Jobcenter Næstved, ydelsesbehandling og virksomhedsservice.

  Centeret består af en række specialiserede teams: Virksomhedsservice, Beskæftigelse og Ydelse, Særlig Indsats, Helbred og Afklaring samt Unge og Integration.
  Derudover er der et tværgående ledelsessekretariat og virksomheden Næstved Ressourcecenter.

  Organisationsdiagram

  Hent et organisationsdiagram i større format

  Arbejdsmarkedschef

  Torben Bahn Petersen
  Telefon: 5588 6510
  E-mail: tbpet@naestved.dk

  Center for Arbejdsmarked har to hovedformål: At hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher deres kompetencer og situation. Og forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har brug for.

  Opgaver

  • Skabe den mest effektive vej til varig selvforsørgelse for borgerne
  • Servicere virksomhederne i forbindelse med rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere
  • Bygge bro mellem de arbejdssøgende, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerneHjælpe borgere med særlige behov til at finde en plads på arbejdsmarkedet
  • Hjælpe de borgere, der har brug for en ekstra indsats for at komme i uddannelse eller arbejde
  • Yde en særlig indsats for borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension
  • Vurdere ansøgninger om førtidspension
  • Behandle ansøgninger om enkeltydelse
  • Afklare borgere, der ikke længere kan varetage deres normale arbejde
  • Modtage, hjælpe, og introducere flygtninge, familiesammenførte og indvandrere til det danske samfund og arbejdsmarked
  • Hindre socialt bedrageri

  Personale

  Der er ca. 319 medarbejdere i Center for Arbejdsmarked.

  Ansvarlig direktør

  Jakob Bigum Lundberg
  E-mail: jlund@naestved.dk
  Telefon: 5588 5003

  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

  Centrets hovedadresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Center for Børn og Unge

  Centret for Børn og Unge betjener alle børn og familier gennem Sundhedsplejen, og alle almene tilbud gennem rådgivning og vejledning. Derudover betjener centret børn og unge og deres familier, hvor de almene tilbud ikke er tilstrækkelige for at sikre børnenes trivsel og/eller udvikling, samt andre kommuner, der køber ydelser af Næstved Kommune.

  Centret består af følgende teams: Front og Stab, Børn og Unge samt Handicap og af virksomhederne: Børnefamilieenheden, Specialpædagogisk Netværk, Hollænderhusene, Ungenetværket, Døgndiamanten samt Udviklingscenter for børn og familier.

  Organisationsdiagram

  Hent et organisationsdiagram i større format

  Centerchef

  Thomas Carlsen
  Telefon: 5588 3011
  E-mail: thcar@naestved.dk

  Opgaver

  • Hjælp til børn, unge og familier
  • Støtte til familier med børn med handicap
  • Støtte og rådgivning til de almene indsatser overfor børn
  • Særlige dagtilbud efter dagtilbudsloven.
  • Indsatser overfor alle børn og forældre efter sundhedsloven
  • Pædagogisk psykologisk rådgivning efter folkeskoleloven

  Personale

  Der er ca. 473 medarbejdere i Center for Børn og Unge.

  Ansvarlig direktør

  Hanne Dollerup
  Telefon: 5588 5005
  E-mail: hdoll@naestved.dk

  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområde sorterer under følgende politiske udvalg:
  Børne- og skoleudvalget

  Centrets hovedadresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Center for Dagtilbud og Skole

  Center for Dagtilbud og Skole betjener alle borgere, som har eller ønsker deres barn i dagtilbud samt alle børn i dagtilbuddene og alle børn mellem 5 og 18 år (på nogle områder op til 25 år) samt disses forældre.

  Centret består af teamene Administration, Tilsyn og Styring samt Pædagogik, Læring og Udvikling samt af virksomhederne Dagtilbud - område Nord, Dagtilbud - område Syd, Dagtilbud - område Øst, Dagtilbud - område Vest, Dagplejen, Ungdomsskolen, Ellebækskolen, Fladsåskolen, Holmegaardskolen, Kobberbakkeskolen, Lille Næstved Skole og Susåskolen.

  Organisationsdiaggram

  Hent et organisationsdiagram i større format

  Centerchef

  Lars Nedergaard
  Telefon: 5588 3071
  E-mail: laned@naestved.dk


  Opgaver

  • Administration af dagtilbudsloven
  • 0-6 års området inkl. ressourceinstitutioner
  • Dagplejen
  • Vuggestuer
  • Integrerede institutioner
  • Børnehaver
  • Private og selvejende institutioner
  • Forældrenævn og forældrebestyrelser
  • Privat pasning
  • Sprogindsats for tosprogede børn
  • Økonomisk friplads
  • Tilsyn
  • Praktikpladser
  • Folkeskoleområdet
  • Fritidshjem, fritidsklubber og ungdomsklubber
  • Ungdomsskolen
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Naturskoler og naturvejledning
  • Skolebestyrelser
  • Skolekørsel
  • Erhvervsfaglige grunduddannelser (EGU)
  • Tilsyn
  • Budget

  Personale

  Der er ca. 2600 medarbejdere i Center for Dagtilbud og Skole.

  Ansvarlig direktør

  Hanne Dollerup
  Telefon: 5588 5005
  E-mail: hdoll@naestved.dk

  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
  Børne- og Skoleudvalget

  Centrets hovedadresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Center for Handicap og Psykiatri

  Center for Handicap og Psykiatri betjener borgere med behov for socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte i eget hjem, samt beboere med behov for livslang støtte og vejledning i kommunale eller private tilbud. Derudover betjenes brugere der søger socialt netværk i kommunens væresteder.

  Centret består af Team Myndighed og Virksomhed samt virksomhederne NSV Beskæftigelses- og Aktivitetscenter, Center for Neuropædagogik, Center for Socialpsykiatri, Center for socialt udsatte, Socialpædagogisk  Center, ViSP, Hjerneskadecenter og derudover de selvejende virksomheder Solgaven og Frelsens Hærs Krisecenter.

  Organisationsdiagram

  Hent et større organisationsdiagram

  Centerchef

  Bo Gammelgaard
  Telefon: 5588 1333
  E-mail.: bogam@naestved.dk

  Opgaver

  Social- og sundhedsfaglig støtte og pleje til borgere i kommunale og private tilbud og i borgerens eget hjem.
  Visitere og udfærdige bevillinger til borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet.

  Personale

  Der er ca. 878 medarbejdere i Center for Handicap og Psykiatri.

  Ansvarlig direktør

  Jakob Bigum Lundberg
  Telefon: 5588 5003
  E-mail: jlund@naestved.dk

  Politiske udvalg

  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

  Centrets hovedadresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Center for Koncernservice

  Center for Koncernservice har ansvar for overordnet styring af kommunens økonomi, løn, personale og IT drift.

  Centret består af teamsene Løn og Personale, Finans og Opkrævning, Økonomistyring samt Servicedesk og IT.

  Organisationsdiagram

  Hent et organisationsdiagram i større format

  Centerchef/Økonomichef

  Steen Andersen
  Telefon: 5588 5401
  E-mail: stand@naestved.dk

  Opgaver

  • Styring af kommunens økonomi
  • Budget
  • Budgetkontrol
  • Driftsøkonomi
  • Regnskab
  • Prognoser og analyser
  • Opkrævning
  • Controlling
  • IT Support og helpdesk
  • IT drift
  • Lønstyring
  • Løn- og personaleopgaver
  • Personalejura

  Personale

  Der er ca. 100 medarbejdere i Center for Koncernservice

  Ansvarlig direktør

  Kommunaldirektør
  Rie Perry
  Telefon: 5588 5001
  E-mail: rlper@naestved.dk

  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområder sorterer under følgende udvalg:
  Økonomiudvalget

  Centrets hovedadresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Center for Kultur og Borgerservice

  Center for Kultur og Borgerservice betjener af alle borgere (0-110 år), foreninger, institutioner og private med tilknytning til centrets opgaver.

  Centret består af team Kultur og Borgerservice samt virksomhederne, Næstved Musikskole, Rønnebæksholm, Talentskolen, Næstved Bibliotek og Borgerservice samt Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

  Organisationsdigram

  Hent et større organisationsdiagram.

  Centerchef

  Kim Christoffersen Dawartz
  Telefon: 5588 3021
  E-mail: kidaw@naestved.dk

  Hovedopgaver

  • Bibliotek og borgerservice
  • Folkeoplysningsområdet, herunder Fritidsudvalget, frivillige foreninger, aftenskoler m.v.
  • Idræt, herunder breddeidræt, eliteidræt og Team Næstved
  • Idrætsfaciliteter, herunder udendørs idrætsanlæg, stadions, foreningslokaler, selvejende haller, svømmehaller m.v.
  • Musikområdet, herunder musikskole, Kammerensemble og støtte til koncerter m.v.
  • Teatervirksomhed, herunder egnsteater, børneteater, teaterforeninger
  • Børnekultur, herunder Børnekulturhuset
  • Museer, herunder Museum Sydøstdanmark
  • Billedkunst, herunder Rønnebæksholm, Billedskolen Storstrøm, Grafisk Værksted, kunstforeninger, kunstindkøb, bevaring og registrering m.v.
  • Talentudvikling, herunder Talentskolen
  • Kulturelle foreninger
  • Kultur – og forsamlingshuse
  • Kulturaftaler med andre kommuner, Kulturministeriet og internationalt
  • Udviklingsprojekter, herunder Nye vand- og svømmefaciliteter, Holmegaard Værk
   Lokalråd og lokaldemokrati
  • Det frivillige sociale område, herunder Frivilligrådet og Frivillighedspuljen (§18 og §79 midler)


  Personale

  Der er ca. 130 medarbejdere i Center for Kultur og Borgerservice.


  Ansvarlig direktør

  Hanne Dollerup
  Telefon: 5588 5005
  E-mail: hdoll@naestved.dk


  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområde sorterer under følgende politiske udvalg:
  Kultur- og Demokratiudvalget. 
  Derudover betjener centret Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2-udvalg (tidligere Folkeoplysningsudvalg), Fritidsudvalget


  Centrets hovedadresse

  Teatergade 6
  4700 Næstved

  Center for Plan og Miljø

  Center for Plan og Miljø har primært myndigheds- og planlægningsopgaver på en række områder, der vedrører natur, vand, miljø, jordforurening, råstof, klima, planlægning samt anlægsopgaver i form af projekter.

  Centret består af teamene Vand og Natur, Byg, Miljø og Affald samt Plan, Geodata og Klima.

  Organisationsdiagram

  Hent et organisationsdiagram i større format

  Centerchef

  Vakant - fungerende centerchef
  Søren Nielsen
  Telefon: 2545 1537
  E-mail: soeni@naestved.dk


  Opgaver

  • Team Plan, Geodata og Klima arbejder med større planlægningsmæssige opgaver og sagsbehandling efter planloven, geodata, der understøtter hele kommunen samt klimatilpasning og Agenda 21.

  • Team Byg, Miljø og Affald er etableret for at skabe endnu mere fokus på en bedre erhvervsservice. Hovedopgaverne er inden for affald, rotter, jordforurening, byggesag og virksomheder.

  • Team Vand og Natur er myndighed på vandløb, natur, landbrug, spilde- og grundvand. Her er fokus både på projekter og myndighedsopgaver. De store projekter efter vandrammedirektivet og Natura 2000 samt EU-LIFE er samlet i teamet.


  Personale

  Der er ca. 90 medarbejdere i Center for Plan og Miljø.


  Ansvarlig direktør

  Sven Koefoed-Hansen
  Telefon: 5588 5002
  E-mail: skoef@naestved.dk


  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområde sorterer under følgende udvalg:
  Teknisk Udvalg
  Plan- og Erhvervsudvalget


  Centrets adresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Center for Politik og Udvikling

  Betjener byråd, borgmester, direktion, fagcenterchefer og deres virksomheder.

  Centret består af teamene Byråd og Direktion, Kommunikation, Udvikling og HR samt Risikostyring og Fællesindkøb og af staben Stab Jura.

  Organisationsdiagram

  Organisationsdiagram for Politik og Udvikling

  Hent et organisationsdiagram i større format

  Centerchef

  Birgitte Gussenhoven Eriksen
  Telefon: 2331 6611
  E-mail: bgeri@naestved.dk

  Opgaver

  • Direktionssekretariat
  • Opfølgning på eksekvering i forhold til strategiske projekter
  • Mål- og resultatkontrakter
  • Kommunikation
  • Internationalt samarbejde
  • Erhverv og turisme
  • Fundraising
  • Fagrettede udviklingsprojekter
  • Kommuneplanstrategi
  • Indkøb og udbud
  • HR
  • Arbejdsmiljø
  • Jura
  • Digitalisering
  • Risikostyring
  • Forsikring

  Personale

  Der er ca. 76 medarbejdere i Center for Politik og Udvikling.


  Ansvarlig direktør

  Rie Perry
  Telefon: 5588 5001
  E-mail: rlper@naesved.dk


  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
  Økonomiudvalget
  Plan- og Erhvervsudvalget


  Centrets hovedadresse

  Teatergade 8
  4700 Næstved

  Center for Sundhed og Ældre

  Center for Sundhed og Ældre arbejder for at borgerne i Næstved Kommune skal have mulighed for at leve et længere liv med flere gode leveår.

  Centret består af teamene Afklaring og Rehabilitering samt Omsorg og Rehabilitering. Derudover er der virksomhederne Ældredistrikt Nord, Ældredistrikt Syd, Ældredistrikt Øst og Ældredistrikt Vet, Sundhedscentret, Tandplejen samt Næstved Madservice.

  Organisationsdiagram

  Hent et organisationsdiagram i større format

  Centerchef

  Dorthe Berg Rasmussen
  Telefon: 5588 1004
  E-mail: dorra@naestved.dk

  Opgaver

  • Genoptræning efter sygehusophold
  • Hjælpemiddelområdet, herunder myndighed, drift og Hjælpemiddeldepot samt it-baserede kommunikationshjælpemidler.
  • Myndighedsfunktion inden for sundheds- og ældreområdernes opgavevaretagelse.
  • Sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Forebyggende hjemmebesøg hos + 75 -årige.
  • Rehabilitering af kronikere (sundhedsskolen).
  • Alkoholområdet, herunder forebyggelse, rådgivning og behandling.
  • Kost og ernæring, herunder madservice til visiterede borgere, kantinedrift samt kosttilbud til institutioner.
  • Tandpleje til børn og unge.
  • Omsorgstandpleje.
  • Praktisk bistand
  • Personlig pleje
  • Sygepleje
  • Sundheds- og velfærdsteknologi
  • Træning i henhold til serviceloven


  Personale

  Der er ca. 1.437 medarbejdere i Center for Sundhed og Ældre.

  Ansvarlig direktør

  Jakob Bigum Lundberg
  Telefon: 5588 5003
  E-mail: jlund@naestved.dk

  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget.

  Centrets hovedadresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Center for Trafik og Ejendomme

  Center for Trafik og Ejendomme beskæftiger sig med anlæg og vedligehold af Kommunes infrastruktur, herunder kollektiv trafik og kommunens køretøjer.
  Derudover sørger centret for anlæg og vedligehold af kommunale bygninger, herunder almene boliger, samt udlejning af boliger.

  Centret består teamene Ejendomme og Trafik, Stab og virksomhederne Boligadministrationen, Næstved Park og Vej samt de selvejende juridiske enheder Næstved Havn og NK-Forsyning A/S.

  Organisationsdiagram

  Organisationsdiagram Center for Trafik og Ejendomme

  Centerchef

  Torben Kelm Danielsen
  Telefon: 5588 6221
  E-mail: tkdan@naestved.dk


  Teamleder for Trafik: Anders Østergaard Hansen

  Opgaver - Trafik

  • Vejmyndighed
  • Kollektiv trafik
  • Kørselsenhed med drift af kommunale biler
  • Planlægning samt anlæg og udvidelse af vejnettet
  • P-pladser og P-vagtordning
  • Vejlys og signalreguleringer mv.


  Teamleder for Ejendomme: Signe Vind Jørgensen

  Opgaver - Ejendomme

  • Ejendomsadministration
  • Vedligeholdelse af klimaskærm og teknik (planlagt og akut)
  • Kommunale bygge- og anlægsprojekter
  • Bygherrerådgivning herunder rådgiver for indvendigt vedligehold for øvrige centre
  • Teknisk support
  • Energistyring
  • Energioptimering
  • Myndighedsopgaver i forbindelse med støttet byggeri
  • Rammeaftaler for håndværkerydelser 0-50.000 kr.
  • Dynamisk indkøbssystem for håndværkerydelser 50.001-300.000 kr.
  • Bygnings- og arealanalyser
  • Arealoptimering
  • Administration, udlejning og tilsyn med de kommunale koloni- og nærhaver


  Virksomhedsleder for Park og vej: Morten Toft Hansen

  Opgaver - Park og vej

  • Myndighedsopgaver i forhold til gravetilladelser og rådighedstilladelser samt tilsyn hermed
  • Vinter- og sommervedligehold (udbud, udførelse og tilsyn)
  • Kontraktarbejde for andre virksomheder i kommunen
  • Drift, vedligeholdelse og administration af kommunens 1150 km veje, 400 km stier, 80 ha. boldbaner og 100 km vandløb samt parker og grønne områder
  • Udeservering og stadepladser
  • Tilladelse til udendørsarrangementer


  Virksomhedsleder for Boligadministrationen: Karin Kolstrup

  Opgaver - Boligadministrationen

  • Administration, drift og vedligeholdelse af kommunens ca. 1.000 almene ældre- og plejeboliger samt et antal kommunalt ejet udlejningsejendomme.
  • Drift af Rådhusservice
  • Drift af Næstved Kommunes ca. 250 midlertidige flygtningeboliger i samarbejde med Center for Arbejdsmarked


  Personale

  Der er ca. 190 medarbejdere i Center for Trafik og Ejendomme

  Ansvarlig direktør

  Sven Koefoed-Hansen
  Telefon: 5588 5002
  E-mail: skoef@naestved.dk

  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
  Teknisk Udvalg
  Økonomiudvalget

  Centrets hovedadresse

  Teatergade 8
  4700 Næstved

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)