Gå til hovedindhold
Organisation
Teknik og miljø
Politik og udvikling

Kommunens organisation

Den administrative organisering består af 9 centre - 8 fagcentre og 1 tværgående center samt et sekretariat.

Overordnet organisation 2024

Indhold

  Næstved Kommunes direktion består af fire direktører.

  Camilla Nowak 
  Kommunaldirektør
  Telefon: 5588 5001 
  E-mail: camnki@naestved.dk

  Jakob Bigum Lundberg
  Telefon: 3045 9532
  E-mail: jlund@naestved.dk

  Willy Feddersen
  Telefon: 5588 5097
  E-mail: wilmfe@naestved.dk

  Jan Milandt
  Telefon: 5588 5011
  E-mail: jbmije@naestved.dk

  Direktionssekretariatet


  Sekretær for:

  Borgmester Carsten Rasmussen

  Kommunaldirektør Camilla Nowak - Center for Koncernservice samt Byråds- og Direktionssekretariat

  Lotte Nytofte Nielsen
  Telefon: 5588 5014
  E-mail: lonie@naestved.dk


  Sekretær for:

  Jan Milandt - Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn og Unge.

  Willy Feddersen - Center for Teknik og Miljø, Center for Ejendomme og Indkøb samt Center for Kultur og Borgerservice.

  Jakob Bigum Lundberg - Center for Sundhed og Ældre, Center for Arbejdsmarked samt Center for Handicap og Psykiatri.

  Helle Waage-Jensen
  Telefon: 5588 5012
  E-mail: hewaa@naestved.dk

  Center for Arbejdsmarked bliver ledet af arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen. Centret består af en række specialiserede teams: Team Job og Kompetence, Tema Unge og Virksomhedsservice, Team Job, Afklaring og Sygedagpenge, Team Sprog og Integration, Team Job og Ydelse og Team Tværgående.


  Organisationsdiagram

  Hent et organisationsdiagram over Center for Arbejdsmarked som pdf


  Arbejdsmarkedschef

  Torben Bahn Petersen
  Telefon: 5588 6510
  E-mail: tbpet@naestved.dk

  Center for Arbejdsmarked har to hovedformål: At hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher deres kompetencer og situation. Og forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har brug for.


  Opgaver

  • Skabe den mest effektive vej til varig selvforsørgelse for borgerne
  • Servicere virksomhederne i forbindelse med rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere
  • Bygge bro mellem de arbejdssøgende, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne
  • Hjælpe borgere med særlige behov til at finde en plads på arbejdsmarkedet
  • Hjælpe de borgere, der har brug for en ekstra indsats for at komme i uddannelse eller arbejde
  • Yde en særlig indsats for borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension
  • Vurdere ansøgninger om førtidspension
  • Behandle ansøgninger om enkeltydelse
  • Afklare borgere, der ikke længere kan varetage deres normale arbejde
  • Modtage, hjælpe, og introducere flygtninge, familiesammenførte og indvandrere til det danske samfund og arbejdsmarked
  • Hindre socialt bedrageri


  Personale

  Der er cirka 319 medarbejdere i Center for Arbejdsmarked.

   

  Ansvarlig direktør

  Jakob Bigum Lundberg
  E-mail: jlund@naestved.dk
  Telefon: 5588 5003

   

  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
  Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget

   

  Centrets hovedadresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Centret for Børn og Unge betjener alle børn og familier gennem Sundhedsplejen, og alle almene tilbud gennem rådgivning og vejledning. Derudover betjener centret børn og unge og deres familier, hvor de almene tilbud ikke er tilstrækkelige for at sikre børnenes trivsel og/eller udvikling, samt andre kommuner, der køber ydelser af Næstved Kommune.

  Centret består af følgende tre teams: Område Nord med Kamilla Næsager som teamleder, Område Syd og Område Vest med Karin Ernst som teamleder samt Område Øst med Torben Jørgensen som teamleder, samt en stab ledet af Daniel Gottrup.
  Under Center for Børn og Unge finder vi også virksomhederne BørnfamilieEnheden, Special- og Ungenetværket, Hollænderhusene, Udviklingscenter for børn og familier og Døgndiamanten.


  Se organisationsdiagrammet her:

  Organisation over Center for Børn og Unge

  Hent et organisationsdiagram i større format, pdf.


  Centerchef

  Daniel Gottrup
  Telefon: 5588 3181
  E-mail: dgottr@naestved.dk  

   

  Opgaver

  • Hjælp til børn, unge og familier
  • Støtte til familier med børn med handicap
  • Støtte og rådgivning til de almene indsatser overfor børn
  • Særlige dagtilbud efter dagtilbudsloven.
  • Indsatser overfor alle børn og forældre efter sundhedsloven
  • Pædagogisk psykologisk rådgivning efter folkeskoleloven


  Personale

  Der er ca. 473 medarbejdere i Center for Børn og Unge.

   

  Ansvarlig direktør

  Jan Milandt
  Telefon: 55885033
  E-mail: jbmije@naestved.dk

   

  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområde sorterer under følgende politiske udvalg:
  Børne- og Uddannelsesudvalget


  Centrets hovedadresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Center for Dagtilbud og Skole betjener alle borgere, som har eller ønsker deres barn i dagtilbud samt alle børn i dagtilbuddene og alle børn mellem 5 og 18 år (på nogle områder op til 25 år) samt disses forældre.

  Centret består af teamene Administration, Tilsyn og Styring samt Pædagogik, Læring og Udvikling samt af virksomhederne Dagtilbud - område Nord, Dagtilbud - område Syd, Dagtilbud - område Øst, Dagtilbud - område Vest, Dagplejen, Ungdomsskolen, Ellebækskolen, Fladsåskolen, Holmegaardskolen, Kobberbakkeskolen, Lille Næstved Skole og Susåskolen.


  Organisationsdiagram

  Organisationsdiagram over Center for Dagtilbud og Skole

  Hent et organisationsdiagram i større format, pdf.


  Centerchef

  Kathrine Ersted Sørensen
  Telefon: 5588 3071
  E-mail: kateso@naestved.dk


  Opgaver

  • Administration af dagtilbudsloven
  • 0-6 års området inkl. ressourceinstitutioner
  • Dagplejen
  • Vuggestuer
  • Integrerede institutioner
  • Børnehaver
  • Private og selvejende institutioner
  • Forældrenævn og forældrebestyrelser
  • Privat pasning
  • Sprogindsats for tosprogede børn
  • Økonomisk friplads
  • Tilsyn
  • Praktikpladser
  • Folkeskoleområdet
  • Fritidshjem, fritidsklubber og ungdomsklubber
  • Ungdomsskolen
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Naturskoler og naturvejledning
  • Skolebestyrelser
  • Skolekørsel
  • Erhvervsfaglige grunduddannelser (EGU)
  • Tilsyn
  • Budget

   

  Personale

  Der er ca. 2600 medarbejdere i Center for Dagtilbud og Skole.

   

  Ansvarlig direktør

  Jan Milandt
  Telefon: 55885033
  E-mail: jbmije@naestved.dk


  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
  Børne- og Uddannelsesudvalget

   

  Centrets hovedadresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

   

  Center for Ejendomme beskæftiger sig med nybyggeri, til- og ombygninger samt drift og vedligehold af kommunens bygninger og biler. 

  Centret varetager også det målrettede arbejde med risikovurderinger og skadesforebyggelse samt håndtering af forsikringsskader og funktionen som kommunens interne forsikringsselskab.

  Centret består også af virksomheden NKbolig, som varetager den daglige drift af kommunens almene boliger og øvrige lejemål.


  Organisationsdiagram

  Organisationsdiagram over Center for Ejendomme og Indkøb

  Hent et organisationsdiagram i større format, pdf.


  Centerchef

  Morten Reuber Nielsen
  Telefon: 5588 5588
  E-mail: morrni@naestved.dk


  Opgaver

  • Ejendomsadministration
  • Ejendomsservice på alle ejendomme. Herunder skoler, børnehaver, kulturinstitutioner, sociale virksomheder, ældreområde etc.
  • Vedligeholdelse af klimaskærm og teknik (planlagt og akut)
  • Kommunale bygge- og anlægsprojekter
  • Bygherrerådgivning herunder rådgiver for indvendigt vedligehold for øvrige centre
  • Teknisk support
  • Energistyring
  • Energioptimering
  • Myndighedsopgaver i forbindelse med støttet byggeri
  • Rammeaftaler for håndværkerydelser 0-50.000 kr.
  • Dynamisk indkøbssystem for håndværkerydelser 50.001-300.000 kr.
  • Bygnings- og arealanalyser
  • Arealoptimering
  • Administration, udlejning og tilsyn med de kommunale koloni- og nærhaver
  • Forsikring
  • Risikostyring
  • Kørselsenhed med drift af kommunale biler
  • Administration, drift og vedligeholdelse af kommunens ca. 1.000 almene ældre- og plejeboliger samt et antal kommunalt ejet udlejningsejendomme
  • Rådhusservice
  • Drift af Næstved Kommunes midlertidige flygtningeboliger i samarbejde med Center for Arbejdsmarked


  Personale

  Der er ca. 140 medarbejdere i Center for Ejendomme


  Ansvarlig direktør

  Willy Feddersen
  Telefon: 5588 5097
  E-mail: wilmfe@naestved.dk


  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
  Økonomiudvalget


  Centrets hovedadresse

  Teatergade 8
  4700 Næstved

  Center for Handicap og Psykiatri betjener borgere med behov for socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte i eget hjem, samt beboere med behov for livslang støtte og vejledning i kommunale eller private tilbud. Derudover betjenes brugere, der søger socialt netværk i kommunens væresteder.

  Centret består af Team Myndighed og Virksomhed samt virksomhederne Center for Neuropædagogik, Center for Socialpsykiatri, Center for sociale Indsatser, Socialpædagogisk  Center, ViSP og Hjerneskadecenter samt de selvejende virksomheder Solgaven og Frelsens Hærs Krisecenter.

  Organisationsdiagram

  Organisationsdiagram over Center for Handicap og Psykiatri

  Hent et større organisationsdiagram, pdf

   

  Centerchef

  Bo Gammelgaard
  Telefon: 5588 1333
  E-mail.: bogam@naestved.dk

   

  Opgaver

  Social- og sundhedsfaglig støtte og pleje til borgere i kommunale og private tilbud og i borgerens eget hjem.
  Visitere og udfærdige bevillinger til borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet.

  Personale

  Der er ca. 878 medarbejdere i Center for Handicap og Psykiatri.

   

  Ansvarlig direktør

  Jakob Bigum Lundberg
  Telefon: 5588 5003
  E-mail: jlund@naestved.dk

   

  Politiske udvalg

  Socialudvalget

   

  Centrets hovedadresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Center for Koncernservice har ansvar for overordnet styring af kommunens økonomi, løn, personale, IT drift og digitalisering.


  Organisationsdiagram

  Centerchef/Økonomichef

  Steen Andersen
  Telefon: 5588 5401
  E-mail: stand@naestved.dk

   

  Opgaver

  • Styring af kommunens økonomi
  • Budget
  • Budgetkontrol
  • Driftsøkonomi
  • Regnskab
  • Prognoser og analyser
  • Opkrævning
  • Controlling
  • IT Support og helpdesk
  • IT drift
  • Lønstyring
  • Løn- og personaleopgaver
  • Personalejura

   

  Personale

  Der er ca. 100 medarbejdere i Center for Koncernservice

   

  Ansvarlig direktør

  Kommunaldirektør
  Camilla Nowak (tiltræder 1. august 2023)
  Telefon: 
  E-mail: 

   

  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområder sorterer under følgende udvalg:
  Økonomiudvalget

   

  Centrets hovedadresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Center for Kultur og Borgerservice betjener af alle borgere (0-110 år), foreninger, institutioner og private med tilknytning til centrets opgaver.

  Centret består af Team Kultur og Borgerservice samt fem virksomheder: Næstved Musikskole, Rønnebæksholm og Billedskolen, Talentskolen, Næstved Bibliotek og Borgerservice samt Grønnegades Kaserne Kulturcenter.


  Organisationsdiagram

  Organisationsdiagram over Center for Kultur og Borgerservice

  Hent et større organisationsdiagram som pdf.

   

  Centerchef

  Kim Christoffersen Dawartz
  Telefon: 5588 3021
  E-mail: kidaw@naestved.dk


  Hovedopgaver

  • Bibliotek og borgerservice
  • Folkeoplysningsområdet, herunder Fritidsudvalget, frivillige foreninger, aftenskoler m.v.
  • Idræt, herunder breddeidræt, eliteidræt og Team Næstved
  • Idrætsfaciliteter, herunder udendørs idrætsanlæg, stadions, foreningslokaler, selvejende haller, svømmehaller m.v.
  • Musikområdet, herunder musikskole, Kammerensemble og støtte til koncerter m.v.
  • Teatervirksomhed, herunder egnsteater, børneteater, teaterforeninger
  • Børnekultur, herunder Børnekulturhuset
  • Museer, herunder Museum Sydøstdanmark
  • Billedkunst, herunder Rønnebæksholm, Billedskolen Storstrøm, Grafisk Værksted, kunstforeninger, kunstindkøb, bevaring og registrering m.v.
  • Talentudvikling, herunder Talentskolen
  • Kulturelle foreninger
  • Kultur – og forsamlingshuse
  • Kulturaftaler med andre kommuner, Kulturministeriet og internationalt
  • Udviklingsprojekter, herunder Nye vand- og svømmefaciliteter, Holmegaard Værk
   Lokalråd og lokaldemokrati
  • Det frivillige sociale område, herunder Frivilligrådet og Frivillighedspuljen (§18 og §79 midler)


  Personale

  Der er ca. 130 medarbejdere i Center for Kultur og Borgerservice.


  Ansvarlig direktør

  Willy Feddersen
  Telefon: 5588 5097
  E-mail: wilmfe@naestved.dk


  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområde sorterer under følgende politiske udvalg:
  Kultur- og Idrætsudvalget. 

  Derudover betjener centret Økonomiudvalget (Mærk Næstved puljen) og Socialudvalget (§18 og §79).


  Centrets hovedadresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Betjener byråd, borgmester, direktion fagcenterchefer og deres virksomheder.

  Sekretariatet består af: Team Politisk Betjening, Team Kommunikation, Team Strategi, Udvikling og Forvaltning og Team Ledelse, Organisation og Jura.

  Organisationsdiagram

  Byråds- og Direktionssekretariat

  Hent et organisationsdiagram i større format, pdf.

   

  Sekretariatschef

  Gitte Nonbo
  Telefon 5588 5021
  E-mail ginon@naestved.dk

   

  Opgaver

  • Betjening af byråd og direktion
  • Opfølgning på strategiske projekter
  • Implementering af fagrettede udviklingsprojekter
  • Ledelses og organisationsudvikling
  • Kommunikation
  • Erhverv og turisme
  • Kommuneplanstrategi
  • Jura
  • Forvaltningspraksis

   

  Personale

  Der er ca. 50 medarbejdere i Byråds- og Direktionssekretariat.

   

  Ansvarlig direktør

  Camilla Nowak 
  Telefon 3012 2172
  E-mail camnki@naestved.dk


  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
  Økonomiudvalget


  Centrets hovedadresse

  Teatergade 8
  4700 Næstved

  Center for Sundhed og Ældre arbejder for at borgerne i Næstved Kommune skal have mulighed for at leve et længere liv med flere gode leveår.

  Centret består af teamene Afklaring og Rehabilitering samt Omsorg og Rehabilitering. Derudover er der virksomhederne Ældredistrikt SydØst og Ældredistrikt NordVest, Sundhedscentret, Tandplejen samt Næstved Madservice.


  Organisationsdiagram

  Organisationsdiagram over Center for Sundhed og Ældre

  Hent et organisationsdiagram i større format, pdf


  Centerchef

  Torben Klitmøller Hollmann
  Telefon: 5588 1200
  E-mail: torkho@naestved.dk

   

  Opgaver

  • Genoptræning efter sygehusophold
  • Hjælpemiddelområdet, herunder myndighed, drift og Hjælpemiddeldepot samt it-baserede kommunikationshjælpemidler.
  • Myndighedsfunktion inden for sundheds- og ældreområdernes opgavevaretagelse.
  • Sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Forebyggende hjemmebesøg hos + 75 -årige.
  • Rehabilitering af kronikere (sundhedsskolen).
  • Alkoholområdet, herunder forebyggelse, rådgivning og behandling.
  • Kost og ernæring, herunder madservice til visiterede borgere, kantinedrift samt kosttilbud til institutioner.
  • Tandpleje til børn og unge.
  • Omsorgstandpleje.
  • Praktisk bistand
  • Personlig pleje
  • Sygepleje
  • Sundheds- og velfærdsteknologi
  • Træning i henhold til serviceloven


  Personale

  Der er ca. 1.437 medarbejdere i Center for Sundhed og Ældre.

   

  Ansvarlig direktør

  Jakob Bigum Lundberg
  Telefon: 5588 5003
  E-mail: jlund@naestved.dk

   

  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
  Socialudvalget
  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

   

  Centrets hovedadresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Center for Teknik og Miljø har primært myndigheds-, drift- og planlægningsopgaver på en række områder, der vedrører natur, vand, miljø, jordforurening, råstof, klima, planlægning, borgerinddragelse og trafik.

  Dertil kommer anlægsopgaver i form af projekter, samt drift og vedligehold af kommunens stier, veje og arealer.

  Centret består af teamene Vand og Natur, Byggesag, Klima, Miljø og Affald, Plan og Geodata samt Trafik. Virksomheden Park og Vej og Ressource City hører ligeledes til i centeret.


  Organisationsdiagram

  Organisationsdiagram for Center for Teknik og Miljø

  Hent et organisationsdiagram i større format, pdf

   

  Centerchef

  Centerchef
  Jens Bach
  Telefon: 5588 5626
  E-mail: jfubac@naestved.dk


  Opgaver

  • Team Plan og Geodata arbejder med større planlægningsmæssige opgaver og sagsbehandling efter planloven, geodata, der understøtter hele kommunen.

  • Team Klima, Miljø og Affald er etableret for at skabe endnu mere fokus på en bedre erhvervsservice. Hovedopgaverne er inden for affald, rotter, jordforurening og virksomheder, samt klimatilpasning og Agenda 21. Ressource City arbejder med cirkulær økonomi til glæde for kommunens virksomheder.

  • Team Vand og Natur er myndighed på vandløb, natur, landbrug, spilde- og grundvand. Her er fokus både på projekter og myndighedsopgaver. De store projekter efter vandrammedirektivet og Natura 2000 samt EU-LIFE er samlet i teamet.
  • Byggesag er myndighed på byggesager for private og erhverv, samt styring af BBR mv.

  • Trafik er Vejmyndighed, Kollektiv trafik, Kørselsenhed med drift af kommunale biler, Planlægning samt anlæg og udvidelse af vejnettet, P-pladser og P-vagtordning, Vejlys og signalreguleringer mv.

  • Park og vej er Myndighedsopgaver i forhold til gravetilladelser og rådighedstilladelser samt tilsyn hermed, Vinter- og sommervedligehold (udbud, udførelse og tilsyn), Kontraktarbejde for andre virksomheder i kommunen, Drift, vedligeholdelse og administration af kommunens 1150 km veje, 400 km stier, 80 ha. boldbaner og 100 km vandløb samt parker og grønne områder, Udeservering og stadepladser, Tilladelse til udendørsarrangementer.  Personale

  Der er ca. 200 medarbejdere i Center for Teknik og Miljø.


  Ansvarlig direktør

  Willy Feddersen
  Telefon: 5588 5097
  E-mail: wilmfe@naestved.dk


  Politiske udvalg

  Centrets arbejdsområde sorterer under følgende udvalg:
  Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget
  Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget


  Centrets adresse

  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

   

  Kontakt

  Byråds- og Direktionssekretariatet

  Send digital post (kræver MitID)