Gå til hovedindhold

Grundejerforpligtigelser

Støder din ejendom op til kommunale fortove eller stier? Som grundejer er du forpligtet til at holde de tilstødende kommunale arealer rene.

Et fortorv med masser af ukrudt

Indhold

  Grundejere med ejendomme der støder op til kommunale veje, stier og fortove, er forpligtede til at foretage renholdelse af de tilstødende arealer - også om vinteren. Dette gælder også for private fællesveje.

  I praksis er grundejere med ejendomme der støder op til kommunale fortove og stier forpligtede til:

  • at fjerne ukrudt
  • at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller andre overfladebehandlede færdselsarealer
  • at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen
  • at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb
  • at renholde trapper til ejendomme
  • at beskære beplantning op i frirum, så det ikke er til gene for trafikken.  

  Billedet herunder viser hvordan beplantningen skal beskæres.

  Reglerne i fuld længde finder du i "Lov om Offentlige Veje", kapitel 9, § 87 stk. 2.

  Vinter

  Regler for grundejers forpligtelser om vinteren kan findes under Vintervedligeholdelse.

  En privat fællesvej er en vej, der tjener som adgangsvej for mere end én ejendom, og som ikke er optaget som offentlig vej.
  I bymæssig bebyggelse, er det de grundejere der støder op til privat fællesveje, der er forpligtede til at vedligeholde vejene.

  Dermed er det også grundejerne, der har ansvaret for og udgifter ved drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde og dertil hørende stikledninger fra rendestensbrønd til hovedledning. Herunder gælder også oprensning af rendestensbrøndene.

  På landet er det kun de grundejere, som har ret til at bruge vejen, som er forpligtigede til at vedligeholde vejen.

  Som grundejer er du også forpligtet til, at sørger for at din beplantning ud må vejen er klippet op i frirumsprofilen: 

  Reglerne i fuld længde finder du i "Lov om Private Fælles Veje", kapitel 10, § 61 stk.2 og stk. 3.

  Relevante artikler