Kommunens organisation

Den administrative organisering består af 10 centre: 8 fagcentre og 2 tværgående centre.

17. feb 2020

Direktionen

Næstved Kommunes direktion består af fire direktører.

Rie Perry
Kommunaldirektør
Telefon: 5588 5001
E-mail: rlper@naestved.dk

Jakob Bigum Lundberg
Telefon: 3045 9532
E-mail: jlund@naestved.dk

Sven Koefoed-Hansen
Telefon: 5588 5002
E-mail: skoef@naestved.dk

Jan Milandt tiltræder 1. november 2020
Telefon: (kommer)
E-mail: (kommer)

Direktionssekretariatet


Sekretær for:

 • Borgmester Carsten Rasmussen

 • Kommunaldirektør Rie Perry - Center for Koncernservice og Center for Politik og Udvikling

Lotte Nytofte Nielsen
Telefon: 5588 5014
E-mail: lonie@naestved.dk


Sekretær for:

 • Jan Milandt - Center for Dagtilbud og Skole, Center for Kultur og Borgerservice og Center for Børn og Unge.

 • Sven Koefoed-Hansen - Center for Plan og Miljø og Center for Trafik og Ejendomme.

 • Jakob Bigum Lundberg - Center for Sundhed og Ældre, Center for Arbejdsmarked og Center for Sundhed og Psykiatri.

Helle Waage-Jensen
Telefon: 5588 5012
E-mail: hewaa@naestved.dk

Center for Arbejdsmarked

Center for Arbejdsmarked er en paraply betegnelse, der dækker over bl.a. Jobcenter Næstved, ydelsesbehandling og virksomhedsservice.

Centeret består af en række specialiserede teams: Virksomhedsservice, Beskæftigelse og Ydelse, Særlig Indsats, Helbred og Afklaring samt Unge og Integration.
Derudover er der et tværgående ledelsessekretariat og virksomheden Næstved Ressourcecenter.

Organisationsdiagram

Hent et organisationsdiagram i større format

Arbejdsmarkedschef

Torben Bahn Petersen
Telefon: 5588 6510
E-mail: tbpet@naestved.dk

Center for Arbejdsmarked har to hovedformål: At hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher deres kompetencer og situation. Og forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har brug for.

Opgaver

 • Skabe den mest effektive vej til varig selvforsørgelse for borgerne
 • Servicere virksomhederne i forbindelse med rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere
 • Bygge bro mellem de arbejdssøgende, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerneHjælpe borgere med særlige behov til at finde en plads på arbejdsmarkedet
 • Hjælpe de borgere, der har brug for en ekstra indsats for at komme i uddannelse eller arbejde
 • Yde en særlig indsats for borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension
 • Vurdere ansøgninger om førtidspension
 • Behandle ansøgninger om enkeltydelse
 • Afklare borgere, der ikke længere kan varetage deres normale arbejde
 • Modtage, hjælpe, og introducere flygtninge, familiesammenførte og indvandrere til det danske samfund og arbejdsmarked
 • Hindre socialt bedrageri

Personale

Der er ca. 319 medarbejdere i Center for Arbejdsmarked.

Ansvarlig direktør

Jakob Bigum Lundberg
E-mail: jlund@naestved.dk
Telefon: 5588 5003

Politiske udvalg

Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Centrets hovedadresse

Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Center for Børn og Unge

Centret for Børn og Unge betjener alle børn og familier gennem Sundhedsplejen, og alle almene tilbud gennem rådgivning og vejledning. Derudover betjener centret børn og unge og deres familier, hvor de almene tilbud ikke er tilstrækkelige for at sikre børnenes trivsel og/eller udvikling, samt andre kommuner, der køber ydelser af Næstved Kommune.

Centret består af følgende tre teams: Område Nord og Stab med Lars-Bo Hansen som teamleder, Område Syd og Område Vest med Karin Ernst som teamleder samt Område Øst med Torben Jørgensen som teamleder.
Under Center for Børn og Unge finder vi også virksomhederne BørnfamilieEnheden, Specialpædagogisk Netværk, Hollænderhusene, UngeNetværket, Døgndiamanten og Udviklingscenter for børn og familier.

Se organisationsdiagrammet her ned under:

Organisationsdiagram af Center for Børn og Unge - se over billedet

Hent et organisationsdiagram i større format, pdf.

Centerchef

Thomas Carlsen
Telefon: 5588 3011
E-mail: thcar@naestved.dk

Opgaver

 • Hjælp til børn, unge og familier
 • Støtte til familier med børn med handicap
 • Støtte og rådgivning til de almene indsatser overfor børn
 • Særlige dagtilbud efter dagtilbudsloven.
 • Indsatser overfor alle børn og forældre efter sundhedsloven
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning efter folkeskoleloven

Personale

Der er ca. 473 medarbejdere i Center for Børn og Unge.

Ansvarlig direktør

Vacant

Politiske udvalg

Centrets arbejdsområde sorterer under følgende politiske udvalg:
Børne- og skoleudvalget

Centrets hovedadresse

Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole betjener alle borgere, som har eller ønsker deres barn i dagtilbud samt alle børn i dagtilbuddene og alle børn mellem 5 og 18 år (på nogle områder op til 25 år) samt disses forældre.

Centret består af teamene Administration, Tilsyn og Styring samt Pædagogik, Læring og Udvikling samt af virksomhederne Dagtilbud - område Nord, Dagtilbud - område Syd, Dagtilbud - område Øst, Dagtilbud - område Vest, Dagplejen, Ungdomsskolen, Ellebækskolen, Fladsåskolen, Holmegaardskolen, Kobberbakkeskolen, Lille Næstved Skole og Susåskolen.

Organisationsdiaggram

Hent et organisationsdiagram i større format

Centerchef

Lars Nedergaard
Telefon: 5588 3071
E-mail: laned@naestved.dk


Opgaver

 • Administration af dagtilbudsloven
 • 0-6 års området inkl. ressourceinstitutioner
 • Dagplejen
 • Vuggestuer
 • Integrerede institutioner
 • Børnehaver
 • Private og selvejende institutioner
 • Forældrenævn og forældrebestyrelser
 • Privat pasning
 • Sprogindsats for tosprogede børn
 • Økonomisk friplads
 • Tilsyn
 • Praktikpladser
 • Folkeskoleområdet
 • Fritidshjem, fritidsklubber og ungdomsklubber
 • Ungdomsskolen
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Naturskoler og naturvejledning
 • Skolebestyrelser
 • Skolekørsel
 • Erhvervsfaglige grunduddannelser (EGU)
 • Tilsyn
 • Budget

Personale

Der er ca. 2600 medarbejdere i Center for Dagtilbud og Skole.

Ansvarlig direktør

Vacant

Politiske udvalg

Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
Børne- og Skoleudvalget

Centrets hovedadresse

Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Center for Handicap og Psykiatri

Center for Handicap og Psykiatri betjener borgere med behov for socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte i eget hjem, samt beboere med behov for livslang støtte og vejledning i kommunale eller private tilbud. Derudover betjenes brugere der søger socialt netværk i kommunens væresteder.

Centret består af Team Myndighed og Virksomhed samt virksomhederne NSV Beskæftigelses- og Aktivitetscenter, Center for Neuropædagogik, Center for Socialpsykiatri, Center for socialt udsatte, Socialpædagogisk  Center, ViSP, Hjerneskadecenter og derudover de selvejende virksomheder Solgaven og Frelsens Hærs Krisecenter.

Organisationsdiagram

Hent et større organisationsdiagram

Centerchef

Bo Gammelgaard
Telefon: 5588 1333
E-mail.: bogam@naestved.dk

Opgaver

Social- og sundhedsfaglig støtte og pleje til borgere i kommunale og private tilbud og i borgerens eget hjem.
Visitere og udfærdige bevillinger til borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet.

Personale

Der er ca. 878 medarbejdere i Center for Handicap og Psykiatri.

Ansvarlig direktør

Jakob Bigum Lundberg
Telefon: 5588 5003
E-mail: jlund@naestved.dk

Politiske udvalg

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Centrets hovedadresse

Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Center for Koncernservice

Center for Koncernservice har ansvar for overordnet styring af kommunens økonomi, løn, personale og IT drift.

Centret består af teamsene Løn og Personale, Finans og Opkrævning, Økonomistyring samt Servicedesk og IT.

Organisationsdiagram

Hent et organisationsdiagram i større format

Centerchef/Økonomichef

Steen Andersen
Telefon: 5588 5401
E-mail: stand@naestved.dk

Opgaver

 • Styring af kommunens økonomi
 • Budget
 • Budgetkontrol
 • Driftsøkonomi
 • Regnskab
 • Prognoser og analyser
 • Opkrævning
 • Controlling
 • IT Support og helpdesk
 • IT drift
 • Lønstyring
 • Løn- og personaleopgaver
 • Personalejura

Personale

Der er ca. 100 medarbejdere i Center for Koncernservice

Ansvarlig direktør

Kommunaldirektør
Rie Perry
Telefon: 5588 5001
E-mail: rlper@naestved.dk

Politiske udvalg

Centrets arbejdsområder sorterer under følgende udvalg:
Økonomiudvalget

Centrets hovedadresse

Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Center for Kultur og Borgerservice

Center for Kultur og Borgerservice betjener af alle borgere (0-110 år), foreninger, institutioner og private med tilknytning til centrets opgaver.

Centret består af team Kultur og Borgerservice samt virksomhederne, Næstved Musikskole, Rønnebæksholm, Talentskolen, Næstved Bibliotek og Borgerservice samt Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

Organisationsdigram

Hent et større organisationsdiagram.

Centerchef

Kim Christoffersen Dawartz
Telefon: 5588 3021
E-mail: kidaw@naestved.dk

Hovedopgaver

 • Bibliotek og borgerservice
 • Folkeoplysningsområdet, herunder Fritidsudvalget, frivillige foreninger, aftenskoler m.v.
 • Idræt, herunder breddeidræt, eliteidræt og Team Næstved
 • Idrætsfaciliteter, herunder udendørs idrætsanlæg, stadions, foreningslokaler, selvejende haller, svømmehaller m.v.
 • Musikområdet, herunder musikskole, Kammerensemble og støtte til koncerter m.v.
 • Teatervirksomhed, herunder egnsteater, børneteater, teaterforeninger
 • Børnekultur, herunder Børnekulturhuset
 • Museer, herunder Museum Sydøstdanmark
 • Billedkunst, herunder Rønnebæksholm, Billedskolen Storstrøm, Grafisk Værksted, kunstforeninger, kunstindkøb, bevaring og registrering m.v.
 • Talentudvikling, herunder Talentskolen
 • Kulturelle foreninger
 • Kultur – og forsamlingshuse
 • Kulturaftaler med andre kommuner, Kulturministeriet og internationalt
 • Udviklingsprojekter, herunder Nye vand- og svømmefaciliteter, Holmegaard Værk
  Lokalråd og lokaldemokrati
 • Det frivillige sociale område, herunder Frivilligrådet og Frivillighedspuljen (§18 og §79 midler)


Personale

Der er ca. 130 medarbejdere i Center for Kultur og Borgerservice.


Ansvarlig direktør

Vacant


Politiske udvalg

Centrets arbejdsområde sorterer under følgende politiske udvalg:
Kultur- og Demokratiudvalget. 
Derudover betjener centret Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2-udvalg (tidligere Folkeoplysningsudvalg), Fritidsudvalget


Centrets hovedadresse

Teatergade 6
4700 Næstved

Center for Plan og Miljø

Center for Plan og Miljø har primært myndigheds- og planlægningsopgaver på en række områder, der vedrører natur, vand, miljø, jordforurening, råstof, klima, planlægning samt anlægsopgaver i form af projekter.

Centret består af teamene Vand og Natur, Byg, Miljø og Affald samt Plan, Geodata og Klima.

Organisationsdiagram

Hent et organisationsdiagram i større format som pdf

Centerchef

Centerchef
Jens Bach
Telefon: 5588 5626
E-mail: jfubac@naestved.dk


Opgaver

 • Team Plan, Geodata og Klima arbejder med større planlægningsmæssige opgaver og sagsbehandling efter planloven, geodata, der understøtter hele kommunen samt klimatilpasning og Agenda 21.

 • Team Byg, Miljø og Affald er etableret for at skabe endnu mere fokus på en bedre erhvervsservice. Hovedopgaverne er inden for affald, rotter, jordforurening, byggesag og virksomheder.

 • Team Vand og Natur er myndighed på vandløb, natur, landbrug, spilde- og grundvand. Her er fokus både på projekter og myndighedsopgaver. De store projekter efter vandrammedirektivet og Natura 2000 samt EU-LIFE er samlet i teamet.


Personale

Der er ca. 90 medarbejdere i Center for Plan og Miljø.


Ansvarlig direktør

Sven Koefoed-Hansen
Telefon: 5588 5002
E-mail: skoef@naestved.dk


Politiske udvalg

Centrets arbejdsområde sorterer under følgende udvalg:
Teknisk Udvalg
Plan- og Erhvervsudvalget


Centrets adresse

Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Center for Politik og Udvikling

Betjener byråd, borgmester, direktion, fagcenterchefer og deres virksomheder.

Centret består af følgende team: Byråd og Direktion, Kommunikation, Udvikling og HR samt Fællesindkøb og Stab Jura.

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram for Politik og Udvikling

Hent et organisationsdiagram i større format

Centerchef

Birgitte Gussenhoven Eriksen
Telefon: 2331 6611
E-mail: bgeri@naestved.dk

Opgaver

 • Direktionssekretariat
 • Opfølgning på eksekvering i forhold til strategiske projekter
 • Mål- og resultatkontrakter
 • Kommunikation
 • Internationalt samarbejde
 • Erhverv og turisme
 • Fundraising
 • Fagrettede udviklingsprojekter
 • Kommuneplanstrategi
 • Indkøb og udbud
 • HR
 • Arbejdsmiljø
 • Jura
 • Digitalisering
 • Risikostyring
 • Forsikring

Personale

Der er ca. 76 medarbejdere i Center for Politik og Udvikling.


Ansvarlig direktør

Rie Perry
Telefon: 5588 5001
E-mail: rlper@naesved.dk


Politiske udvalg

Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
Økonomiudvalget
Plan- og Erhvervsudvalget


Centrets hovedadresse

Teatergade 8
4700 Næstved

Center for Sundhed og Ældre

Center for Sundhed og Ældre arbejder for at borgerne i Næstved Kommune skal have mulighed for at leve et længere liv med flere gode leveår.

Centret består af teamene Afklaring og Rehabilitering samt Omsorg og Rehabilitering. Derudover er der virksomhederne Ældredistrikt Nord, Ældredistrikt Syd, Ældredistrikt Øst og Ældredistrikt Vet, Sundhedscentret, Tandplejen samt Næstved Madservice.

Organisationsdiagram

Hent et organisationsdiagram i større format

Centerchef

Dorthe Berg Rasmussen
Telefon: 5588 1004
E-mail: dorra@naestved.dk

Opgaver

 • Genoptræning efter sygehusophold
 • Hjælpemiddelområdet, herunder myndighed, drift og Hjælpemiddeldepot samt it-baserede kommunikationshjælpemidler.
 • Myndighedsfunktion inden for sundheds- og ældreområdernes opgavevaretagelse.
 • Sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Forebyggende hjemmebesøg hos + 75 -årige.
 • Rehabilitering af kronikere (sundhedsskolen).
 • Alkoholområdet, herunder forebyggelse, rådgivning og behandling.
 • Kost og ernæring, herunder madservice til visiterede borgere, kantinedrift samt kosttilbud til institutioner.
 • Tandpleje til børn og unge.
 • Omsorgstandpleje.
 • Praktisk bistand
 • Personlig pleje
 • Sygepleje
 • Sundheds- og velfærdsteknologi
 • Træning i henhold til serviceloven


Personale

Der er ca. 1.437 medarbejdere i Center for Sundhed og Ældre.

Ansvarlig direktør

Jakob Bigum Lundberg
Telefon: 5588 5003
E-mail: jlund@naestved.dk

Politiske udvalg

Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget.

Centrets hovedadresse

Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Center for Trafik og Ejendomme

Center for Trafik og Ejendomme beskæftiger sig med anlæg og vedligehold af Kommunes infrastruktur, herunder kollektiv trafik og kommunens køretøjer.
Derudover sørger centret for anlæg og vedligehold af kommunale bygninger, herunder almene boliger, samt udlejning af boliger.

Centret består teamene Ejendomme og Trafik, Stab og virksomhederne Boligadministrationen, Næstved Park og Vej samt de selvejende juridiske enheder Næstved Havn og NK-Forsyning A/S.

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram Center for Trafik og Ejendomme

Centerchef

Torben Kelm Danielsen
Telefon: 5588 6221
E-mail: tkdan@naestved.dk


Teamleder for Trafik: Anders Østergaard Hansen

Opgaver - Trafik

 • Vejmyndighed
 • Kollektiv trafik
 • Kørselsenhed med drift af kommunale biler
 • Planlægning samt anlæg og udvidelse af vejnettet
 • P-pladser og P-vagtordning
 • Vejlys og signalreguleringer mv.


Teamleder for Ejendomme: Signe Vind Jørgensen

Opgaver - Ejendomme

 • Ejendomsadministration
 • Vedligeholdelse af klimaskærm og teknik (planlagt og akut)
 • Kommunale bygge- og anlægsprojekter
 • Bygherrerådgivning herunder rådgiver for indvendigt vedligehold for øvrige centre
 • Teknisk support
 • Energistyring
 • Energioptimering
 • Myndighedsopgaver i forbindelse med støttet byggeri
 • Rammeaftaler for håndværkerydelser 0-50.000 kr.
 • Dynamisk indkøbssystem for håndværkerydelser 50.001-300.000 kr.
 • Bygnings- og arealanalyser
 • Arealoptimering
 • Administration, udlejning og tilsyn med de kommunale koloni- og nærhaver


Virksomhedsleder for Park og vej: Morten Toft Hansen

Opgaver - Park og vej

 • Myndighedsopgaver i forhold til gravetilladelser og rådighedstilladelser samt tilsyn hermed
 • Vinter- og sommervedligehold (udbud, udførelse og tilsyn)
 • Kontraktarbejde for andre virksomheder i kommunen
 • Drift, vedligeholdelse og administration af kommunens 1150 km veje, 400 km stier, 80 ha. boldbaner og 100 km vandløb samt parker og grønne områder
 • Udeservering og stadepladser
 • Tilladelse til udendørsarrangementer


Virksomhedsleder for Boligadministrationen: Karin Kolstrup

Opgaver - Boligadministrationen

 • Administration, drift og vedligeholdelse af kommunens ca. 1.000 almene ældre- og plejeboliger samt et antal kommunalt ejet udlejningsejendomme.
 • Drift af Rådhusservice
 • Drift af Næstved Kommunes ca. 250 midlertidige flygtningeboliger i samarbejde med Center for Arbejdsmarked


Personale

Der er ca. 190 medarbejdere i Center for Trafik og Ejendomme

Ansvarlig direktør

Sven Koefoed-Hansen
Telefon: 5588 5002
E-mail: skoef@naestved.dk

Politiske udvalg

Centrets arbejdsområder sorterer under følgende politiske udvalg:
Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget

Centrets hovedadresse

Teatergade 8
4700 Næstved

Kontakt

Center for Politik og Udvikling

Send digital post (kræver nemid)