Gå til hovedindhold

Næstved Bymidte

Næstved bymidte har meget at tilbyde i forhold til handel, historie, kultur, uddannelse, hyggelige gårdrum og skønne, grønne områder og kan derfor betragtes som hele kommunens hjerte. Selvom bymidten har meget at byde på, står den også over for en række udfordringer. Derfor har Næstved Kommune sat fokus på udvikling af bymidten, så vi sammen kan arbejde for, at vores bymidte bliver endnu bedre.

Næstved Bymidte

Indhold

  I december 2016 godkendte byrådet "Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte".

  Find udviklingsstrategien her

  Se video med Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte her.

  Ved at være retningsgivende for bymidtens udvikling samt fremtidige beslutninger om, hvilke projekter og investeringer Næstved Kommune skal placere i bymidten, skal udviklingsstrategien bidrage til at styrke Næstved samt få kommunen synliggjort i både folks og investorers bevidsthed.

  Læs mere om de forskellige projekter i bymidten nedenfor.

  Lokalplan 076 er retningsgivende for bymidtens udvikling, og fastlægger rammerne for byens fremtidige fysiske udvikling. Lokalplanen bidrager til at styrke Næstveds position, som en attraktiv by at besøge samt drive erhverv og leve i – som hovedby på Sydsjælland.

  Lokalplanens bærende formål er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for at realisere visioner og mål i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte. Dette opnås ved at opstille bestemmelser, der både skaber udviklingsmuligheder og sikrer, at de historiske og kulturelle kvaliteter i bymidten bevares.

  Bymidtens historiske og kulturelle kvaliteter i form af bygningsstrukturen og de bevaringsværdige bygninger har et særligt fokus i lokalplanen, da disse stedbundne potentialer skal bevares og fortsat understøtte oplevelsen af en levende og attraktiv bymidte.

  Formålet er desuden at sikre, at nybyggeri samt ombygninger og transformationer af det eksisterende byggeri underordner sig og forholder sig til de historiske og arkitektoniske kvaliteter. Samtidig med skal der skabes mulighed for nytænkning inden for rammerne af det eksisterende miljø.

  Den levende og attraktive bymidte skabes også af forbindelserne og de mange rekreative muligheder, hvorfor lokalplanen også sikrer at disse bevares og yderligere kan udvikles.

  Lokalplan 076 kan ses her.

  Et af fokusområderne i Udviklingsstrategi for Næstved bymidte er at styrke bymidten ved at få flere til at bruge den. Dette skal blandt andet ske ved, at der bygges flere boliger i eller tæt på bymidten. Udviklingsstrategien peger på, at der er meget få indbyggere i bymidten, særligt børnefamilierne er meget lidt repræsenteret. For mange mennesker, både unge, familier og ældre, er det attraktivt at bo i et levende bymiljø. I sammenhæng med dette er Rådmandshaven i strategien udpeget som udviklingsområde, da der her vil kunne skabes et attraktivt boligkvarter i kanten af bymidten.

  Lokalplanens formål er at skabe mulighed for, at der kan opføres et nyt boligkvarter tæt på Næstved Bymidte. Boligkvarteret placeres vest for Rådmandshaven på de parkeringsflader og ubenyttede arealer som findes her. Desuden skabes der mulighed for blandet erhverv og boligbebyggelse, som afslutning på den eksisterende struktur øst for Rådmandshaven. Herved fokuseres der på at styrke og udvikle forbindelserne mellem Susåen og Herlufsholmskoven, det nye boligområde og bymidten. Lokalplanen skal derved sikre grundlaget for at bymidtens kvaliteter og styrker bevares, ligesom der fortsat skal være gode trafikale og parkeringsmæssige forhold.

  Lokalplanen fokuserer på at indpasse ny bebyggelse på en måde, så der skabes et godt og nærværende bymiljø. Desuden skal den nye bebyggelse underordne sig bymidtens historiske og arkitektoniske kvaliteter. Det sikres ved, at den nye bebyggelse udføres i høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet, ved at der tages udgangspunkt i den eksisterende bebyggelses struktur og udformning. Samtidig tager lokalplanen også fat i områdets eksisterende rekreative kvaliteter for at styrke opholdskvaliteterne.

  Afslutningsvis har lokalplanen til formål at sørge for, at området udvikles i en rækkefølge, som sikrer at udbygningen af området hænger bedst muligt sammen.

  Lokalplan 100 kan ses her.

  Planerne om at skabe Campus Næstved udspringer af kommunens Mærk Næstved-vision, som blev besluttet af Næstved Byråd i 2010 med fokus på uddannelse, erhverv og oplevelser. I arbejdsgruppen for uddannelse opstod idéen med en samlet uddannelsescampus, og lige siden har kommunen og uddannelsesinstitutionerne arbejdet med at gøre idé til virkelighed.

  I efteråret 2013 blev der således udarbejdet en masterplan, som viser hvordan Campus Næstved kan placeres omkring Næstved Station. Den stationsnære placering er med til at give gode adgangsforhold for de studerende. Derudover skal den centrale placering af Campus Næstved medvirke til at gøre bymidten og stationsområdet mere attraktivt for borgere, studerende og erhvervsdrivende samt skabe mulighed for ny synergi mellem uddannelserne, erhvervslivet og byen.

  Masterplan for Campus Næstved kan ses her.

  Masterplanen skal muliggøre, at flere uddannelser placeres sammen på ét sted i byen, hvor de kan udvikle og styrke sig selv og hinanden, og derved skabe nye attraktive lærings- og studiemiljøer. Den centrale placering vil også give mulighed for, at byens borgere nemt kan bruge Campus Næstveds faciliteter, f.eks. i forbindelse med aftenskole og foredrag. Den centrale beliggenhed af Campus Næstved lægger op til en strategi om et samarbejde med erhvervslivet, ligesom detailhandel og restaurationslivet kan være med til at give området liv udenfor uddannelsesinstitutionernes åbningstid.

  Bymidtens campusrelevante faciliteter, såsom biblioteket ved Kvægtorvet og kulturcenteret på Grønnegades Kaserne, er alle funktioner, der kan blive vigtige steder for brugerne i deres daglige færden i byen, både som studerende, men også som borgere.

  I forhold til byliv og herlighedsværdier generelt er placeringen af Campus Næstved attraktiv idet området ligger i gåafstand til bymidtens handelsliv, cafémiljø, barer og spillesteder samt den grønne bypark ved navn ’Munkebakken’. Derved får Campus Næstved fat i både bymidtens pulserende liv men også byens landskabelige kvaliteter.

  Campus Næstveds placering ved Munkebakken, og den ås som bakken er en del af, betyder at flere vil benytte de grønne arealer til rekreative aktiviteter og ophold.

  Munkebakken kan således blive et trygt og levende ”åndehul” i byen, med plads til både borgere og studerende, og med mange spændende forbindelser til bymidten og dens faciliteter. Med den meget stationsnære placering vil Campus Næstved kunne benytte byens eksisterende infrastruktur og man må forvente, at brugeren i høj grad vil benytte sig af de gode muligheder for offentlig transport.

  Generelt er Campus Næstved en vigtig katalysator for bymidtens udvikling og det liv som kan foregå i bymidten. Derfor er campusprojektet også en væsentlig del af arbejdet med udviklingen af Næstved Bymidte. Næstved Kommune har ambitioner om, at Campus Næstved kan give erhvervsliv og handel et løft og herudover tiltrække nye uddannelser og studerende fra hele regionen.

  Første del af første etape af Campus Næstved blev muliggjort ved Lokalplan 060, der blev vedtaget af Næstved Byråd i 2016. Lokalplanen åbnede op for byggeriet af VUC Storstrøm, der er beliggende øst for nærværende lokalplanområde.

  VUC Storstrøm er et markant byggeri, der stod færdigt i 2018 med en facade i gyldent strækmetal og ekstruderede vinduesrammer i sort metal. En bred trappe i beton løber langs byggeriets vestlige facade og skaber en forbindelse mellem Teatergade og Munkebakken. Byggeriet er opført i et kubisk formsprog og består af 2 højere volumener i hhv. 4 og 3 etager, bundet sammen af en gennemgående stue og 1. sal. Byggeriet er integreret i Munkebakkens skråning og mellem de højere volumener er der anlagt en offentlig tagterrasse, der giver direkte adgang til de grønne arealer på Munkebakken.

  Lokalplan 060 for 1. del af Campus Næstved kan ses her.


  Professionshøjskolen Absalon ønsker at bebygge en del af det resterende areal inden for første etape af Campus Næstved ved Munkebakken. Dette er muliggjort ved vedtagelse af Lokalplan 108, og Absalon håber at kunne åbne dørene til deres nye uddannelsesbygning i 2023.

  Lokalplan 108 for 2. del af Campus Næstved kan ses her.

  Liv på Axeltorv er et mindre anlægsprojekt på byens centrale torv, som primært skal forbedre forholdene for torvehandlen på pladsen. Således skaber projektet nye rammer for de handlende og skaber en sammenhængende struktur på Axeltorv. De nye overdækninger til torvehandlen består af forskellige typer stadepladser, som både tæller permanente og fleksible løsninger. Det er vigtigt, at torvet fortsat kan tilpasse sig de mange forskellige arrangementer, som årligt finder sted. Det er også vigtigt, at de nye tiltag kan tilbyde bylivet gode opholdsmuligheder og rekreative rammer de dage, hvor torvehandlen ikke er til stede på pladsen. I den forbindelse etableres nye muligheder for ophold, mens også rammerne for udeservering forbedres. Fleksibiliteten i projektets elementer gør desuden, at torvet fremover kan danne ramme for pop-up events, fællesspisninger, festivaler, koncerter og kulturarrangementer.

  Projektets endelige udformning introducerer moderne løsninger, men fastholder Axeltorvs høje kvalitet og status som den centrale plads i byen. Axeltorvs vigtige rolle, som stedet, hvor der både er plads til større arrangementer og events, men også til det tilfældige møde og ophold, bevares.

  Dispositionsforslaget for Liv på Axeltorv kan ses her.

  Byrumsprojektet på Kvægtorvet udspringer af Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte og har til formål at skabe et nyt byrum i bymidten på et sted, hvor rigtigt mange mennesker og aktører mødes og bevæger sig igennem. Byrummet skal både understøtte forbindelserne mellem Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Næstved Bibliotek & Borgerservice og Kvickly, samt forbindelserne til hhv. handelsgaderne og Campus Næstved og de øvrige aktører langs disse forbindelser samt resten af bymidten. Der skabes et nyt fælles mødested med fokus på at bevare de eksisterende kvaliteter og forstærke landskabet med åsens afslutning samt sikre attraktive adgangsforhold i området. Det nye byrum på Kvægtorvet skal især fungere i dagligdagen, hvorfor der fokuseres på at styrke den daglige færden og ophold i området. Derudover skal der også skabes en platform, som giver mulighed for, at stedet kan bruges i forbindelse med arrangementer og events.

  Projektet indeholder følgende tiltag:

  • Pladsdannelse mellem indgangen til Kvægtorvscentret (Kvickly og Næstved Bibliotek & Borgerservice), Kvægtorvsparkeringen og skrænten neden for Grønnegades Teater/Café Grønnegade, som både skaber bedre adgang i området ved at sænke trafikkens hastighed samt giver mulighed for ophold og afholdelse af arrangementer.
  • Opholdstrappe på skrænten op til Grønnegades Kaserne, som giver mulighed for direkte forbindelse fra Kvægtorvet til Grønnegades Kaserne samt ophold.
  • Mulighed for at bevæge sig ud i kaserneområdet, når man når toppen af trappen ved, at der laves en bred gangzone på den nordvestvendte side af Grønnegades Teater/Café Grønnegade, hvor der også bliver mulighed for udeservering. Gangzonen skaber både mulighed for adgang til terrassen oven på foyerbygningen ved Ny Ridehus samt området mellem Grønnegades Café og Kommandantbygningen, hvor den mødes med broen til Næstved Bibliotek & Borgerservice.
  • Begrønning med især træer, som både placeres i belægningen for at understøtte forbindelserne samt oplevelsen af rummet som et grønt bystrøg, og i få løftede bede, der understøtter ophold i området.
  • Adskillelse af ud- og indkørslen til Kvægtorvsparkeringen, så udkørslen rykkes længere væk fra lysreguleringen, hvormed risikoen for trafikale misforståelser og dermed ulykker mindskes.
  • Etablering af belægning af både beton og granit samt belysning og inventar, som gør stedet indbydende.

   Dispositionsforslag for byrumsprojektet ved Kvægtorvet kan ses her.

  Næstved By rummer mange grønne kvaliteter, men der er også områder, som med fordel kan tilføjes et grønt element; dels for at forstærke et rum, et forløb eller en bymæssig struktur, dels for at skabe et grønt element som kontrast til bygninger, belægninger, asfalt mm.

  Begrønningsplanen har således til formål at identificere disse “pletter” på det grønne bykort, så der kan plantes nye træer der, hvor der er behov for det. Det handler især om at stramme den eksisterende bymæssige struktur op, at formidle overgange og forløb ind og ud af bymidten, at skabe sammenhæng mellem bymidten og resten af byen etc.

  Der arbejdes med plantning af træer på følgende placeringer:

  1. Ringstedgade/Farimagsvej: Plantning af et træ for enden af gågaden for at markere indgangen til bymidten.
  2. Ringstedgade/Grønnegade: Plantning af træer ved Dåses Torv med henblik på at skabe en tydelig overgang mellem byrum og gadeforløb.
  3. Axeltorv, "banktorvet": Plantning af træer for at fortsætte facadelinjen fra Torvestræde.
  4. Sct. Mortens Kirkeplads: Plantning af træer i området mellem kirken og Kattebjerg for at skabe et område med høj rekreativ værdi.
  5. Stationspladsen: Plantning af træer på Busøen for at definere en klar linje mellem terminalbygningen og gangarealerne.
  6. Ramsherred: Plantning af træer ved parkeringspladsen ved Skomagerrækken.

  Foruden begrønning i Næstved Bymidte, er der også afsat midler til begrønning i udviklingscentrene, Fuglebjerg, Glumsø, Fensmark og Tappernøje, hvor det i høj grad handler om, at understøtte og markere ofte svage bymidter gennem skabelse af rumlige markeringer og forløb, som sammen med f.eks. tiltag vedrørende belægninger, parkering, hævede vejflader mm. kan markere stedet i forhold til resten af byen.

  Forrige Næste

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)