Gå til hovedindhold

Orlov til at passe et døende nærtstående familiemedlem

Som pårørende har du ret til et plejevederlag, hvis du vil passe et familiemedlem eller en nær pårørende, der er i sidste del af livet og ønsker at dø hjemme.

Omsorg - hænder i skød

Indhold

  Du kan som pårørende søge Næstved Kommune om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

  • At en læge har vurderet, at din pårørende kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort (vejledende varighed mellem 2-6 måneder).
  • At den døendes tilstand ikke længere kræver ophold på sygehus, i plejebolig, på en aflastningsplads eller et hospice.
  • At den døende skal have et plejebehov.
  • At du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsorloven.
  • At plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem

  Kontakt Center for Sundhed og Ældre før du søger om plejevederlag. Du kan kontakte os telefonisk på 5588 1200

  Du kan søge plejevederlag gennem selvbetjeningsløsningen eller ved henvendelse til Center for Sundhed og Ældre 5588 1200

  Hvis to personer ønsker at dele plejeorloven, skal begge udfylde et ansøgningsskema.

  Ansøgningen skal stiles til den kommune, hvor den døende skal plejes.

  Du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse, om vi kan bevilge dig plejevederlaget.

  Din pårørende kan stadig blive visiteret til andre visitationstilbud, selvom du er blevet godkendt til at få plejevederlag. Det kan være hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, hjemmesygepleje, træning, hjælpemidler, boligændringer og lægeordinerede sygeplejeartikler.

  Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse – for eksempel at iværksætte lindrende behandling. Du mister ikke et plejevederlag, fordi den døende er midlertidigt indlagt.

  Ved indlæggelse af den pårørende skal du kontakte kontaktpersonen, der har bevilget dig plejevederlaget. Da det skal vurderes, om du fortsat er berettiget til plejevederlag. Indlægges din pårørende på sygehus, hospice eller anden institution og der ikke kan fastsættes en hjemskrivelsesdato efter 14 dage bortfalder plejevederlaget.

  Du modtager plejevederlag i den periode, hvor du passer din pårørende. Plejevederlaget bevilges som udgangspunkt i maximum 6 måneder, hvorefter orloven bliver revurderet ved indhentelse af lægeoplysninger. Kommunen kan udbetale plejevederlag i indtil 14 dage efter din pårørendes død.

  Hvis plejevederlaget ophører af andre grunde, stopper din løn, når plejeforholdet slutter. Det kan for eksempel være ved længerevarende indlæggelser på et hospital eller hvis din pårørende ikke længere har behov for din hjælp.

  Offentlige- og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende. Personer, der kan søge plejevederlag, er lønmodtagere og personer, der står udenfor arbejdsmarkedet, herunder hjemmegående, studerende, folke- og førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere.

  Der er mulighed for at flere personer, kan deles om orloven.

  Får du folkepension eller andre sociale ydelser som fx boligydelse, mens du passer din pårørende i dennes hjem, skal du være opmærksom på, at disse ydelser ikke bliver udbetalt i den periode, du får et plejevederlag.

  Den kommune hvor du passer din pårørende, er den samme som udbetaler din løn. Lønnen får du som en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og lønnen udbetaler vi til dig eller de personer, der står for at passe den døende. Det betyder, at et plejevederlag kan deles mellem flere hjælpere. Størrelsen på plejevederlaget afhænger af, om du har ret til at få udbetalt sygedagpenge ved sygdom, antal timer du bevilges orlov, dog maximum 37 timer pr. uge samt din vanlige løn.

  Når du modtager plejevederlag, er din vigtigste opgave at yde omsorg. Du skal være tilstede for den døende i de fleste af døgnets timer, og være til at komme i kontakt med telefonisk, hvis behovet opstår.

  Vi lægger vægt på at skabe en tryg periode for dig og den døende. Derfor lægger vi vægt på, at du aftaler med det personale, der eventuelt kommer i hjemmet, hvornår du er til stede og tilgængelig. Det gør den døendes situation mere sikker, og det gør, at vi kan tilrettelægge den mest hensigtsmæssige hjælp.

  Vi forventer, at du deltager i de opgaver, der skal løses omkring din pårørende og i hjemmet, så længe disse opgaver ikke overskrider dine eller din pårørendes grænser.

  Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige lønindtægt, og beløbet svarer til 1½ gange det sygedagpengebeløb, som du ville have ret til ved sygdom.

  Personer, der ikke har ret til sygedagpenge ved sygdom, får i stedet udbetalt et basisbeløb. Plejevederlaget er skattepligtigt og kommunen tilbageholder A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

  Hvis du modtager efterløn, social pension eller en anden offentlig forsørgelsesydelse, bortfalder denne i den periode, hvor du modtager plejevederlaget.

  Ansatte under særlige overenskomster får udbetalt plejevederlag til arbejdsgiver, der så til gengæld yder dig din normale fulde løn under orloven.

  Mennesker, der er døende, kan få hjemmehjælp, sygepleje, træning og hjælp til at betale udgifter til ernæringspræparater, sygeplejeartikler og lignende.

  For at få dækket udgifter til ernæringspræparater, sygeplejeartikler og lignende, kan din pårørende ansøge om dette, ved at kontakte Center for Sundhed og Ældre, i kommunens åbningstid på telefon 5588 1205.

  Du kan læse mere om hjælp i forbindelse med pasning af døende i vores vejledning. Læs mere på Borger.dk

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)